Behov for etterutdanning om trafikkregler i Kristiansand

“Her skjer det tre-fire ulykker årlig” melder Fædrelandsvennen etter en sykkelulykke i Vågsbygd. Det er åpenbart at noe må gjøres på stedet.

Stedet der ulykken skjedde er ved utkjørsel fra Spring treningssenter, som ligger i Vågsbygd ringvei 5a.

[mappress mapid=”73″]

Ser vi på satellittbilde fra Google maps, ser stedet slik ut:

Spring_TreningssenterProsjektingeniør Robert Tskhovrebov beskriver den som en utkjørsel i privat eie, og ut fra bildet ser det ut som en utkjørsel og ikke en vei. Avdelingsingeniør Jon Petter Langfeldt sier:

“[D]et er viktig å understreke at syklistene har vikeplikt for bilister som kjører ut på veien.”

Det er neppe riktig.

Tra­fikk­reg­lene § 7 nr 4 første ledd er lyder:

Kjø­rende som kom­mer fra par­ke­rings­plass, holde­plass, torg, eien­dom, ben­sin­sta­sjon, gågate, gate­tun eller lik­nende område har vike­plikt for annen tra­fi­kant. Det samme gjel­der den som kom­mer fra gårds­veg eller annen veg som ikke er åpen for almin­ne­lig ferd­sel, eller som svin­ger inn på kjøre­ba­nen fra vegens skulder.”

Dette ser ut som en utkjørsel fra parkerigsplass, eiendom eller noe tilsvarende, og da har kjørende som kommer ut herfra vikeplikt, også for syklister på gang- og sykkelveien. Når kan det være ganske vanskelig å avgjøre hva som er en utkjørsel og hva som er en vei, så dette er en uklar regel som skaper problemer og misforståelser. Jeg har skrevet mer om vikepliktreglene for syklister her.

Men bortsett fra at de synes å snuble i uklare vikepliktsregler, er en del av det man vil gjøre, fornuftig. Prosjektingeniør Robert Tskhovrebov:

“Gjerdet som er satt opp inntil utkjørselen er for høyt og plassert for tett på utkjørselen. Deler av gjerdet og noen av parkeringsplassene må derfor bort.”

En av beboerne forslår å ette opp «full stopp»-skilt for bilene som skal ut fra treningssenteret. Det er også et fornuftig tiltak. Selv om bilistene har vikeplikt, tyder antallet ulykker på at denne ikke blir overholdt. Det skiltes alt for lite i Norge på slike steder.

Kryss_vikepliktMen å sette opp sykkelfeller for syklistene, det blir å starte i feil ende. De må gjerne varsles om en farlig utkjørsel, fortrinnsvis med et ordenlig skilt, skilt 210, og ikke et slikt hjemmesnekret tulleskilt som man alt for ofte ser langs sykkelveier.

At bilistene har vikeplikt og at det er full stopp ved utkjøringen er eneste fornuftige løsning her.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.