El-bil, ebøker, mva-fritak og EU/EØS

Det­te er egent­lig et litt langt svar på en Twit­ter-dis­ku­sjon om mva-fri­tak for el-bil. Finans­de­par­te­men­tet har fått litt kal­de føt­ter og vil kon­sul­te­re ESA før de utvi­der det­te til også å omfat­te mva-fri­tak ved leas­ing av el-biler. Det kan selv­føl­ge­lig bare være en van­lig Finans­de­par­te­ments­re­ak­sjon når det har gått opp for dem at inn­tekts­bort­fal­let ved avgifts­fri­ta­ket er enormt, og mye stør­re enn noen kun­ne fore­stil­le seg.

Man må ha i bak­ho­det at da el-bil­for­de­le­ne ble inn­ført, var el-bil en mar­gi­nal kurio­si­tet, som Think og Bud­dy. Styg­ge plast­bøt­ter som anta­ge­lig vil­le ha strø­ket med glans i enhver kol­li­sjons­test, og med begren­set rekke­vid­de. Det had­de ald­ri blitt gitt mva-fri­tak om ikke noen poli­ti­ke­re had­de drømt om bil­pro­duk­sjon i Nor­ge. At det skul­le gå til å sub­si­di­ere Tes­la, Nis­san, Ford, VW m.m., had­de man ikke sett for seg. Man had­de nok hel­ler ikke sett for seg at det skul­le få et så stort omfang og bli så mye pen­ger som det har blitt.

En av elbi­l­en­tu­si­as­te­ne svar­te meg på den­ne måten på Twitter:

Litt len­ger ute i trå­den fulg­te han opp med dette:

Jeg er ingen eks­pert på skatt- og avgifts­rett, og har ingen ambi­sjo­ner om å bli det. Men jeg kom i berø­ring med det­te da jeg var med på et pro­sjekt hvor vi kart­la regu­le­rin­gen av bok­mar­ke­det i Euro­pa. Mva­sys­te­mer for bøker og ebø­ker gjen­nom­gås på s 47 fflg i den rapporten.

Skat­ter og avgif­ter er ikke en del av EØS-avta­len. EU-reg­le­ne på det­te områ­det kom­mer der­for ikke direk­te til anven­del­se i Nor­ge. Det er der­for vi fort­satt har tax-free salg ut og inn av Nor­ge, mens det ikke len­ger er slikt salg når man rei­ser mel­lom EU-land.

Åland har en spe­si­ell folke­retts­lig sta­tus, basert på en trak­tat fra det gam­le Folke­for­bun­det. På grunn av det­te klar­te Fin­land å hol­de Åland uten­for EUs skat­te- og avgifts­re­gi­met, selv om de på alle and­re områ­der er EU-med­lem som Fin­land. Der­med klar­te de å opp­rett­hol­de tax-free sal­get, og det er der­for alle fer­jer mel­lom Stock­holms­re­gio­en og Fin­land er inn­om Åland. Da kan de sel­ge tax-free ombord, og den­ne tra­fik­ken har stor betyd­ning for Åland.

Hele mer­verdi­av­gifts­sys­te­met er en til­pas­ning til det ind­re mar­ked. Man beta­ler avgift i det land hvor mer­ver­di­en ska­pes. Impor­te­rer man fra et annet EU-land, beta­ler man mva i sel­ger­lan­det, ikke i import­lan­det. Da slip­per man byrå­kra­ti og de geby­rer vi må beta­le når vi impor­te­rer fra EU-land, noen som godt kan betrak­tes som tek­nis­ke han­dels­hind­rin­ger. Fri flyt av varer innen­for EU, for­tu­set­ter at det ikke er et stort byrå­kra­ti m.m. når varer tas inn.

EU har en omfat­ten­de regu­le­ring av mva i direk­tiv 112/EC fra 2006. Etter direk­ti­vets art 96 skal det være en stan­dard-sats som hvert med­lems­land fast­set­ter. Etter art 97 kan den­ne ikke være lave­re enn 15%. Etter art 98 kan det fast­set­tes en eller to redu­ser­te mva-sat­ser. En slik sats kan redu­se­res til null. I Annex III er det en lis­te over vare- og tje­neste­ty­per hvor en slik redu­sert sats kan benyt­tes. El-bil står ikke på den lis­ten, så av den grunn kan ikke et EU-land gi fri­tak eller redu­sert sats for el-bil.

Jeg tar en liten run­de inn­om e‑bøker, før jeg igjen kom­mer til­ba­ke til elbi­ler. Bøker er blant de varer hvor man kan ha redu­sert mva-sats. Det står i annex III nr 6 om at slik sats bl.a. kan anven­des på følgende:

books  on  all  phy­si­cal  means  of  sup­port  (inclu­ding  brochu­res,  leaf­lets  and  simi­lar  printed  mat­ter,  children’s  pic­tu­re,  dra­wing  or  colou­ring  books,  music  printed  or  in  manus­cript  form,  maps  and  hydro­grap­hic  or  simi­lar  charts),”

Alt­så bøker på fysis­ke medi­er. Etter direk­ti­vet art 98 nr 2 kan en redu­sert sats ikke anven­des ved tje­nes­ter som leve­res elektronisk.

Man­ge EU-land har redu­sert mva på bøker, men art 98 nr 2 gjør at de ikke kan ha det på ebø­ker. Man må gjer­ne mene at det­te er idio­tisk, noe man for­så­vidt også gjør i EU.

Vise­pre­si­dent  i  EU –­ kom­mi­sjo­nen  og  ansvar­lig  for  digi­tal  agen­da,Nee­lie  Kroes,  sa  føl­gen­de  i  et  fore­drag  19.  novem­ber  2011:

Isn’t  it  just  commons–sense  to  think  that  eBooks  should  bene­fit  from  the  same  redu­ced  VAT  rates  as  phy­si­cal  books?  The  legal  regi­me  –the  EU’s  own,  I  admit  – makes  it  ille­gal  to  do  that.  Not  just  dis­coura­ged,  but  ille­gal.  Per­so­nal­ly,  I  find  this  very  dif­fi­cult  to  explain.  Thank­fully,  my  colle­ague  Algir­das  Seme­ta  is  prepa­ring  a  new  stra­te­gy  on  VAT.  This  sub­ject  will  cer­tain­ly  be  debated.”

Frank­ri­ke, Lux­em­burg (og så vidt jeg vet Slo­ve­nia og Roma­nia) har tros­set det­te, og inn­ført den sam­me redu­ser­te mva-sats for ebø­ker som for tra­di­sjo­nel­le bøker. Det betyr at aktø­rer i dis­se land får en kon­kur­ranse­for­del om de kan sel­ge ebø­ker uten mva i hele EU. Om jeg hus­ker rett, har kom­mi­sjo­nen reist sak om direk­tiv­brudd mot Frank­ri­ke og Lux­em­burg, uten at jeg vet om det har kom­met noen avgjørelse.

Med virk­ning fra 1. janu­ar 2015 end­res reg­le­ne for mva på digi­ta­le tje­nes­ter i EU slik at MVA fra den dato skal beta­les i tje­neste­mot­ta­kers land. Det betyr at lav mva på ebø­ker ikke len­ger vil være en kon­kur­ranse­for­del ved salg mel­lom EU-land. Også i Nor­ge er det fore­slått mva på elekt­ro­nis­ke tje­nes­ter levert fra utlan­det. Siden avgif­ter ikke er noe jeg van­lig­vis arbei­der med, er jeg ikke opp­da­tert på sta­tus her.

Da vi lever­te utred­nin­gen om bok­mar­ke­det, dis­ku­ter­te jeg det­te noe med davæ­ren­de kul­tur­mi­nis­ter Anni­ken Huit­feldt, og anty­det at det å stå uten­for EUs mva-regi­me og der­med selv kun­ne bestem­me mva-sat­ser og fri­tak, kun­ne være en kon­kur­ranse­for­del for nors­ke leve­ran­dø­rer. Hun svar­te at det kun­ne det kan­skje være, men at vi da risi­ker­te at det­te vil­le blitt ansett for ulov­lig stats­støt­te. For å pre­si­se­re: Jeg gjen­gir her en sam­ta­le  vi had­de for to og et halvt år siden etter hukom­mel­sen, så jeg garan­te­rer ikke at det er en helt pre­sist gjengivelse.

Da er vi til­ba­ke ved elbi­le­ne. Innen­for EU er lav mva og mva-fri­tak ute­luk­ket etter mva-direk­ti­vet. Det gjel­der ikke i Nor­ge. Men avgifts­fri­tak kan ble ansett som ulov­lig stats­støt­te, og det er så vidt jeg vet det­te Finans­de­par­te­men­tet har stilt spørs­mål om til ESA.

Sær­av­gif­ter omfat­tes ikke av mva-direk­ti­vet, og de er så vidt jeg vet ikke har­mo­ni­sert i EU. F.eks. har EU-lan­det Dan­mark høye bil­av­gif­ter, omtrent på nivå med Nor­ge. Mitt inn­trykk er at land uten egen bil­in­du­stri har høye bil­av­gif­ter, en gang inn­ført for å begren­se import og der­med ska­de han­dels­ba­lan­sen. I land med egen bil­in­du­stri, som Sve­ri­ge, har man vil­let støt­te opp om den­ne indu­stri­en og avgif­te­ne er gene­relt lave. Men etter dagens reg­ler kan sli­ke avgif­ter ikke være dis­kri­mi­ne­ren­de, så Sve­ri­ge kan ikke ha høy­ere avgif­ter på BMW enn på Vol­vo. Men den­ne type avgif­ter kan nok inn­ret­tes slik at de gir for­del for lav­ut­slipps­bi­ler. Jeg tror ikke at noen mener CO2-avgif­ter på biler stri­der mot noen konkurranseregler.

Jeg skal ikke for­skut­te­re ESAs vur­de­ring. Dis­se lig­ger uten­for de fag­felt jeg van­lig­vis arbei­der med. Men spørs­må­let om lov­lig­he­ten av mva-fri­tak for elbil vil i alle fall bli vur­dert etter and­re reg­ler i EØS-lan­det Nor­ge enn i EU.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email