Skal vi betale med epler?

Apple har lan­sert en ny modell av sin iPhone, og media omta­ler det som om det skul­le være en nyhet av stor betyd­ning for ver­den, omtrent som nes­te fase i tek­no­logi­re­vo­lu­sjo­nen. Det er ikke mye nytt i den­ne som bru­ke­re av tele­fo­ner fra and­re leve­ran­dø­rer ikke har hatt til­gang til len­ge. Men vi kan i alle fall kon­sta­te­re at Apple fort­satt er gode til mar­keds­fø­ring, og til å får medie­ne til å dan­se etter deres pipe. Og medie­ne lar seg vil­lig bruke.

NRKs Bir­ger Kols­rud Jås­und svar­te slik, da jeg kom­men­ter­te på Twit­ter at NRK kul­tur­nytt annon­ser­te at de skul­le bidra til lan­se­rin­gen (de for­mu­ler­te det ikke akku­rat slik).

Con­ti­nue read­ing Skal vi beta­le med epler?