Borgerkrig og hat i Dagbladet @Geirramnefjell

Syk­ling som Syria-krig” skri­ver kul­tur­re­dak­tør Geir Ramne­fjell i Dag­bla­det, med tab­loid­pres­sens sed­van­li­ge man­gel på pro­por­sjo­ner. Måten han skri­ver på blir en hån både mot de som lider i Syria og mot syklister.

Syk­kel­bud Tor­leif E. Hau­gen kom med noen farge­rike utta­lel­ser til Aften­pos­ten, som Geir Ramne­fjell site­rer. Det er vel få som vet mer om hvor­dan det er  å fer­des i Oslo­tra­fik­ken på syk­kel enn et syk­kel­bud med 18 års fartstid.

Men hat? Det er en del som uttryk­ker hat mot syk­lis­ter, som sier de vil kjø­re dem ned og dre­pe dem, osv. Hel­dig­vis er det­te hatet mer syn­lig i nett­avi­se­nes kom­men­tar­felt og i sosia­le medi­er enn i tra­fik­ken. Men desver­re er det også noen som lar det gå fysisk ut over syk­lis­ter ved å for­sø­ke å pres­se dem ut av vei­en, pres­se seg for­bi der det er for trangt, kjø­re for­bi for så å brå­stop­pe foran, spru­te spyle­væs­ke, og i ver­ste fall kjø­re på dem med vil­je. Så har vi alle de som tuter og peker, og lever i den vill­fa­rel­sen at syk­lis­ter skal syk­le på for­tau­et og ikke i vei­en. Men sli­ke bilis­ter er ikke repre­sen­ta­ti­ve. De fles­te bilis­ter er høf­li­ge og hensynsfulle.

Jeg har ald­ri dett eller hørt at syk­lis­ter uttryk­ker noe hat mot  bilis­ter som sådann. Kan­skje hen­ger det sam­men med at de fles­te voks­ne syk­lis­ter også kjø­rer bil.

Hat er en sterk følel­se. Det er bare meget selv­opp­tat­te bilis­ter, samt tab­loid­jour­na­lis­ter, som tror at syk­lis­ter har så ster­ke følel­ser for bilis­ter. Kan­skje drøm­mer de om å bli hatet for å rett­fer­dig­gjø­re sitt eget hat, som en slags tra­fik­kens Pro­fe­tens Ummah. Vi kan nok bli for­ban­net på en og annen bilist, tute om vi har AirZound, eller vise “fin­gern” og kom­me med noen ikke all­tid like vel­valg­te glo­ser. Den nors­ke filo­so­fen Peter Wes­sel Zapp­fe sa at han syk­let med sti­e­ner i lom­men, som han kun­ne kas­te på bilis­ter og motorsyklister.

I dag er vi man­ge som nøy­er oss med en mind­re dra­ma­tisk og mer høy­tek­no­lo­gisk vari­ant, ved at vi syk­ler med video­ka­me­ra på syk­ke­len. Dess­uten har de fles­te av oss all­tid med mobil­te­le­fon med kame­ra, som gjør at vi kan ta bil­der av bilis­ter som har par­kert i syk­kel­fel­te­ne. Selv har jeg vært litt inne på tan­ken å  ty til det gam­le trik­set jeg har hørt om, men ikke prøvd: Fug­le­frø. Det skal visst gi ite­r­es­san­te mønst­re når ful­ger set­ter klør­ne i lak­ken for å for­sy­ne seg av fug­le­frø anret­tet på bil­tak og panser.

Det er en som har gjort et for­søk på å lage en Twit­ter­kon­to for å retwe­ete det ved­kom­men­de bak kon­to­en tol­ker som utslagt av bil- og bilist­hat. Det hele er gans­ke pate­tisk. Sist jeg sjek­ket had­de den twit­ter­kon­to­en én føl­ger. Jeg har fått noen twit­ter­mel­din­ger retwe­etet der. Inne­ha­ve­ren av kon­to­en tol­ker det åpen­bart som utlsag av bil­hat når jeg sier at jeg ikke har noe i mot elbi­ler, men synes de får for mye støt­te og fofr man­ge fro­de­ler. Selv ikke en tab­lo­id­re­dak­tør vil­le kun­ne kla­re å tol­ke det som utslag av hat mot biler.

Den vik­tigs­te grun­nen til kon­flikt er dår­lig til­rette­leg­ging for syk­ling. Man har laget en regu­le­ring for å ska­pe kon­flikt, ikke for å unn­gå den. På mine dag­li­ge syk­kel­tu­rer fram og til­ab­ke til kon­to­ret syk­ler jeg ald­ri i syk­kel­felt eller på noen syk­kel­vei. Det er ikke for­di jeg ikke vil, det er for­di de ikke fin­nes.  Jeg syk­ler i kjøre­ba­nen og tar den plas­sen jeg tren­ger. Stort sett kom­mer jeg for­te­re fram på syk­kel enn de som “nyter sin fri­het” ved å slå seg sam­men i de dag­li­ge, bil­re­li­giø­se mor­gen- og etter­mid­dags­pro­se­sjo­ne­ne kalt kø. Noen bilis­ter lider av “må for­bi syk­list ” nev­ro­sen. Men man tar dem igjen i nes­te kryss, eller når de inn­hen­ter køen.

For­tau­et syk­ler jeg ikke på. Jeg mener at for­tau er for fot­gjen­ge­re, ikke for syk­lis­ter. Dess­uten plei­er det å være såpass man­ge fot­gjen­ge­re for­tau­et at det ikke er mulig å syk­le slik at det ikke “med­fø­rer fare eller er til hin­der for gåen­de”, og da er det ikke lov å syk­le på fortauet.

Det var et feil­grep da poli­ti­ker­ne åpnet opp for syk­ling på for­tau. Det er kon­flikt­ska­pen­de, og ble en sove­pute for poli­ti­ke­re som fort­satt ikke gjor­de noe for å leg­ge til ret­te for syk­ling. Vei­myn­dig­he­ter tvi­hol­der også på den ubru­ke­li­ge bas­tard­løs­nin­gen “gang- og syk­kel­vei” som er kon­flikt­ska­pen­de, og vike­plikt­reg­ler som bidrar til at man­ge syk­lis­ter ikke vil bru­ke dem.

Det som kre­ves er en “tre-stats­løs­ning”, med sepa­ra­te områ­der for fort­gjen­ge­re, syk­lis­ter og motor­kjøre­tøy­er i den prio­ri­ter­te rekke­føl­ge. Og even­tu­elt kol­lek­tiv­tra­fikk der det­te er aktu­elt, og da selv­sagt prio­ri­tert foran and­re motorkjøretøyer.

Bed­re til­rette­leg­ging vil være kon­flikt­fore­byg­gen­de. Det vil få fle­re ut på syk­kel og vil bidra til bed­ret syk­kel­kul­tur. Geir Ramne­fjells krigs- og hatre­to­rikk bidrar bare til å gjø­re det ver­re. Det er to grup­per det er “lov” til å mob­be i Nor­ge: Hvi­te, hete­ro­fi­le menn i 40-åre­ne, og syk­lis­ter. Hvi­te hete­ro­fi­le menn i 40-åre­ne som syk­ler blir da sær­lig utsatt. Synd når Dag­bla­det og and­re medi­er nører opp under dette.

Til deg, Geir Ramne­fjell: Det tar gjer­ne litt mer enn to uker fra man debu­te­rer som hver­dags­syk­list til god­fø­lel­sen kom­mer. Og folk syk­ler i Sveits, et land som ikke er kjent for å være spe­si­elt flatt. Så hold ut!

Print Friendly, PDF & Email