Borgerkrig og hat i Dagbladet @Geirramnefjell

Syk­ling som Syria-krig” skri­ver kul­tur­re­dak­tør Geir Ramne­fjell i Dag­bla­det, med tab­loid­pres­sens sed­van­li­ge man­gel på pro­por­sjo­ner. Måten han skri­ver på blir en hån både mot de som lider i Syria og mot syklister.

Syk­kel­bud Tor­leif E. Hau­gen kom med noen farge­rike utta­lel­ser til Aften­pos­ten, som Geir Ramne­fjell site­rer. Det er vel få som vet mer om hvor­dan det er  å fer­des i Oslo­tra­fik­ken på syk­kel enn et syk­kel­bud med 18 års fartstid.

Men hat? Det er en del som uttryk­ker hat mot syk­lis­ter, som sier de vil kjø­re dem ned og dre­pe dem, osv. Hel­dig­vis er det­te hatet mer syn­lig i nett­avi­se­nes kom­men­tar­felt og i sosia­le medi­er enn i tra­fik­ken. Men desver­re er det også noen som lar det gå fysisk ut over syk­lis­ter ved å for­sø­ke å pres­se dem ut av vei­en, pres­se seg for­bi der det er for trangt, kjø­re for­bi for så å brå­stop­pe foran, spru­te spyle­væs­ke, og i ver­ste fall kjø­re på dem med vil­je. Så har vi alle de som tuter og peker, og lever i den vill­fa­rel­sen at syk­lis­ter skal syk­le på for­tau­et og ikke i vei­en. Men sli­ke bilis­ter er ikke repre­sen­ta­ti­ve. De fles­te bilis­ter er høf­li­ge og hensynsfulle.

Con­ti­nue read­ing Bor­ger­krig og hat i Dag­bla­det @Geirramnefjell