Hovedsykkelveiplanens forbannelse

[Det­te sto på trykk i Aften­pos­ten 22. mai 2013. Jeg fin­ner det ikke på net­tet, bare i digi­tal­ar­ki­vet for papir­ut­ga­ven. Van­lig­vis leg­ger jeg sli­ke kom­men­ta­rer ut i blog­gen etter at de har stått på trykk. Det glem­te jeg tyde­lig­vis den gan­gen. Jeg leg­ger det ut nå, for­di jeg har har behov for å kun­ne vise til den­ne saken.]

Bysty­ret har ved­tatt å omre­gu­le­re Ruse­løkk­vei­en mel­lom Dron­ning Mauds gt og Haa­kon VIIs gt fra syk­kel­vei til gågate. Den erstat­tes ikke av annen syk­kel­vei. Den regu­ler­te syk­kel­vei­en har ald­ri blitt byg­get, heter det i saks­frem­leg­get. Det er ikke sant. Det var en gang en syk­kel­vei her, adskilt fra kjøre­felt og for­tau. Men Oslo kom­mu­ne lot den for­fal­le, siden for­svin­ne og nå fjer­ner de regu­le­rin­gen også. Poli­ti­ker­nes egne for­søm­mel­ser blir en begrun­nel­se for å fjer­ne en sykkelvei.

Strek­nin­gen er ikke en del av hoved­syk­kel­vei­net­tet, skri­ver Byrå­det som en del av begrun­nel­sen for å fjer­ne den. Det sam­me svar­te Ola Elve­stu­en da Oslo­by 24. okto­ber 2012 kon­fron­ter­te ham med at Oslo fjer­ner like mye syk­kel­vei som de byg­ger. Det var i det sam­me områ­det. Byrå­det synes å ha en hem­me­lig plan om å fjer­ne syk­kel­vei­ene på Ruse­løk­ka bit for bit. De er fjer­net fra kom­mu­nens syk­kel­kart. De fjer­nes fra gate­ne, og fjer­nes vel også fra regu­le­ring til slutt. Kan­skje er det også del av en over­ord­net stra­te­gi for å hind­re barn i syk­le til sko­len. Det­te er skole­vei for man­ge barn på Ruse­løk­ka skole.

Den førs­te pla­nen for et hoved­syk­kel­vei­nett ble ved­tatt i 1977. Den skul­le vært fer­dig i 1985. I 36 år har poli­ti­ker­ne resir­ku­lert de sam­me brut­te løf­te­ne. AP/SV gjor­de ikke noe mer enn de bor­ger­li­ge da de satt i byråd, akku­rat som de ikke har gjort stort i regje­ring. Det er et tverr­po­li­tisk svik mot syklistene.

I Stock­holm er det ca 750 km syk­kel­vei og i Gøte­borg ca 450. I Sevil­la byg­get man 120 km syk­kel­vei i løpet av to år. I Paris er ca 5–600 km vei til­rette­lagt for syk­ling i løpet av 10 år. Geo­gra­fisk er Paris omtrent like stor som Oslo innen­for Sto­re ring­vei. Det er mye tran­ge­re i Paris enn i Oslo. Men i mot­set­ning til i Oslo har man vil­je, og da får man det til.

Oslo har ambi­sjo­ner om å byg­ge et hoved­syk­kel­vei­nett på 180 km, ca 1/3 av det man har i Gøte­borg. I løpet av 36 år har Oslo bare klart å byg­ge omtrent halv­par­ten av det­te, til dels med dår­lig stan­dard. Oslo må være en av ver­dens dår­ligs­te byer når det gjel­der evne til å gjen­nom­føre sli­ke planer.

I 36 år har diver­se revi­der­te pla­ner for et hoved­syk­kel­vei­nett vist seg å være helt ueg­net for å gjø­re for­hol­de­ne bed­re for syk­lis­ter. Sake­ne nevnt inn­led­nings­vis viser at den i ste­det har blitt en plan som legi­ti­me­rer fjer­ning syk­kel­vei­er. Den er også blitt er argu­ment for ikke å leg­ge til ret­te for syk­kel i gater som ikke omfat­tes av pla­nen. Den har blitt en plan for hind­ring mer enn for handling.

Tiden er over­mo­den for å kas­te hele hoved­syk­kel­vei­pla­nen. Lag noe bed­re. Og ikke minst: Gjennomfør!

Jeg leg­ger til det­te, som jeg har klip­pet inn fra det­te inn­leg­get, om som ikke var med i det som ble tryk­ket i Aftenposten:

Da bysty­ret ved­tok omre­gu­le­ring av Ruse­løkk­veien mel­lom Haa­kon VIIs gt og Dron­ning Mauds gt slik at man fjer­net syk­kel­vei fra pla­nen, kun­ne vi være vit­ne til en gans­ke pin­lig sean­se i Oslo bysty­res møte 15. mai 2013 (sak 120).. Først ut var Venst­res Espen Ophaug, fulgt av Høy­res Her­man Kopp, som beg­ge argu­men­terte med at det ikke gjor­de noe å fjer­ne syk­kel­vei her­fra, siden det ikke inn­gikk i hoved­syk­kel­vei­net­tet. Byråd Bård Fol­ke Fred­rik­sen avslut­tet den debat­ten med å vise til at det skul­le byg­ges ny hoved­syk­kel­vei et annet sted. Men at strek­nin­gen ikke inn­går i gjel­dende plan for hoved­syk­kel­vei­net­tet, betyr ikke at det ikke skal leg­ges til ret­te for syk­ling der. Dess­uten hen­vi­ser Bård Fol­ke Fred­rik­sen til et luft­slott: Den hove­syk­kel­veien som han viser til, fin­nes ikke. Det er bare pla­ner for noe som i dag er en far­lig og elen­dig regu­lert bygge­plass. Det har til nå vært én ulyk­ke i den nå far­lige Dokk­veien, og det blir gans­ke sik­kert fler hvis man ikke ryd­der opp her.

Hvis jeg hus­ker regu­le­rings­sa­ken for Ruse­løkk­veien rett, så sto det i doku­men­tene at det ald­ri had­de vært syk­kel­vei her. Det er feil, så i den­ne saken ble bysty­ret feil­in­for­mert av bysty­ret. Her var det sepa­rat for­tau og sykke­vei på siden mot Vika­ter­ras­sen. Men butik­kene flyt­tet i sta­dig stør­re grad ut på for­tauet, fot­gjen­gerne ble for­trengt ut i syk­kel­veien, syk­lis­tene flyt­tet ut i kjøre­fel­tet — og til slutt “løs­te” kom­mu­nen pro­ble­met ved å fjer­ne sykkelveien.

Oslo har ald­ri hatt noen hoved­for­taus­plan. Det har vært og er en selv­følge at det også leg­ges til ret­te for fot­gjen­gere når det byg­ges vei, i alle fall i de mer sen­trale deler av byen. Akku­rat like selv­føl­ge­lig er det i sivi­li­serte syk­kel­byer at det leg­ges til ret­te for syk­ling i alle gater, og like selv­føl­ge­lig bør det være at man gjør det i Oslo.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email