Hvor i Oslo er det trangt, @fabianstang ?

Hei, Fabi­an

Da du åpnet nye Torg­gata, sa du noe om at det var trangt om plas­sen i Oslo. Det er en av myte­ne som synes å leve på Råd­hu­set, og du er ikke den førs­te som bru­ker det for å bort­for­kla­re at poli­ti­ker­ne i Oslo ikke kla­rer å sør­ge for god til­rette­leg­ging for syk­lis­ter i Oslo. Tid­li­ge­re byråds­le­der Erling Lae sa føl­gen­de til Aften­pos­ten 4. mai 2007:

Ind­re del av byen er nes­ten ulø­se­lig. Gate­ne er fra før 1880, og det er ikke plass til sykkeltraseer.”

Det­te er i bes­te fall tøv. Er det noe vi kan være helt sik­re på, så er det at gater fra før 1880 ikke var byg­get for biler, men kan­skje for sykler.

Pro­ble­met er bare at det ikke er sant at det trangt i Oslo. Ola Elve­stu­en sa omtrent det sam­me som deg i et inter­vju med Aftenposten/Osloby 28. okto­ber 2012. Jeg utford­ret ham og spur­te hvor de tran­ge gate­ne var. Det svar­te han ald­ri på. Så du kan få den sam­me utford­rin­gen: Hvor i Oslo er de tran­ge gate­ne som gjør det så vans­ke­lig å leg­ge for­hol­de­ne til ret­te for sykling?

Guri Mel­by har også snak­ket om dis­se tran­ge gate­ne. Men det var vel­dig kort tid etter at hun ble byråd, og jeg tror hun har inn­sett at det ikke stemmer.

Så vidt jeg vet er Køben­havn en tran­ge­re by enn Oslo. Og Paris er vel­dig mye tran­ge­re. I Paris bor det ca 2,2 mill men­nes­ker på et områ­de som omtrent til­sva­rer Oslo innen­for Sto­re ring­vei, og ca 5 mill pend­ler inn dag­lig. Der det er vil­je, fin­ner man plass.

Mel­lom det vi har igjen av gam­mel tre­hus­be­byg­gel­se som polit­ker­ne ikke klar­te å rive i frem­skrit­tets navn, kan det nok være noen tran­ge gater. Men jeg kan ikke hus­ke at noen har krevd til­rette­leg­ging for syk­lis­ter i Damstre­det, Telt­hus­bak­ken og til­sva­ren­de steder.

Bil­de­ne neden­for viser noen gans­ke typis­ke Oslo­ga­ter. De har mye plass, og er på ingen måte trange.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAJeg kun­ne ha gitt man­ge fler eksemp­ler fra man­ge kan­ter av byen. Men det­te bør holde.

Det kan nok være rik­tig at det kan være vans­ke­lig å fin­ne plass i Oslo. Men det har ikke noe med tran­ge gater å gjø­re. Gate­ne er som regel mer enn bre­de nok. Pro­ble­met er hvor­dan area­let er dis­po­nert, og det er fris­ten­de å si feil­dis­po­nert. Og det er resul­tat av poli­tis­ke valg. Oslos poli­ti­ke­re har vært opp­tatt av bil, bil og bil, og det har åpen­bart vært et mål å pres­se flest mulig par­ke­rings­plas­ser inn i gate­ne. Jeg vet ikke om det noen gang har vært uttalt, men det er i alle fall det­te som har vært prak­ti­sert. Da man i 1989 opp­he­vet dato­par­ke­rin­gen, dob­let man omtrent antall par­ke­rings­plas­ser i gaten over nat­ten. Når det i dag er vans­ke­lig å fin­ne plass til syk­kel­vei­er og syk­kel­felt i Oslos gater, da er det er resul­tat av deres for­gjen­ge­res poli­tis­ke valg. Og man må kun­ne si: Deres uhel­di­ge valg.

Utford­rin­gen for dagens poli­ti­ke­re er å ta et opp­gjør med tid­li­ge­re tiders poli­tikk, og ret­te opp de fei­le­ne som da ble begått. Det kre­ver vil­je og poli­tisk mot, som synes å være man­gel­vare i Oslo. Et førs­te vil­kår for å kun­ne ret­te opp feil, er at man erkjen­ner fei­le­ne. Når dere poli­ti­ke­re snak­ker om “tran­ge gater”, da pak­ker dere de poli­tis­ke rea­li­te­ter inn i resir­ku­ler­te løgner.

I Oslos sty­rings­sys­tem er ikke ord­fø­re­ren den som tar poli­tis­ke ini­tia­tiv og som går i bre­sjen for vans­ke­li­ge saker. Her er det byrå­det som har en jobb å gjø­re. Men du må slut­te å resir­ku­le­re de gam­le løg­ner om tran­ge gater når du f.eks. skal åpne nye sykkelgater.

Print Friendly, PDF & Email