Behov for etterutdanning om trafikkregler i Kristiansand

Her skjer det tre-fire ulyk­ker årlig” mel­der Fædre­lands­ven­nen etter en syk­kel­ulyk­ke i Vågs­bygd. Det er åpen­bart at noe må gjø­res på stedet.

Ste­det der ulyk­ken skjed­de er ved utkjør­sel fra Spring tre­nings­sen­ter, som lig­ger i Vågs­bygd ring­vei 5a.

Ser vi på satel­litt­bil­de fra Goog­le maps, ser ste­det slik ut:

Spring_TreningssenterPro­sjekt­in­ge­ni­ør Robert Tsk­hovrebov beskri­ver den som en utkjør­sel i pri­vat eie, og ut fra bil­det ser det ut som en utkjør­sel og ikke en vei. Avde­lings­in­ge­ni­ør Jon Petter Lang­feldt sier:

[D]et er vik­tig å under­stre­ke at syk­lis­te­ne har vike­plikt for bilis­ter som kjø­rer ut på veien.”

Det er nep­pe riktig.

Tra­fikk­reg­lene § 7 nr 4 førs­te ledd er lyder:

Kjø­rende som kom­mer fra par­ke­rings­plass, holde­plass, torg, eien­dom, ben­sin­sta­sjon, gågate, gate­tun eller lik­nende områ­de har vike­plikt for annen tra­fi­kant. Det sam­me gjel­der den som kom­mer fra gårds­veg eller annen veg som ikke er åpen for almin­ne­lig ferd­sel, eller som svin­ger inn på kjøre­ba­nen fra vegens skulder.”

Det­te ser ut som en utkjør­sel fra par­ke­rigs­plass, eien­dom eller noe til­sva­ren­de, og da har kjø­ren­de som kom­mer ut her­fra vike­plikt, også for syk­lis­ter på gang- og syk­kel­vei­en. Når kan det være gans­ke vans­ke­lig å avgjø­re hva som er en utkjør­sel og hva som er en vei, så det­te er en uklar regel som ska­per pro­ble­mer og mis­for­stå­el­ser. Jeg har skre­vet mer om vike­plikt­reg­le­ne for syk­lis­ter her.

Men bort­sett fra at de synes å snub­le i ukla­re vike­plikts­reg­ler, er en del av det man vil gjø­re, for­nuf­tig. Pro­sjekt­in­ge­ni­ør Robert Tskhovrebov:

Gjer­det som er satt opp inn­til utkjør­se­len er for høyt og plas­sert for tett på utkjør­se­len. Deler av gjer­det og noen av par­ke­rings­plas­se­ne må der­for bort.”

En av beboer­ne for­slår å ette opp «full stopp»-skilt for bile­ne som skal ut fra tre­nings­sen­te­ret. Det er også et for­nuf­tig til­tak. Selv om bilis­te­ne har vike­plikt, tyder antal­let ulyk­ker på at den­ne ikke blir over­holdt. Det skil­tes alt for lite i Nor­ge på sli­ke steder.

Kryss_vikepliktMen å set­te opp syk­kel­fel­ler for syk­lis­te­ne, det blir å star­te i feil ende. De må gjer­ne vars­les om en far­lig utkjør­sel, for­trinns­vis med et orden­lig skilt, skilt 210, og ikke et slikt hjem­me­snek­ret tul­le­skilt som man alt for ofte ser langs sykkelveier.

At bilis­te­ne har vike­plikt og at det er full stopp ved utkjø­rin­gen er enes­te for­nuf­ti­ge løs­ning her.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email