Er Høyre og FrP Oslos sykkelsabotører?

Det er to ting som for­hind­rer at Oslo blir en god syk­kel­by: Høy­re og Fremskrittspartiet.”

Det­te sier AP og Miljø­par­ti­et de Grøn­ne (MDG) til Dags­avi­sen 12. sep­tem­ber 2014. De under­byg­ger det­te bl.a. på føl­gen­de måte:

Med unn­tak av et lite inter­mes­so med Aps Rune Ger­hard­sen som byråds­le­der, har de bor­ger­li­ge ved Høy­re og Frp hatt mak­ten i alle dis­se åre­ne. Det at syk­kel­vei­net­tet ennå ikke er fer­dig­stilt, har med prio­ri­te­ring å gjø­re. De blå har valgt å ikke prio­ri­te­re sykkelen.”

Men fullt så enkelt er det ikke. Flyt­ter vi det sam­me reson­ne­men­tet opp på riks­plan, og hol­der oss til et 40-års­per­spek­tiv, som er rime­lig når det gjel­der syk­kel­po­li­tik, kan vi se at Arbei­der­par­ti­et har hatt regje­rings­makt i 30 av de 40 sis­te åre­ne. Så akku­rat som Høy­re bærer hoved­an­sva­ret for tin­ge­nes bedrø­ve­li­ge til­stand i Oslo, bærer AP hoved­an­sva­ret for den like begre­de­li­ge til­stand på riks­plan: Håp­løse tra­fikk­reg­ler, mang­len­de utbyg­ging og ved­li­ke­hold av syk­kel­vei­er langs riks­vei­er, dår­li­ge vegnor­ma­ler, skilt­myn­dig­het, osv. AP bærer også hoved­an­sva­ret for et for­sømt og for­el­det jern­bane­nett. AP har trodd på “frem­skrit­tet”, og for AP har “frem­skrit­tet” vært bil. Det er også  AP som har hoved­an­sva­ret for at vi har et mons­ter av et plan­leg­gings­sys­tem som gjør at det er langt vik­ti­ge­re å kun­ne hind­re et pro­sjekt enn å gjen­nom­føre det.

Jeg kan ikke se at det lil­le inter­mes­so med Rune Ger­hard­sen som byråds­le­der ga syk­lis­ter noe å gle­de seg over. AP har hel­ler ikke hatt noen bypo­li­tikk. (Jeg vil ikke bru­ke ordet “stor­by­po­li­tikk”, for vi har ingen stor­byer i Nor­ge.) Byene, sær­lig Oslo har vært melke­kuer for over­fø­rin­ger av pen­ger til “dis­trik­te­ne”. Oslo tap­pes i alle fall for 2–3 mrd av “kom­mune­skat­ten” pr år, pen­ger som had­de kom­met godt med i Oslo. Det har dess­uten vært slik at AP i regje­ring gans­ke kon­se­kvent har mot­ar­bei­det Oslo. Bor­ger­lig styr­te Oslo har ikke skul­let stå fram som en suk­sess. Beløn­nings­ord­nin­ger har vært utfor­met slik at mid­ler hel­ler har gått til det AP-styr­te Trond­heim enn til det bor­ger­lig styr­te Oslo.

Det er nok en mer rik­tig beskri­vel­se vi får av leder av MDG i Oslo Harald Nis­sen, i det sam­me opplsa­get i Dags­avi­sen:

Høy­re, Frp og Ap har i man­ge år dan­net et jern­tri­an­gel i norsk kol­lek­tiv­sat­sing. Alle dis­se tre par­ti­ene har vært red­de for å skrem­me bort vel­ge­re, og har der­for unn­latt å sat­se på til­tak som begren­ser biltrafikken.”

Min til­lit til AP på det­te områ­det er begren­set, men det er noe jeg skal kom­me til­ba­ke til ved en sene­re anled­ning. Aften­pos­tens gjen­nom­gang av his­to­ri­en om den mang­len­de syk­kel­sat­sin­gen, får fram mye inter­es­sant, blant annet gjen­nom utta­lel­ser fra tid­li­ge­re byråds­le­de­re. Hans Svel­land (H) var den førs­te byråds­le­de­ren i Oslo etter byråds­re­for­men (1986–89):

Syk­kel­vei­ut­byg­gin­gen var ikke så høyt prioritert.”

Det er vel ingen stor overraskelse.

Michael Tetz­sch­ner (H) over­tok i peri­oden 1989–1992. Det var i 1989 at Oslo gikk bort fra dato­par­ke­ring, og der­med nær dob­let dele av gate­are­al som (mis)brukes til par­ke­ring, og som gjor­de gate­ne enda mind­re frem­kom­me­li­ge for syk­lis­ter. Men om det skjed­de under Hans Svel­land eller Michael Tetz­sch­ner, vet jeg ikke.

I Michael Tetz­sch­ners utta­lel­se står det noe som er interessant:

” I 1990 ble det gjort et nytt ved­tak: Stat­li­ge og kom­mu­na­le eta­ter gikk sam­men om å etab­le­re et hoved­syk­kel­vei­nett i Oslo. Pris­lap­pen var på 550 mil­lio­ner kro­ner, og det skul­le stå fer­dig i løpet av 11 år – i 2001. Men mang­len­de bevilg­nin­ger gjor­de at Oslo ald­ri fikk hoved­syk­kel­vei­net­tet som ble ved­tatt i 1990.”

Går vi til Ove Ben­gts Bergs mas­ter­opp­ga­ve om mang­len­de rea­li­se­ring av syk­kel­pla­ner i Oslo, kan vi lese føl­gen­de på s. 36:

Kost­na­de­ne for trinn en og to ble anslått til 550 mill kr (1990-
kr). Det­te inne­bar et gjen­nom­snitt­lig årlig kom­mu­nalt og statlig
inves­te­rings­be­hov på 46 mill kr fra 1990 til 2001. I perioden
1990–97 har Sta­tens veg­ve­sen Oslo bevil­get 195.2 mill kr til
gang-/syk­kel­vei­er. Oslo kom­mu­ne har i sam­me peri­ode bevilget
omlag 50 mill kr.”

Det var Oslo som gjen­nom en peri­ode på åtte år bare bevil­get litt mer enn det de etter avta­len skul­le bevil­ge pr år, mens regje­rin­gen Brundt­land synes å ha bevil­get omtrent det som avta­len for­ut­sat­te i den­ne perioden.

I 1991 over­tok et AP/SV-byråd ledet av Rune Ger­hard­sen, med Ray­mond Johan­sen, som da repre­sen­ter­te SV, som sam­ferd­sels­by­råd. Jeg mang­ler detal­jer her. Men det ser ut som om det som ble satt i gang i 1990, stop­pet helt opp under Ger­hard­sens AP/SV-byråd.

Oslo AP had­de føl­gen­de i sitt parti­pro­gram for peri­oden 1995–1999:

Det er stort behov for det plan­lag­te hoved­syk­kel­vei­net­tet som må full­fø­res senest innen år 2002.”

Men lite eller ingen ting ble gjort, selv om Ger­hard­sen ble sit­ten­de som byråds­le­der til 1997. Om den mang­len­de gjen­nom­fø­rin­gen sier Gerhardsen:

Jeg vet at det gikk tregt. Det har sam­men­heng med fle­re ting. Gate­lø­pet var opp­rin­ne­lig laget for hest og vogn. Det var vans­ke­lig nok å få biler og kol­lek­tiv­tra­fikk på plass. Og så kom kra­ve­ne om syk­kel. Så ble det også kom­pli­sert, selv om vi had­de sto­re planer.”

Legg mer­ke til det han sier: Det var vans­ke­lig nok å få plass til biler. Og da måt­te selv­sagt syk­lis­te­ne vike. Prio­ri­te­rin­gen var klar!

Fritz Huit­feldt (H) over­tok som byråds­le­der i peri­oden 1997 til 2000. Høy­re had­de byråd ale­ne, men had­de ikke fler­tall. De var der­for avhen­gig av å søke støt­te fra and­re par­ti­er. I 1998 ble det lagt fram en revi­dert hovedsykkelveiplan.

Det var jo kamp om mid­le­ne. Det var tyng­re å skaf­fe mid­le­ne enn ved­ta­ke­ne. Det var ikke auto­ma­tikk i at man fikk pen­ger selv om man had­de ved­tatt en plan. Og det tok tid å regu­le­re, sier Huit­feldt, som min­ner om at det var fær­re syk­ler den gan­gen og at mye av syk­lin­gen fore­gikk på fortauet.”

Da den­ne “Plan for hoved­syk­kel­vei­net­tet” ble ved­tatt 21.07.1999 ved­tok bysty­ret en plan i åtte punk­ter. De to førs­te punk­tene ble ved­tatt enstemmig:

1. Bysty­ret tar ved­lagte “Plan for hoved­syk­kel­vei­net­tet i Oslo” til orientering.

2. Pla­nen er ret­nings­gi­vende for kom­mune­del­pla­ner og reguleringsplaner.”

Det­te er ikke akku­rat vel­dig for­plik­tende for­mu­le­rin­ger. De seks nes­te punk­tene er mer kon­krete. Dis­se ble ved­tatt mot stem­mene fra Høy­re og FrP:

3. Byrå­det bes for­sere utbyg­gin­gen av hoved­syk­kel­vei­net­tet i Oslo med utgangs­punkt i eksis­te­rende pla­ner og med sik­te på etab­le­ring av et fin­mas­ket syk­kel­vei­nett for alle typer syk­lis­ter i Oslo.

4. Syk­kel­vei­net­tet må ha en stan­dard som til­freds­stil­ler alle kva­li­tets­krav mht. valg av tra­seer, løs­nin­ger og utfø­relse. Utbed­ring av ulyk­kes­punk­ter i til­knyt­ning til eksis­te­rende syk­kel­vei­nett må prioriteres.

5. Byrå­det bes leg­ge fram en for­plik­tende og tid­fes­tet trinn­vis utbyg­gings­plan av syk­kel­vei­net­tet i Oslo i sam­ar­beid med alle rele­vante stat­lige og kom­mu­nale etater.

6. Byrå­det bes frem­me sak om sam­men­hen­gende grønt­kor­ri­do­rer og turveier/sykkelveier fra mar­ka til sjø­en, her­under Alna­el­ven og Ljanselven.

7. Byrå­det bes frem­me sak om opp­ar­bei­delse av såkalt “Grønn rute” fra Gro­rud­da­len til Sjø­lyst, hvor etab­le­ring av bru­for­bin­delse over Akers­el­ven (Jeru­sa­lem bru), samt over spor­om­rå­det på Major­stuen inn­går som delprosjekter.

8. Byrå­det bes leg­ge frem sak om bed­re til­rette­leg­ging for syk­kel i sentrum.”

Det­te ble ikke gjen­nom­ført. Man kan ikke kal­le noen for “sabo­tør” bare for­di de har poli­tis­ke prio­ri­te­rin­ger man er uenig i. Men Byrå­det er bun­det av det bysty­ret ved­tar, også når de selv er uenig. Når byrå­det ikke føl­ger opp det som bysty­ret har ved­tatt, da er det dek­ning for å bru­ke et slikt uttrykk. Og det kom­mer mer.

Fra 2000 til 2003 var det et byråd med H, V og KrF, ledet av Erling Lae. Hil­de Bar­stad (H) sam­ferd­sels­by­råd. Erling Lae sier følgende:

Det var fle­re for­kla­rin­ger. Fle­re strek­nin­ger var svært kom­pli­ser­te å få til for­di man måt­te eks­pro­pri­ere eien­dom. Da valg­te man å sky­ve på det. Vi had­de hel­ler ikke sty­rin­gen på alle tra­se­ene; Sta­tens veg­ve­sen had­de ansvar for sine strek­nin­ger. Jeg hus­ker også at det var uenig­het for­di par­ke­rings­plas­ser måt­te tas bort. Da ble den poli­tis­ke behand­lin­gen mer kre­ven­de, og plan­leg­gin­gen trakk ut i tid.”

Har man byg­get noen motor­vei­er eller motor­vei­lg­nen­de vei­er uten at man har måt­te eks­pro­pri­ere? Man har gjer­ne ikke noen sto­re hem­nin­ger mot å eks­pro­pri­ere i sli­ke til­fel­ler. Det er nær­lig­gen­de å nev­ne E18 Vest­kor­ri­do­ren, hvor 240 boli­ger skal eks­pro­pri­e­res for et par mil­li­ar­der og rives, til og med for å lage mid­ler­ti­dig vei for bilis­te­ne i anleggs­pe­rioden. Rik­tig­nok er det­te Bærum og ikke Oslo, men hold­nin­ge­ne er de sam­me. Når Erling Lae sier at “man valg­te å sky­ve på det”, så betyr nok det i prak­sis at de ikke gjor­de noen ting. Det er spørs­mål om prio­ri­te­ring, og rea­li­te­ten var nok at byrå­det ikke syn­tes at til­rette­leg­ging for syk­lis­ter var vik­tig, så det vil­le man ikke bru­ke pen­ger på.

Det var uenig­het for­di par­ke­rings­plas­ser måt­te tas bort. I sik­ker Høyre­tra­di­sjon, vant bilis­te­ne som fikk behol­de par­ke­rings­plas­se­ne.

Erling Lae fortsetter:

Men at pla­nen har tatt leng­re tid å gjen­nom­føre behø­ver ikke bare bety at det har vært mang­len­de vil­je til å føl­ge opp, men også at tids­pla­nen var helt urealistisk.”

Etter at man har som­let i 40 år, eller 30 år om vi spo­ler tiden til­ba­ke til den tiden det­te ble uttalt, er det­te en kom­plett idio­tisk utta­lel­se. Kan­skje var det urea­lis­tisk å være fer­dig til 1985. Man har i løpet av de åre­ne vist at man kan få til mye hvis man vil. Men man gjor­de ikke seriø­se for­søk, det er rea­li­te­ten. Bort­for­kla­rin­ge­ne er bare dår­li­ge unn­skyld­nin­ger for mang­len­de vil­je. Alle tun­ne­le­ne for biler, f.eks. Skul­le noe gjø­res for bilis­ter, da var det visst mulig. Erling Lae og de and­re som har styrt Oslo i den peri­oden  har ikke tatt syk­lis­ter på alvor, og har ikke hatt vil­je til å rea­li­se­re pla­ne­ne. Ved sli­ke utta­lel­ser under­gra­ver Lae sitt  eget ettermæle.

Erling Lae har også kom­met med en utta­lel­se som er omtrent like dum som det Rune Ger­hard­sen sa. Han sa føl­gende til Aften­pos­ten 4. mai 2007:

Ind­re del av byen er nes­ten ulø­se­lig. Gate­ne er fra før 1880, og det er ikke plass til sykkeltraseer.”

Han mang­let kan­skje his­to­rie­for­stå­el­se, og trod­de at gate­ne før 1880 ble byg­get for biler? Eller had­de han bare sam­me prio­ri­te­ring som Rune Ger­hard­sen, om at man først måt­te fin­ne plass til bile­ne, og så kun­ne man se om det ble noe igjen til syk­lis­te­ne? Og etter at de hel­li­ge bile­ne had­de fått sitt, var det ikke noe plass igjen.

Etter val­get 2003 ble det dan­net et byråd med H og FrP, ledet av Erling Lae. H og FrP had­de ikke fler­tall, og var avhen­gig av støt­te fra V og KrF, eller noen and­re.  Peter N. Myh­re ble sam­ferd­sels­by­råd, og var også byut­vik­lings­by­råd i peri­oden 2006 — 2009, og mør­ket sen­ket seg over Oslos sykkelpolitikk.

I et inter­vju med Aften­pos­ten med tit­te­len “Ikke fle­re syk­kel­felt i sen­trum” 29 sep­tem­ber 2004, sa Peter N Myh­re bl.a. at han var godt for­nøyd med Oslo som syk­kel­by. Det fortsatte:

[Innen­for Ring 1] går sam­ferd­sels­by­råd Peter N. Myh­re inn for at syk­lis­te­ne skal kjø­re på for­tau­et eller i vei­ba­nen, ikke i eget syk­kel­felt. — Stra­te­gi­en er at vi ikke skal lage så man­ge syk­kel­fel­ter i sen­trum. Vi sat­ser på blan­det tra­fikk, og mer­ker ikke opp for­di det er såpass lite plass. Man får bare fin­ne seg til ret­te som best man kan.”

Blan­det tra­fikk hvor man får fin­ne seg til ret­te som best man kan. Det er det som i new­speak kal­les “Shared space”. Det klin­ger lik­som litt tøf­fe­re på engelsk. Snart får vi nok et engelsk ord for “miljø­gate” også.

Han vil­le at syk­lis­ter skul­le syk­le på for­tau. Her kan vi ta et lite side­blikk på Sta­tens veg­ve­sens kom­men­tar til tra­fikk­reg­le­ne fra 2000, hvor blant annet en end­ring i rege­len om syk­ling på for­tau kom­men­te­res på s. 86. Her står det blant annet:

Fra før er syk­ling på for­tau og de and­re områ­de­ne som er for­be­holdt gåen­de bare til­latt når gang­tra­fik­ken er liten. Av den grunn vil slik syk­ling i bystrøk ofte være ute­luk­ket [min uth].”

Det kan opp­sum­me­res slik: Oslos sam­ferd­sels­by­råd vil­le ikke leg­ge til ret­te for syk­lis­ter, men baser­te seg hel­ler på at syk­lis­te­ne skul­le syk­le ulov­lig. Man skal kan­skje ikke und­res over at det har blitt kon­flik­ter mel­lom gåen­de og syk­len­de på for­tau, og at man­ge har et gans­ke omtrent­lig for­hold til trafikkreglene.

Den 22.  mai 2005 send­te Peter N Myh­re ut en presse­mel­ding hvor han sa at “Oslo skal bli Nor­ges bes­te syk­kel­by”. Han lot seg til og med avbil­de med en sykkel.

peternmyhre_sykkel

Men vi ser at han ikke gjor­de noe for å for­sø­ke å rea­li­se­re dette.

Da “Sta­tus, eva­lu­e­ring og vide­re arbeid” med “Prin­sipplan for gate­bru­ken i Oslo sen­trum” var til i behand­ling i bysty­ret 23. april 2008 ble føl­gende enstem­mig vedtatt:

Det etab­le­res egne sam­men­hen­gende skil­tede syk­kel­traséer gjen­nom sen­trum, både i nord/­sør-ret­ning og øst/vest-ret­ning for å føl­ge opp inten­sjo­nene i hoved­syk­kel­vei­nett­pla­nen. Syk­kel­trasé­ene skal ikke blan­des med øvrig tra­fikk. Det etab­le­res tyde­lige trasé­er for alle tra­fi­kant­grup­per i de sam­me gate­lø­pene slik at syk­kel­felt, gang­felt, kol­lek­tiv­felt og bil­tra­fikk­årer tyde­lig skil­les fra hverandre.”

Det­te repre­sen­te­rer en end­ring fra byråd­par­ti­enes tid­li­gere hold­ning om at det ikke skul­le etab­le­res egne syk­kel­veier innen­for Ring 1, og at tra­fik­ken skul­le være blan­det. De mer kon­krete for­slag ble ved­tatt mot byråds­par­ti­enes stem­mer. Det­te var:

Føl­gende hoved­traséer for syk­kel i nord/sør– og øst/vest-ret­ning vur­de­res særskilt:
– I øst/vest-ret­ning vur­de­res egen sam­men­hen­gende syk­kel­trasé for strek­nin­gen Wer­ge­lands­veien — Kris­tian IVs gate — Gren­sen — Kirkeristen.
– I nord/­sør-ret­ning vur­de­res egen sam­men­hen­gende syk­kel­trasé for strek­nin­gen Anker­brua — Torg­gata — Kirkegata.

Syk­kel­veien i Råd­hus­gata skal forlenges/fullføres fram til Rådhusplassen.

Syk­kel­veien øst­fra som nå ender på Lil­le­tor­get må for­len­ges slik at den knyt­tes sam­men med syk­kel­veien i Råd­hus­gata. Byrå­det ori­en­te­rer Sam­ferd­sels– og miljø­ko­mi­teen om hvor­dan det­te gjen­nom­fø­res, for­trinns­vis før eller sam­ti­dig med at Jern­bane­tor­get kol­lek­tiv­knute­punkt blir tatt i bruk.”

Hel­ler ikke det­te bystyre­ved­ta­ket ble gjen­nom­ført at byrådet.

I den­ne peri­oden ble det gjort lite for byens syk­lis­ter. Tal­le­nes tale er gans­ke klar. Det­te er hva kom­mu­nen full­ført av sykkel­an­legg i den­ne perioden:

2003 — 1,9 km
2004 — 3,7 km
2005 — 1,9 km
2006 — 0 km
2007 — 0,6 km
2008 — 0,5 km
2009 — 0 km

Tal­le­nes tale er klar nok, og viser at i den­ne peri­oden skjed­de det så godt som ingen ting. Bysty­rets ved­tak ble ikke fulgt opp av byrådet.

I Dags­avi­sen 29. janu­ar 2009 kal­te Jan Bøh­ler Peter N Myh­re for en syk­kel­sa­bo­tør. Jan Bøh­ler er på ingen måte min favo­ritt­po­li­ti­ker. For meg er Jan Bøh­ler en grunn til ikke å stem­me AP.  Og den­ne kon­kre­te saken bekref­ter like mye at den såkalt rød-grøn­ne regje­rin­gen utfor­met sin poli­tikk med sik­te på at det bor­ger­lig styr­te Oslo ikke skul­le nyte godt av den. Jeg har tid­li­ge­re kalt Peter N Myh­re for syk­kel­brems, men jeg synes det er dek­ning for å kal­le ham sykkelsabotør.

I 2009 over­tok Sti­an Ber­ger Røs­land som byråds­le­der. Han gikk gans­ke høyt ut, og sa at hoved­syk­kel­vei­net­tet skul­le være fer­dig i 2012 eller 2013. Som vi vet, slik gikk det ikke.

Sam­ti­dig gikk Peter N Myh­re av som sam­ferd­sels­by­råd, for å sat­se på stor­tings­val­get. Som ny byråd kom Jøran Kall­myr, også fra FrP. Jeg håpet på at det­te vil­le bety en bed­ring. Ikke det at jeg had­de noen stor til­tro til en ny byråd fra FrP, men mer ut fra tan­ken om at det i alle fall ikke kun­ne bli ver­re. Og siden Jøran Kall­myr selv syk­ler fra tid til annen, øynet jeg et visst håp. Det skul­le vise seg at det var det ingen grunn til.

Jøran Kall­myr gikk på try­net kort tid etter at han til­tråd­te. 16. sep­tem­ber 2009 kun­ne vi lese føl­gende i Aften (så vidt jeg vet ikke i nett­ut­ga­ven, men på retriever):

Byråd Jøran Kall­myr er lei av å stam­pe i Oslo-tra­fik­ken. Nå instru­erer han Sam­ferd­sels­eta­ten om å prio­ri­tere bilis­tene ster­kere. (…) Sam­ferd­sels­by­råd Jøran Kall­myr sit­ter i sin skin­nende Audi og stam­per i krys­set ved Olav Kyr­res plass. Bak ham må bilis­tene som skal til venst­re ned Dram­mens­veien og opp Bygd­øy allé dele fil, for­di avkjø­rings­fel­tet der Kall­myr står som første­mann er så kort.”

Vi kan i sam­me artik­kel vide­re lese dette:

I et brev til Sam­ferd­sels­eta­ten instru­erer han nå eta­ten til å ta mer hen­syn til bilis­tene når nyan­legg planlegges.

«Jeg mener at arbei­det med å bed­re frem­kom­me­lig­he­ten for bil­tra­fik­ken har vært for lavt prio­ri­tert i man­ge år», heter det i brevet.

(…)

- Man fin­ner gode løs­nin­ger for kol­lek­tiv­tra­fik­ken og syk­lis­ter, mens det er blitt for mye fokus på å stru­pe biltrafikken.”

Legg mer­ke til for­mu­le­rin­gen “Man fin­ner gode løs­nin­ger for kol­lek­tiv­tra­fik­ken og syk­lis­ter, mens det er blitt for mye fokus på å stru­pe bil­tra­fik­ken.” Det er ikke lett å fin­ne eksemp­ler på de gode løs­nin­ger for syk­lis­ter i Oslo, og det har hel­ler ald­ri vært gjort noe seriøst for å begren­se bil­tra­fik­ken i Oslo.

Hel­dig­vis fikk han mot­bør, og så vidt jeg vet måt­te han snu. Aps sam­ferd­sels­po­li­tiske tals­kvinne, Rina Mari­ann Han­sen sa dette.

Skal en byråd begyn­ne å end­re tra­fikk­møns­te­ret basert på syn­sing etter å ha kjørt litt rundt i byen?”

Poli­tikk etter inn­falls­me­to­den. Men det er ikke akku­rat førs­te gang en FrP-poli­ti­ker dri­ver med slikt.

21. juni 2011 sa Jøran Kall­myr til Aften­pos­ten (så vidt jeg vet ikke på nett):

Vi vil ha en leven­de by, og folk må for ekse­mpel kun­ne kom­me seg til kino og tea­ter på kveldstid.”

At det fak­tisk er fullt mulig å kom­me seg på kino og tea­ter uten bil, var tyde­lig­vis uten­for Jøran Kall­myrs fatte­evne. Jøran Kall­myr er en enkel gutt fra lan­det, og dess­uten audiot. Å la en slik per­son få ansva­ret for sam­ferd­sel i Nor­ges størs­te by, måt­te bare gå galt.

FrP had­de i sitt pro­gram for peri­oden at det skul­le være gode par­ke­rings­for­hold, men ingen ting om syk­kel. FrP var mot beboer­par­ke­ring. Det var ikke gjest­fritt nok om folk ikke skul­le kun­ne par­ke­re fritt hvor de ville.

I 2011 gikk FrP ut av byrå­det. FrP fikk inn den gret­ne, gam­le grine­bi­te­ren Carl I Hagen som gruppe­le­der. Norsk poli­tikks størs­te nar­cis­sist var lei av å stå uten­for rampe­ly­set, og jak­tet fort­satt på en pre­sti­sje­full poli­tisk posi­sjon som kun­ne stå i nekro­lo­gen, så han vil­le bli ord­fø­rer. Han had­de sav­net seg selv i poli­tik­ken, sa han. Det var det ikke man­ge and­re som had­de gjort, så FrP gikk på det dår­ligs­te val­get i Oslo på man­ge år. Så Carl I Hagens ord­fø­rer­drøm ble knust. Fabi­an Stang beholdt den posi­sjo­nen. Jeg deler nok ikke Fabi­ans poli­tis­ke opp­fat­nin­ger, men jeg synes han gjør en utmer­ket jobb som ord­fø­rer. Carl I Hagen vil­le ikke bru­ke pen­ger på kul­tur, og FrP trakk seg furt­ne ut av byrå­det. Det er bare å håpe at FrP ald­ri mer kom­mer til­ba­ke i posi­sjon i byen. Det bes­te som kan skje Oslo ved val­get i 2015 er at FrP blir så lite at ikke noe byråd vil være avhen­gig av deres støtte.

Fra 2011 har vi hatt byråd av H, V og KrF, ledet av Sti­an Ber­ger Røs­land. Venst­res Ola Elve­stu­en ble bymiljø­by­råd, med ansvar for bl.a. sam­ferd­sel. Men byut­vik­lings­by­rå­den, Bård Fol­ke Fred­rik­sen (H) har ansva­ret for Plan- og byg­nings­eta­ten. Ansvars­for­de­lin­gen mel­lom Byut­vik­ling og Bymil­jø er et av mys­te­ri­e­ne i sty­rin­gen av Oslo som jeg ennå ikke har klart å for­stå. Jeg har mer og mer kom­met til at det er byut­vik­lings­by­rå­den og Plan- og byg­nings­eta­ten som er nøk­kel­eta­ten og bærer hoved­an­sva­ret for de dår­li­ge syk­kel­for­hold i byen, mer enn Bymiljøetaten.

Jeg synes Ola Elve­stu­en var en skuf­fel­se. Folk i eta­ten sier at han gjor­de vel­dig mye, men han var lite syn­lig utad. Han vir­ket mer inter­es­sert i å utta­le seg om uten­riks­po­li­tikk som nest­le­der i Venst­re, enn om sam­ferd­sel i Oslo. Når han uttal­te seg kom det gans­ke mye uhel­dig, f. eks. en gjen­ta­kel­se av tøvet fra Ger­hard­sen og Lae om tran­ge gater, og at det ikke var så far­lig å fjer­ne syk­kel­vei­er som ikke var en del av hoved­syk­kel­vei­net­tet. Etter at Ola Elve­stu­en ble valgt inn på Stor­tin­get, over­tok Guri Mel­by som byråd. Hun kom som et friskt pust inn i den­ne posi­sjo­nen, og er uten tvil den bes­te sam­ferd­sels­by­rå­den i den tiden jeg har fulgt med i Oslopolitikken.

Kan vi så kal­le dem syk­kel­sa­bo­tø­rer? Straks FrP flyt­tet inn i byråds­kon­to­re­ne ble syk­le­ne par­kert og låst fast. Selv om de gjer­ne vil­le gi inn­trykk av noe annet, mot­ar­bei­det Peter N Myh­re og Jøran Kall­myr oslo­syk­lis­te­ne. Jeg har bed­re ting  bru­ke tiden på enn å føl­ge med i FrP-poli­ti­ke­res sprell når de ikke en gang er i posi­sjo­ner hvor de kan gjø­re alvor­lig ska­de, så hva de har bedre­vet etter at de for­lot byråds­kon­to­re­ne, vet jeg lite om. Men jeg har mer­ket meg at Jøran Kall­myr til tider duk­ker opp som en tals­mann for bil­kjø­ring i byen. Og i dagens utga­ve av Dags­avi­sen sier han at han vil kon­kur­ranse­ut­set­te og pri­va­ti­se­re T‑banen. At de var syk­kel­sa­bo­tø­rer, mener jeg det er dek­ning for å si.

Jeg er van­lig­vis gans­ke opti­mis­tisk, og liker å tro godt om men­nes­ker. Så da Sti­an Ber­ger Røs­land annon­ser­te at man skul­le gjø­re mer for syk­kel i Oslo, så trod­de jeg at vi vil­le se en kurs­end­ring. Og når sant skal sies, så har det blitt bed­re. Men det har i bes­te fall vært en liten kurs­jus­te­ring, man har ikke sta­ket ut en ny kurs. Det er ikke noe som kan min­ne om et kraft­tak, som er høyst påkre­vet etter 40 års for­søm­mel­ser. Ser vi på det som er gjort i Bjør­vi­ka, omre­gu­le­rin­gen i Ruse­løkk­vei­en og ved C J Ham­bros plass, mener jeg at det er syk­kel­sa­bo­ta­sje. Men om vi skal karak­te­ri­se­re hel­he­ten, er nok syk­kel­sa­bo­tør et litt for sterkt uttrykk når det gjel­der Høy­re. Men syk­kel­brems, det er de!

Høy­re er i dag ikke et par­ti for folk som syk­ler. Men jeg vil­le ikke bli over­ras­ket om høyre­vel­ge­re er gans­ke godt repre­sen­tert blant byens syk­lis­ter. Så om Høy­re vil behol­de dis­se og kan­skje lok­ke til seg noen fler, må man ta syk­lis­te­ne på alvor på en helt annen måte enn de har gjort til nå. Men skal man vur­de­re etter Øystein Sun­de­lins utta­lel­ser om The­re­ses gt, så synes det som om Oslo Høy­re er mer opp­tatt av å leg­ge til ret­te for klø­ne­te sjå­fø­rer i alt for sto­re biler.

Som sagt skal jeg kom­me til­ba­ke til Arbei­der­par­ti­et ved en sene­re anledning.

Print Friendly, PDF & Email