Quick fix for Bjørvika 2 — steng Nylandsveien for biler

Bjør­vi­ka er en plan­lagt kata­stro­fe. Det er gjort man­ge feil som sum­me­rer seg opp til et syk­kel­mes­sig kata­strofe­om­rå­de — og en gyl­len mulig­het som er for­spilt. Man sen­der en kjem­pe­reg­ning til frem­ti­den, når alle fei­le­ne som er gjort skal ret­tes opp. Da kan man ris­te på hodet av de håp­løse poli­ti­ker­ne som kun­ne øde­leg­ge et områ­de på den måten, og erg­re seg over at poli­ti­ker­ne på 2000-tal­let had­de pen­ger til å iverk­set­te gal­ska­pen, i mot­set­ning til de som had­de enda vil­le­re for­slag på 1960 og 70-tal­let.

En for­ut­set­ning for at man skal kun­ne lære av sine feil, er at man erkjen­ner dem. Jeg sav­ner der­for at noen ansvar­li­ge poli­ti­ke­re og ansvar­li­ge i Sta­tens veg­ve­sen (gjer­ne veg­di­rek­tør Ter­je Moe Gus­tav­sen) sier klart: Det var ikke slik Bjør­vi­ka skul­le bli. Det­te er for dår­lig, og det kan ikke for­bli slik. Og noe slikt som det­te skal ald­ri skje igjen. Inn­til det skjer, må vi bare reg­ne med at de sam­me fei­le­ne kom­mer til å gjen­tas og gjen­tas i åre­vis frem­over. For tiden hol­der man på å gjen­ta “suk­ses­sen” i Dag Ham­mar­skjølds vei (gam­le delen av ring­vei­en Økern — Sin­sen). Les Kvar­dags­syk­lists gjen­nom­gang av his­to­ri­en om det­te pro­sjek­tet. Trist, men lære­rik les­ning. Bjør­vi­ka kan blir tema for en rek­ke mas­ter­opp­ga­ver innen stats­vi­ten­skap, byplan­leg­ging etc i åre­ne som kommer.

Det­te er egent­lig qiuck fix 1, i og med at den kan gjen­nom­fø­res gans­ke raskt. Det bør være noe av det som det vil være mulig å gjen­nom­føre i løpet av 2015 uten at det kos­ter sær­lig mye. Egent­lig bør det kun­ne gjen­nom­fø­res inne­væ­ren­de år. Men da Køben­havn laget sin Cykel­slan­ge ble det for fris­ten­de å si at noe til­sva­ren­de bør man lage i Bjør­vi­ka, f.eks. over senke­bro­en med biler, og der­med ble det Quick fix 1. Men det vil uan­sett ta tid, og er kan­skje en ikke så vel­dig quick fix. Men Oslo tren­ger noen sli­ke kraf­ti­ge sym­bol­pro­sjek­ter som viser at man mener alvor. Litt klat­ting og små­fik­sing kom­mer det ikke så vel­dig mye ut av.

Con­ti­nue read­ing Quick fix for Bjør­vi­ka 2 — steng Nylands­vei­en for biler