Missing link: Åkebergveien. Opprydding i @Bymiljøetaten er nødvendig, @GuriMelby

Oslo sykkelveinett, i den grad man kan si at noe slikt eksisterer, har mange mangler. Kvaliteten på det som finnes er stort sett for dårlig, og det henger ikke sammen. Det enkle krav man må stille til et sykkelveinett er at man skal kunne komme seg trygt og greit fra A til B på sykkelvei, uten at man stadig må ut på strekninger uten tilrettelegging, uten store omveier, og uten at man må drive nitidig planlegging før hver sykkeltur. Et par hundre meter sykkelfelt her, og et par hundre meter et annet sted, uten at det henger sammen, det gir ingen sykkelby.

I tillegg til alt annet som må gjøres, må man gjøre noe med alle “missing links”, som kan få det som faktisk finnes til å henge sammen. En slik manglende lenke er Åkebergveien. Dagsavisen skrev i går om at Bymiljøetaten “har gitt blaffen i” bystyrets vedtak om å anlegge sykkelfelt i Åkebergveien. Jeg har hørt om dette før, men har ikke tatt meg tid til å undersøke dette. Derfor er jeg glad for at Dagsavisen tar det opp.

For de som ikke her lokalkjent, så er dette veien det gjelder:

[mappress mapid=”76″]

Det er sykkelfelt langs Grønland og Grønlandsleiret. Man kan mene mye om kvaliteten, og det er gjennomgående alt for mange parkerte biler i disse sykkelfeltene.

WIMG_2990_DxOMange steder er det også parkeringslommer på innsiden, som i praksis gjør sykkelfelt lite brukbare. Men det finnes tross alt noe.

WIMG_4614_DxODet er også sykkelfelt langs Finnmarksgata, som igjen gir en forbindelse til Strømsveien, m.v. Her Galgeberg, omtrent ved innkjøringen til Jordal. Selvfølgelig med en bil parkert i sykkelfeltet.

W20120512_164715Også i Finnmarksgata er det alt for mange parkeringslommer på innsiden av sykkelfelt. Det er en farlig løsning som strider mot anbefalingene i sykkelhåndboken, så disse bør vekk! Her ved avkjøringen til Åkebergveien, hvor det ikke er gjort noe for å legge til rette for at syklister skal kunne svinge greit ned Åkebergveien. Som så ofte ellers i denne byen, må man “leke bil”.

W20120512_164818Men forbindelsen mellom disse mangler. I Åkebergveien har man prioritert det man pleier å prioritere i Oslo: Gateparkering.

W20120512_164916Dermed får vi ikke det som kunne vært en forbindelse mellom bl.a. Kampen, Etterstad og Vålerenga og sentrum (selv om en god del må gjøres mellom Lilletorget og Rådhusgaten, men det er en annen sørgelig historie). Det er altså gateparkering Bymiljøetaten velger å prioritere når den setter seg over bystyret og velger “ikke å prioritere” det som bystyret har vedtatt.

Enkelt sagt: Sykkelfelt i Åkebergveien vil øke nytteverdien av sykkelfeltene både i Finnmarksgata, Strømsveien og Grønland. Men Bymlijøetaten har sabortet dette ved ikke å følge opp bystyrets vedtak.

Det er ikke noen krevende utbygging som skal til, om man holder seg til det som er sedvanlig, dårlig Oslostandard: Gateparkering i Åkebergveien må bort, og det må merkes opp sykkelfelt. Dette bør være trinn 1 på veien mot en ordentlig sykkelvei, fysisk adskilt fra fortau og kjørefelt. Det blir bare det som i annen sammenheng har blitt kalt “sykkeltrasé light”. Det burde være et av de enkle, billige og kraftfulle strakstiltakene som Guri Melby og Sykkelprosjektet gjerne vil gjennomføre. Det er bare å gå i gang!

Saken er lærerik på så mange måter. Vi kan lese at bystyret treffer et vedtak i 2011, som ikke følges opp. Det er ikke første gang det skjer når det gjelder vedtak om sykkelutbygging. Jeg minner om at et enstemmig bystyre i juni 1978 vedtok å bygge gang- og sykkelvei i Kongsveien. Som vi vet er den, 36 år senere, fortsatt ikke bygget. Jeg skal ikke bruke plass på flere eksempler.

Bydelsdirektøren i bydel Gamle Oslo følger opp overfor Bymiljøetaten, og får til slutt et svar som bl.a. sier følgende:

«Bymiljøetaten vurderer at Grønlandsleiret fungerer godt for alle trafikantgrupper med tanke på framkommelighet og trafikksikkerhet. Vi anbefaler derfor ikke tiltak rettet mot trafikkavvikling eller bruksendring av gateløpet».

«Sykkelfelt i Åkebergveien er per dags dato ikke prioritert i Bymiljøetaten.»

Jeg merker meg også denne uttalelsen fra Eirik Gran:

“Det er flere tidligere eksempler på at restriktive tiltak for bilen, for eksempel i Torggata og i Markveien, er vedtatt og utredet uten at kommunen har gjennomført planene, opplyser Gran.”

Bymiljøetaten må gjerne mene at Grønlandsleiret fungerer godt for alle trafikantgrupper, en vurdering blant andre jeg er uenig i. Men uansett: Når bystyret har truffet et vedtak, da er det tiden for at Bymiljøetaten gjennomfører vedtaket. Dette er ikke tidspunktet for at de skal komme med “anbefalinger”. De kunne ha kommet med anbefalinger til bystyret i 2011, noe de sannsynligvis også gjorde. Om bystyret treffer et vedtak som ikke er i samsvar med Bymiljøetatens anbefalinger, så har etaten bare å akseptere det og holde seg til det som er vedtatt.

Når det gjelder Åkebergveien, møter vi igjen hovedsykkelveiplanens forbannelse, som en unnskyldning for ikke å gjøre noe:

“Når det gjelder politikernes vedtak om sykkelfelt i Åkebergveien, opplyser kommunikasjonsrådgiver Anne Grete Nyrud at «Åkebergveien er ikke en del av hovedsykkelveinettet. Derfor er den ikke prioritert. Når det gjelder syklister, så er ikke dette området en del av hovedsykkelveinettet.»”

Til Guri Melby og Oslo Venstre: Før stortingsvalget i 2009 sa Ola Elvestuen omtrent dette etter et sykkelarrangement på Rådhusplassen, gjengitt etter min hukommelse:

“Det store problemet med [daværende samferdselsbyråd, FrP] Peter N Myhre er ikke at han gjør så mye galt. Problemet er at han ikke gjør noen ting. Dette er en veldig etatstyrt sektor.”

Og i den etaten var det stor treghet, fortsatt i følge Ola Elvestuen. Jeg er ikke så godt kjent i det indre liv på Rådhuset, og går ikke god for uttalelsen om Peter N Myhre, og kan heller ikke garantere at jeg husker Ola Elvestuens uttalelse helt riktig. Men helt galt vil jeg insistere på at det ikke er. Gitt at det var slik, at det var en sektor hvor mye var overlatt til en lite endringsvillig fagetat, og med lite politisk styring: I 2011 overtok Ola Elvestuen som bymiljøbyråd. Denne saken gir ikke inntrykk av at det ble noe mindre etatstyring etter at Ola Elvestuen overtok, eller er det i dag i dag. Så Guri Melby: Du har en jobb å gjøre med å rydde opp og få gjort noe med kulturen i din egen etat.

Så tilbake til Åkebergveien. Om den ikke er en del av hovedsykkelveinettet, så burde den ha vært det fordi den gir en viktig forbindelse mellom deler av dette nettet, og får disse delene til å henge sammen. Og uansett: Når bystyret har vedtatt at det skal være sykkelfelt her, da er Bymiljøetatens oppgave ikke å prioritere bort det som er vedtatt. Ny bystyret sier hopp!, da har Bymijøetaten (og andre etater) bare å hoppe. De behøver ikke være enig og de behøver ikke like det. Men saken er avgjort av “høyere makter”. Bymiljøetaten har bare å gå i gang med planlegging og gjennomføring av vedtaket.

Hva som ligger i at sykkelfelt i Åkebergveien pr dags dato ikke er prioritert i Bymiljøetaten, er det ikke helt enkelt å forstå. Å prioritere tiltak er i utgangspunktet en politisk oppgave, og ikke noe som en fagetat kan overprøve. Bystyret fattet et vedtak for snart tre år siden, og da er det ikke opp til Bymiljøetaten å ikke prioritere det ved vedtaket.

Ingen vet hvor politkerne hopper. Noen ganger kan de finne på å vedta at “jorden er flat”. De kan treffe uforenlige og gjensidig utelukkende vedtak, uten å gi anvisning på hvordan konflikten skal håndteres. Intet tyder på at det kan være tilfellet her. Andre ganger kan de i sin iver etter å vise handlekraft vedta en hel masse som skal gjennomføres de nærmeste månedene, uten å tenke på kapasitet til å gjennomføre dette. Mange politikere synes å leve i den tro at de har utvist handelkraft når de har truffet vedtak, og kanskje til og med bevilget penger. En del politikere synes å leve i den tro at handlekraft og gjennomføringsevne vises i hvor mye penger man bruker, ikke i hvilke resultater man oppnår. Men det som er vedtatt skal også gjennomføres, og her er oppfølging fra politikerne ofte sørgelig dårlig. Da må de som skal stå for gjennomføringen planlegge og prioritere ut fra den kapasiteten de har.

Det er heller ikke noe ukjent fenomen at politikerne vedtar en hel masse, og lar være å bevilge nødvendige penger til å gjennomføre det som er vedtatt. Da havner man i den situasjonen kommunene havner i når staten pålegger kommunene oppgaver uten å følge opp med midler til gjennomføring: Kommunene må prioritere og velge hvilke lover de skal følge og hvilke de skal bryte. Hele den manglende sykkelveiutbyggingen i Oslo er en lang og sørgelig historie om vedtatte intensjoner, som ikke har blitt fulgt opp med bevilgninger eller annet som skulle sikre gjennomføring. Dermed har det også blitt historien om og et monument over politikernes manglende gjennomføringsevne.

Men heller ikke det synes å være tilfelle her. Vi har kunnet lese at penger bevilget til sykkelformål står ubrukt fordi man mangler planer. Å merke opp et sykkelfelt krever verken store planleggings- eller gjennomføringsressurser. Så det er vanskelig å se at det skulle være noen hindring her — i alle fall ikke noe som kan begrunne at man i løpet av tre år ikke har klart å gjennomføre det som er vedtatt. Det ser mest ut som trening og sabotasje fra Bymiljøetatens side.

Sykkelruter i Osloområdet

Det står mye i denne bloggen om manglende tilrettelegging for sykling i Oslo, og det kommer jeg til å fortsette å skrive om.  Den tidligere lederen for Sykkelprosjektet i Oslo, Erik Øimoen, sa omtrent dette etter et medlemsmøte i Syklistenes landsforening, Oslo: "Dere skremmer folk fra å sykle i Oslo når dere bare fremhever det negative. Finnes det ikke noe positivt å si om å sykle i Oslo?" Han hadde et poeng. Her beskriver jeg sykkelruter som stort sett er greie å sykle. Noen er riktig fine, men det er også noen som jeg advarer mot å bruke.

Hovedsykkelruter

Dette er sykkelruter for den som bruker sykkelen til transport, f.eks. jobbreiser, om som vil så fort og effektivt fram på sykkelen som mulig.

Sentrum - Oslo innenfor Ring 2

Til tross for at det er i de sentrumsnære bydelene folk sykler mest, er det der tilretteleggingen for sykling er dårligst. Det var bevisst politikk fra tidligere FrP-byråder å ikke legge til rette for sykling i sentrum.  Så her blir det for det meste et spørsmål om å finne ruter for i best mulig grad å unngå problemene. Noen av de foreslåtte rutene går også utenfor Ring 2, men ingen går utenfor Ring 3.

Turveier og veier for å unngå biltrafikk

Oslo er en fantastisk by for de som vil sykle på tur, i alle fall hvis det å sykle på tur vil si å sykle i skog og mark. Velger man den mer kontinentale varianten av sykkeltur, hvor man sykler langs landeveien på en landeveisykkel, da er verken Norge eller Oslo særlig bra. Til det er det alt for mange bilister som ikke respekterer syklistenes selvfølgelige rett til å bruke veien. Jeg beskriver ikke noen sykkelruter i Marka. For sykkelruter (og skiløyper) i Marka anbefaler jeg Skiforeningens markadatabase. Hvis du bruker Marka, enten om sommeren eller vinteren, så meld deg inn i Skiforeningen. De gjør en stor innsats for markabrukerne. Men jeg har tatt med noen sykkelruter for å komme til Marka. Flere steder i Oslo er det slik at man kan komme helt fra sentrum og ut i Marka nesten uten å sykle på vei med biltrafikk. Og det er "grønne ruter" som det er fint å velge om man er mer opptatt av å ha en fin opplevelse på sykkelen, og ikke bare av å komme fortest mulig fram. Det kan være vel verdt å velge en "grønn rute" til og fra jobb, der det er et alternativ.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.