Her skulle det vært en sykkelvei. Men byrådet og bystyret har sabotert den #sykkelpatruljen @FolkeFredriksen

Ruse­løkk­vei­en er et åpen­bart valgt som syk­kel­tra­sé mel­lom sen­trum og Frog­ner­stran­den. Men byrå­det og bysty­ret sabo­te­rer med ved­tak som skal gjø­re det så vans­ke­lig som mulig å rea­li­se­re Oslo som en god by å syk­le i.

Con­ti­nue read­ing Her skul­le det vært en syk­kel­vei. Men byrå­det og bysty­ret har sabo­tert den #syk­kel­pa­trul­jen @FolkeFredriksen