Missing link: Åkebergveien. Opprydding i @Bymiljøetaten er nødvendig, @GuriMelby

Oslo syk­kel­vei­nett, i den grad man kan si at noe slikt eksis­te­rer, har man­ge mang­ler. Kva­li­te­ten på det som fin­nes er stort sett for dår­lig, og det hen­ger ikke sam­men. Det enk­le krav man må stil­le til et syk­kel­vei­nett er at man skal kun­ne kom­me seg trygt og greit fra A til B på syk­kel­vei, uten at man sta­dig må ut på strek­nin­ger uten til­rette­leg­ging, uten sto­re omvei­er, og uten at man må dri­ve niti­dig plan­leg­ging før hver syk­kel­tur. Et par hund­re meter syk­kel­felt her, og et par hund­re meter et annet sted, uten at det hen­ger sam­men, det gir ingen sykkelby.

I til­legg til alt annet som må gjø­res, må man gjø­re noe med alle “mis­sing links”, som kan få det som fak­tisk fin­nes til å hen­ge sam­men. En slik mang­len­de len­ke er Åke­berg­vei­en. Dags­avi­sen skrev i går om at Bymiljø­eta­ten “har gitt blaf­fen i” bysty­rets ved­tak om å anleg­ge syk­kel­felt i Åke­berg­vei­en. Jeg har hørt om det­te før, men har ikke tatt meg tid til å under­sø­ke det­te. Der­for er jeg glad for at Dags­avi­sen tar det opp.

For de som ikke her lokalk­jent, så er det­te vei­en det gjelder:

Det er syk­kel­felt langs Grøn­land og Grøn­lands­lei­ret. Man kan mene mye om kva­li­te­ten, og det er gjen­nom­gå­en­de alt for man­ge par­ker­te biler i dis­se sykkelfeltene.

WIMG_2990_DxOMan­ge ste­der er det også par­ke­rings­lom­mer på inn­si­den, som i prak­sis gjør syk­kel­felt lite bruk­ba­re. Men det fin­nes tross alt noe.

WIMG_4614_DxODet er også syk­kel­felt langs Finn­marks­gata, som igjen gir en for­bin­del­se til Strøms­vei­en, m.v. Her Galge­berg, omtrent ved inn­kjø­rin­gen til Jor­dal. Selv­føl­ge­lig med en bil par­kert i sykkelfeltet.

W20120512_164715Også i Finn­marks­gata er det alt for man­ge par­ke­rings­lom­mer på inn­si­den av syk­kel­felt. Det er en far­lig løs­ning som stri­der mot anbe­fa­lin­ge­ne i syk­kel­hånd­bo­ken, så dis­se bør vekk! Her ved avkjø­rin­gen til Åke­berg­vei­en, hvor det ikke er gjort noe for å leg­ge til ret­te for at syk­lis­ter skal kun­ne svin­ge greit ned Åke­berg­vei­en. Som så ofte ellers i den­ne byen, må man “leke bil”.

W20120512_164818Men for­bin­del­sen mel­lom dis­se mang­ler. I Åke­berg­vei­en har man prio­ri­tert det man plei­er å prio­ri­te­re i Oslo: Gateparkering.

W20120512_164916Der­med får vi ikke det som kun­ne vært en for­bin­del­se mel­lom bl.a. Kam­pen, Etter­stad og Våler­en­ga og sen­trum (selv om en god del må gjø­res mel­lom Lil­le­tor­get og Råd­hus­ga­ten, men det er en annen sør­ge­lig his­to­rie). Det er alt­så gate­par­ke­ring Bymiljø­eta­ten vel­ger å prio­ri­te­re når den set­ter seg over bysty­ret og vel­ger “ikke å prio­ri­te­re” det som bysty­ret har vedtatt.

Enkelt sagt: Syk­kel­felt i Åke­berg­vei­en vil øke nytte­ver­di­en av syk­kel­fel­te­ne både i Finn­marks­gata, Strøms­vei­en og Grøn­land. Men Bym­lijø­eta­ten har sabort­et det­te ved ikke å føl­ge opp bysty­rets vedtak.

Det er ikke noen kre­ven­de utbyg­ging som skal til, om man hol­der seg til det som er sed­van­lig, dår­lig Oslo­stan­dard: Gate­par­ke­ring i Åke­berg­vei­en må bort, og det må mer­kes opp syk­kel­felt. Det­te bør være trinn 1 på vei­en mot en ordent­lig syk­kel­vei, fysisk adskilt fra for­tau og kjøre­felt. Det blir bare det som i annen sam­men­heng har blitt kalt “syk­kel­tra­sé light”. Det bur­de være et av de enk­le, bil­li­ge og kraft­ful­le straks­til­ta­ke­ne som Guri Mel­by og Syk­kel­pro­sjek­tet gjer­ne vil gjen­nom­føre. Det er bare å gå i gang!

Saken er lære­rik på så man­ge måter. Vi kan lese at bysty­ret tref­fer et ved­tak i 2011, som ikke føl­ges opp. Det er ikke førs­te gang det skjer når det gjel­der ved­tak om syk­kel­ut­byg­ging. Jeg min­ner om at et enstem­mig bysty­re i juni 1978 ved­tok å byg­ge gang- og syk­kel­vei i Kongs­vei­en. Som vi vet er den, 36 år sene­re, fort­satt ikke byg­get. Jeg skal ikke bru­ke plass på fle­re eksempler.

Bydels­di­rek­tø­ren i bydel Gam­le Oslo føl­ger opp over­for Bymiljø­eta­ten, og får til slutt et svar som bl.a. sier følgende:

«Bymiljø­eta­ten vur­de­rer at Grøn­lands­lei­ret fun­ge­rer godt for alle tra­fi­kant­grup­per med tan­ke på fram­kom­me­lig­het og tra­fikk­sik­ker­het. Vi anbe­fa­ler der­for ikke til­tak ret­tet mot tra­fikk­av­vik­ling eller bruks­end­ring av gateløpet».

«Syk­kel­felt i Åke­berg­vei­en er per dags dato ikke prio­ri­tert i Bymiljøetaten.»

Jeg mer­ker meg også den­ne utta­lel­sen fra Eirik Gran:

Det er fle­re tid­li­ge­re eksemp­ler på at restrik­ti­ve til­tak for bilen, for eksem­pel i Torg­gata og i Mark­vei­en, er ved­tatt og utre­det uten at kom­mu­nen har gjen­nom­ført pla­ne­ne, opp­ly­ser Gran.”

Bymiljø­eta­ten må gjer­ne mene at Grøn­lands­lei­ret fun­ge­rer godt for alle tra­fi­kant­grup­per, en vur­de­ring blant and­re jeg er uenig i. Men uan­sett: Når bysty­ret har truf­fet et ved­tak, da er det tiden for at Bymiljø­eta­ten gjen­nom­fø­rer ved­ta­ket. Det­te er ikke tids­punk­tet for at de skal kom­me med “anbe­fa­lin­ger”. De kun­ne ha kom­met med anbe­fa­lin­ger til bysty­ret i 2011, noe de sann­syn­lig­vis også gjor­de. Om bysty­ret tref­fer et ved­tak som ikke er i sam­svar med Bymiljø­eta­tens anbe­fa­lin­ger, så har eta­ten bare å aksep­te­re det og hol­de seg til det som er vedtatt.

Når det gjel­der Åke­berg­vei­en, møter vi igjen hoved­syk­kel­vei­pla­nens for­ban­nel­se, som en unn­skyld­ning for ikke å gjø­re noe:

Når det gjel­der poli­ti­ker­nes ved­tak om syk­kel­felt i Åke­berg­vei­en, opp­ly­ser kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver Anne Gre­te Nyrud at «Åke­berg­vei­en er ikke en del av hoved­syk­kel­vei­net­tet. Der­for er den ikke prio­ri­tert. Når det gjel­der syk­lis­ter, så er ikke det­te områ­det en del av hovedsykkelveinettet.»”

Til Guri Mel­by og Oslo Venst­re: Før stor­tings­val­get i 2009 sa Ola Elve­stu­en omtrent det­te etter et sykkel­ar­ran­ge­ment på Råd­hus­plas­sen, gjen­gitt etter min hukommelse:

Det sto­re pro­ble­met med [davæ­ren­de sam­ferd­sels­by­råd, FrP] Peter N Myh­re er ikke at han gjør så mye galt. Pro­ble­met er at han ikke gjør noen ting. Det­te er en vel­dig etat­styrt sektor.”

Og i den eta­ten var det stor treg­het, fort­satt i føl­ge Ola Elve­stu­en. Jeg er ikke så godt kjent i det ind­re liv på Råd­hu­set, og går ikke god for utta­lel­sen om Peter N Myh­re, og kan hel­ler ikke garan­te­re at jeg hus­ker Ola Elve­stu­ens utta­lel­se helt rik­tig. Men helt galt vil jeg insis­te­re på at det ikke er. Gitt at det var slik, at det var en sek­tor hvor mye var over­latt til en lite end­rings­vil­lig fag­etat, og med lite poli­tisk sty­ring: I 2011 over­tok Ola Elve­stu­en som bymiljø­by­råd. Den­ne saken gir ikke inn­trykk av at det ble noe mind­re etat­sty­ring etter at Ola Elve­stu­en over­tok, eller er det i dag i dag. Så Guri Mel­by: Du har en jobb å gjø­re med å ryd­de opp og få gjort noe med kul­tu­ren i din egen etat.

Så til­ba­ke til Åke­berg­vei­en. Om den ikke er en del av hoved­syk­kel­vei­net­tet, så bur­de den ha vært det for­di den gir en vik­tig for­bin­del­se mel­lom deler av det­te net­tet, og får dis­se dele­ne til å hen­ge sam­men. Og uan­sett: Når bysty­ret har ved­tatt at det skal være syk­kel­felt her, da er Bymiljø­eta­tens opp­ga­ve ikke å prio­ri­te­re bort det som er ved­tatt. Ny bysty­ret sier hopp!, da har Bymijø­eta­ten (og and­re eta­ter) bare å hop­pe. De behø­ver ikke være enig og de behø­ver ikke like det. Men saken er avgjort av “høy­ere mak­ter”. Bymiljø­eta­ten har bare å gå i gang med plan­leg­ging og gjen­nom­fø­ring av vedtaket.

Hva som lig­ger i at syk­kel­felt i Åke­berg­vei­en pr dags dato ikke er prio­ri­tert i Bymiljø­eta­ten, er det ikke helt enkelt å for­stå. Å prio­ri­te­re til­tak er i utgangs­punk­tet en poli­tisk opp­ga­ve, og ikke noe som en fag­etat kan over­prø­ve. Bysty­ret fat­tet et ved­tak for snart tre år siden, og da er det ikke opp til Bymiljø­eta­ten å ikke prio­ri­te­re det ved vedtaket.

Ingen vet hvor polit­ker­ne hop­per. Noen gan­ger kan de fin­ne på å ved­ta at “jor­den er flat”. De kan tref­fe ufor­en­li­ge og gjen­si­dig ute­luk­ken­de ved­tak, uten å gi anvis­ning på hvor­dan kon­flik­ten skal hånd­te­res. Intet tyder på at det kan være til­fel­let her. And­re gan­ger kan de i sin iver etter å vise handle­kraft ved­ta en hel mas­se som skal gjen­nom­fø­res de nær­mes­te måne­de­ne, uten å ten­ke på kapa­si­tet til å gjen­nom­føre det­te. Man­ge poli­ti­ke­re synes å leve i den tro at de har utvist han­del­kraft når de har truf­fet ved­tak, og kan­skje til og med bevil­get pen­ger. En del poli­ti­ke­re synes å leve i den tro at handle­kraft og gjen­nom­fø­rings­evne vises i hvor mye pen­ger man bru­ker, ikke i hvil­ke resul­ta­ter man opp­når. Men det som er ved­tatt skal også gjen­nom­fø­res, og her er opp­føl­ging fra poli­ti­ker­ne ofte sør­ge­lig dår­lig. Da må de som skal stå for gjen­nom­fø­rin­gen plan­leg­ge og prio­ri­te­re ut fra den kapa­si­te­ten de har.

Det er hel­ler ikke noe ukjent feno­men at poli­ti­ker­ne ved­tar en hel mas­se, og lar være å bevil­ge nød­ven­di­ge pen­ger til å gjen­nom­føre det som er ved­tatt. Da hav­ner man i den situa­sjo­nen kom­mu­ne­ne hav­ner i når sta­ten påleg­ger kom­mu­ne­ne opp­ga­ver uten å føl­ge opp med mid­ler til gjen­nom­fø­ring: Kom­mu­ne­ne må prio­ri­te­re og vel­ge hvil­ke lover de skal føl­ge og hvil­ke de skal bry­te. Hele den mang­len­de syk­kel­vei­ut­byg­gin­gen i Oslo er en lang og sør­ge­lig his­to­rie om ved­tat­te inten­sjo­ner, som ikke har blitt fulgt opp med bevilg­nin­ger eller annet som skul­le sik­re gjen­nom­fø­ring. Der­med har det også blitt his­to­ri­en om og et monu­ment over poli­ti­ker­nes mang­len­de gjennomføringsevne.

Men hel­ler ikke det synes å være til­fel­le her. Vi har kun­net lese at pen­ger bevil­get til syk­kel­for­mål står ubrukt for­di man mang­ler pla­ner. Å mer­ke opp et syk­kel­felt kre­ver ver­ken sto­re plan­leg­gings- eller gjen­nom­fø­rings­res­sur­ser. Så det er vans­ke­lig å se at det skul­le være noen hind­ring her — i alle fall ikke noe som kan begrun­ne at man i løpet av tre år ikke har klart å gjen­nom­føre det som er ved­tatt. Det ser mest ut som tre­ning og sabo­ta­sje fra Bymiljø­eta­tens side.

Sykkelruter i Osloområdet

Det står mye i den­ne blog­gen om mang­len­de til­rette­leg­ging for syk­ling i Oslo, og det kom­mer jeg til å fort­set­te å skri­ve om.  Den tid­li­ge­re lede­ren for Syk­kel­pro­sjek­tet i Oslo, Erik Øimoen, sa omtrent det­te etter et med­lems­møte i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, Oslo: “Dere skrem­mer folk fra å syk­le i Oslo når dere bare frem­he­ver det neg­a­ti­ve. Fin­nes det ikke noe posi­tivt å si om å syk­le i Oslo?” Han had­de et poeng. Her beskri­ver jeg syk­kel­ru­ter som stort sett er greie å syk­le. Noen er rik­tig fine, men det er også noen som jeg adva­rer mot å bru­ke.

Hovedsykkelruter

Det­te er syk­kel­ru­ter for den som bru­ker syk­ke­len til trans­port, f.eks. jobb­rei­ser, om som vil så fort og effek­tivt fram på syk­ke­len som mulig. 

Sentrum — Oslo innenfor Ring 2

Til tross for at det er i de sen­trums­nære byde­le­ne folk syk­ler mest, er det der til­rette­leg­gin­gen for syk­ling er dår­ligst. Det var bevisst poli­tikk fra tid­li­ge­re FrP-byrå­der å ikke leg­ge til ret­te for syk­ling i sen­trum.  Så her blir det for det mes­te et spørs­mål om å fin­ne ruter for i best mulig grad å unn­gå pro­ble­me­ne. Noen av de fore­slåt­te rute­ne går også uten­for Ring 2, men ingen går uten­for Ring 3. 

Turveier og veier for å unngå biltrafikk

Oslo er en fan­tas­tisk by for de som vil syk­le på tur, i alle fall hvis det å syk­le på tur vil si å syk­le i skog og mark. Vel­ger man den mer kon­ti­nen­ta­le vari­an­ten av syk­kel­tur, hvor man syk­ler langs lande­vei­en på en lande­veisyk­kel, da er ver­ken Nor­ge eller Oslo sær­lig bra. Til det er det alt for man­ge bilis­ter som ikke respek­te­rer syk­lis­te­nes selv­føl­ge­li­ge rett til å bru­ke vei­en. Jeg beskri­ver ikke noen syk­kel­ru­ter i Mar­ka. For syk­kel­ru­ter (og ski­løy­per) i Mar­ka anbe­fa­ler jeg Ski­for­enin­gens mar­ka­data­base. Hvis du bru­ker Mar­ka, enten om som­mer­en eller vin­te­ren, så meld deg inn i Ski­for­enin­gen. De gjør en stor inn­sats for marka­bru­ker­ne. Men jeg har tatt med noen syk­kel­ru­ter for å kom­me til Mar­ka. Fle­re ste­der i Oslo er det slik at man kan kom­me helt fra sen­trum og ut i Mar­ka nes­ten uten å syk­le på vei med bil­tra­fikk. Og det er “grøn­ne ruter” som det er fint å vel­ge om man er mer opp­tatt av å ha en fin opp­le­vel­se på syk­ke­len, og ikke bare av å kom­me for­test mulig fram. Det kan være vel verdt å vel­ge en “grønn rute” til og fra jobb, der det er et alternativ. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email