Her skulle det vært en sykkelvei. Men byrådet og bystyret har sabotert den #sykkelpatruljen @FolkeFredriksen

Ruseløkkveien er et åpenbart valgt som sykkeltrasé mellom sentrum og Frognerstranden. Men byrådet og bystyret saboterer med vedtak som skal gjøre det så vanskelig som mulig å realisere Oslo som en god by å sykle i.

[mappress mapid=”74″]

Den 15. mai 2013 behandlet Oslo bystyre en sak om å omregulere Ruseløkkveien mellom Haakon VIIs gate og Løkkeveien til gågate. Videoopptak av bysty­res møte finnes her (sak 120). Det var gårdeiere og butikkeiere som ville ha det slik. Som vi vet så kryper Oslo Høyre for gårdeiere og handelstanden. At de fikk støtte fra FrP, var ingen overraskelse. Var det handelstand og gårdeiere som ville ha det slik, da kunne FrP fravike sitt prinsipp om at bilen skal fram, i absolutt hele byen. Men at også Venstre stemte for omreguleringen, det var skuffende. Kanskje var det en kamel man måtte svelge som juniorpartner i Byrådet. Men de burde i alle fall ikke ha dummet seg ut med at ordet for å forsvare fjerningen av en sykkelvei.

Gaten var regulert til sykkelvei. Men Oslo bryr seg som kjent ikke om syklister når det kommer til praktisk politikk. Vi får jevnlig høre at det som er så vanskelig når man skal legge til rette for sykkel i Oslo, er reguleringssakene. Denne strekningen var ferdig regulert, men Oslos impotente politikere klarte som vanlig ikke å gjennomføre. Så fjernet man den like godt også fra planene. Og når det var snakk om å omregulere fra sykkelvei til et annet formål, da tok det ikke lang tid før arbeidene var i gang. Politikernes reelle prioriteringer viser seg i det de gjør, ikke i det de sier. Og da er det tydelig at syklister havner nederst eller utenfor.

Bystyrets behandling var en ganske pin­lig seanse. Først ut var Venst­res Espen Ophaug, fulgt av Høy­res Her­man Kopp, som begge argu­men­terte med at det ikke gjorde noe å fjerne syk­kel­vei her­fra, siden det ikke inn­gikk i hoved­syk­kel­vei­net­tet. Først til Her­man Kopp, Espen Ophaug og mange andre Oslopolitikere. Dere bør gå i terapi for å bli kvitt tvangstanken om hovesykkelveinettet. Planen om et hovedsykkelveinett har for lengst vist seg som et ubrukelig redskap for å legge til rette for sykling. I stedet bruker dere den som en begrunnelse for ikke å legge til rette for sykling andre steder enn de som inngår i hovedsykkelveiplanen.

Man venter seg ikke så mye fra høyrepolitikere i sykkelsaker. Høyre har i alle år vært sykkelsabotører og et bilistparti. Men at Venst­res Espen Ophaug skulle komme med det sammen tøvet, var en enorm skuffelse. Han legger sin i den lite ærefulle tradisjonen etter Ola Elvestuen. Men jeg hadde faktisk ventet bedre fra venstrepolitikere i slike saker. Dersom jeg skulle finne på å stemme Venstre ved kommunvalget 2015, blir han en soleklar strykkandidat.

Det ble sagt i bystyret at det aldri var blitt bygget sykkelvei her. Så manglende oppfølging av vedtak ble en begrunnelse for å sette en strek over alt sammen. Men det var uansett feil, slik at byrådet feilinformerte bystyret i denne saken. Det var sykkelvei her for en del år siden. Jeg har desverre ikke noe dokumentasjon på akkurat når den forsvant, og har heller ikke bilder av den gamle sykkelveien. Men så dårlig har min hukommelse ikke blitt, så jeg er 100% sikker på at det var sykkelvei her.

Det som skjedde var omtrent dette: Butikkene i Vikaterrassen begynte å flytte mer og mer av sine varer ut på fortauet, og cafeene flyttet ut sine bord, slik at det ble mindre og mindre fremkommelig. Dermed begynte fotgjengerne å ta i bruk sykkelveien, som gikk ytterst mot kjørefeltet. Til slutt ble dette “løst” ved at sykkelveien ble fjernet og området gjort om til en hinderløype med “bymøbler”, som er newspeak for reklameskilt, benker m.m.. Så bystyrets vedtak i denne saken er i alle fall delvis basert på en løgn.

Byråd Bård Folke Fred­rik­sen avslut­tet den debat­ten med å vise til at det skulle byg­ges ny hoved­syk­kel­vei et annet sted.  Men, Bård Folke Fredriksen: Dine ord om sykkelrute et annet sted er ikke noe verdt. En liten påminnelse: Sykkelfelt i Kirkeveien og i Dokkveien har hatt “første prioritet” i Oslo siden 1998, sammen med mye annet som dere heller ikke har gjennomført. Når det da ble gitt “første prioritet” så var ikke det fordi det var et nyoppdaget problem. Det var i erkjennelsen av at dette allerede da var blitt forsømt i lang tid og at man da, i 1998, måtte ta seg sammen og gjøre noe. Siden den gang har det gått 16 år, og dere har ikke gjort en dritt på disse stedene. Hvor mange tiår skal det gå før den “pie in the sky” sykkelveien du viste til, blir realisert? Du var jo ikke en gang konkret med hvilken sykkelvei du snakket om. Kan du gi meg en bitte liten grunn til at vi kanskje muligens og under sterkt tvil skal ta på alvor det du sier om hovedsykkelvei et annet sted, når dere politikere nesten ikke har klart å få til noen ting på 40 år? Jeg har null tillit til deg og dine.

Hovedsykkelveiplanen sier at Munkedamsveien skal være hovedsykkelrute. Men så se til å få ut fingern og kom i gang da: Fjern biler og rydd plass til syklister i Munkedamsveien. Det bør ikke være vanskeligere enn å fjerne syklister fra Ruseløkkveien, om det er et snev av sannhet i det som dere sier skal gjøres! Men feige som dere er, tør dere ikke utfordre bilistene.

Vi som sykler er vant til å bli sendt ut på omveier. Nå sender jeg dere ut på en omvei om noen andre steder i byen hvor syklister saboteres. Ruseløkkveien kommer jeg tilbake til omtrent midtveis.

Vi som sykler har ekstra liten grunn til å stole på deg og på Plan- og bygningsetaten, Bård Folke Fredriksen.  Det er ikke lenge siden sist dere fjernet sykkel fra kartet, og regulerte til andre formål.

Ons­dag 20. novem­ber 2013 ved­tok Oslo bystyre en regu­le­rings­plan for områ­det rundt C.J. Ham­bros plass. Bysty­ret opp­sum­merte det slik på Twit­ter:

«C. J. Ham­bros plass og til­lig­gende gater regu­le­res til for­ret­ning, kon­tor, kjøre­veg, for­tau, torg og parkeringsplasser.»

Jeg tar inne dette fra saks­do­ku­men­tene:

«Gren­sen og Kris­tian IV’s gate inn­går i hoved­syk­kel­vei­net­tet. Det er i plan­for­sla­get ikke inn­ar­bei­det til­tak som iva­re­tar syk­lis­tene spe­si­elt. Hvis syk­kel­til­tak skal inn­ar­bei­des vil det gå på bekost­ning av for­taus­bred­der og drosjeholdeplass/parkering/varelevering.»

En tilrettelegging for sykling ville blant annet gå på bekostning av parkering, og da fjerner man syklistene uten å lage noen alternativer.

Både dette og det dere gjorde i Ruseløkkveien er ren sabotasje mot syklister! Man får inntrykk av at Plan og bygningsetaten har en hemmelig strategi om å gjennomføre en bit for bit utbygging med det mål at det skal bli stadig vanskeligere å legge til rette for sykling i Oslo, omtrent som Israel saboterer enhver mulighet for fred gjennom nye bosettinger på okkupert område. I denne saken forsøkte dere ikke en gang å pakke det inn. Ditt og din etats budskap i saken om C J Hambros plass, var: Drit i syklistene, her er det viktigere ting, som biler, som skal få plass. Du venter vel ikke at vi skal kunne ha noen form for tillit til deg og din etat etter slikt som dette? Hvor dumme tror dere at folk er?

Vi kan flytte oss til området rundt Oslo S. Bjørvika er en planlagt skandale, som viser at ingen av de ansvarlige har tatt syklister på alvor på noe stadium i prosessen. Se på hva som ble sagt under planleggingen, og sammenlign med det bilhelvete vi har fått. På Sta­tens veg­ve­sens nett­si­der om pro­sjek­tet, kan vi bl.a. lese dette under over­skrif­ten “Bak­grunn”:

Visjo­nen om at Bjør­vika som por­ten til Nor­ges hoved­stad skal frem­stå som et uttrykk for moderne norsk bykul­tur og iden­ti­tet i bygge­kunst, tek­no­logi og bære­kraf­tig byut­vik­ling. Den nye byde­len skal være til glede og stolt­het for hele Oslos befolk­ning, og bevisst bidra til å beskrive byens his­to­riske utvik­ling fra opp­rin­nel­sen til det 21. århundre.

Og det fortsetter:

Veg­pro­sjek­tet E18 Bjør­vika har to hovedbegrunnelser:

  • Byut­vik­ling

  • Miljø­venn­lig transport”

Dette er til og med verre enn Oslo kommunes “miljøgater”. Alt er bare en smørje av reklametøv og illeluktende valgflesk, som vel er omtrent det samme når det kommer til stykket.

Føler ikke dere som sitter med det politiske ansvaret at dette er pinlig? Det nytter ikke å si “det var ikke min skyld” og vise til at dette ble bestemt før deres tid. Dere har ansvaret for situasjonen i dag og for fremtiden, og i det ligger også at dere har ansvaret for å rette opp deres forgjengeres feil. Det er deres parti, Stian Berer Røsland og Bård Folke Fredriksen, som har hovedansvaret for elendingheten de siste 40 årene. Skal dere ha noen som helst sjans til å bygge opp noen form for tillit, må dere ta et tydelig oppgjør med denne fortiden. Spark noen tidligere byrådesledere og byråder ned fra soklene, og si de har påført byen skader som må rettes opp.

Selv om det er Statens vegvesens prosjekt, så er det Plan og bygningsetaten som har hatt ansvaret for reguleringen. Dere har åpenbart sovet i timen og har gjort en elendig jobb. Det er bare å innse at dette er uholdbart, brette opp ermene og sette i gang med å planlegge ombyggingen.

Et minstekrav er at en ny plan skal inneholde en sykkelekspressvei mellom øst og vest. Husk at den vedtatte reguleringsplanen sa at det skulle være gjennomgående sykkelvei fra øst til vest, og fra vest til øst. Hvor har det blitt av dette? Hva har dere gjort for å sikre at reguleringsplanen ble fulgt opp? Er det slik dere har for vane ikke å følge opp reguleringsvedtak i Oslo?

Dere får starte revisjonen med å tegne inn sykkelveien først: Gjerne som en “sykkelslange” over senketunnelen eller noe annet. Og si veldig klart: Bilene må vike, de har fått en tunnel å kjøre i! I Bjørvika skal det bare være lokaltrafikk. Området bør stegens for gjennomkjøring. Ett kjørefelt i hver retning for bil gjennom Bjørvika må være mer enn nok, og de må gjerne legges i en labyrint som gjør det nesten umulig å kjøre gjennom. Dere har laget sykkelfelt som i beste fall er 20% smalere enn de skulle ha vært. Som øyeblikkelig hjelp: Kutt bredden på kjørefeltene til 20% under normen for å gi plass til syklister.

Dere er på god vei til å skrive dere inn i byhistorien som den byrådsleder og den byutviklingsbyråd som hadde en gyllen mulight, og som skuslet den helt bort. Dere hadde en hel bydel som skulle bygges ut fra grunnen av. Og så klarer dere å lage et bilhelvete! Stort dårligere er det knapt mulig å gjøre det! Man skulle tro det hele er planlagt av noen som ønsker å gjenskape stemningen fra Rådhusplassen, den gang all biltrafikken gikk der. Det dere lager er et fortidsmonster, og det kommer til å koste byen dyrt når man i fremtiden skal rette opp de fadesne dere har gjort med ganske så åpne øyne. Vi skal ikke glemme dette sviket, og vi skal gjøre vårt for at heller ikke andre skal glemme det. Og vi tilgir dere ikke, for dere visste eller burde vite hva dere gjorde.

Plankart_OsloSMen dere fortsetter med deres sykkelsabotasje. Det ble i 2010 lagt fram en “Omårde­plan for Oslo S-området” . Den er ikke så verst. Blant annet kan vi på s. 77 lese følgende:

Kon­sept for gatestruktur

Deler av gate­net­tet i områ­det er gitt en utfor­ming på bilens pre­mis­ser. Omfor­ming av gatene ­til byga­terpå kol­lek­tiv­tra­fik­kens, syk­lis­te­nes og fot­gjen­ger­nes pre­mis­ser anses som sen­tralt for å utvikle områ­det. Sær­lig er det vik­tig å bygge ned motor­vei­struk­tu­rene på Nylands­vei­e­nog å gi Bis­kop Gun­ne­rus’ gate, Schwei­gaards gate og Lakke­gata en utfor­ming som invi­te­rer til opp­hold, ferd­sel til­ fots og på sykkel.”

Dette er utmerkede tanker. Men da Bjørvika ble bygget ut, var alt dette glemt. Dere valgte å beholde motorveistrukturen og laget igjen et bilhelvete i Nylandsveien.

Da Plan- og bygningsetaten la fram et plan­pro­gram Oslo S-området, var dette igjen glemt. Vi kan lese dette i pre­sen­ta­sjo­nen på nettet:

Med bak­grunn i Område­pro­gram for Oslo S, bysty­rets ved­tak av 26. sep­tem­ber 2012 og anbe­fa­lin­ger fra Plan­sam­ar­bei­det om kol­lek­tiv­knute­punk­tet Oslo S, hoved­rap­port av august 2013, skal det utar­bei­des et fel­les plan­pro­gram og kon­se­kvens­ut­red­ning for kom­mende plan­for­slag for føl­gende prosjekter:

I presentasjonen av disse tre prosjektene står det ikke noe om sykkel. Slik bryr vel ikke de private utbyggerne seg om. Og da er det faktisk Plan- og bygningsetatens jobb å sende dette i retur og be dem komme med ordentlige forslag. Men det gjør dere ikke. Dere holder fast ved Bit for bit-strategien som skal gjøre det stadig vanskeligere å få gode forhold for syklister i Oslo. Vi begynner å venne oss til det: Som regel er syklister “glemt” i det som kommer fra Plan- og bygningsetaten.

I forslaget til Kommuneplan fram til 2030 er det ikke mye som tyder på at Plan og bygningsetaten har noen ambisjoner om at Oslo skal bli en god by å sykle i, selv om god tilrettelegging for sykling er et av svarene på mange av de utfordringer som omtales i det planforslaget.

Tilbake til Ruseløkkveien. Fortsetter vi i kvartalet mellom Dronning Mauds gate og Cort Adlers gt, mener jeg å huske at det også her var tilrettelagt for syklister den gang det var sykkelvei langs Vikaterrassen. I dag er det det som Oslopolitikerne i praksis har prioritert på topp: Gateparkering! Gateparkering rett utenfor et ganske stort parkeringshus! Rydd opp og få dem bort.

WIMG_3430_DxOFra Cort Adlers gt til Observatoriegate er det noe som til forveksling kan ligne en sykkelvei med fortau. Og denne lille stubben inngår faktisk i planen for et hovedsykkelveinett, selv om mye tyder på at de ansvarlige på rådhuset har glemt det.

WIMG_3438_DxOI gjeldende plan skal hovedsykkelveien gå fra Solli plass, ned Observatoriegt, bort Ruseløkkveien og ned Cort Adlers gt / Dokkveien til Rådhusplassen. Bortsette fra den lille stubben i Ruseløkkveien og den nederste del av Observatoriegt er det ingen tilrettelegging. Denne delen av Observatoriegt velger Oslo kommune å la forfalle og forsvinne på samme måte som man lot sykkelveien langs Vikaterrassen forfalle og forsvinne. Skiltene som sa at det var sykkelvei er fjernet, butikker og cafeer flytter ut på fortauet og fotgjengerne presses ut i det som var sykkelvei. Det første bildet er tatt i september 2010:

FIMG_2381_DxOI mai 2012 var sykkelskiltet borte. Det var ikke skjedd noen omregulering. Jeg spurte alle etater i kommunen som kunne tenkes å ha noe ansvar. Det fantes ikke noe vedtak om endring. Det var fortsatt regulert til sykkelvei.

WIMG_7499_DxOI dag ser det slik ut i andre enden av dette kvartalet. Fortsatt er det regulert til sykkelvei. En café har flyttet bordene ut på fortauet, slik at fortauet er ufremkommelig. Det som var, og fortsatt er regulert som sykkelvei, brukes som fortau.

WIMG_3445_DxOJeg sendte en forespørsel til Plan og bygningsetaten og til Bymiljøetaten 5. mai 2014 om de endringene som var skjedd her. Plan og bygningsetaten svarte bl.a. følgende 8. mai:

“Jeg klarer ikke helt uten videre å finne noen veisak som viser noen omsøkte endringer langs den traséen, men det er i det minste regulert en sykkelvei der, se vedlagte skjermdump fra reguleringskartet.

Nå er jeg litt usikker på hva slags endringer det konkret er du mener når du sier at sykkelveien har forsvunnet. Mener du at kommunen har foretatt endringer som har gjort at den har blitt fjernet, eller evt. unnlatt å foreta vedlikehold? Eller er det andre aktører langs veien som har tatt seg til rette og skapt hindringer for sykkelveien?

I kommunen er det Bymiljøetaten som er ansvarlig for vedlikehold av veinettet. Om de evt. også kan foreta noen fysiske endringer uten å søke til oss er jeg litt usikker på, det kan være at en av byggesaksenhetene eller evt. Enhet for infrastruktur her hos oss vil kunne svare nærmere på det.”

Bymiljøetataen har fortsatt ikke besvart min henvendelse.

Hele sykkelveien herfra til Skillebekk fjernet fra Bymiljøetatens kart over sykkelveier, tilsynelatende i et slags håp om at folk skal glemme at det en gang var sykkelvei her, slik man tydeligvis satset på i Ruseløkkveien ved Vikaterrassen. Men den er fortsatt regulert til sykkelvei. Ellers har man satset på Oslo kommunes favoritt: Gateparkering! At man har vedtatt denne ruten som en del av hovedsykkelveiplanen, er utslag av politisk feighet og tafatthet. Det er en elendig løsning, som neppe mange kommer til å bruke om den noen gang skulle bli bygget. Ved å legge inn denne omveien, som også går i trikkeskinner i Cort Adlers gt og Dokkveien, kunne man slippe å vedta den åpenbare ruten mellom Solli plass og sentrum: Henrik Ibsens gt. Jeg og andre som vanligvis sykler fra Solli plass til sentrum kommer fortsatt til å sykle Henrik Ibsens gt, uansett hva de måtte mene på Rådhuset.

Fra Observatoriegt og ned til Munkedamsveien har man igjen prioritert parkering.

WIMG_3448_DxO

WIMG_3450_DxOMan har til og med leid ut gatearealet til et privat parkeringsselskap, som har kunne leie dette ut som et privat parkeringsområde.

Det er en bro over det som en gang var jernnbanespor. Dette har man leid ut til cafedrift og parkering, og sørget for at den er så ufremkommelig som mulig for syklister. Fjern cafebordene og parkeringsplassene, og lag den sykkelveien som burde vært her fra start.

WIMG_9910_DxOFortsetter vi, er det igjen gateparkering som er prioritert. Også her er man rett utenfor inngangen til et parkeringshus. Og det er stort sett alltid ledig plass i Oslos parkeringshus, så det er ikke noe behov for gateparkering her.

WIMG_3455_DxOOgså på denne side av broen er også det offentlige gatearealet privatisert til reserverte parkeringsplasser.

WIMG_3457_DxODet går en gang- og sykkelvei på nordsiden av “Tour de Finance”-traseen fra Ruseløkka til Hjortnes.

WIMG_3461_DxOI likhet med så mange andre, pleier ikke jeg å velge denne ruten når jeg skal den veien. Men da jeg bestemte meg for å teste denne, møtte jeg tilfeldigvis en venn som kunne fortelle at han alltid pleier å velge den veien. Den er veldig fin, for det er så få andre som sykler der, kunne han fortelle. De som synes det kan gå litt vel fort i den vanlige Tour de Finance traseen kan velge denne. Den kan også være et godt valg når turister fra Kielferja fylle opp gang- og sykkelveien på den andre siden.

WIMG_3470_DxOVi som sykler har vært tålmodige alt for lenge. Det er på tide at vi ikke lenger finner oss i dennen type sabotasjevedtak fra Oslo kommune. Ta gatene tilbake!

Vi har lov til å sykle i gågater. Derfor er min oppfordring her: Bruk Ruseløkkveien og marker at dette har vært, er og skal være en sykkeltrasé, uansett hva de måtte finne på nede på Rådhuset. Critical Mass bør legge den inn på sin sykkelrute. Det er litt dumt om man må sykle mellom cafébord (som mellom Sofiesgt og Ullevålsveien på Adamstuen). Velg fortauet mellom cafébordene og caféen når dere sykler over broen i Ruseløkkveien, bare for å markere idiotien her. Det er politikerne som har bestemt at det skal være slik. Når politikere opptrer som de gjør, så får caféeiere og cafégjester finne seg i det. Kanskje kan vi håpe at selv høyrepolitkere i Oslo en gang kommer til å lære.

Sykkelruter i Osloområdet

Det står mye i denne bloggen om manglende tilrettelegging for sykling i Oslo, og det kommer jeg til å fortsette å skrive om.  Den tidligere lederen for Sykkelprosjektet i Oslo, Erik Øimoen, sa omtrent dette etter et medlemsmøte i Syklistenes landsforening, Oslo: "Dere skremmer folk fra å sykle i Oslo når dere bare fremhever det negative. Finnes det ikke noe positivt å si om å sykle i Oslo?" Han hadde et poeng. Her beskriver jeg sykkelruter som stort sett er greie å sykle. Noen er riktig fine, men det er også noen som jeg advarer mot å bruke.

Hovedsykkelruter

Dette er sykkelruter for den som bruker sykkelen til transport, f.eks. jobbreiser, om som vil så fort og effektivt fram på sykkelen som mulig.

Sentrum - Oslo innenfor Ring 2

Til tross for at det er i de sentrumsnære bydelene folk sykler mest, er det der tilretteleggingen for sykling er dårligst. Det var bevisst politikk fra tidligere FrP-byråder å ikke legge til rette for sykling i sentrum.  Så her blir det for det meste et spørsmål om å finne ruter for i best mulig grad å unngå problemene. Noen av de foreslåtte rutene går også utenfor Ring 2, men ingen går utenfor Ring 3.

Turveier og veier for å unngå biltrafikk

Oslo er en fantastisk by for de som vil sykle på tur, i alle fall hvis det å sykle på tur vil si å sykle i skog og mark. Velger man den mer kontinentale varianten av sykkeltur, hvor man sykler langs landeveien på en landeveisykkel, da er verken Norge eller Oslo særlig bra. Til det er det alt for mange bilister som ikke respekterer syklistenes selvfølgelige rett til å bruke veien. Jeg beskriver ikke noen sykkelruter i Marka. For sykkelruter (og skiløyper) i Marka anbefaler jeg Skiforeningens markadatabase. Hvis du bruker Marka, enten om sommeren eller vinteren, så meld deg inn i Skiforeningen. De gjør en stor innsats for markabrukerne. Men jeg har tatt med noen sykkelruter for å komme til Marka. Flere steder i Oslo er det slik at man kan komme helt fra sentrum og ut i Marka nesten uten å sykle på vei med biltrafikk. Og det er "grønne ruter" som det er fint å velge om man er mer opptatt av å ha en fin opplevelse på sykkelen, og ikke bare av å komme fortest mulig fram. Det kan være vel verdt å velge en "grønn rute" til og fra jobb, der det er et alternativ.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.