Hovedsykkelveiplanens forbannelse

[Det­te sto på trykk i Aften­pos­ten 22. mai 2013. Jeg fin­ner det ikke på net­tet, bare i digi­tal­ar­ki­vet for papir­ut­ga­ven. Van­lig­vis leg­ger jeg sli­ke kom­men­ta­rer ut i blog­gen etter at de har stått på trykk. Det glem­te jeg tyde­lig­vis den gan­gen. Jeg leg­ger det ut nå, for­di jeg har har behov for å kun­ne vise til den­ne saken.]

Bysty­ret har ved­tatt å omre­gu­le­re Ruse­løkk­vei­en mel­lom Dron­ning Mauds gt og Haa­kon VIIs gt fra syk­kel­vei til gågate. Den erstat­tes ikke av annen syk­kel­vei. Den regu­ler­te syk­kel­vei­en har ald­ri blitt byg­get, heter det i saks­frem­leg­get. Det er ikke sant. Det var en gang en syk­kel­vei her, adskilt fra kjøre­felt og for­tau. Men Oslo kom­mu­ne lot den for­fal­le, siden for­svin­ne og nå fjer­ner de regu­le­rin­gen også. Poli­ti­ker­nes egne for­søm­mel­ser blir en begrun­nel­se for å fjer­ne en sykkelvei.

Con­ti­nue read­ing Hoved­syk­kel­vei­pla­nens for­ban­nel­se

Skal vi betale med epler?

Apple har lan­sert en ny modell av sin iPhone, og media omta­ler det som om det skul­le være en nyhet av stor betyd­ning for ver­den, omtrent som nes­te fase i tek­no­logi­re­vo­lu­sjo­nen. Det er ikke mye nytt i den­ne som bru­ke­re av tele­fo­ner fra and­re leve­ran­dø­rer ikke har hatt til­gang til len­ge. Men vi kan i alle fall kon­sta­te­re at Apple fort­satt er gode til mar­keds­fø­ring, og til å får medie­ne til å dan­se etter deres pipe. Og medie­ne lar seg vil­lig bruke.

NRKs Bir­ger Kols­rud Jås­und svar­te slik, da jeg kom­men­ter­te på Twit­ter at NRK kul­tur­nytt annon­ser­te at de skul­le bidra til lan­se­rin­gen (de for­mu­ler­te det ikke akku­rat slik).

Con­ti­nue read­ing Skal vi beta­le med epler?

NRK bør ikke få markedsføre NRK-medarbeideres bøker

Man­dag 8 sep­tem­ber bruk­te NRK Dags­revy­en ca 7 minut­ter til å pre­sen­te­re NRK-med­ar­bei­der Tomm Kris­ti­an­sens bok om tid­li­ge­re bis­kop Frid­tjof Bir­ke­li og den his­to­ri­en som beskri­ves i boken.

Når NRK-med­ar­bei­de­re gir ut bøker, synes vei­en kort til et NRK-stu­dio. Kan­skje får man sende­tid i Dags­revy­en, får snak­ke om boken i Dags­nytt 18, blir invi­tert til Skav­land eller et annet talk show for å snak­ke om boken, osv. Omta­le i Dags­revy­en eller and­re NRK-pro­gram­mer er meget ver­di­full mar­keds­fø­ring, og NRK-med­ar­bei­de­re bør i utgangs­punk­tet ikke kun­ne bru­ke den­ne kana­len. Det sma­ker av kame­ra­de­ri og mis­bruk av posi­sjo­ner når slikt skjer.

Con­ti­nue read­ing NRK bør ikke få mar­keds­føre NRK-med­ar­bei­de­res bøker

Hvor lenge skal vi få stå i jobben? @orjas

Arbeids­mi­nis­ter Robert Eriks­sons for­slag om å heve 70-års­gren­sen er et hånd­slag til over­le­ger og pro­fes­so­rer, skri­ver Elin Ørja­sæ­ter i Aften­pos­ten. Alt­så er det et hånd­slag til meg og min gruppe.

For oss pro­fes­so­rer er det gans­ke van­lig å arbei­de til man er 70, hvil­ket til­si­er at jeg vil arbei­de 10–11 år til, om jeg skal føl­ge tren­den. Ved fyl­te 70 går man over til eme­ri­tus­sta­tus. Enn så len­ge har det ved mitt fakul­tet, Det juri­dis­ke fakul­tet ved Uni­ve­ri­si­te­tet i Oslo, vært tra­di­sjon at man har fått behol­de et kon­tor, om enn et mind­re kon­tor enn det man had­de som aktiv pro­fes­sor. Noen fort­set­ter som før, men uten å ha de plik­ter man had­de før. Men man kan skri­ve artik­ler, hol­de fore­drag, revi­de­re bøker, vei­le­de stu­den­ter og dok­to­ran­der om man vil, og påta seg noen and­re opp­ga­ver. Johs Ande­næs var på kon­to­ret seks dager i uken til han var godt over 90 år. Våre eme­ri­ti er stort sett verd­satt. De er en del av fag­mil­jø­et og bidrar med sin inn­sikt og erfaring.

Con­ti­nue read­ing Hvor len­ge skal vi få stå i job­ben? @orjas

Hvor i Oslo er det trangt, @fabianstang ?

Hei, Fabi­an

Da du åpnet nye Torg­gata, sa du noe om at det var trangt om plas­sen i Oslo. Det er en av myte­ne som synes å leve på Råd­hu­set, og du er ikke den førs­te som bru­ker det for å bort­for­kla­re at poli­ti­ker­ne i Oslo ikke kla­rer å sør­ge for god til­rette­leg­ging for syk­lis­ter i Oslo. Tid­li­ge­re byråds­le­der Erling Lae sa føl­gen­de til Aften­pos­ten 4. mai 2007:

Ind­re del av byen er nes­ten ulø­se­lig. Gate­ne er fra før 1880, og det er ikke plass til sykkeltraseer.”

Det­te er i bes­te fall tøv. Er det noe vi kan være helt sik­re på, så er det at gater fra før 1880 ikke var byg­get for biler, men kan­skje for sykler.

Pro­ble­met er bare at det ikke er sant at det trangt i Oslo. Ola Elve­stu­en sa omtrent det sam­me som deg i et inter­vju med Aftenposten/Osloby 28. okto­ber 2012. Jeg utford­ret ham og spur­te hvor de tran­ge gate­ne var. Det svar­te han ald­ri på. Så du kan få den sam­me utford­rin­gen: Hvor i Oslo er de tran­ge gate­ne som gjør det så vans­ke­lig å leg­ge for­hol­de­ne til ret­te for syk­ling? Con­ti­nue read­ing Hvor i Oslo er det trangt, @fabianstang ?

Behov for etterutdanning om trafikkregler i Kristiansand

Her skjer det tre-fire ulyk­ker årlig” mel­der Fædre­lands­ven­nen etter en syk­kel­ulyk­ke i Vågs­bygd. Det er åpen­bart at noe må gjø­res på stedet.

Ste­det der ulyk­ken skjed­de er ved utkjør­sel fra Spring tre­nings­sen­ter, som lig­ger i Vågs­bygd ring­vei 5a.

Con­ti­nue read­ing Behov for etter­ut­dan­ning om tra­fikk­reg­ler i Kris­tian­sand

Stadig nye vil ha bredbåndsavgift, denne gangen filmbransjen

Leif Holst Jen­sen, gene­ral­sek­re­tær i Pro­du­sent­for­enin­gen for film, TV og spill, vil ha bed­red­bånds­av­gift. Det skal bidra til å finan­siere norsk film­pro­duk­sjon. Man­ge har tenkt tan­ken før, og alle snak­ker for sine syke mød­re. Alle som bru­ker inter­nett skal være med på å beta­le en eks­tra avgift som skal gå til å finan­siere OSS.

Leif Holst Jen­sen er ikke den førs­te, og blir gans­ke sik­kert ikke den sis­te som kas­ter sine øyne på Inter­net som mulig melke­ku, som han vil mel­ke for sine medlemmer.

Con­ti­nue read­ing Sta­dig nye vil ha bred­bånds­av­gift, den­ne gan­gen film­bran­sjen

Vikepliktregler mm for syklister, et villniss overmodent for revisjon

Jeg har ved en rek­ke anled­nin­ger for­søkt å bedri­ve litt folke­opp­lys­nin­ger om vike­plikt­reg­ler for og over­for syk­lis­ter, ikke minst ved å ta til mot­mæle mot poli­ti­ets des­in­for­ma­sjon. Men jo mer jeg har gravd meg ned i det­te, jo mer for­vir­ren­de og ver­re har det blitt. Den­ne gan­gen har jeg gått litt grun­di­ge­re til verks, og har for­søkt å kom­me meg til bunns i dis­se reg­le­ne — skjønt de er utfor­met slik at når man nær­mer seg bun­nen hav­ner man i grum­se­te gjør­me, ikke på fast fjell. Så en enkel øvel­se er det ikke.

Syk­lis­ter er tra­fik­kens paria­kas­te, og det kom­mer sær­lig klart til uttrykk i vike­plikt­reg­le­ne. Men i til­legg til at syk­lis­ter i alt for stor grad har vike­plikt, så er det også dår­lig regel­hånd­verk. Uan­sett hva vi måt­te mene om reg­le­nes inn­hold, så er det ett krav alle bør kun­ne enes om: De bør være kla­re og enk­le å for­stå. Det kan ikke være slik at man må ten­ke seg om hver gang man kom­mer til et kryss, for å fin­ne ut hvem som har vikeplikt.

Vi kan hol­de oss til det enk­le: Syk­lis­ter er kjø­ren­de, og i utgangs­punk­tet gjel­der de sam­me reg­ler for syk­lis­ter som for and­re kjø­ren­de — så len­ge vi hol­der oss i kjøre­fel­tet. Et syk­kel­felt er i den­ne sam­men­hen­gen et kjøre­felt. Det er nå vi beve­ger oss inn på syk­kel­vei­er, opp på for­tau m.m. at pro­ble­me­ne vir­ke­lig begyn­ner. Det­te er i seg selv en vik­tig grunn til ikke å bru­ke gang- og syk­kel­vei­er, evt syk­kel­vei der det er kort avstand mel­lom kryss. Det er også en vik­tig grunn til ikke å syk­le på fortau.

Con­ti­nue read­ing Vike­plikt­reg­ler mm for syk­lis­ter, et vill­niss over­mo­dent for revi­sjon

Dyre offergaver til den hellige bil: Ny E18 og ulykker

Bilen er hel­lig i Nor­ge og til­bes av man­ge. Bilis­men kre­ver og får man­ge offer­ga­ver, både mate­ri­el­le gaver og men­neske­ofre. Vi star­ter med en av de mate­ri­el­le gave­ne: E18 Vest­kor­ri­do­ren fra Asker til Lys­aker. En strek­ning på ca 10 km er kost­nads­be­reg­net til 40 mrd. Det er 4 mrd pr kilo­me­ter, eller 4 mill pr meter. Bilis­men nøy­er seg ikke med små gaver.

E18_SandvikaMen det er ikke bare rene penge­ver­di­er. 240 boli­ger må rives for å få plass til vei­en. Man liker gjer­ne å beskri­ve bilis­mens ofre ved for­skjøn­nen­de omskri­vin­ger. Så det heter ikke at de må rives, ei hel­ler bru­ker man det litt belas­te­de ordet eks­pro­pri­ere, nei: Boli­ge­ne skal inn­lø­ses.  Det er vel ekpro­pria­sjons­ret­tens svar på “miljø­gate”. Er det spørs­mål om å eks­pro­pri­ere en smal stri­pe av en eple­hage til syk­kel­vei eller syk­kel­felt, blir det bråk og mye mot­stand. Men at bilen skal fram er nær­mest et gudom­me­lig bud, og at man da må ofre hus og hager for å få det til, frem­står som en slags naturlov.

Con­ti­nue read­ing Dyre offer­ga­ver til den hel­li­ge bil: Ny E18 og ulyk­ker

Når skal politiet lære trafikkreglene? Etterutdanning, @Politidir

Det begyn­ner å bli en gjen­gan­ger som duk­ker opp så ofte at det må være sær­de­les pin­lig for de ansvar­li­ge i poli­ti­et: Politi­folk sprer des­in­for­ma­sjon om syk­lis­ter og fot­gjen­ger­felt. Sis­te poli­ti ut, i alle fall som jeg har fått med meg var ope­ra­sjons­le­der Olaug Hol­me ved Sogn og Fjorda­ne politi­dis­trikt. Hun sa føl­gen­de til NRK Sogn og Fjorda­ne:

I utgangs­punk­tet skal ikkje syk­lis­tar syk­le over fot­gjen­gar­felt. Då må ein gå av syk­ke­len og tril­le den over”

Det­te er feil. Vi kan nok en gang star­te med tra­fikk­reg­le­ne § 18 nr 3, som lyder:

” Syk­ling på gang­veg, for­tau eller i gang­felt er til­latt når gang­tra­fik­ken er liten og syk­lin­gen ikke med­fø­rer fare eller er til hin­der for gåen­de. Slik syk­ling må ved pas­se­ring av gåen­de skje i god avstand og i til­nær­met gangfart”

Alt­så: Syk­ling … i gang­felt er til­latt. Det står uttryk­ke­lig i tra­fikk­reg­le­ne, og det fin­nes ingen rom for tvil.

Con­ti­nue read­ing Når skal poli­ti­et lære tra­fikk­reg­le­ne? Etter­ut­dan­ning, @Politidir