Flott at @Aftenposten setter søkelys på sykkelforhold i Oslo @eghan #sykkelpatruljen

Aften­pos­ten har star­tet seri­en Syk­kel­pa­trul­jen,  hvor de set­ter søke­ly­set på syk­kel­for­hol­de­ne i Oslo. Ingen som leser det­te bør være sær­lig over­ras­ket over at jeg synes det er et utmer­ket ini­tia­tiv. Og jeg ser gjer­ne at and­re medi­er også tar tak i og føl­ger opp det­te tema­et, noe det også ser ut til at har skjedd. Jeg lik­te også gjen­nom­gan­gen av his­to­ri­en om Oslos mang­len­de syk­kel­til­rette­leg­ging.

Her er noen tan­ker om hva som kan og bør gjø­res vide­re. Ide­er er fri, så her er det fritt for Aften­pos­ten og alle and­re å for­sy­ne seg.

Få fram det som er bra også!

Det bør ikke bli en serie som skrem­mer folk fra å syk­le. Det må ikke ska­pes et inn­trykk av at det er far­lig å syk­le gene­relt, og i Oslo spesielt.

Con­ti­nue read­ing Flott at @Aftenposten set­ter søke­lys på syk­kel­for­hold i Oslo @eghan #syk­kel­pa­trul­jen

Hovedsykkelveiplanens forbannelse

[Det­te sto på trykk i Aften­pos­ten 22. mai 2013. Jeg fin­ner det ikke på net­tet, bare i digi­tal­ar­ki­vet for papir­ut­ga­ven. Van­lig­vis leg­ger jeg sli­ke kom­men­ta­rer ut i blog­gen etter at de har stått på trykk. Det glem­te jeg tyde­lig­vis den gan­gen. Jeg leg­ger det ut nå, for­di jeg har har behov for å kun­ne vise til den­ne saken.]

Bysty­ret har ved­tatt å omre­gu­le­re Ruse­løkk­vei­en mel­lom Dron­ning Mauds gt og Haa­kon VIIs gt fra syk­kel­vei til gågate. Den erstat­tes ikke av annen syk­kel­vei. Den regu­ler­te syk­kel­vei­en har ald­ri blitt byg­get, heter det i saks­frem­leg­get. Det er ikke sant. Det var en gang en syk­kel­vei her, adskilt fra kjøre­felt og for­tau. Men Oslo kom­mu­ne lot den for­fal­le, siden for­svin­ne og nå fjer­ner de regu­le­rin­gen også. Poli­ti­ker­nes egne for­søm­mel­ser blir en begrun­nel­se for å fjer­ne en sykkelvei.

Con­ti­nue read­ing Hoved­syk­kel­vei­pla­nens for­ban­nel­se