Her skulle det vært en sykkelvei. Men byrådet og bystyret har sabotert den #sykkelpatruljen @FolkeFredriksen

Ruse­løkk­vei­en er et åpen­bart valgt som syk­kel­tra­sé mel­lom sen­trum og Frog­ner­stran­den. Men byrå­det og bysty­ret sabo­te­rer med ved­tak som skal gjø­re det så vans­ke­lig som mulig å rea­li­se­re Oslo som en god by å syk­le i.

Den 15. mai 2013 behand­let Oslo bysty­re en sak om å omre­gu­le­re Ruse­løkk­vei­en mel­lom Haa­kon VIIs gate og Løkke­vei­en til gågate. Video­opp­tak av bysty­res møte fin­nes her (sak 120). Det var gård­ei­ere og butikk­ei­ere som vil­le ha det slik. Som vi vet så kry­per Oslo Høy­re for gård­ei­ere og han­delstan­den. At de fikk støt­te fra FrP, var ingen over­ras­kel­se. Var det han­delstand og gård­ei­ere som vil­le ha det slik, da kun­ne FrP fra­vi­ke sitt prin­sipp om at bilen skal fram, i abso­lutt hele byen. Men at også Venst­re stem­te for omre­gu­le­rin­gen, det var skuf­fen­de. Kan­skje var det en kamel man måt­te svel­ge som junior­part­ner i Byrå­det. Men de bur­de i alle fall ikke ha dum­met seg ut med at ordet for å for­sva­re fjer­nin­gen av en sykkelvei.

Gaten var regu­lert til syk­kel­vei. Men Oslo bryr seg som kjent ikke om syk­lis­ter når det kom­mer til prak­tisk poli­tikk. Vi får jevn­lig høre at det som er så vans­ke­lig når man skal leg­ge til ret­te for syk­kel i Oslo, er regu­le­rings­sa­ke­ne. Den­ne strek­nin­gen var fer­dig regu­lert, men Oslos impo­ten­te poli­ti­ke­re klar­te som van­lig ikke å gjen­nom­føre. Så fjer­net man den like godt også fra pla­ne­ne. Og når det var snakk om å omre­gu­le­re fra syk­kel­vei til et annet for­mål, da tok det ikke lang tid før arbei­de­ne var i gang. Poli­ti­ker­nes reel­le prio­ri­te­rin­ger viser seg i det de gjør, ikke i det de sier. Og da er det tyde­lig at syk­lis­ter hav­ner nederst eller utenfor.

Bysty­rets behand­ling var en gans­ke pin­lig sean­se. Først ut var Venst­res Espen Ophaug, fulgt av Høy­res Her­man Kopp, som beg­ge argu­men­terte med at det ikke gjor­de noe å fjer­ne syk­kel­vei her­fra, siden det ikke inn­gikk i hoved­syk­kel­vei­net­tet. Først til Her­man Kopp, Espen Ophaug og man­ge and­re Oslo­po­li­ti­ke­re. Dere bør gå i tera­pi for å bli kvitt tvangs­tan­ken om hove­syk­kel­vei­net­tet. Pla­nen om et hoved­syk­kel­vei­nett har for lengst vist seg som et ubru­ke­lig red­skap for å leg­ge til ret­te for syk­ling. I ste­det bru­ker dere den som en begrun­nel­se for ikke å leg­ge til ret­te for syk­ling and­re ste­der enn de som inn­går i hovedsykkelveiplanen.

Man ven­ter seg ikke så mye fra høyre­po­li­ti­ke­re i syk­kel­sa­ker. Høy­re har i alle år vært syk­kel­sa­bo­tø­rer og et bilist­par­ti. Men at Venst­res Espen Ophaug skul­le kom­me med det sam­men tøvet, var en enorm skuf­fel­se. Han leg­ger sin i den lite ære­ful­le tra­di­sjo­nen etter Ola Elve­stu­en. Men jeg had­de fak­tisk ven­tet bed­re fra venstre­po­li­ti­ke­re i sli­ke saker. Der­som jeg skul­le fin­ne på å stem­me Venst­re ved kom­mun­val­get 2015, blir han en sole­klar strykkandidat.

Det ble sagt i bysty­ret at det ald­ri var blitt byg­get syk­kel­vei her. Så mang­len­de opp­føl­ging av ved­tak ble en begrun­nel­se for å set­te en strek over alt sam­men. Men det var uan­sett feil, slik at byrå­det feil­in­for­mer­te bysty­ret i den­ne saken. Det var syk­kel­vei her for en del år siden. Jeg har desver­re ikke noe doku­men­ta­sjon på akku­rat når den for­svant, og har hel­ler ikke bil­der av den gam­le syk­kel­vei­en. Men så dår­lig har min hukom­mel­se ikke blitt, så jeg er 100% sik­ker på at det var syk­kel­vei her.

Det som skjed­de var omtrent det­te: Butik­ke­ne i Vika­ter­ras­sen begyn­te å flyt­te mer og mer av sine varer ut på for­tau­et, og cafe­ene flyt­tet ut sine bord, slik at det ble mind­re og mind­re frem­kom­me­lig. Der­med begyn­te fot­gjen­ger­ne å ta i bruk syk­kel­vei­en, som gikk ytterst mot kjøre­fel­tet. Til slutt ble det­te “løst” ved at syk­kel­vei­en ble fjer­net og områ­det gjort om til en hin­der­løy­pe med “bymøb­ler”, som er new­speak for reklame­skilt, ben­ker m.m.. Så bysty­rets ved­tak i den­ne saken er i alle fall del­vis basert på en løgn.

Byråd Bård Fol­ke Fred­rik­sen avslut­tet den debat­ten med å vise til at det skul­le byg­ges ny hoved­syk­kel­vei et annet sted.  Men, Bård Fol­ke Fred­rik­sen: Dine ord om syk­kel­rute et annet sted er ikke noe verdt. En liten påmin­nel­se: Syk­kel­felt i Kirke­vei­en og i Dokk­vei­en har hatt “førs­te prio­ri­tet” i Oslo siden 1998, sam­men med mye annet som dere hel­ler ikke har gjen­nom­ført. Når det da ble gitt “førs­te prio­ri­tet” så var ikke det for­di det var et nyopp­da­get pro­blem. Det var i erkjen­nel­sen av at det­te alle­re­de da var blitt for­sømt i lang tid og at man da, i 1998, måt­te ta seg sam­men og gjø­re noe. Siden den gang har det gått 16 år, og dere har ikke gjort en dritt på dis­se ste­de­ne. Hvor man­ge tiår skal det gå før den “pie in the sky” syk­kel­vei­en du vis­te til, blir rea­li­sert? Du var jo ikke en gang kon­kret med hvil­ken syk­kel­vei du snak­ket om. Kan du gi meg en bit­te liten grunn til at vi kan­skje muli­gens og under sterkt tvil skal ta på alvor det du sier om hoved­syk­kel­vei et annet sted, når dere poli­ti­ke­re nes­ten ikke har klart å få til noen ting på 40 år? Jeg har null til­lit til deg og dine.

Hoved­syk­kel­vei­pla­nen sier at Mun­ke­dams­vei­en skal være hoved­syk­kel­rute. Men så se til å få ut fin­gern og kom i gang da: Fjern biler og rydd plass til syk­lis­ter i Mun­ke­dams­vei­en. Det bør ikke være vans­ke­li­ge­re enn å fjer­ne syk­lis­ter fra Ruse­løkk­vei­en, om det er et snev av sann­het i det som dere sier skal gjø­res! Men fei­ge som dere er, tør dere ikke utford­re bilistene.

Vi som syk­ler er vant til å bli sendt ut på omvei­er. Nå sen­der jeg dere ut på en omvei om noen and­re ste­der i byen hvor syk­lis­ter sabo­te­res. Ruse­løkk­vei­en kom­mer jeg til­ba­ke til omtrent midtveis.

Vi som syk­ler har eks­tra liten grunn til å sto­le på deg og på Plan- og byg­nings­eta­ten, Bård Fol­ke Fred­rik­sen.  Det er ikke len­ge siden sist dere fjer­net syk­kel fra kar­tet, og regu­ler­te til and­re formål.

Ons­dag 20. novem­ber 2013 ved­tok Oslo bysty­re en regu­le­rings­plan for områ­det rundt C.J. Ham­bros plass. Bysty­ret opp­sum­merte det slik på Twit­ter:

«C. J. Ham­bros plass og til­lig­gende gater regu­le­res til for­ret­ning, kon­tor, kjøre­veg, for­tau, torg og parkeringsplasser.»

Jeg tar inne det­te fra saks­do­ku­men­tene:

«Gren­sen og Kris­tian IV’s gate inn­går i hoved­syk­kel­vei­net­tet. Det er i plan­for­sla­get ikke inn­ar­bei­det til­tak som iva­re­tar syk­lis­tene spe­si­elt. Hvis syk­kel­til­tak skal inn­ar­bei­des vil det gå på bekost­ning av for­taus­bred­der og drosjeholdeplass/parkering/varelevering.»

En til­rette­leg­ging for syk­ling vil­le blant annet gå på bekost­ning av par­ke­ring, og da fjer­ner man syk­lis­te­ne uten å lage noen alter­na­ti­ver.

Både det­te og det dere gjor­de i Ruse­løkk­vei­en er ren sabo­ta­sje mot syk­lis­ter! Man får inn­trykk av at Plan og byg­nings­eta­ten har en hem­me­lig stra­te­gi om å gjen­nom­føre en bit for bit utbyg­ging med det mål at det skal bli sta­dig vans­ke­li­ge­re å leg­ge til ret­te for syk­ling i Oslo, omtrent som Israel sabo­te­rer enhver mulig­het for fred gjen­nom nye boset­tin­ger på okku­pert områ­de. I den­ne saken for­søk­te dere ikke en gang å pak­ke det inn. Ditt og din etats bud­skap i saken om C J Ham­bros plass, var: Drit i syk­lis­te­ne, her er det vik­ti­ge­re ting, som biler, som skal få plass. Du ven­ter vel ikke at vi skal kun­ne ha noen form for til­lit til deg og din etat etter slikt som det­te? Hvor dum­me tror dere at folk er?

Vi kan flyt­te oss til områ­det rundt Oslo S. Bjør­vi­ka er en plan­lagt skan­da­le, som viser at ingen av de ansvar­li­ge har tatt syk­lis­ter på alvor på noe sta­di­um i pro­ses­sen. Se på hva som ble sagt under plan­leg­gin­gen, og sam­men­lign med det bil­hel­ve­te vi har fått. På Sta­tens veg­ve­sens nett­si­der om pro­sjek­tet, kan vi bl.a. lese det­te under over­skrif­ten “Bak­grunn”:

Visjo­nen om at Bjør­vika som por­ten til Nor­ges hoved­stad skal frem­stå som et uttrykk for moder­ne norsk bykul­tur og iden­ti­tet i bygge­kunst, tek­no­logi og bære­kraf­tig byut­vik­ling. Den nye byde­len skal være til gle­de og stolt­het for hele Oslos befolk­ning, og bevisst bidra til å beskri­ve byens his­to­riske utvik­ling fra opp­rin­nel­sen til det 21. århund­re.

Og det fortsetter:

Veg­pro­sjek­tet E18 Bjør­vika har to hovedbegrunnelser:

  • Byut­vik­ling

  • Miljø­venn­lig transport”

Det­te er til og med ver­re enn Oslo kom­mu­nes “miljø­ga­ter”. Alt er bare en smør­je av reklametøv og ille­luk­ten­de valg­flesk, som vel er omtrent det sam­me når det kom­mer til stykket.

Føler ikke dere som sit­ter med det poli­tis­ke ansva­ret at det­te er pin­lig? Det nyt­ter ikke å si “det var ikke min skyld” og vise til at det­te ble bestemt før deres tid. Dere har ansva­ret for situa­sjo­nen i dag og for frem­ti­den, og i det lig­ger også at dere har ansva­ret for å ret­te opp deres for­gjen­ge­res feil. Det er deres par­ti, Sti­an Berer Røs­land og Bård Fol­ke Fred­rik­sen, som har hoved­an­sva­ret for elen­ding­he­ten de sis­te 40 åre­ne. Skal dere ha noen som helst sjans til å byg­ge opp noen form for til­lit, må dere ta et tyde­lig opp­gjør med den­ne for­ti­den. Spark noen tid­li­ge­re byråde­sle­de­re og byrå­der ned fra sok­le­ne, og si de har påført byen ska­der som må ret­tes opp.

Selv om det er Sta­tens veg­ve­sens pro­sjekt, så er det Plan og byg­nings­eta­ten som har hatt ansva­ret for regu­le­rin­gen. Dere har åpen­bart sovet i timen og har gjort en elen­dig jobb. Det er bare å inn­se at det­te er uhold­bart, bret­te opp erme­ne og set­te i gang med å plan­leg­ge ombyggingen.

Et minste­krav er at en ny plan skal inne­hol­de en syk­kel­eks­press­vei mel­lom øst og vest. Husk at den ved­tat­te regu­le­rings­pla­nen sa at det skul­le være gjen­nom­gå­en­de syk­kel­vei fra øst til vest, og fra vest til øst. Hvor har det blitt av det­te? Hva har dere gjort for å sik­re at regu­le­rings­pla­nen ble fulgt opp? Er det slik dere har for vane ikke å føl­ge opp regu­le­rings­ved­tak i Oslo?

Dere får star­te revi­sjo­nen med å teg­ne inn syk­kel­vei­en først: Gjer­ne som en “syk­kel­slan­ge” over senke­tun­ne­len eller noe annet. Og si vel­dig klart: Bile­ne må vike, de har fått en tun­nel å kjø­re i! I Bjør­vi­ka skal det bare være lokal­tra­fikk. Områ­det bør ste­gens for gjen­nom­kjø­ring. Ett kjøre­felt i hver ret­ning for bil gjen­nom Bjør­vi­ka må være mer enn nok, og de må gjer­ne leg­ges i en laby­rint som gjør det nes­ten umu­lig å kjø­re gjen­nom. Dere har laget syk­kel­felt som i bes­te fall er 20% sma­le­re enn de skul­le ha vært. Som øye­blik­ke­lig hjelp: Kutt bred­den på kjøre­fel­te­ne til 20% under nor­men for å gi plass til syk­lis­ter.

Dere er på god vei til å skri­ve dere inn i byhis­to­ri­en som den byråds­le­der og den byut­vik­lings­by­råd som had­de en gyl­len mulight, og som skus­let den helt bort. Dere had­de en hel bydel som skul­le byg­ges ut fra grun­nen av. Og så kla­rer dere å lage et bil­hel­ve­te! Stort dår­li­ge­re er det kna­pt mulig å gjø­re det! Man skul­le tro det hele er plan­lagt av noen som øns­ker å gjen­ska­pe stem­nin­gen fra Råd­hus­plas­sen, den gang all bil­tra­fik­ken gikk der. Det dere lager er et for­tids­mons­ter, og det kom­mer til å kos­te byen dyrt når man i frem­ti­den skal ret­te opp de fades­ne dere har gjort med gans­ke så åpne øyne. Vi skal ikke glem­me det­te svi­ket, og vi skal gjø­re vårt for at hel­ler ikke and­re skal glem­me det. Og vi til­gir dere ikke, for dere viss­te eller bur­de vite hva dere gjorde.

Plankart_OsloSMen dere fort­set­ter med deres syk­kel­sa­bo­ta­sje. Det ble i 2010 lagt fram en “Omårde­plan for Oslo S‑området” . Den er ikke så verst. Blant annet kan vi på s. 77 lese følgende:

Kon­sept for gatestruktur

Deler av gate­net­tet i områ­det er gitt en utfor­ming på bilens pre­mis­ser. Omfor­ming av gate­ne ­til byga­terpå kol­lek­tiv­tra­fik­kens, syk­lis­te­nes og fot­gjen­ger­nes pre­mis­ser anses som sen­tralt for å utvik­le områ­det. Sær­lig er det vik­tig å byg­ge ned motor­vei­struk­tu­rene på Nylands­vei­e­nog å gi Bis­kop Gun­ne­rus’ gate, Schwei­gaards gate og Lakke­gata en utfor­ming som invi­te­rer til opp­hold, ferd­sel til­ fots og på sykkel.”

Det­te er utmer­ke­de tan­ker. Men da Bjør­vi­ka ble byg­get ut, var alt det­te glemt. Dere valg­te å behol­de motor­vei­struk­tu­ren og laget igjen et bil­hel­ve­te i Nylands­vei­en.

Da Plan- og byg­nings­eta­ten la fram et plan­pro­gram Oslo S‑området, var det­te igjen glemt. Vi kan lese det­te i pre­sen­ta­sjo­nen på nettet:

Med bak­grunn i Område­pro­gram for Oslo S, bysty­rets ved­tak av 26. sep­tem­ber 2012 og anbe­fa­lin­ger fra Plan­sam­ar­bei­det om kol­lek­tiv­knute­punk­tet Oslo S, hoved­rap­port av august 2013, skal det utar­bei­des et fel­les plan­pro­gram og kon­se­kvens­ut­red­ning for kom­mende plan­for­slag for føl­gende prosjekter:

I pre­sen­ta­sjo­nen av dis­se tre pro­sjek­te­ne står det ikke noe om syk­kel. Slik bryr vel ikke de pri­va­te utbyg­ger­ne seg om. Og da er det fak­tisk Plan- og byg­nings­eta­tens jobb å sen­de det­te i retur og be dem kom­me med ordent­li­ge for­slag. Men det gjør dere ikke. Dere hol­der fast ved Bit for bit-stra­te­gi­en som skal gjø­re det sta­dig vans­ke­li­ge­re å få gode for­hold for syk­lis­ter i Oslo. Vi begyn­ner å ven­ne oss til det: Som regel er syk­lis­ter “glemt” i det som kom­mer fra Plan- og bygningsetaten.

I for­sla­get til Kom­mune­plan fram til 2030 er det ikke mye som tyder på at Plan og byg­nings­eta­ten har noen ambi­sjo­ner om at Oslo skal bli en god by å syk­le i, selv om god til­rette­leg­ging for syk­ling er et av sva­re­ne på man­ge av de utford­rin­ger som omta­les i det planforslaget.

Til­ba­ke til Ruse­løkk­vei­en. Fort­set­ter vi i kvar­ta­let mel­lom Dron­ning Mauds gate og Cort Adlers gt, mener jeg å hus­ke at det også her var til­rette­lagt for syk­lis­ter den gang det var syk­kel­vei langs Vika­ter­ras­sen. I dag er det det som Oslo­po­li­ti­ker­ne i prak­sis har prio­ri­tert på topp: Gate­par­ke­ring! Gate­par­ke­ring rett uten­for et gans­ke stort par­ke­rings­hus! Rydd opp og få dem bort.

WIMG_3430_DxOFra Cort Adlers gt til Obser­va­to­rie­gate er det noe som til for­veks­ling kan lig­ne en syk­kel­vei med for­tau. Og den­ne lil­le stub­ben inn­går fak­tisk i pla­nen for et hoved­syk­kel­vei­nett, selv om mye tyder på at de ansvar­li­ge på råd­hu­set har glemt det.

WIMG_3438_DxOI gjel­den­de plan skal hoved­syk­kel­vei­en gå fra Sol­li plass, ned Obser­va­to­riegt, bort Ruse­løkk­vei­en og ned Cort Adlers gt / Dokk­vei­en til Råd­hus­plas­sen. Bort­set­te fra den lil­le stub­ben i Ruse­løkk­vei­en og den neders­te del av Obser­va­to­riegt er det ingen til­rette­leg­ging. Den­ne delen av Obser­va­to­riegt vel­ger Oslo kom­mu­ne å la for­fal­le og for­svin­ne på sam­me måte som man lot syk­kel­vei­en langs Vika­ter­ras­sen for­fal­le og for­svin­ne. Skil­te­ne som sa at det var syk­kel­vei er fjer­net, butik­ker og cafe­er flyt­ter ut på for­tau­et og fot­gjen­ger­ne pres­ses ut i det som var syk­kel­vei. Det førs­te bil­det er tatt i sep­tem­ber 2010:

FIMG_2381_DxOI mai 2012 var syk­kel­skil­tet borte. Det var ikke skjedd noen omre­gu­le­ring. Jeg spur­te alle eta­ter i kom­mu­nen som kun­ne ten­kes å ha noe ansvar. Det fan­tes ikke noe ved­tak om end­ring. Det var fort­satt regu­lert til sykkelvei.

WIMG_7499_DxOI dag ser det slik ut i and­re enden av det­te kvar­ta­let. Fort­satt er det regu­lert til syk­kel­vei. En café har flyt­tet bor­de­ne ut på for­tau­et, slik at for­tau­et er ufrem­kom­me­lig. Det som var, og fort­satt er regu­lert som syk­kel­vei, bru­kes som fortau.

WIMG_3445_DxOJeg send­te en fore­spør­sel til Plan og byg­nings­eta­ten og til Bymiljø­eta­ten 5. mai 2014 om de end­rin­ge­ne som var skjedd her. Plan og byg­nings­eta­ten svar­te bl.a. føl­gen­de 8. mai:

Jeg kla­rer ikke helt uten vide­re å fin­ne noen vei­sak som viser noen omsøk­te end­rin­ger langs den trasé­en, men det er i det mins­te regu­lert en syk­kel­vei der, se ved­lag­te skjerm­dump fra reguleringskartet.

Nå er jeg litt usik­ker på hva slags end­rin­ger det kon­kret er du mener når du sier at syk­kel­vei­en har for­svun­net. Mener du at kom­mu­nen har fore­tatt end­rin­ger som har gjort at den har blitt fjer­net, eller evt. unn­latt å fore­ta ved­li­ke­hold? Eller er det and­re aktø­rer langs vei­en som har tatt seg til ret­te og skapt hind­rin­ger for sykkelveien?

I kom­mu­nen er det Bymiljø­eta­ten som er ansvar­lig for ved­li­ke­hold av vei­net­tet. Om de evt. også kan fore­ta noen fysis­ke end­rin­ger uten å søke til oss er jeg litt usik­ker på, det kan være at en av bygge­saks­en­he­te­ne eller evt. Enhet for infra­struk­tur her hos oss vil kun­ne sva­re nær­me­re på det.”

Bymiljø­eta­ta­en har fort­satt ikke besvart min henvendelse.

Hele syk­kel­vei­en her­fra til Skille­bekk fjer­net fra Bymiljø­eta­tens kart over syk­kel­vei­er, til­syne­la­ten­de i et slags håp om at folk skal glem­me at det en gang var syk­kel­vei her, slik man tyde­lig­vis sat­set på i Ruse­løkk­vei­en ved Vika­ter­ras­sen. Men den er fort­satt regu­lert til syk­kel­vei. Ellers har man sat­set på Oslo kom­mu­nes favo­ritt: Gate­par­ke­ring! At man har ved­tatt den­ne ruten som en del av hoved­syk­kel­vei­pla­nen, er utslag av poli­tisk feig­het og tafatt­het. Det er en elen­dig løs­ning, som nep­pe man­ge kom­mer til å bru­ke om den noen gang skul­le bli byg­get. Ved å leg­ge inn den­ne omvei­en, som også går i trikke­skin­ner i Cort Adlers gt og Dokk­vei­en, kun­ne man slip­pe å ved­ta den åpen­ba­re ruten mel­lom Sol­li plass og sen­trum: Hen­rik Ibsens gt. Jeg og and­re som van­lig­vis syk­ler fra Sol­li plass til sen­trum kom­mer fort­satt til å syk­le Hen­rik Ibsens gt, uan­sett hva de måt­te mene på Rådhuset.

Fra Obser­va­to­riegt og ned til Mun­ke­dams­vei­en har man igjen prio­ri­tert parkering.

WIMG_3448_DxO

WIMG_3450_DxOMan har til og med leid ut gate­area­let til et pri­vat par­ke­rings­sel­skap, som har kun­ne leie det­te ut som et pri­vat parkeringsområde.

Det er en bro over det som en gang var jernn­bane­spor. Det­te har man leid ut til cafe­drift og par­ke­ring, og sør­get for at den er så ufrem­kom­me­lig som mulig for syk­lis­ter. Fjern cafe­bor­de­ne og par­ke­rings­plas­se­ne, og lag den syk­kel­vei­en som bur­de vært her fra start.

WIMG_9910_DxOFort­set­ter vi, er det igjen gate­par­ke­ring som er prio­ri­tert. Også her er man rett uten­for inn­gan­gen til et par­ke­rings­hus. Og det er stort sett all­tid ledig plass i Oslos par­ke­rings­hus, så det er ikke noe behov for gate­par­ke­ring her.

WIMG_3455_DxOOgså på den­ne side av bro­en er også det offent­li­ge gate­area­let pri­va­ti­sert til reser­ver­te parkeringsplasser.

WIMG_3457_DxODet går en gang- og syk­kel­vei på nord­si­den av “Tour de Finance”-traseen fra Ruse­løk­ka til Hjortnes.

WIMG_3461_DxOI lik­het med så man­ge and­re, plei­er ikke jeg å vel­ge den­ne ruten når jeg skal den vei­en. Men da jeg bestem­te meg for å tes­te den­ne, møt­te jeg til­fel­dig­vis en venn som kun­ne for­tel­le at han all­tid plei­er å vel­ge den vei­en. Den er vel­dig fin, for det er så få and­re som syk­ler der, kun­ne han for­tel­le. De som synes det kan gå litt vel fort i den van­li­ge Tour de Finan­ce tra­se­en kan vel­ge den­ne. Den kan også være et godt valg når turis­ter fra Kiel­fer­ja fyl­le opp gang- og syk­kel­vei­en på den and­re siden.

WIMG_3470_DxOVi som syk­ler har vært tål­mo­di­ge alt for len­ge. Det er på tide at vi ikke len­ger fin­ner oss i den­nen type sabo­ta­sje­ved­tak fra Oslo kom­mu­ne. Ta gate­ne tilbake!

Vi har lov til å syk­le i gåga­ter. Der­for er min opp­ford­ring her: Bruk Ruse­løkk­vei­en og mar­ker at det­te har vært, er og skal være en syk­kel­tra­sé, uan­sett hva de måt­te fin­ne på nede på Råd­hu­set. Cri­ti­cal Mass bør leg­ge den inn på sin syk­kel­rute. Det er litt dumt om man må syk­le mel­lom café­bord (som mel­lom Sofies­gt og Ulle­våls­vei­en på Adam­stu­en). Velg for­tau­et mel­lom café­bor­de­ne og café­en når dere syk­ler over bro­en i Ruse­løkk­vei­en, bare for å mar­ke­re idio­ti­en her. Det er poli­ti­ker­ne som har bestemt at det skal være slik. Når poli­ti­ke­re opp­trer som de gjør, så får café­ei­ere og café­gjes­ter fin­ne seg i det. Kan­skje kan vi håpe at selv høyre­po­lit­ke­re i Oslo en gang kom­mer til å lære.

Sykkelruter i Osloområdet

Det står mye i den­ne blog­gen om mang­len­de til­rette­leg­ging for syk­ling i Oslo, og det kom­mer jeg til å fort­set­te å skri­ve om.  Den tid­li­ge­re lede­ren for Syk­kel­pro­sjek­tet i Oslo, Erik Øimoen, sa omtrent det­te etter et med­lems­møte i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, Oslo: “Dere skrem­mer folk fra å syk­le i Oslo når dere bare frem­he­ver det neg­a­ti­ve. Fin­nes det ikke noe posi­tivt å si om å syk­le i Oslo?” Han had­de et poeng. Her beskri­ver jeg syk­kel­ru­ter som stort sett er greie å syk­le. Noen er rik­tig fine, men det er også noen som jeg adva­rer mot å bru­ke.

Hovedsykkelruter

Det­te er syk­kel­ru­ter for den som bru­ker syk­ke­len til trans­port, f.eks. jobb­rei­ser, om som vil så fort og effek­tivt fram på syk­ke­len som mulig. 

Sentrum — Oslo innenfor Ring 2

Til tross for at det er i de sen­trums­nære byde­le­ne folk syk­ler mest, er det der til­rette­leg­gin­gen for syk­ling er dår­ligst. Det var bevisst poli­tikk fra tid­li­ge­re FrP-byrå­der å ikke leg­ge til ret­te for syk­ling i sen­trum.  Så her blir det for det mes­te et spørs­mål om å fin­ne ruter for i best mulig grad å unn­gå pro­ble­me­ne. Noen av de fore­slåt­te rute­ne går også uten­for Ring 2, men ingen går uten­for Ring 3. 

Turveier og veier for å unngå biltrafikk

Oslo er en fan­tas­tisk by for de som vil syk­le på tur, i alle fall hvis det å syk­le på tur vil si å syk­le i skog og mark. Vel­ger man den mer kon­ti­nen­ta­le vari­an­ten av syk­kel­tur, hvor man syk­ler langs lande­vei­en på en lande­veisyk­kel, da er ver­ken Nor­ge eller Oslo sær­lig bra. Til det er det alt for man­ge bilis­ter som ikke respek­te­rer syk­lis­te­nes selv­føl­ge­li­ge rett til å bru­ke vei­en. Jeg beskri­ver ikke noen syk­kel­ru­ter i Mar­ka. For syk­kel­ru­ter (og ski­løy­per) i Mar­ka anbe­fa­ler jeg Ski­for­enin­gens mar­ka­data­base. Hvis du bru­ker Mar­ka, enten om som­mer­en eller vin­te­ren, så meld deg inn i Ski­for­enin­gen. De gjør en stor inn­sats for marka­bru­ker­ne. Men jeg har tatt med noen syk­kel­ru­ter for å kom­me til Mar­ka. Fle­re ste­der i Oslo er det slik at man kan kom­me helt fra sen­trum og ut i Mar­ka nes­ten uten å syk­le på vei med bil­tra­fikk. Og det er “grøn­ne ruter” som det er fint å vel­ge om man er mer opp­tatt av å ha en fin opp­le­vel­se på syk­ke­len, og ikke bare av å kom­me for­test mulig fram. Det kan være vel verdt å vel­ge en “grønn rute” til og fra jobb, der det er et alternativ. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email