Vikepliktregler mm for syklister, et villniss overmodent for revisjon

Jeg har ved en rek­ke anled­nin­ger for­søkt å bedri­ve litt folke­opp­lys­nin­ger om vike­plikt­reg­ler for og over­for syk­lis­ter, ikke minst ved å ta til mot­mæle mot poli­ti­ets des­in­for­ma­sjon. Men jo mer jeg har gravd meg ned i det­te, jo mer for­vir­ren­de og ver­re har det blitt. Den­ne gan­gen har jeg gått litt grun­di­ge­re til verks, og har for­søkt å kom­me meg til bunns i dis­se reg­le­ne — skjønt de er utfor­met slik at når man nær­mer seg bun­nen hav­ner man i grum­se­te gjør­me, ikke på fast fjell. Så en enkel øvel­se er det ikke.

Syk­lis­ter er tra­fik­kens paria­kas­te, og det kom­mer sær­lig klart til uttrykk i vike­plikt­reg­le­ne. Men i til­legg til at syk­lis­ter i alt for stor grad har vike­plikt, så er det også dår­lig regel­hånd­verk. Uan­sett hva vi måt­te mene om reg­le­nes inn­hold, så er det ett krav alle bør kun­ne enes om: De bør være kla­re og enk­le å for­stå. Det kan ikke være slik at man må ten­ke seg om hver gang man kom­mer til et kryss, for å fin­ne ut hvem som har vikeplikt.

Vi kan hol­de oss til det enk­le: Syk­lis­ter er kjø­ren­de, og i utgangs­punk­tet gjel­der de sam­me reg­ler for syk­lis­ter som for and­re kjø­ren­de — så len­ge vi hol­der oss i kjøre­fel­tet. Et syk­kel­felt er i den­ne sam­men­hen­gen et kjøre­felt. Det er nå vi beve­ger oss inn på syk­kel­vei­er, opp på for­tau m.m. at pro­ble­me­ne vir­ke­lig begyn­ner. Det­te er i seg selv en vik­tig grunn til ikke å bru­ke gang- og syk­kel­vei­er, evt syk­kel­vei der det er kort avstand mel­lom kryss. Det er også en vik­tig grunn til ikke å syk­le på fortau.

For å repe­te­re de gene­rel­le reg­le­ne, og vi star­ter med tra­fikk­reg­le­ne § 7 nr 2:

Kjø­ren­de har vike­plikt for kjøre­tøy som kom­mer fra høy­re. Det sam­me gjel­der når kjø­ren­de som vil svin­ge til venst­re, vil få kjøre­tøy på sin høy­re side.”

Førs­te punkt­um er den gene­rel­le høyre­re­ge­len: Vi har vike­plikt for tra­fikk fra høy­re. Det­te gjel­der også for syk­lis­ter, både på den måten at syk­lis­ter har vike­plikt for tra­fikk fra høy­re, og at annen tra­fikk har vike­plikt for syk­lis­ter som kom­mer fra høy­re. Det er ikke helt uten grunn at man bare angir hvem som har vike­plikt, uten at det sies at noen har for­kjørs­rett. Nå har rik­tig­nok poli­ti­et en del ste­der inn­ført en form for påkjørs­rett hvor de gjør det straff­bart for syk­lis­ter å bli påkjørt av biler. Det skal vi kom­me til­ba­ke til.

Pres­sen base­re seg ofte på opp­lys­nin­ger fra poli­ti­et når det omta­ler ulyk­ker, og poli­ti­et gir ofte man­gel­full og mis­vi­sen­de infor­ma­sjon. Hvem som kom fra høy­re i et kryss, får vi ofte ikke vite. Mens poli­ti­et gjer­ne kom­mer med en del irre­le­vant tøv, som gjer­ne skal bidra til å sver­te syk­lis­ten. Den­ne saken fra Hamar er et eksem­pel på det.

Som syk­lis­ter vet vi at vi som regel kom­mer tapen­de ut av kol­li­sjo­ner med biler, uan­sett stør­rel­se, enten vi had­de vike­plikt eller ikke. Der­for skal man være for­sik­tig og ald­ri sto­le på and­re tra­fi­kan­ter før vi har fått øye­kon­takt med dem og det er klart at de vil vike. (Ofte viker bilis­ter for syk­lis­ter i man­ge sam­men­hen­ger hvor syk­lis­ter har vike­plikt, og slip­per syk­lis­ten fram. De fles­te bilis­ter er venn­li­ge og hensynsfulle.)

Når vi syk­ler skal vi være opp­merk­som på at sik­ten i kryss er mye dår­li­ge­re om vi hol­der oss på høy­re side av vei­en. De som har utfor­met kryss, som har tenkt på sikt­lin­jer osv, har sett ver­den fra fører­sete i en bil, even­tu­elt fra et skrive­bord. En bil­fø­rer sit­ter gans­ke nær midt­en av vei­en, og får da en mye bed­re syns­vin­kel i kryss enn en syk­list som hol­der seg ved kan­ten. På en del strek­nin­ger, sær­lig strek­nin­ger hvor man får litt fart, som i Mari­dals­vei­en ned­over mot Bjøl­sen, leg­ger jeg meg langt ut i vei­en. Det er syk­kel­felt der, men det gir jeg blaf­fen i. I syk­kel­fel­tet er sik­ten for dår­lig. Jeg er ikke så langt unna farts­gren­sen, så det er ingen grunn til å ta spe­si­elt hen­syn til even­tu­el­le bilis­ter som lider av tvangs­nev­ro­sen “må for­bi syklist”.

And­re set­ning, eller and­re punkt­um som vi juris­ter gjer­ne sier, sier på en litt tung­vindt måte at hvis du skal svin­ge til venst­re har du vike­plikt for møten­de tra­fikk.  Jeg ute­luk­ker ikke at det kan ten­kes and­re situa­sjo­ner hvor man kan få tra­fikk fra høy­re når man svin­ger til venst­re, men jeg kla­rer ikke helt å se for meg de situa­sjo­ne­ne. Man­ge ulyk­ker skjer på den­ne måten: Bilis­ter svin­ger til venst­re foran møten­de syk­lis­ter. Våre “ven­ner” i poli­ti­et er gjer­ne ras­ke med å fri­kjen­ne bilis­ten i sli­ke situa­sjo­ner, ved å kom­me med usak­lig tøv som at syk­lis­ten kom i stor fart (gjer­ne langt under gjel­den­de farts­gren­se på ste­det), at bilis­ten ble blen­det av solen (hvil­ket vil si at bilis­ten ikke opp­tråd­te til­strek­ke­lig akt­somt under vans­ke­li­ge sikt­for­hold), osv. Men rege­len er klar: Kjø­ren­de som svin­ger til venst­re foran møten­de tra­fikk har vikeplikt.

Vi hol­der oss til de gene­rel­le vike­plikts­reg­ler, og går til § 8 om kjøre­felt­skif­te. § 8 nr 1 førs­te ledd, lyder:

Kjø­ren­de som vil skif­te kjøre­felt, har vike­plikt for kjø­ren­de som befin­ner seg i det felt det skal kjø­res inn i eller som først må krysses.”

Som nevnt tid­li­ge­re: Et syk­kel­felt er et kjøre­felt. Så and­re kjø­ren­de som skal krys­se et syk­kel­felt har vike­plikt for tra­fikk i det­te kjøre­fel­tet når de kjø­rer inn i eller krys­ser det­te. Det betyr selv­sagt at man ha vike­plikt når man skal svin­ge og krys­ser et syk­kel­felt. Det var bl.a. det­te man ikke for­sto i Ned­re Tele­mark ting­rett, da de avsa den van­vit­ti­ge dom­men som fri­kjen­te en bilist som had­de kjørt ned en syk­list da bilis­ten krys­set syk­kel­felt, en dom som Agder lag­manns­rett hel­dig­vis end­ret slik at bilis­ten ble dømt.

Men like vik­tig, og gans­ke prak­tisk er at bus­ser har vike­plikt for syk­lis­ter når bus­sen kjø­rer inn i syk­kel­fel­tet for å kom­me inn på en holde­plass som avbry­ter syk­kel­fel­tet. At syk­kel­felt avbry­tes av buss­holde­plas­ser er en håp­løs og ubru­ke­lig “løs­ning” som ald­ri bur­de ha vært valgt. At den fin­nes man­ge ste­der, er bare nok et eksem­pel på at syk­lis­ter er tra­fik­kens pariakaste.

Det kan vir­ke som om de som har utfor­met dis­se buss­holde­plas­se­ne lever en tro på at bus­ser kan manøv­re­res omtrent som moder­ne skip meg side­pro­pel­ler, slik at de kan beve­ge seg side­lengs: Bus­se­ne skal kjø­re fram til holde­plas­se­ne og beve­ge seg side­lengs inn på dis­se. Men ver­den er ikke slik. Bus­se­ne kjø­rer inn i syk­kel­fel­tet før holde­plas­sen. Når de gjør det har bus­se­ne vike­plikt etter tra­fikk­reg­le­ne § 8 nr 1 førs­te ledd. Min erfa­ring er at det syn­des grovt mot det­te. Bussjå­fø­rer er alt for ofte lite hen­syns­ful­le over­for syk­lis­ter, og base­rer seg på at de selv er størst og ster­kest, og kjø­rer etter et slags prin­sipp om “den ster­kes­tes rett”.

WIMG_3066_DxODet betyr også at de som kjø­rer ut fra par­ke­rings­lom­mer innen­for syk­kel­felt, en far­lig “løs­ning” som ald­ri skul­le ha vært til­latt, har vike­plikt for syk­lis­ter i syk­kel­fel­tet. Men vi kan selv­sagt ikke sto­le på bilis­ter i sli­ke situa­sjo­ner heller.

WIMG_5626_DxOBilis­ter som skal ut fra kant­par­ke­ring har uan­sett vike­plikt etter tra­fikk­reg­le­ne § 8 nr 1 annet ledd, uav­hen­gig av om det er syk­kel­felt eller ikke. Den­ne lyder:

Til­sva­ren­de [man har vike­plikt] gjel­der den som vil kjø­re ut fra veg­kant eller på annen måte end­re kjø­re­tøy­ets plass i sideretning.”

§ 8 nr 1 tred­je ledd kan bli litt mer vans­ke­lig. Den­ne lyder:

Bestem­mel­sen i førs­te ledd gjel­der ikke når antal­let van­li­ge kjøre­felt i sam­me ret­ning redu­se­res. Far­ten skal gjen­si­dig til­pas­ses slik at de kjø­ren­de vek­sel­vis kan fort­set­te uten unø­dig hin­der eller forstyrrelse.”

I Nor­ge, eller i alle fall i Oslo er det van­lig at syk­kel­felt for­svin­ner foran vei­kryss. Der man som syk­list har størst behov for til­rette­leg­ging, der for­svin­ner den. I Nor­ge prio­ri­te­res bil, selv om man­ge poli­ti­ke­re gjer­ne vil prø­ve å få oss til å tro noe annet. Og da e det selv­sagt mye vik­ti­ge­re med et eks­tra kjøre­felt for biler som f.eks. skal svin­ge, enn å videre­føre syk­kel­fel­tet. Det­te er meget syn­li­ge og tyde­li­ge eksemp­ler på at de ansvar­li­ge i Nor­ge prio­ri­te­rer bil, uan­sett hva de måt­te si om syk­lis­ter i festtaler.

Sykkel_filer_StHans1Had­de man prio­ri­tert syk­kel­fel­tet, da kun­ne man risi­ke­re at de hel­li­ge bile­ne had­de blitt stå­en­de i kø en liten stund, og det kan bilis­mens preste­skap ikke tole­re­re. I mer sivi­li­ser­te syk­kel­land ser man at kjøre­felt sli­ke ste­der fjer­nes for å gi plass til syk­kel­felt. Nors­ke poli­ti­ke­re liker gjer­ne å si at de prio­ri­te­rer syk­lis­ter. Men om det had­de vært sant, da vil­le man ikke ha fjer­net syk­kel­felt for å gi plass til fle­re felt for bilis­te­ne. Da had­de man sagt at det er helt OK at bilis­ter må ven­te litt len­ger i kø, for å bed­re sik­ker­he­ten og frem­kom­me­lig­he­ten for syklister.

Men hvor­dan skal vi for­hol­de oss som syk­lis­ter her? De som har plan­lagt slik har nok sett for seg at syk­lis­te­ne bare skal for­svin­ne i løse luf­ten. Men som syk­list har jeg ald­ri opp­levd noe slikt. Jeg tril­ler vide­re på bak­ken. Det er selv­føl­ge­lig ikke skil­tet. Det er et prin­sipp i Nor­ge at det ikke skil­tes for syk­lis­ter. Som syk­lis­ter blir vi ikke vars­let om at syk­kel­fel­tet for­svin­ner, slik vi blir i sivi­li­ser­te land. Veg­di­rek­to­ra­tet mener det ikke er noe behov for å vars­le syk­lis­ter, de synes det er bed­re at end­rin­ger i regu­le­rin­gen skal kom­me over­ras­ken­de på oss som syk­ler. Og det er ikke noe som for­tel­ler tra­fi­kan­te­ne at man skal flette.

Når syk­kel­fel­tet for­svin­ner på den­ne måten, kan det ikke for­stås på annen måte enn at de som har plan­lagt det­te har ment at det ikke er plass. Og da er det hel­ler ikke plass til bil og syk­kel i sam­me kjøre­felt. Vi må alt­så kom­me oss ut i kjøre­fel­tet, så langt ut at bilis­ter ikke kan kjø­re for­bi uten å skif­te felt. Noen bilis­ter tåler ikke å se en syk­list foran seg og blir sure, men det får de bare bli. Vi kan ikke bry oss om bilis­ters “må for­bi syk­list ”-nevroser.

Jeg tar også med tra­fikk­reg­le­ne § 7 nr 3, førs­te ledd, førs­te punkt­i­um:

Kjø­ren­de som vil svin­ge har vike­plikt for gåen­de eller syk­len­de som skal rett fram på kjøre­ba­nen eller vegens skulder. ”

Den som skal svin­ge har vike­plikt for syk­lis­ter som skal rett fram, uan­sett om det er syk­kel­felt eller ikke. Om det også betyr at bus­sen har vike­plikt når de skjæ­rer over foran syk­lis­ter for å kom­me inn på en far­lig plas­sert holde­plass på and­re siden av et kryss, tør jeg ikke sva­re på. De bur­de hatt det.

WIMG_0490_DxOBeve­ger vi oss inn på syk­kel­vei, gang- og syk­kel­vei, for­tau eller gang­felt, blir det verre.

Syk­ler vi på for­tau, like­stil­les syk­lis­ter med fot­gjen­ge­re når det gjel­der vike­plikt for kjø­ren­de som skal krys­se for­tau­et. Trafikk­reg­le­ne § 7 nr 3, førs­te ledd, annet punkt­i­um lyder:

Kjø­ren­de som vil svin­ge inn over for­tau har vike­plikt for gåen­de og syk­len­de som fer­des på fortauet.”

Men det gjel­der bare når kjø­ren­de krys­ser fortau.Tilsvarende bør selv­føl­ge­lig også gjel­de når kjø­ren­de krys­ser syk­kel­vei, og når and­re kjø­ren­de enn syk­lis­ter kjø­rer på syk­kel­vei (f.eks. der kjø­ring til eien­dom­me­ne er til­latt). Det bør hel­ler ikke være lov til å kjø­re for­bi syk­lis­ter på sykkelvei.

Når vei krys­ser for­tau eller syk­kel­vei, kom­mer vi til den ver­ste av alle vike­plikt­reg­ler, nem­lig tra­fikk­reg­le­ne § 7 nr 4, annet ledd, førs­te punkt­um:

Kjø­ren­de som vil inn på eller krys­se veg fra syk­kel­veg, gang­veg, eller for­tau, har vike­plikt for tra­fi­kant på vegen.”

Kom­mer vi fra en syk­kel­vei, en gang­vei eller for­tau har vi vike­plikt uan­sett hvil­ken side vi kom­mer fra. Det­te gjel­der også for syk­kel­vei som går langs for­kjørs­vei. Igjen: Syk­lis­ter er tra­fik­kens paria­kas­te. Den­ne rege­len er et klart eksem­pel på det. Biler prio­ri­te­res, slik de all­tid blir prio­ri­tert i Norge.

I prak­sis er den­ne rege­len slik at syk­lis­ter har vike­plikt for tra­fikk som kom­mer ut fra vei som krys­ser syk­kel­vei, enten de kom­mer fra høy­re eller venst­re. Men har som syk­list også vike­plikt for bilis­ter som kom­mer bak­fra og svin­ger inn på en slik vei foran syk­lis­ten, og for møten­de tra­fikk som svin­ger inn på og krys­ser sykkelvei.

Den 18. mai 2011, frem­met stor­tings­re­pre­sen­tan­tene Knut Arild Harei­de, Lai­la Dåv­øy og Line Hen­ri­ette Hjem­dal et for­slag i Stor­tin­get i fem punk­ter som skul­le bidra til å bed­re syk­lis­ters sik­ker­het. Pkt fem lød:

Stor­tin­get ber regje­rin­gen end­re vike­plikts­reg­lene som gjel­der der gang– og syk­kel­vei krys­ser vei og avkjør­sel slik at syk­lende gis prio­ri­tet og bed­re fremkommelighet.”

Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet kom med bl.a. føl­gende bemerk­nin­ger til for­sla­get i brev til Stor­tin­get 1. juni 2011:

Det har vært et øns­ke fra bl.a. Syk­lis­te­nes Lands­for­ening å end­re vike­plikts­reg­le­ne gene­relt for syk­len­de, og det­te har vært vur­dert fle­re gan­ger uten at Sam­ferd­sels- depar­te­men­tet har fun­net å vil­le til­rå det­te. Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet gav senest ved brev av 29. okto­ber 2008 til Syk­lis­te­nes Lands­for­ening bak­grun­nen for at en slik end­ring ikke var til­rå­de­lig, jf. vedlegg.

I og med at det ikke er fram­kom­met nye argu­men­ter som kan til­si noe annet, fin­ner ikke depar­te­men­tet å vil­le set­te i gang noe nytt arbeid for å vur­de­re en slik gene­rell end­ring knyt­tet til vikepliktsbestemmelsene.

Å snu vike­plikts­reg­le­ne for syk­len­de vil etter depar­te­men­tets syn ikke ha sær­lig betyd­ning for deres fram­kom­me­lig­het. Ved krys­sing av veg fra gang- og syk­kel­veg vil syk­len­de i de aller fles­te til­fel­ler pga. mang­len­de sikt måt­te set­te ned far­ten til til­nær­met gang­fart slik at kjø­ren­de på vegen får en rime­lig mulig­het til å opp­da­ge dem. Der­med vil en end­ring av vike­plikts­reg­le­ne kun føre til en mini­mal tids­be­spa­rel­se i for­hold til dagens situa­sjon. De av syk­lis­te­ne som føler seg ster­kest hem­met av dagens regel­verk, vil anta­ge­lig fort­satt vel­ge å syk­le i kjøre­ba­nen for å unn­gå kon­flik­ter og spa­re tid.”

Det ved­leg­get det vises til, synes ikke å være til­gjen­ge­lig på net­tet. I alle fall har ikke jeg fun­net det. Syk­lis­te­nes lands­for­ening har tatt opp det­te med Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet og Veg­di­rek­to­ra­tet ved fle­re anled­nin­ger. Men for dem er det bil som gjel­der, og det synes å være en selv­føl­ge at syk­lis­ter skal måt­te vike for bilister.

Det er mulig at det ikke har frem­kom­met så mye nytt siden 2008, men det viser vel bare at reg­le­ne var håp­løse også i 2008. I et brev til Veg­di­rek­to­ra­tet 5. febru­ar 2009, påpek­te Syk­lis­te­nes lands­for­ening at Veg­ve­se­nets vur­de­ring var man­gel­full og feil­ak­tig. Argu­men­tet om hvor mye tid man even­tu­elt tje­ner, er i bes­te fall sær­de­les søkt. Selv­føl­ge­lig vil man som syk­list all­tid måt­te redu­se­re far­ten og se seg for. Det må man også om man syk­ler i et syk­kel­felt langs en for­kjørs­vei, og der­med har for­kjørs­rett. Det som vil være vik­tig, er at det vil påleg­ge bilis­ter skjer­pet akt­som­het, og det vil være en mar­ke­ring av at syk­lis­ter tas på alvor. I ste­det under­stre­ker Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet og Veg­di­rek­to­ra­tet med sitt syn i den­ne saken, at de ikke tar syk­lis­ter på alvor.

Det­te for­sla­get stem­te Arbei­der­par­tiet og SV mot, sam­men med SP, Høy­re og FrP. Arbei­der­par­ti­et og SV blås­te med det­te sis­te rest av den tro­ver­dig­het de måt­te ha hatt som par­ti­er for folk som syk­ler. Det skal mer til enn noen sto­re ord fra oppo­si­sjons­po­li­ti­ke­re for å ret­te opp den ska­den dis­se par­ti­ene påfør­te seg selv i den­ne saken. Pin­lig er bare fornavnet.

Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet fort­set­ter i sitt brev til Stortinget:

Det er med dagens regel­verk mulig å etab­le­re vike­plikt slik at syk­len­de får prio­ri­tet fram­for de kjø­ren­de som krys­ser gang- og syk­kel­veg. Det­te kan gjø­res gjen­nom bl.a. fysisk utfor­ming, skil­ting og opp­mer­king, og kan gjø­res der det er for­svar­lig og øns­ke­lig ut fra en lokal vur­de­ring av blant annet behov for fram­kom­me­lig­het, tra­fikk og tra­fikk­sik­ker­hets­mes­si­ge for­hold. Det­te vil bidra til å bed­re syk­len­des fram­kom­me- lig­het uten å set­te deres sik­ker­het på spill og kan for eksem­pel være egnet på vik­ti­ge sykkelruter.”

Det har de selv­sagt helt rett i. Det er fullt mulig å set­te opp skilt som påleg­ger vike­plikt for krys­sen­de syk­kel­vei. Pro­ble­met er bare at det nes­ten ald­ri gjø­res i praksis.

Tra­fikk­reg­le­ne § 7 nr 4 førs­te ledd er kil­de til mye uklar­het. Den lyder:

Kjø­ren­de som kom­mer fra par­ke­rings­plass, holde­plass, torg, eien­dom, ben­sin­sta­sjon, gågate, gate­tun eller lik­nen­de områ­de har vike­plikt for annen tra­fi­kant. Det sam­me gjel­der den som kom­mer fra gårds­veg eller annen veg som ikke er åpen for almin­ne­lig ferd­sel, eller som svin­ger inn på kjøre­ba­nen fra vegens skulder.”

Noen i poli­ti­et synes ikke å ha opp­fat­tet at den­ne vike­plik­ten også gjel­der bilis­ter som kom­mer ut fra gate­tun, og det bare er en syk­list som kom­mer på den vei­en bilen kjø­rer inn på, som i den­ne saken fra Oslo. Den førs­te av de to ulyk­ke­ne som omta­les her, synes å være et klart eksem­pel på at en bilist ikke har over­holdt sin vike­plikt etter den­ne rege­len. Den­ne saken fra Kris­tian­sand illust­re­rer problemet.

Det føl­ger av § 7 nr 4 annet ledd, annet punkt­um at den­ne vike­plik­ten også gjel­der for syk­lis­ter på syk­kel­vei m.m. Men hva er egent­lig en par­ke­rings­plass, torg, eien­dom, osv? Der “Tour de Finan­ce” krys­ser inn­kjø­ring til par­ke­ring, kafé m.m. ved “Kon­gen”, er det vei, eller er det par­krings­plass m.m.? Jeg har ikke svaret:

WIMG_0643_DxOHer kom­pli­se­res det også av at man har malt sebra­stri­per over hele gang- og syk­kel­vei­en. Vil det even­tu­elt over­sty­re rege­len om vike­plikt ved utkjø­ring fra par­ke­rings­plass, eller fal­ler man til­ba­ke på at kjø­ren­de bare har vike­plikt for gåen­de i fot­gjen­ger­felt? Jeg vet ikke. Hva med inn­kjø­rin­gen til par­ke­rings­hu­set ved Aker brygge?

Hvis min hukom­mel­se er noen­lun­de rik­tig, var det for noen år siden en sak hvor spørs­må­let kom opp i til­knyt­ning til en vei/utkjørsel som krys­set en gang- og syk­kel­vei i Sørke­dals­vei­en, ved Røa. Ingen ansvar­li­ge myn­dig­he­ter kun­ne gi svar. Man måt­te førs­te under­sø­ke hva regu­le­rings­pla­nen for ste­det sa. Og alle bilis­ter og syk­lis­ter har selv­sagt all­tid med seg gjel­den­de regu­le­rings­plan for det områ­de hvor man fer­des, for å fin­ne ut om man har vike­plikt eller ikke.

Noen gan­ger kan det skil­tes, med vike­plikt­skilt med under­skilt 826. Her er et eksem­pel uten­for Prø­ven bil i Trond­heim, et bil­de jeg har tatt meg den fri­het å låne fra en Twit­ter­mel­ding fra Adri­an S Wer­ner.

Vikeplikt_PrøvenBilFor meg ser det­te ut som inn­kjø­ring til en par­ke­rings­plass, slik at bilis­ter vil­le hatt vike­plikt uan­sett. Men det er høyst påkre­vet med skilt som min­ner dem om dette.

Jeg gjor­de en gang for­søk på å vel­ge det som kun­ne se ut som en gang- og syk­kel­vei ved Nes­bru. (Den er ikke skil­tet, så det kan hen­de det bare er for­tau). Her var det så man­ge vei­er som krys­set, samt utjør­sel og det som lig­ger i grå­so­nen mel­lom dis­se, at det ble med det ene for­sø­ket. Siden har jeg holdt meg i kjøre­fel­tet når jeg har syk­let her.

Rege­len bør end­res slik at syk­kel­vei eller gang- og syk­kel­vei også i for­hold til vike­plikts­reg­le­ne anses som van­lig vei, slik at høyre­re­ge­len gjel­der, at syk­kel­vei langs for­kjørs­vei har for­kjørs­rett, og det må være slik at kjø­ren­de som svin­ger av fra vei og krys­ser syk­kel­vei skal ha vike­plikt for syk­lis­ter på syk­kel­vei­en. Det kan ikke være slik at bilis­ter som kom­mer bak­fra skal kun­ne svin­ge inn rett foran en syk­list og der­et­ter påbe­ro­pe seg at syk­lis­ten had­de vikeplikt.

Jeg får også ta med tra­fikk­reg­le­ne § 11 nr 1, ikke minst for­di det er en av de tra­fikk­reg­le­ne enkel­te i poli­ti­et ikke har klart å lære seg, som i den­ne ulyk­ken på Lil­le­ham­mer. Det hører med i den­ne saken at jeg fikk svar fra politi­over­be­tjent Jør­gen Berg ved Gud­brands­dal politi­dis­trikt, hvor han inn­ser at det som ble sagt var feil. Alle gjør feil, også poli­ti­et. Jeg synes det er fint når poli­ti­et tar seg bry­et med å sva­re (noe de som regel ikke gjør), og erkjen­ner feil. Sva­ret er tatt inn på slut­ten av det inn­legg det vises til. Bestem­mel­sen lyder:

Den som ryg­ger eller ven­der, har vike­plikt for annen tra­fi­kant. Er utsik­ten ikke til­strek­ke­lig, må det ikke fore­tas ryg­ging eller ven­ding uten at en annen pas­ser på eller fører ved selv­syn har for­vis­set seg om at det ikke kan opp­stå fare eller skade.”

Ved mitt sis­te besøk i “syk­kel­ga­ten” Torg­gata i Oslo, var det alt for man­ge bilis­ter som had­de kjørt inn i en del av gaten hvor de ikke bur­de ha vært, som så snud­de for å kjø­re ut igjen. Slik bilis­ter har selv­sagt vike­plikt for syk­lis­ter, uan­sett hvor de snur og vender.

OLYMPUS DIGITAL CAMERATorggt påstås å være en “syk­kel­prio­ri­tert gate”. Noe slikt fin­ner jeg ikke i nors­ke tra­fikk- eller skilt­reg­ler. Men for sli­ke gater bør gjel­de at motor­kjøre­tøy all­tid har vike­plikt for syk­lis­ter. Det bør også være for­budt å kjø­re for­bi syk­lis­ter (med unn­tak for syk­lis­ter som har stanset).

Det har vist seg at poli­ti­et har sær­lig sto­re pro­ble­mer med å for­stå regele­ne for syk­ling over gang­felt. Her har de spredd feil­in­for­ma­sjon man­ge gan­ger, og jeg har gått gjen­nom dis­se reg­le­ne fle­re gan­ger. Vi kan star­te med tra­fikk­reg­lene § 18 nr 3, som lyder:

” Syk­ling på gang­veg, for­tau eller i gang­felt er til­latt når gang­tra­fik­ken er liten og syk­lin­gen ikke med­fø­rer fare eller er til hin­der for gåen­de. Slik syk­ling må ved pas­se­ring av gåen­de skje i god avstand og i til­nær­met gangfart”

Alt­så: Syk­ling … i gang­felt er til­latt. Det står uttryk­ke­lig i tra­fikk­reg­lene, og det fin­nes ingen rom for tvil.

Vi kan så gå til tra­fikk­reg­lene § 9 nr 2, annet ledd:

Ved gang­felt hvor tra­fik­ken ikke regu­le­res av poli­ti eller ved tra­fikk­lys­sig­nal, har kjø­rende vike­plikt for gåen­de som befin­ner seg i gang­fel­tet eller er på veg ut i det.”

Syk­lis­ter er kjø­rende. Det er ikke helt klart defi­nert, bort­sett fra at syk­kel åpen­bart er kjøre­tøy etter veg­tra­fikk­lo­ven § 2 annet ledd :

Med kjøre­tøy for­stås inn­ret­ning som er bestemt til å kjø­re på bak­ken uten skin­ner. Med motor­vogn for­stås kjøre­tøy som blir dre­vet fram med motor.”

Det er også for­ut­satt i I § 4 nr 1, førs­te ledd, annet punkt­um, hvor det står:

And­re kjø­rende enn syk­lende og føre­re av selv­ba­lan­se­rende kjøre­tøy må ikke bru­ke syk­kel­veg eller syk­kel­felt. Syk­lende og føre­re av selv­ba­lan­se­rende kjøre­tøy må bare bru­ke syk­kel­felt på høy­re side av vegen.”

Går vi til­bake til tra­fikk­reg­lene § 9 nr 2, annet ledd  er det alt­så slik at kjø­rende, inklu­dert syk­lis­ter, har vike­plikt for gåen­de som befin­ner seg i gang­felt eller er på vei ut i det. Det er bare å inn­rømme at for man­ge syk­lis­ter syn­der mot dette.

Som syk­list er man kjø­rende, ikke gåen­de. Der­for har annen tra­fikk ikke vike­plikt for syk­list i fot­gjen­ger­fel­tet. At man­ge bilis­ter er venn­lige og slip­per syk­lis­ter fram, er hyg­ge­lig. Men som syk­lis­ter kan vi ikke krys­se før vi har fått kon­takt med bilis­ten og ser at den­ne vil stop­pe eller alle­rede har stop­pet. Hel­dig­vis er de fles­te bilis­ter høf­lige og hensynfulle.

Men tra­fikk­reg­lene § 9 nr 2, annet ledd som påleg­ger kjø­ren­de vike­plikt for gåen­de i gang­felt, sier ikke at syk­lis­ter har vike­plikt når de, helt lov­lig, syk­ler over et gang­felt. Skal syk­lis­ter påleg­ges vike­plikt, må det byg­ge på et annet grunn­lag. Vi må gå til den famø­se bestem­mel­sen i tra­fikk­reg­le­ne § 7 nr 4, annet ledd, førs­te punkt­um:

Kjø­ren­de som vil inn på eller krys­se veg fra syk­kel­veg, gang­veg, eller for­tau, har vike­plikt for tra­fi­kant på vegen.”

Men om vi ikke kom­mer fra syk­kel­vei, gang­vei eller for­tau, da gjel­der ikke den­ne. Her må vi anta­ge­lig­vis sup­ple­re med tra­fikk­reg­le­ne § 7 nr 4, førs­te ledd, sis­te alter­na­tiv:

[Den] som svin­ger inn på kjøre­ba­nen fra vegens skul­der [har vike­plikt for annen trafikk].”

Går vi av syk­ke­len, skif­ter vi sta­tus. I tra­fikk­reg­lene § 2 nr 3, heter det:

3. Som gåen­de reg­nes også den som
a)    går på ski eller rulleski,
b)    fører rulle­stol eller spark­støt­ting eller aker kjelke,
c)    Lei­er syk­kel [min uth] eller moped, tril­ler barne­vogn eller bru­ker lekekjøretøy.”

Går vi av syk­ke­len er vi gåen­de, og da har kjø­rende (også syk­lis­ter) vikeplikt.

At annen tra­fikk ikke har vike­plikt, betyr ikke at det er for­budt å syk­le, eller at man er plik­tig til å gå av syk­ke­len. Det betyr bare at man må være eks­tra akt­som. Bilis­ter må ikke gå ut av bilen og sky­ve den over krys­set, der­som de har vikeplikt.

Fot­gjen­ger­felt som er lys­re­gu­lert med røde og grøn­ne menn, gir noen eks­tra utford­rin­ger. For de førs­te er det spørs­mål om en “rød mann” egent­lig betyr noe for syk­lis­ter. Det har vært hev­det at “rød mann” ikke gjel­der for syk­lis­ter, uten at jeg har fått helt tak i begrunnelsen.

TrafikklysTra­fikk­reg­le­ne har ikke noen bestem­mel­ser om lys­sig­nal (tra­fikk­lys). Vi må da gå til skilt­for­skrif­ten.  I § 24 står det om sig­nal 1080 Hovedsignal:

Ved rødt lys må kjø­ren­de ikke pas­se­re sig­nal eller stopp­lin­je. Gåen­de må ikke begyn­ne krys­sing av kjøre­ba­nen hvis det­te vil være til hin­der for kjø­ren­de, eller inne­bære fare.”

For kjø­ren­de er det for­budt å pas­se­re rødt lys. For gåen­de er det for­budt å begyn­ne krys­sing  “hvis det­te vil være til hin­der for kjø­ren­de, eller inne­bære fare”. For syk­lis­ter betyr det at det er for­budt å syk­le på rødt lys. Men går vi av syk­ke­len og lei­er den, er vi gåen­de. Da er det bare for­budt å gå på rødt der­som “hvis det­te vil være til hin­der for kjø­ren­de, eller inne­bære fare”.

Sykkelsignal_trafikklysOm sig­nal 1084 “Syk­kel­sig­nal” står det:

Syk­kel­sig­nal gjel­der for kjø­ren­de i syk­kel­felt og sykkelkryssing.”

Det står fak­tisk ikke noe om at det er for­budt å syk­le på rødt lys i sli­ke tilfeller.

FotgjengersignalFot­gjen­ger­sig­nal, røde og grøn­ne menn, er sig­nal 1086. Om det­te står det:

Rødt sig­nal betyr at gåen­de ikke må begyn­ne krys­sing av kjøre­ba­nen hvis det­te vil være til hin­der for kjø­ren­de, eller inne­bære fare. Gåen­de som alle­re­de er kom­met ut i kjøre­ba­nen, kan fort­set­te kryssingen.”

Nor­ge er et av de få land hvor det fak­tisk er til­latt å gå på rødt lys, uten at jeg anbe­fa­ler det av den grunn. Det betyr også at vi kan leie syk­ke­len over på rødt lys.

Men ord­ly­den sier at gåen­de ikke må begyn­ne krys­sing”. Som syk­lis­ter er vi ikke gåen­de, og bestem­mel­sen og kan da leses slik at den der­med fot­gjen­ger­lys ikke angår syk­lis­ter. I Veg­ve­se­nets bro­sjy­re om “Tra­fikk­reg­ler for syk­lis­ter” står følgende:

Som syk­len­de kan du ikke krys­se på «rød mann», selv om det­te skjer uten å hind­re and­re kjø­ren­de eller uten at det inne­bæ­rer fare.”

Jeg kan ikke se at tra­fikk­reg­le­ne eller skilt­for­skrif­ten gir hjem­mel for det­te. Så skul­le man bli bøt­lagt for å syk­le på rød mann bør man nep­pe god­ta den boten.

Når et lys­re­gu­lert gang­felt krys­ser vei uten­om kryss, vil kjø­ren­de ha rødt lys og de har plikt til å stop­pe. Den­ne plik­ten til å stop­pe er abso­lutt. Det er ikke slik at man kan kjø­re på rødt lys der­som det ikke er fot­gjen­ge­re i gang­fel­tet, ei hel­ler om det er en syk­len­de syk­list i gang­fel­tet. Så vi kan, slik man­ge av oss gjør og som dår­lig regu­le­ring ofte tvin­ger oss til å gjø­re, ven­te på “grønn mann” og syk­le over gang­fel­tet. Bilis­ter og and­re kjø­ren­de må stan­se på rødt lys og vike.

I kryss har selv­føl­ge­lig også kjø­ren­de plikt til å stop­pe på rødt lys, og vi kan syk­le over på “grønn mann”.

Men når kjø­ren­de skal svin­ge i kryss, blir det igjen pro­ble­mer. Vil en bilist som kjø­rer inn i krys­set på grønt lys, svin­ger og der­med krys­ser et lys­re­gu­lert gang­felt med “grønn mann” ha vike­plikt for syk­lis­ter som krys­ser der?

I en ulyk­ke i krys­set Gabels gate/ Bygd­øy 14. juli 2014, la poli­ti­et til grunn at bilis­ten ikke had­de vike­plikt. Det jeg har lest om ulyk­ken gir et gans­ke ufull­sten­dig bil­de av hva som egent­lig skjed­de, f.eks. hvem som kom hvil­ken vei. Men vi kan lese føl­gen­de i Oslo­by:

Syk­lis­ten kjør­te på «grønn mann» i fot­gjen­ger­fel­tet, og har da ikke sam­me ret­tig­he­ter og beskyt­tel­se som en gåen­de. Skal han ha det må han stå av syk­kel og tril­le den­ne, sier ope­ra­sjons­le­der Sis­sel Han­sen ved Oslo politidistrikt.”

Hvis bilis­ten har kjørt på rødt lys, må det­te åpen­bart være feil. Ute­luk­ker vi det­te, gjen­står fire alternativer.

Det ene er at syk­lis­ten har syk­let på høy­re side, sann­syn­lig­vis på for­tau­et, og har fort­satt rett fram over fot­gjen­ger­fel­tet på “grønn mann”. Bilis­ten har kom­met sam­me vei, men har svingt til høy­er og kjørt på syk­lis­ten. Bilis­ten kan også ha kom­met i mot, og har svingt til venstre.

Det tred­je alter­na­ti­vet er at syk­lis­ten har kom­met på for­tau­et på venst­re og har fort­satt rett fram. Bilis­ten kan da ha kom­met i sam­me ret­ning og har svingt til venst­re, eller ha kom­met i mot og svingt til høyre.

Hvis poli­ti­ets for­stå­el­se av reg­le­ne er rik­tig, så viser det at tra­fikk­reg­le­ne er van­vit­tig gale og bør end­res så snart det er prak­tisk mulig. Poli­ti­et har med slik prak­sis nær­mest gitt bilis­te­ne en påkjørs­rett, hvil­ket ikke på noen måte er akseptabelt.

Om de som har utfor­met dis­se reg­le­ne har gjort det med ond­sin­net syk­kel­fiendt­lig­het eller bare har vært uvi­ten­de og har gjort et dår­lig regel­hånd­verk, skal jeg ikke ha noen mening om. Men resul­ta­tet er uan­sett et ubru­ke­lig regel­verk som med­fø­rer unø­dig fare for syk­lis­ter. Det er åpen­bart at kjøre­tøy som skal svin­ge i lys­re­gu­ler­te kryss skal ha vike­plikt for annen tra­fikk som krys­ser vei­en de svin­ger inn i, uan­sett om det­te er gåen­de eller syk­len­de. Jeg peker her på tra­fikk­reg­le­ne § 7 nr 3 annet ledd, som lyder:

Fører av spor­vogn som vil svin­ge inn i veg med gang­felt, har vike­plikt for gåen­de når fot­gjen­ger­sig­na­let lyser grønt.”

Noen ste­der har poli­ti­et begynt å mar­ke­re bilis­te­nes påkjørs­rett ved å bøt­leg­ge syk­lis­ter som har kom­met i vei­en for en bilist. De gjør vel det­te for å under­stre­ke poli­ti­ets stort sett udo­ku­men­ter­te påstan­der om at syk­lis­ter har ofte skyl­den. Om de ikke har det, så sør­ger i alle fall poli­ti­et for å gi dem det og for­tel­le medie­ne at syk­lis­te­ne had­de skylden.

Skal man som syk­list trek­ke noe lær­dom av sli­ke reg­ler, så er det det­te: Om du syk­ler på for­tau­et, så kom deg ned fra for­tau­et og ut i kjøre­fel­tet i god tid før krys­set. Det sam­me gjel­der om du er på syk­kel­vei, even­tu­elt gang- og syk­kel­vei. Da har bilis­ter som skal svin­ge til høy­re vike­plikt etter rege­len i tra­fikk­reg­le­ne § 7 nr 3, førs­te ledd, førs­te punkt­i­um:

Kjø­ren­de som vil svin­ge har vike­plikt for gåen­de eller syk­len­de som skal rett fram på kjøre­ba­nen eller vegens skulder. ”

En møten­de bilist som skal svin­ge til venst­re vil da ha vike­plikt etter den almin­ne­li­ge høyre­reg­len. Om man skul­le kom­me ut i fot­gjen­ger­fel­tet, spil­ler ingen rol­le. Syk­lis­ter har ikke nød­ven­dig­vis vike­plikt i fot­gjen­ger­felt. De har vike­plikt om de kom­mer ut fra for­tau eller sykkelvei.

Inter­na­sjo­nalt er tren­den at man byg­ger syk­kel­vei­er som er beskyt­tet mot bil­tra­fikk, inklu­si­ve mot “skal bare” bilis­ter som par­ke­rer der. I Nor­ge tvi­hol­der man på sub­stan­dard-løs­nin­gen syk­kel­felt, som man også har en lei tendens til å lage for sma­le. Så det blir en sub­stan­dard utga­ve av en sub­stan­dard løs­ning. En grunn til at man­ge syk­lis­ter i Nor­ge argu­men­te­rer mot beskyt­tet syk­kel­vei, er de van­vit­ti­ge vike­plikts­reg­le­ne. Og vi kan som nevnt tak­ke bl.a. Arbei­der­par­ti­et og SV for at vi fort­satt har sli­ke regler.

Vi for­står at det kan ta tid og at det kos­ter pen­ger å anleg­ge syk­kel­vei­er. Men det er ingen grunn til å aksep­te­re at det har tatt og tar så lang tid som det fak­tisk gjør i Nor­ge. Det kan ikke for­kla­res med annet enn mang­len­de vil­je, og at de ansvar­li­ge poli­ti­ker­ne ikke har tatt og ikke tar syk­kel på alvor. Men å end­re vike­plikt­reg­le­ne, det kos­ter litt utred­nings­ar­beid, ikke mer. (I prak­sis må det også skil­tes om vi skal ha håp om at bilis­te­ne skal lære det, og det kos­ter vel noen kro­ner. Men det er små­pen­ger i for­hold til alt det som bru­kes for å leg­ge til ret­te for biltrafikk.)

Få ryd­det opp i vike­plikt­reg­le­ne. Der­et­ter kan man skro­te løs­nin­gen med syk­kel­felt, og hel­ler lage ordent­li­ge syk­kel­løs­nin­ger, slik man gjør i sivi­li­ser­te syk­kel­land. Og sørg for ordent­lig skil­ting, også for syklister!

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email