Hvor lenge skal vi få stå i jobben? @orjas

Arbeids­mi­nis­ter Robert Eriks­sons for­slag om å heve 70-års­gren­sen er et hånd­slag til over­le­ger og pro­fes­so­rer, skri­ver Elin Ørja­sæ­ter i Aften­pos­ten. Alt­så er det et hånd­slag til meg og min gruppe.

For oss pro­fes­so­rer er det gans­ke van­lig å arbei­de til man er 70, hvil­ket til­si­er at jeg vil arbei­de 10–11 år til, om jeg skal føl­ge tren­den. Ved fyl­te 70 går man over til eme­ri­tus­sta­tus. Enn så len­ge har det ved mitt fakul­tet, Det juri­dis­ke fakul­tet ved Uni­ve­ri­si­te­tet i Oslo, vært tra­di­sjon at man har fått behol­de et kon­tor, om enn et mind­re kon­tor enn det man had­de som aktiv pro­fes­sor. Noen fort­set­ter som før, men uten å ha de plik­ter man had­de før. Men man kan skri­ve artik­ler, hol­de fore­drag, revi­de­re bøker, vei­le­de stu­den­ter og dok­to­ran­der om man vil, og påta seg noen and­re opp­ga­ver. Johs Ande­næs var på kon­to­ret seks dager i uken til han var godt over 90 år. Våre eme­ri­ti er stort sett verd­satt. De er en del av fag­mil­jø­et og bidrar med sin inn­sikt og erfaring.

Con­ti­nue read­ing Hvor len­ge skal vi få stå i job­ben? @orjas

Hvor i Oslo er det trangt, @fabianstang ?

Hei, Fabi­an

Da du åpnet nye Torg­gata, sa du noe om at det var trangt om plas­sen i Oslo. Det er en av myte­ne som synes å leve på Råd­hu­set, og du er ikke den førs­te som bru­ker det for å bort­for­kla­re at poli­ti­ker­ne i Oslo ikke kla­rer å sør­ge for god til­rette­leg­ging for syk­lis­ter i Oslo. Tid­li­ge­re byråds­le­der Erling Lae sa føl­gen­de til Aften­pos­ten 4. mai 2007:

Ind­re del av byen er nes­ten ulø­se­lig. Gate­ne er fra før 1880, og det er ikke plass til sykkeltraseer.”

Det­te er i bes­te fall tøv. Er det noe vi kan være helt sik­re på, så er det at gater fra før 1880 ikke var byg­get for biler, men kan­skje for sykler.

Pro­ble­met er bare at det ikke er sant at det trangt i Oslo. Ola Elve­stu­en sa omtrent det sam­me som deg i et inter­vju med Aftenposten/Osloby 28. okto­ber 2012. Jeg utford­ret ham og spur­te hvor de tran­ge gate­ne var. Det svar­te han ald­ri på. Så du kan få den sam­me utford­rin­gen: Hvor i Oslo er de tran­ge gate­ne som gjør det så vans­ke­lig å leg­ge for­hol­de­ne til ret­te for syk­ling? Con­ti­nue read­ing Hvor i Oslo er det trangt, @fabianstang ?

Behov for etterutdanning om trafikkregler i Kristiansand

Her skjer det tre-fire ulyk­ker årlig” mel­der Fædre­lands­ven­nen etter en syk­kel­ulyk­ke i Vågs­bygd. Det er åpen­bart at noe må gjø­res på stedet.

Ste­det der ulyk­ken skjed­de er ved utkjør­sel fra Spring tre­nings­sen­ter, som lig­ger i Vågs­bygd ring­vei 5a.

Con­ti­nue read­ing Behov for etter­ut­dan­ning om tra­fikk­reg­ler i Kris­tian­sand