Handelstanden og gårdeiernes drømmeplass

Han­delstan­den og gård­ei­er­ne gnå­ler jevn­lig om hvor vik­tig par­ke­rings­plas­ser og til­gang med bil er for deres virk­som­het. Fjer­ner man en par­ke­rings­plass taper de en mil­lion, påstår de. Jeg tror ikke på det og har ald­ri sett noen doku­men­ta­sjon som under­byg­ger det­te. Jeg har hel­ler ikke sett doku­men­ta­sjon på and­re av de påstan­der de hiver ut om hvor vik­ti­ge par­ke­rings­plas­ser er. Det blir bare udo­ku­men­ter­te påstan­der, og må behand­les som det. Men om det had­de vært sant, bur­de de også ha betalt for dis­se parkeringsplassene.

En plass i Oslo som må være drøm­me­ste­det for Han­delstan­den og for gård­ei­er­ne er Frid­tjof Nan­sens plass. Den jev­ne strøm­men av biler og bus­ser over plas­sen må lyde som klin­gen­de gull­myn­ter i deres ører. Her kjø­rer bilis­te­ne i jevn kø over plas­sen for å ska­pe liv og triv­sel, akku­rat slik som gård­ei­er­ne og han­dels­stan­den vil ha det. Det lig­ger også en vond sym­bo­likk i at det er slik byens poli­tis­ke høy­borg pre­sen­te­rer seg over­for gjes­ter og pub­li­kum: Man må for­se­re et bil­hel­ve­te for å kom­me fram til Rådhuset.

De som sit­ter på uteca­fe­en her kan hyg­ge seg med bil­dur og eksos. Det bidrar nok til å gjø­re det­te til et meget popu­lært og godt besøkt sted. Det er gans­ke ufor­ståe­lig at dis­se cafe­bor­de­ne står tom­me. Intet er så tri­ve­lig og lok­ker så man­ge gjes­ter, som biler som pas­se­rer tett ved bordet.

WIMG_3401_DxOHer er de som har vært inne på plas­sen og gitt liv og omset­ning i butik­ke­ne og har lok­ket gjes­ter til cafe­ene, på vei ut.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOg her står nye bilis­ter i kø for å støt­te han­delstan­den, ved å kjø­re mer liv inn til den­ne plassen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAButik­ke­ne er skjult bak par­ker­te biler. Jeg tror ikke at rader med par­ker­te biler vek­ker folks nys­gjer­rig­het, slik at de gjer­ne vil fin­ne ut hva som befin­ner seg på and­re siden av alle bile­ne. Og alle bile­ne  gjør at  det ikke er sær­lig fris­ten­de å beve­ge seg inn på den­ne plas­sen til fots.

WIMG_3388_DxOVi som gjer­ne syk­ler, tri­ves hel­ler ikke her. De få syk­kel­sta­ti­ve­ne som er her, er idio­tisk plas­sert, slik at man må krys­se strøm­men av biler over plas­sen. Selv fore­trek­ker jeg å låse syk­ke­len til et tra­fikk­skilt når jeg har et ærend her, frem­for å bru­ke syk­kel­sta­ti­ve­ne på plassen.

WIMG_3386_DxOTorg­gata er i ferd med å bli den nye, hip­pe gaten i Oslo, kun­ne vi lese i Oslo­by. Man måt­te bare få vekk bile­ne og leg­ge til ret­te for syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re for at det skul­le skje. Skjønt det er fort­satt for man­ge biler der, så det gjen­står noe.

OLYMPUS DIGITAL CAMERADet­te er ele­men­tært og selv­inn­ly­sen­de for de fles­te and­re enn gård­ei­ere, han­delstan­den og høyre­po­li­ti­ke­re i Oslo: Der det er tri­ve­lig å opp­hol­de seg, der kom­mer folk. Der slår de seg ned på cafe­er og der hand­ler de om det er noen butik­ker som det er verdt å stik­ke inn­om. Ingen liker å gå blant mas­se biler. Det er også rime­lig ele­men­tært. Det er ikke par­ke­rings­plas­ser og til­gjen­ge­lig­het med bil som har gjort at de høy­es­te hus­leie­ne for butikk­lo­ka­ler i Oslo er i gågate­om­rå­de­ne på Karl Johans gt.

Så kan de sit­te der i ekso­sen på Frid­tjof Nan­sens plass, se på alle bile­ne som gir plas­sen kjær­kom­ment liv der de sni­ker seg over plas­sen i ste­det for å vel­ge tun­ne­len når de skal gjen­nom byen, og drøm­me om kun­de­ne som ikke kom­mer. Og de kan drøm­me om at hvis det bare had­de vært enda fle­re biler her, da had­de nok kun­de­ne strøm­met til butikkene.

I Bog­stad­vei­en sier gård­ei­er­ne at de sat­ser på et ungt og hipt pub­li­kum, og det tror de at de skal lok­ke til seg ved bil­tra­fikk, par­ke­ring og kjede­bu­tik­ker. Her kan vi også lese om den vir­ke­li­ge grun­nen til at butik­ker blir borte:

Leie­pri­se­ne har skutt i været, og man­ge butik­ker er blitt pres­set ut av Bog­stad­vei­en de sis­te åre­ne. Noen har fun­net nye loka­ler i side­ga­te­ne, men de fles­te har lagt ned. Bog­stad­vei­en og Hegde­haugs­vei­en blir i stør­re og stør­re grad pre­get av kios­ker og kjedebutikker.”

Kios­ker og kjede­bu­tik­ker fin­nes over alt, også på kjøpe­sent­re­ne. Så det er i alle fall ikke på den­ne måten man lok­ker til seg kun­der som har ven­net seg til å kjø­re bil til et kjøpesenter.

Det er synd å si det. Men jeg håper at han­dels­for­fal­let i Bog­stad­vei­en bare fort­set­ter, og at folk f.eks. hel­ler vel­ger ste­der som Torg­gata. Jeg grå­ter ikke om vi ser man­ge ned­leg­gel­ser, kon­kur­ser og fal­len­de hus­lei­er i Bog­stad­vei­en. De ba om det selv, og de har fått det som de vil.

Frid­tjof Nan­sens plass kun­ne ha blitt en av byens vir­ke­lig fine plas­ser, en rik­tig per­le mel­lom Karl Johans gt, Råd­hus­plas­sen, sjø­en, Akers­hus og Aker bryg­ge. Men skal den bli det, må bile­ne bort. Vans­ke­li­ge­re er det ikke. Det må selv­sagt være adkomst til Råd­hu­set, også med bil. Men ikke gjen­nom­kjø­ring over, og ingen par­ke­ring på plassen.

Men gård­ei­ere og han­delstand lever i en slags drøm­me­ver­den om at de som har tatt bilen og kjørt til kjøpe­sent­re uten­for byen skal kom­me til­ba­ke. Men det gjør de ikke. Bar­na deres kom­mer kan­skje. For unge folk har opp­da­get byens kva­li­te­ter, og har lært å leve uten bil. Også litt eld­re folk flyt­ter inn til byen, kan­skje når de ser at de ikke vil bli boen­de i vil­la­en eller rekke­hu­set med alt det fører med seg, etter at bar­na har blitt sto­re og har flyt­tet ut (eller kan­skje har blitt boen­de i huset etter at for­eld­re­ne flyt­tet ut). Det er gjer­ne folk med god kjøpe­kraft som gjer­ne vil nyte det byen har å by på.

Spo­ler man tiden noen tiår til­ba­ke, sa man på de ste­de­ne som lev­de med stan­ken fra silde­olje­fab­rik­ker at “det luk­tet pen­ger”. Man­ge påstår at pen­ger ikke luk­ter. Men hvis silde­olje­stan­ken var repre­sen­ta­tiv, luk­tet pen­ger ikke godt. For Oslo Han­delstand og for gård­ei­er­ne må det være eksos som luk­ter penger.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email