Handelstanden og gårdeiernes drømmeplass

Han­delstan­den og gård­ei­er­ne gnå­ler jevn­lig om hvor vik­tig par­ke­rings­plas­ser og til­gang med bil er for deres virk­som­het. Fjer­ner man en par­ke­rings­plass taper de en mil­lion, påstår de. Jeg tror ikke på det og har ald­ri sett noen doku­men­ta­sjon som under­byg­ger det­te. Jeg har hel­ler ikke sett doku­men­ta­sjon på and­re av de påstan­der de hiver ut om hvor vik­ti­ge par­ke­rings­plas­ser er. Det blir bare udo­ku­men­ter­te påstan­der, og må behand­les som det. Men om det had­de vært sant, bur­de de også ha betalt for dis­se parkeringsplassene.

En plass i Oslo som må være drøm­me­ste­det for Han­delstan­den og for gård­ei­er­ne er Frid­tjof Nan­sens plass. Den jev­ne strøm­men av biler og bus­ser over plas­sen må lyde som klin­gen­de gull­myn­ter i deres ører. Her kjø­rer bilis­te­ne i jevn kø over plas­sen for å ska­pe liv og triv­sel, akku­rat slik som gård­ei­er­ne og han­dels­stan­den vil ha det. Det lig­ger også en vond sym­bo­likk i at det er slik byens poli­tis­ke høy­borg pre­sen­te­rer seg over­for gjes­ter og pub­li­kum: Man må for­se­re et bil­hel­ve­te for å kom­me fram til Rådhuset.

Con­ti­nue read­ing Han­delstan­den og gård­ei­er­nes drøm­me­plass