Quick fix for Bjørvika 2 — steng Nylandsveien for biler

Bjør­vi­ka er en plan­lagt kata­stro­fe. Det er gjort man­ge feil som sum­me­rer seg opp til et syk­kel­mes­sig kata­strofe­om­rå­de — og en gyl­len mulig­het som er for­spilt. Man sen­der en kjem­pe­reg­ning til frem­ti­den, når alle fei­le­ne som er gjort skal ret­tes opp. Da kan man ris­te på hodet av de håp­løse poli­ti­ker­ne som kun­ne øde­leg­ge et områ­de på den måten, og erg­re seg over at poli­ti­ker­ne på 2000-tal­let had­de pen­ger til å iverk­set­te gal­ska­pen, i mot­set­ning til de som had­de enda vil­le­re for­slag på 1960 og 70-tal­let.

En for­ut­set­ning for at man skal kun­ne lære av sine feil, er at man erkjen­ner dem. Jeg sav­ner der­for at noen ansvar­li­ge poli­ti­ke­re og ansvar­li­ge i Sta­tens veg­ve­sen (gjer­ne veg­di­rek­tør Ter­je Moe Gus­tav­sen) sier klart: Det var ikke slik Bjør­vi­ka skul­le bli. Det­te er for dår­lig, og det kan ikke for­bli slik. Og noe slikt som det­te skal ald­ri skje igjen. Inn­til det skjer, må vi bare reg­ne med at de sam­me fei­le­ne kom­mer til å gjen­tas og gjen­tas i åre­vis frem­over. For tiden hol­der man på å gjen­ta “suk­ses­sen” i Dag Ham­mar­skjølds vei (gam­le delen av ring­vei­en Økern — Sin­sen). Les Kvar­dags­syk­lists gjen­nom­gang av his­to­ri­en om det­te pro­sjek­tet. Trist, men lære­rik les­ning. Bjør­vi­ka kan blir tema for en rek­ke mas­ter­opp­ga­ver innen stats­vi­ten­skap, byplan­leg­ging etc i åre­ne som kommer.

Det­te er egent­lig qiuck fix 1, i og med at den kan gjen­nom­fø­res gans­ke raskt. Det bør være noe av det som det vil være mulig å gjen­nom­føre i løpet av 2015 uten at det kos­ter sær­lig mye. Egent­lig bør det kun­ne gjen­nom­fø­res inne­væ­ren­de år. Men da Køben­havn laget sin Cykel­slan­ge ble det for fris­ten­de å si at noe til­sva­ren­de bør man lage i Bjør­vi­ka, f.eks. over senke­bro­en med biler, og der­med ble det Quick fix 1. Men det vil uan­sett ta tid, og er kan­skje en ikke så vel­dig quick fix. Men Oslo tren­ger noen sli­ke kraf­ti­ge sym­bol­pro­sjek­ter som viser at man mener alvor. Litt klat­ting og små­fik­sing kom­mer det ikke så vel­dig mye ut av.

En av fei­le­ne heter Nylands­vei­en. Jeg for­står ikke hvor­for man har valgt den løs­nin­gen man har valgt. Hva er hen­sik­ten med å mate biler som kom­mer fra nord ned i Dron­ning Eufe­mias gate? Og hva er poen­get med å lede de som skal nord­over den vei­en gjen­nom Dron­ning Eufe­mias gate? Vi kan ta med det Sta­tens veg­ve­sen skri­ver om bak­grun­nen for Bjør­vi­ka­pro­sjek­tet, om ikke annet for å under­stre­ke hvor lite sli­ke for­mu­le­rin­ger fra Veg­ve­se­net (og poli­ti­ke­re) er verdt:

Visjo­nen om at Bjør­vika som por­ten til Nor­ges hoved­stad skal frem­stå som et uttrykk for moder­ne norsk bykul­tur og iden­ti­tet i bygge­kunst, tek­no­logi og bære­kraf­tig byut­vik­ling. Den nye byde­len skal være til gle­de og stolt­het for hele Oslos befolk­ning, og bevisst bidra til å beskri­ve byens his­to­riske utvik­ling fra opp­rin­nel­sen til det 21. århund­re.

Og det fortsetter:

Veg­pro­sjek­tet E18 Bjør­vika har to hovedbegrunnelser:

  • Byut­vik­ling
    Miljø­venn­lig transport”

Dron­ning Eufe­mias gate har blitt pre­sen­tert som en parade­gate. I 2014 leder man ikke gjen­nom­gangs­tra­fikk gjen­nom en parade­gate. Tan­ken om at vei­er med mas­se biler repre­sen­ter­te byut­vik­ling, var bil­fol­kets våte drøm­mer om bymo­tor­vei­er på 60- og 70-tal­let. Det har for lengst blitt and­re folks mare­ritt. Men noen sli­ke “drøm­mer” synes å ha over­vin­tret i Vegvesenet.

Man har gjort det­te med åpne øyne, med mind­re byu­vik­lings­ko­mi­te­en sov da de had­de saken til behand­ling. Hos Bjør­vi­ka utvik­ling står det under over­skrif­ten Hoved­vei­sys­te­met i Bjør­vi­ka er en del av riks­vei­net­tet:

Prin­sip­pet med å betje­ne byen via de to krys­se­ne på Havne­la­ge­ret og Sør­en­ga med­fø­rer at all tra­fikk som skal til Oslo sen­trum og ind­re by må kjø­re gjen­nom Bjør­vika­om­rå­det selv om den ikke skal stop­pe der. Det­te med­fø­rer rela­tivt sto­re tra­fikk­meng­der i de gate­ne som er nevnt over. Prin­sip­pet er valgt og behand­let i Kon­se­kvens­ut­red­ning ved­tatt av Byut­vik­lings­ko­mi­te­en i 1999.”

Man plan­leg­ger ikke en parade­gate på en slik måte at den får sto­re tra­fikk­meng­der. Det bur­de man fak­tisk ha for­stått alle­re­de i 1999, og man har hatt man­ge mulig­he­ter til å ta til for­nuft siden den gang. Det er ikke “parade­ga­ter” som det­te som gjør byen attraktiv.

WIMG_0421_DxOSam­me sted kan vi også lese:

Gate­net­tet sik­rer en gjen­nom­kjø­rings­tra­sé mel­lom krys­se­ne ved Havne­la­ge­ret og på Sør­en­ga som kan benyt­tes i de til­fel­ler et eller beg­ge tun­nel­lø­pe­ne i Bjør­vika­tun­ne­len må stenges. ”

Vi skjøn­ner jo hva de har tenkt i Sta­tens veg­ve­sen: De hel­li­ge bile­ne er langt vik­ti­ge­re for Sta­tens veg­ve­sen enn byen, vi som bor og fer­des i byen og alle and­re tra­fi­kan­ter. Den hel­li­ge bilen er vik­ti­ge­re enn alt annet! Bile­ne må fram for enhver pris. Res­ten av byen må vike for den hel­li­ge bil! Folk som sit­ter inne i sine moto­ri­ser­te blikk­bok­ser er mye vik­ti­ge­re og mer ver­di­ful­le enn and­re folk, så de må få slip­pe fram! Slik står der vel skre­vet i noen apo­kry­fe regel­sam­lin­ger og hånd­bø­ker i Sta­tens vegvesen.

Der­for må tyde­lig­vis parade­ga­ten lages slik at den kan være gjen­nom­kjø­rings­vei for man­ge biler hele tiden, og for alle bile­ne om tun­ne­len må sten­ges. Og det hol­der ikke bare med parade­ga­ten, for da hav­ner bare bile­ne i en gigan­tisk tra­fikkork mel­lom Ope­ra­en og Oslo S. De må tvers gjen­nom sen­trum, ellers har ikke en slik avlas­tings­vei noen hen­sikt. Noen avlas­tings­vei gjen­nom sen­trum fin­nes ikke, og bør ikke finnes.

Det enk­le sva­ret er: For­kast alle tan­ker om at Oslo sen­trum, her­under Bjør­vi­ka skal være avlas­tings­vei for E18, og se bort fra det­te i all vide­re plan­leg­ging. Hvor sann­syn­lig er det at man må sten­ge beg­ge tun­nel­lø­pe­ne sam­ti­dig? Det van­li­ge ved ved­li­ke­hold m.m. er at man sten­ger ett løp, på et tids­punkt hvor tra­fik­ken er liten. Skul­le det skje en ulyk­ke som kre­ver at man må sten­ge beg­ge løpe­ne, f.eks. om det skul­le være bil­brann med eks­plo­sjons­fare, da må mel­din­gen bli: Tun­ne­len er stengt, velg en annen vei. Eller vent.

Byen og folk i byen er vik­ti­ge­re enn bilis­te­ne. Bilis­te­ne kan stå i den køen de selv lager til det er ryd­det opp, eller de kan dra et annet sted. Det er rea­li­te­ten når f.eks. Oslo­fjord­tun­ne­len og man­ge and­re tun­ne­ler eller en fjell­over­gang er stengt, og slik bør de også være når tun­ne­len under byen er stengt. Vei­en er stengt. Punktum.

Skul­le man mot for­mod­ning ha plan­lagt sten­ging av beg­ge tun­nel­løp sam­ti­dig, da må mel­din­gen til alle bilis­ter bli: Vei­en er stengt. La bilen stå eller velg en annen vei.

Dess­uten fin­nes det alter­na­ti­ve ruter: Send tra­fik­ken gjen­nom Eke­berg­tun­ne­len og Våler­enga­tun­ne­len eller Ryen­tun­ne­len opp til Sto­re ring­vei (Ring 3). Noe tra­fikk kun­ne slip­pes gjen­nom på Ring 2 og Ring 1, men det bør være begren­set. Skal man ha noen berede­skap for sli­ke situa­sjo­ner, må det være en bered­skap for å hind­re at alt for man­ge bilis­ter for­sø­ker å sni­ke seg gjen­nom byen for å unn­gå køer. Og man kan vel­ge Oslo­fjord­tun­ne­len. Det blir sik­kert kø om det skul­le skje. Men man må ikke få panikk av litt kø. Risi­ko­en for å bli stå­en­de fast i den køen man selv er med på å lage, det er noe bilis­ter må lære å leve med.

Så til­ba­ke til Nylandsveien:

Hva er egent­lig poen­get med å lede biler gjen­nom Vahls gt, Lakkegt, Jens Bjel­kes gt og Sars gt i det hele tatt?

Den gan­gen det var E18 som gikk i det som i dag er Dron­ning Eufe­mias gt og Operagt, og E6 gikk i St Hal­vards gt og Strøms­vei­en, ga det kan­skje en viss mening å ha tra­fikk­ma­ski­nen og sen­de tra­fikk nord­over langs den ruten, i den grad det i det hele tatt ga mening å la E18 og E6 går der de gikk. Men i 2014? Nå går E18 i tun­nel under Bjør­vi­ka, Eke­berg­åsen er gjen­nom­hul­let av tun­ne­ler, og vi har Våler­enga­tun­ne­len. Det bur­de være mer enn nok av vei­er til­rette­lagt for gjen­nom­gangs­tra­fikk med bil.

Jeg har ikke sett noen begrun­nel­se for å opp­rett­hol­de for­bin­del­se for biler gjen­nom Nylands­vei­en — Vahls gt/Lakkegt. I Område­plan for Oslo S argu­men­ter­te man for hvor­for det ikke var noen grunn til å ha en for­bin­del­se av til­nær­met motor­vei­stan­dard her.

Jeg site­rer føl­gende fra Område­pro­gram Oslo S, s. 77:

Kon­sept for gatestruktur

Deler av gate­net­tet i områ­det er gitt en utfor­ming på bilens pre­mis­ser. Omfor­ming av gatene­til byga­terpå kol­lek­tiv­tra­fik­kens, syk­lis­te­nes og fot­gjen­ger­nes pre­mis­ser anses som sen­tralt for å utvik­le områ­det. Sær­lig er det vik­tig å byg­ge ned motor­vei­struk­tu­rene på Nylands­vei­e­nog å gi Bis­kop Gun­ne­rus’ gate, Schwei­gaards gate og Lakke­gata en utfor­ming som invi­te­rer til opp­hold, ferd­sel til­ fots og på sykkel.”

Men den ble tyde­lig­vis glemt da man kom til gjen­nom­fø­rings­fa­sen. Det vir­ker som om man bare har tatt det som en slags natur­gitt for­ut­set­ning at her skal det være gjen­nom­gangs­tra­fikk med bil, for­di det “all­tid” har vært slik. Det er omtrent like menings­fylt som når poli­ti­ke­re hev­der at gate­ne før 1880 ble byg­get for biler, og at det der­for ikke er mulig å fin­ne plass til sykler.

Jeg har for­søkt å spør­re om det også, under diver­se møter med Sta­tens veg­ve­sens folk. Om det har vært under en av de åpne dager som har vært holdt, eller under et av møte­ne mel­lom SLF Oslo og Sta­tens veg­ve­sen, hus­ker jeg ikke. Men jeg hus­ker at jeg ikke har fått annet enn noen vage svar om at områ­det opp mot Tøy­en, alt­så alt som lig­ger på nord­si­den av spor­om­rå­de­ne på Oslo S, fal­ler uten­for Bjør­vi­ka­ut­byg­gin­gen. Der­for har man for­søk å opp­rett­hol­de staus quo når det gjel­der tra­fikk den vei­en. Det er kan­skje en slags begrun­nel­se, men det er i all fall en sær­de­les dår­lig begrunnelse.

Man har byg­get Nord­en­ga bro. Der er det for­bin­del­se, via et par rund­kjø­rin­ger og noen meter av Schwei­gaards gt, hvor man kan kom­me opp på Nylands­vei­en nord for spor­om­rå­de­ne. Hvor­for skal man da ha en stor del av gjen­nom­gangs­tra­fik­ken gjen­nom det som er ment å skul­le bli byens nye parade­gate, og over jernbanesporene?

Kapa­si­te­ten blir selv­sagt mind­re om man ikke kan kjø­re gjen­nom Dron­ning Eufe­mias gate og Nylands­vei­en. Men det er på tide å inn­se at det ikke er noe poeng å byg­ge kapa­si­tet for bil­tra­fikk i byga­ter. Inne i byen bør kapa­si­te­te­ne for biler byg­ges ned, mens kapa­si­te­ten for kol­lek­tiv­tra­fikk og syk­lis­ter økes. Økt kapa­si­tet for bil fører bare til at fle­re vel­ger bil, som er det mot­sat­te av hva man bør opp­ford­re til. Redu­sert kapa­si­tet for bil fører til at fær­re vel­ger bil. Vi kan bare vise til Dag­bla­dets kul­tur­re­dak­tør Geir Ramne­fjell, som i sin gans­ke håp­løse kom­men­tar om krig og hat i tra­fik­ken, også skrev dette:

det er ikke mer enn to uker siden jeg begyn­te å syk­le til og fra job­ben — ute­luk­ken­de av prak­tis­ke hen­syn. Bil­køen er blitt så ugjen­nom­tren­ge­lig at det tar kor­te­re tid å syk­le. Selv om syk­kel­tu­ren er på en drøy halvtime.”

Han er ikke ale­ne om å fin­ne ut at bil ikke er tin­gen når man skal inn til Oslo sen­trum. Økt kapa­si­tet for kol­lek­tiv­tra­fikk gir mer og bed­re kol­leke­tiv­trans­port, og bed­re til­rette­leg­ging for syk­kel gjør at fle­re par­ke­rer bilen og vel­ger å syk­le. Men det er med bilis­me som røy­king: Det kan være vans­ke­lig å få de som tvi­hol­der på bilen til å slut­te. Men man må sør­ge for at det ikke er attrak­tivt å begynne.

De vil også fin­ne ut at syk­ler man en halv time et par gan­ger om dagen, kom­mer syk­kel­for­men sak­te, men sik­kert. Selv om det tar litt mer enn to uker.

Prin­sens­gt skal bli trikke­gate, så det er ikke noen grunn til å lede bilis­ter dit, uan­sett hvor de måt­te kom­me fra. Toll­bugt skal bli buss­gate, så dit skal det hel­ler ikke ledes biler. Mens arbei­det med å byg­ge om dis­se gate­ne pågår, ledes buss­tra­fik­ken gjen­nom Råd­hus­gata. Hvis bus­se­ne ikke skal bli stå­en­de bom fast i kø, må Råd­hus­gt sten­ges for van­lig biltrafikk.

WIMG_0969_DxOUan­sett: De som skal øst­fra mot Råd­hus­gt og Lang­kaia kan og bør vel­ge tun­ne­len, ikke Dron­ning Eufe­mias gate. Det sam­me bør alle som kom­mer vest­fra og skal øst­over velge.

Det er i det hele tatt ikke annet enn lokal­tra­fikk til Bjør­vi­ka som bør kun­ne gå i Dron­ning Eufe­mias gate. Skal det­te bli et tri­ve­lig byom­rå­de, må bil­tra­fik­ken bort. Man skul­le tro at de som har plan­lagt det­te har en bil­nos­tal­gi og drøm­mer om å gjen­ska­pe Råd­hus­plas­sen slik den var før den ble bil­fri i 1994. All gjen­nom­gangs­tra­fikk bør vekk. Et enkelt grep er å gjø­re det som ble fore­slått i Område­plan Oslo S. Bro­en over spor­om­rå­de­ne gjø­res om til gate for kol­lek­tiv­tra­fikk, fot­gjen­ge­re og syk­lis­ter. Det fjer­ner ikke all gjen­nom­gangs­tra­fikk, men bør kun­ne gi et godt bidrag.

Fra rund­kjø­rin­gen ved Gal­le­ri Oslo bør det bare være anled­ning for biler til å kjø­re i ret­ning Tøy­en, om det i det hele tatt skal være mulig. Hel­ler ikke her bør det være en vei for gjen­nom­gangs­tra­fikk. I dag er det fire felt mel­lom Gal­le­ri Oslo og Jens Bjel­kes gate. Det er helt unød­ven­dig. Det bør være til­strek­ke­lig med ett kjøre­felt i hver ret­ning, og i til­legg syk­kel­vei og foratu/gangvei. Det går ikke bus­ser her, så det er ikke behov for kollektivfelt.

WIMG_1026_DxODet vil sik­kert føre til mer bil­kø, både i Lakkegt og inn mot Nord­en­ga bro. Men det må man lære at ikke er så far­lig. Når bilis­ter har stått i kø en stund, vil en del av dem inn­se at det fin­nes bed­re reise­må­ter. Sær­lig vil man­ge kun­ne fin­ne ut det­te der­som det blir bed­re å syk­le og bed­re frem­kom­me­lig­het for kollektivtransport.

Det­te vil fak­tisk gi pla­nen din vel­dig mye på en gang, Guri Mel­by. Når det gjel­der områ­det rundt Oslo S er det egent­lig bare å hen­te fram område­pla­nen fra 2010 og base­re seg på denne.

Dere vil ha en syk­kel­tra­sé som for­bin­der Ensjø, Tøy­en, Sofien­berg, Grü­ner­løk­ka, St Hans­hau­gen, Pile­stre­det, Bis­lett og Frog­ner. Det er ikke så man­ge ste­der man kan leg­ge en slik rute. Jeg skal kom­me mer til­ba­ke til den ved en sene­re anled­ning.  Men hvis det skal bli en effek­tiv rute og ikke bare en laby­rint for syk­lis­ter som er på sight see­ing og har god tid, så er det vans­ke­lig å se and­re gode alter­na­ti­ver enn Hagegt, Tøy­engt og Jens Bjel­kes gt.

Ved å fjer­ne eller i alle fall sterkt redu­se­re tra­fik­ken til- og fra Bjør­vi­ka fra dis­se gate­ne, har man fått gjort litt nød­ven­dig opp­ryd­ding for å få en syk­kel­tra­sé på plass.

Det man defi­ni­tivt ikke tren­ger er en “motor­vei” mel­lom Bota­nisk hage og Ope­ra­en, som fører til alt for stor bil­tra­fikk, og som lig­ger som en bar­rie­re mel­lom bolig­om­rå­de­ne på Tøyen/Grønland og Akerselven.

Det som der­imot trengs, og som helt mang­ler i dag, er en syk­kel­for­bin­del­se fra Sofienberg/Tøyen/Grønland til Bjør­vi­ka. Her er ope­ra­en, her blir det man­ge boli­ger, hoved­bi­blio­tek, her kom­mer for­hå­pent­lig­vis Munch­mu­se­et, her blir det bade­plas­ser og en gang blir det for­hå­pent­lig­vis folke­liv blant gra­nit­ten. Men slikt liv blir det ikke med dagens bil­tra­fikk. Og man­ge men­nes­ker har sin arbeids­plass her. Det kan ikke være slik at bile­ne skal få fort­set­te å øde­leg­ge alt dette?

Får man stru­pet noen av til­før­sels­vei­ene til Dron­ning Eufe­mias gate blir det kan­skje mulig å fore­ta de nød­ven­di­ge end­rin­ger der, slik at vi får de syk­kel­vei­ene som regu­le­rings­pla­nen i områ­det forutsetter.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email