Flott at @Aftenposten setter søkelys på sykkelforhold i Oslo @eghan #sykkelpatruljen

Aften­pos­ten har star­tet seri­en Syk­kel­pa­trul­jen,  hvor de set­ter søke­ly­set på syk­kel­for­hol­de­ne i Oslo. Ingen som leser det­te bør være sær­lig over­ras­ket over at jeg synes det er et utmer­ket ini­tia­tiv. Og jeg ser gjer­ne at and­re medi­er også tar tak i og føl­ger opp det­te tema­et, noe det også ser ut til at har skjedd. Jeg lik­te også gjen­nom­gan­gen av his­to­ri­en om Oslos mang­len­de syk­kel­til­rette­leg­ging.

Her er noen tan­ker om hva som kan og bør gjø­res vide­re. Ide­er er fri, så her er det fritt for Aften­pos­ten og alle and­re å for­sy­ne seg.

Få fram det som er bra også!

Det bør ikke bli en serie som skrem­mer folk fra å syk­le. Det må ikke ska­pes et inn­trykk av at det er far­lig å syk­le gene­relt, og i Oslo spesielt.

For et par år siden inn­le­det davæ­ren­de leder av Syk­kel­pro­sje­tet, Erik Øimoen, på et møte i Syk­lis­tens lands­for­ening avd Oslo. I dis­ku­sjo­nen etter møtet sa han blant annet omtrent det­te: “Fin­nes det ikke noe posi­tivt å si om å være syk­list i Oslo? Dere skrem­mer folk fra å syk­le når dere bare skri­ver om alt som er galt.” Han had­de et poeng, og jeg føl­te meg truf­fet. Jeg begyn­te etter det også å skri­ve om uli­ke syk­kel­ru­ter i Oslo, for å få fram både gode og ikke fullt så gode sider ved dis­se, med en slags inten­sjon om å for­tel­le: Her kan du sykle!

Hvis man skal syk­le på tur er Oslo en fan­tas­tisk by, i alle fall så len­ge man med tur  mener å syk­le i Mar­ka. Når det gjel­der den mer kon­ti­nen­ta­le for­men for tur­syk­ling, hvor man syk­ler langs lande­vei­en på lande­veis­syk­kel, er Nor­ge et pro­ble­ma­tisk land. WIMG_4149_DxOSBilis­ter aksep­te­rer i alt for liten grad syk­lis­ters selv­føl­ge­lig rett til å syk­le i vei­en, og det blir lett ube­ha­ge­li­ge og til dels far­li­ge situa­sjo­ner. Man­ge vei­er, ikke minst der det er byg­get ny vei for bilis­ter, bør defi­ne­res og skil­tes som vei hvor syk­lis­ter er prio­ri­tert. Et åpen­bart eksem­pel er Gam­le Mosse­vei. Men da må det end­rin­ger til i tra­fikk­reg­ler og skilt­for­skrift. Sørke­da­len og Mari­da­len er også to områ­der hvor det er åpen­bart at syk­lis­ter bør prioriteres.

9788202434199I Oslo er det mulig å syk­le fra sen­tum til Mar­ka nes­ten uten å måt­te krys­se vei med bety­de­lig bil­tra­fikk. Jeg har beskre­vet rute­ne Frog­ner­par­ken — Bog­stad, Frog­ner­par­ken — Sogns­vann og Grøn­land — Bryn. Jeg har valgt Frog­ner­par­ken som start­sed for fle­re ruter, men det er fle­re fine vei­er fra Skøy­en til Frog­ner­par­ken, så man kom­mer lett ditt fra syk­kel­ru­ten langs Frog­ner­stran­den. (Jeg må inn­røm­me at jeg ikke er godt nok kjent i de øst­re byde­ler til å anbe­fa­le ruter vide­re fra Bryn. Men kom­mer man seg til Østen­sjø­van­net er det man­ge mulig­he­ter vide­re inn i Øst­mar­ka.) En rute jeg ikke har blitt fer­dig med er fra Grøn­land til Mari­dals­van­net langs Akers­el­ven. Ruten langs Alna gjen­står også. Ture­ne til Bygd­øy og Snar­øya er også fine, med gode bade­mu­lig­he­ter om som­mer­en. Ikke man­ge byer av noen stør­rel­se kan by på noe lig­nen­de. For de som vil vite mer om hvor man kan syk­le på tur i Oslo, anbe­fa­ler jeg Øyvind Wolds bok “På syk­kel i Oslo”. Jeg har mer­ket meg at Oslo­by har tryk­ket tips til syk­kel­tu­rer fra Øyvind Wold. Fort­sett med det!

Det er bra med et kart hvor syk­lis­ter kan mel­de inn syk­kel­fel­ler. Men det vil­le ha vært fint om man også kun­ne dele gode syk­kel­ru­ter der det­te fin­nes. Det er gans­ke sik­kert man­ge som har fun­net sine egne ruter, som gjer­ne er helt and­re enn de man fin­ner på Oslo kom­mu­nes syk­kel­kart. Man kan gjer­ne også la folk fore­slå ruter hvor det bur­de ha vært lagt til ret­te for syk­ling, ruter som kan­skje man­ge bru­ker til tross for mang­len­de til­rette­leg­ging. De som plan­leg­ger slikt i Oslo kom­mu­ne og Sta­tens veg­ve­sen bør kom­me seg bort fra sine skrive­bord og ut på syk­kel, og se hvor folk fak­tisk syk­ler — og leg­ge til ret­te for syk­ling der, ikke der noen byrå­kra­ter med skrive­bords­per­spek­tiv synes de bur­de sykle.

Bruk litt plass på de som arbei­der for å bed­re for­hol­de­ne for sylis­ter. Jeg had­de gjer­ne sett at dere f.eks. skri­ver om Syk­lis­te­nes lands­for­ening. Men jeg er litt inha­bil der, da jeg sit­ter i sty­ret for lokal­la­get i Oslo. Så har man for­ening for ter­reng­syk­ling og and­re for­mer for syk­ling, men de kjen­ner ikke jeg hel­ler så vel­dig godt.

Det er vik­tig å føl­ge med i det som skjer, aller helst litt i for­kant av at det skjer. Det er noe av det som er vans­ke­lig. Alt for ofte ser man bare at det har skjedd noe, og man opp­da­ger det ikke før man ser resul­ta­tet på bak­ken, og da er det ofte for sent. Bjør­vi­ka skul­le man ha satt fokus på mye tidligere.

Noen, jeg vet ikke om det er Oslo kom­mu­ne eller Sta­tens veg­ve­sen som har hatt ansva­ret, har akku­rat mer­ket opp på nytt syk­kel­felt i Kirke­vei­en, og gjort dem omtrent like livs­far­lig sma­le som de var fra før. Noen har anty­det at noe av pro­ble­met er at man gjer­ne måler resul­ta­te­ne i antall meter syk­kel­felt, og da når man let­test resul­ta­ter om man lager dem sma­le. Kan­skje man hel­ler bur­de måle hvor man­ge kvad­rat­me­ter syk­kel­felt som anleg­ges. Men jeg har mer­ket meg at Aften­pos­ten har ryk­ket ut til Kirke­vei­en med tommestokk.

Dag Ham­mar­kjølds vei, det gam­le delen av ring­vei­en mel­lom Økern og Sin­sen, hol­der man på med nå. Til tross for de van­li­ge, run­de for­mu­le­rin­ge­ne om gode for­hold for syk­lis­ter, så ser det ut til at det også her er bilis­te­ne som prio­ri­te­res, selv om bilis­te­ne nett­opp har fått ny tunnel.

Det er ikke lett å for­stå pro­ses­se­ne i Oslo kom­mu­ne. Jeg har ald­ri for­stått arbeids­for­de­lin­gen, sam­spil­let eller man­gel på det­te mel­lom Bymiljø­eta­ten og Plan- og byg­nings­eta­ten. For meg vir­ker det som om Bymiljø­eta­ten gjer­ne vil. Men det er Plan- og byd­nings­eta­ten som frem­mer regu­le­rings­pla­ne­ne, og syk­lis­ter har en tendens til å bli glemt under­veis. Og skul­le syk­lis­ter være inne i regu­le­rings­pla­nen, er det visst lett å fjer­ne dem, slik som ble gjort i Ruse­løkk­vei­en. Eller man ser bort fra hoved­syk­kel­pla­nen og gate­bruks­pla­nen når man frem­mer regu­le­rings­ved­tak, slik man gjor­de ved C J Ham­bros plass. Det er ikke over­ras­ken­de at det går smått med å leg­ge til ret­te for syk­ling når kom­mu­nen til­side­set­ter egne ved­tak og hel­ler gjør noe som bidrar til å gjø­re de enda vans­ke­li­ge­re å leg­ge til ret­te for sykling.

Filip Rygg, tid­li­ge­re byråd i Ber­gen, skrev blant annet at Ber­gen bruk­te mye mer pen­ger pr inn­byg­ger enn Oslo, uten at resul­ta­te­ne nød­ven­dig­vis ble noe bed­re. Her får vi leg­ge til at man i Nor­ge, om man leg­ger sam­men stat og kom­mu­ner, bru­ker pin­lig lite på å til­rette­leg­ge for syk­lis­ter, om vi f.eks. sam­men­lig­ner med Neder­land. Men det er også et spørs­mål om hva slags bok­fø­rings­trik­sing man tyr til. Da man laget syk­kel­felt i Ulle­våls­vei­en ble det anlagt par­ke­rings­lom­mer på inn­si­den av syk­kel­fel­te­ne. Det­te er en far­lig løs­ning som gjør syk­kel­fel­te­ne ubru­ke­li­ge, men som man like­vel insis­te­rer på i Oslo, som en klar demon­stra­sjon om at alt snakk om at syk­lis­ter prio­ri­te­res foran bilis­ter, bare er bløff. Men ikke nok med det: I Ulle­våls­vei­en ble par­ke­rings­lom­me­ne belas­tet syk­kel­bud­sjet­tet, og det er grunn til å tro at par­ke­rings­lom­me­ne var langt dyre­re enn syk­kel­fel­tet. Da jeg spur­te Oslo kom­mu­ne om det­te, fikk jeg føl­gen­de svar:

I Ulle­våls­vei­en blir etab­le­rin­gen av par­ke­rings­lom­mer belas­tet syk­kel­vei­bud­sjet­tet for­di etab­le­rin­gen av par­ke­rings­lom­mer var et regu­le­rings­vil­kår for å få poli­tisk ved­tak på byg­ging av syk­kel­felt i Ullevålsveien.”

Det er ikke rart man får lite igjen for bevilg­nin­ger til syk­kel når pen­ge­ne juk­ses bort på den­ne måten.

Mang­len­de til­rette­leg­ging for syk­lis­ter ved arbeid i eller ved vei­en er også et stort pro­blem. Her er det åpen­bart at hold­nin­ger hos ansvar­li­ge myn­dig­he­ter, bygg­her­rer og utfø­ren­de entre­pre­nø­rer er et alvor­lig pro­blem. Det er kom­mu­nen som må ta tak i det­te, ved blant annet å stil­le krav om at det­te gjø­res. Men da må de også bli bed­re selv. Dagens prak­sis er uak­sep­ta­bel, som også Aften­pos­ten har vist eksemp­ler på.

Se også på til­løp til syk­kel­kul­tur i Oslo. Det begyn­ner å duk­ke opp syk­kel­bu­tik­ker som er nett­opp syk­kel­bu­tik­ker og ikke sports­bu­tik­ker. Sli­ke butik­ker ser man i alle land med en syk­kel­kul­tur, og det er et godt teg­ne at sli­ke også duk­ker opp i Oslo. Dap­per har sat­set på den for meg noe besyn­der­li­ge kom­bi­na­sjo­nen av syk­ler og klas­sisk bar­ber­ut­styr. Jeg ser fram til at det også duk­ker opp en kom­bi­na­sjon syk­kel­bu­tikk / syk­kel­verk­sted / café, hvor syk­kel­in­ter­es­ser­te kan stik­ke inn­om for en kopp kaf­fe og en sykkelprat.

Et annet tegn på en gry­en­de syk­kel­kul­tur er at vi sta­dig ser fle­re trans­port­syk­ler av uli­ke slag i Oslo, en syk­kel­type som er van­lig i byer med syk­kel­kul­tur. Om min hukom­mel­se er noen­lun­de rik­tig, har 25% av barne­fa­mi­lie­ne i Køben­havn en slik syk­kel. Transportsykkel.no er ste­det for å fin­ne ut mer om sli­ke sykler.

Om noen måen­der blir vin­ter­syk­ling et aktu­elt tema. Her kan man igjen ven­de til­ba­ke til Oslo kom­mu­ne, og set­te fokus på dår­lig vin­ter­ved­li­ke­hold (om det ikke bed­re seg kraf­tig fra tid­liere vin­tre), tips om syk­kel og utstyr, hvor­dan man kler seg for å syk­le om vin­te­ren, osv.

Dekk Norge, ikke bare Oslo!

Løft blik­ket ut over Oslo. Jeg skri­ver om Oslo, for det er her jeg syk­ler og kjen­ner for­hol­de­ne. Engels­ke The Times har len­ge hatt en sek­sjon de kal­ler Cities fit for cycling, hvor de skri­ver om byer i hele Stor­bri­tan­nia. Aften­pos­ten har vel fort­satt ambi­sjo­ner om å være en riks­avis og ikke bare en oslo­avis Aften­pos­ten sam­ar­bei­der med fle­re region­avi­ser om stoff fra and­re deler i Nor­ge. Bruk det­te også til syk­kel­stoff. Den 13. til 15. okto­ber går Syk­kel­kon­fe­ran­sen 2014 av sta­be­len. Da kom­mer Syk­lis­te­nes lands­for­ening igjen til å kåre Nor­ges bes­te syk­kel­by, basert på hvor­dan nors­ke syk­lis­ter vur­de­rer dis­se. Det bør dek­kes, og noen syk­kel­byer, både gode og dår­li­ge, bør prøve­syk­les. Lille­strøm har vun­net den­ne kårin­gen fle­re gan­ger. Tar jeg det fra hukom­mel­sen mener jeg at Kris­tian­sand også er en by som har kom­met gans­ke godt ut her. Det skjer også en del inter­es­sant i Stav­an­ger, Trond­heim og Tromsø.

Man kom­mer også til å dele ut Syk­list­pri­sen til en per­son som har gjort en sær­lig inn­sats for syk­ling i Nor­ge. Den som får den­ne pri­sen i år bør være et gans­ke åpen­bart intervjuobjekt.

 

Sykkelturisme

Jeg les­te for ikke så len­ge siden i Le Mon­de at syk­kel­tu­ris­ter leg­ger igjen mer pen­ger enn bil­tu­ris­ter. Frank­ri­ke har ambi­sjo­ner om å bli det leden­de lan­det for syk­kel­tu­ris­me i Euro­pa. I Nor­ge er man mer opp­tatt av å gjø­re det vans­ke­lig å være syk­kel­tu­rist ved at man byg­ger sta­dig fle­re tun­ne­ler hvor det er for­budt å syk­le, og mar­keds­fø­rer det med at det er “ferje­fritt sam­band”. Nå har man visst ambi­sjo­ner om å bru­ke noen hund­re mil­li­ar­der på å gjø­re det umu­lig å syk­le på Vest­lan­det. Måt­te rea­li­se­rin­gen av dis­se pla­ne­ne ta vel­dig mye len­ger tid enn rea­li­se­ring av hoved­syk­kel­vei­net­tet i Oslo.

Det er kan­skje ikke helt seson­gen for det­te nå. Men om man ten­ker litt frem­over, så bør gode syk­kel­tu­rer i Nor­ge. Både dags­tu­rer i nær­om­rå­det, men også en ferietur.

 

Verden utenfor Norge

Man vil ta i bruk kor­re­spon­dent­nett­ver­ket, sier sjefs­re­dak­tør Espen Egil Han­sen. Gode eksemp­ler vil vi gjer­ne ha. Og selv­sagt tips om syk­kel­fe­rier.  Men det mest inter­es­san­te, om man ser det med Oslo som utkikks­post, er byer hvor man har klart å gjen­nom­føre noe. Jeg har selv fle­re gan­ger truk­ket fram Paris, hvor vel­dig mye har skjedd de sis­te ti åre­ne og som i dag er en by hvor det er helt greit å syk­le. Når jeg er i Paris bru­ker jeg stort sett bysyk­ler til å kom­me meg rundt i byen. Og ser man på hva man har fått til i Paris, ser man at Oslo­po­li­ti­ker­nes påstan­der om at det er så trangt i Oslo, bare er tøv og dår­li­ge unn­skyld­nin­ger. Sevil­la er en by som ofte trek­kes fram, men der har jeg ikke vært selv og kan ikke si stort om den.

Det kan også være fint å få fram at Neder­land ikke bare er å sit­te på cafe­bord langs kana­le­ne i Amster­dam, eller fla­te byer som Gro­nin­gen. I and­re deler av Neder­land kan det være gans­ke bratt, men det er lagt til ret­te for syk­kel for folk syk­ler der også. Sveits er også et land som ikke er kjent for å være flatt. Men til­rette­leg­gin­gen for syk­kel er langt bed­re der enn i Nor­ge. I USA leg­ges det sta­dig mer til ret­te for syk­ling. Port­land har fått sta­tus som USAs syk­kel­ho­ved­stad, men om jeg har for­stått det rett har det skjedd mye posi­tivt i byer som New York, Wash­ing­ton DC, San Fran­cis­co og Seatt­le. Og vi kan ta med Los Ange­les. Manus­for­fat­ter til “Mad Men”, Tom Smuts, og fle­re and­re valgt syk­kel frem­for limou­sin for å kom­me til Emmy­pris­ut­de­lin­gen i år.

Ten­ker vi et styk­ke frem­over, star­ter Tour de Fran­ce 2015 i Utrecht i Neder­land, som er kjent som en god syk­kel­by. Midt opp i alt det and­re Tour de Fran­ce-sty­ret bør man også kun­ne fin­ne plass til det­te. Egent­lig ser jeg helst at TV2 bru­ker litt sende­tid på dette.

Sykkelruter i Osloområdet

Det står mye i den­ne blog­gen om mang­len­de til­rette­leg­ging for syk­ling i Oslo, og det kom­mer jeg til å fort­set­te å skri­ve om.  Den tid­li­ge­re lede­ren for Syk­kel­pro­sjek­tet i Oslo, Erik Øimoen, sa omtrent det­te etter et med­lems­møte i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, Oslo: “Dere skrem­mer folk fra å syk­le i Oslo når dere bare frem­he­ver det neg­a­ti­ve. Fin­nes det ikke noe posi­tivt å si om å syk­le i Oslo?” Han had­de et poeng. Her beskri­ver jeg syk­kel­ru­ter som stort sett er greie å syk­le. Noen er rik­tig fine, men det er også noen som jeg adva­rer mot å bru­ke.

Hovedsykkelruter

Det­te er syk­kel­ru­ter for den som bru­ker syk­ke­len til trans­port, f.eks. jobb­rei­ser, om som vil så fort og effek­tivt fram på syk­ke­len som mulig. 

Sentrum — Oslo innenfor Ring 2

Til tross for at det er i de sen­trums­nære byde­le­ne folk syk­ler mest, er det der til­rette­leg­gin­gen for syk­ling er dår­ligst. Det var bevisst poli­tikk fra tid­li­ge­re FrP-byrå­der å ikke leg­ge til ret­te for syk­ling i sen­trum.  Så her blir det for det mes­te et spørs­mål om å fin­ne ruter for i best mulig grad å unn­gå pro­ble­me­ne. Noen av de fore­slåt­te rute­ne går også uten­for Ring 2, men ingen går uten­for Ring 3. 

Turveier og veier for å unngå biltrafikk

Oslo er en fan­tas­tisk by for de som vil syk­le på tur, i alle fall hvis det å syk­le på tur vil si å syk­le i skog og mark. Vel­ger man den mer kon­ti­nen­ta­le vari­an­ten av syk­kel­tur, hvor man syk­ler langs lande­vei­en på en lande­veisyk­kel, da er ver­ken Nor­ge eller Oslo sær­lig bra. Til det er det alt for man­ge bilis­ter som ikke respek­te­rer syk­lis­te­nes selv­føl­ge­li­ge rett til å bru­ke vei­en. Jeg beskri­ver ikke noen syk­kel­ru­ter i Mar­ka. For syk­kel­ru­ter (og ski­løy­per) i Mar­ka anbe­fa­ler jeg Ski­for­enin­gens mar­ka­data­base. Hvis du bru­ker Mar­ka, enten om som­mer­en eller vin­te­ren, så meld deg inn i Ski­for­enin­gen. De gjør en stor inn­sats for marka­bru­ker­ne. Men jeg har tatt med noen syk­kel­ru­ter for å kom­me til Mar­ka. Fle­re ste­der i Oslo er det slik at man kan kom­me helt fra sen­trum og ut i Mar­ka nes­ten uten å syk­le på vei med bil­tra­fikk. Og det er “grøn­ne ruter” som det er fint å vel­ge om man er mer opp­tatt av å ha en fin opp­le­vel­se på syk­ke­len, og ikke bare av å kom­me for­test mulig fram. Det kan være vel verdt å vel­ge en “grønn rute” til og fra jobb, der det er et alternativ. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

 

Print Friendly, PDF & Email