Gjennomgang av vikepliktregler for syklister

Sam­ferd­sels­mi­nis­ter Ketil Sol­vik Olsen har bedt Veg­di­rek­to­ra­tet om å gjen­nom­gå vike­plikt­reg­le­ne for syk­lis­ter på nytt. Dagens vike­plikt­reg­ler er et uover­sikt­lig og uklart vill­niss, og er et eksem­pel på hvor­dan sli­ke reg­ler ikke bør utfor­mes. Vi får håpe at det kom­mer noe mer ut av det­te den­ne gang, enn det gjor­de sist. Folk som satt mye nær­me­re den pro­ses­sen enn meg, sier at det den gang var ster­ke mot­kref­ter i Veg­di­rek­to­ra­tet som ikke vil­le gi syk­lis­te­ne bed­re for­hold. Kan­skje er noen av de tem­met, ned­kjem­pet eller pen­sjo­nert siden den gang. Det er i det minst lov å håpe.

Vike­plikt­reg­le­ne anfø­res gjer­ne som en inn­ven­ding mot f.eks. å inn­føre dansk “syk­kel­sti” i Nor­ge, en syk­kel­sti som er fysisk adskilt fra kjøre­fel­tet med kant­stein eller lig­nen­de. Når vike­plikt­reg­le­ne blir et argu­ment mot å ta i bru­ke gode syk­kel­løs­nin­ger, da er det åpen­bart at det er vike­plikt­reg­le­ne og ikke syk­kel­sti­en det er noe galt med.

Con­ti­nue read­ing Gjen­nom­gang av vike­plikt­reg­ler for syk­lis­ter

Søndag er vel de “syndige helgenene” tilbake

Søn­dag 2. novem­ber er “Alle hel­gens dag”. Det er den dagen man­ge besø­ker kirke­går­de­ne for å se til grav­ste­de­ne til sine kjæ­re. Jeg skal ikke mene noe om hvor­vidt de fin­nes hel­ge­ner og hvor dis­se even­tu­elt er. Men ett er i alle fall gans­ke sik­kert: De kom­mer ikke i bil!

Alt for man­ge set­ter seg i sine biler og tar det for gitt at man skal kun­ne par­ke­re ved kirke­går­de­ne på en dag som den­ne. Når alt for man­ge vel­ger å kjø­re bil til sam­me sted, opp­står det en slags masse­psy­ko­se blant bilis­ter, som synes å tro at man da kan par­ke­re over alt — f.eks. i syk­kel­felt. Par­ke­rings­reg­ler gjel­der visst ikke, om det bare er nok parkeringssyndere.

I Mono­litt­vei­en, langs Vest­re grav­lund er det syk­kel­felt, og det er en del av det som påstås å være et hoved­syk­kel­vei­nett i Oslo.

Con­ti­nue read­ing Søn­dag er vel de “syn­di­ge hel­ge­ne­ne” til­ba­ke

P.S. Plagiat

Fre­dag skrev jeg om musikk­pla­giat. Etter at den var pub­li­sert, kom jeg på en del poen­ger som bur­de ha vært med — selv om noen sik­kert vil mene at den var mer enn lang nok som den var.

His­to­ri­ens størs­te dra­ma­ti­ker, Wil­liam Shake­spea­re, skrev 38 skue­spill. De er pla­giat alle sam­men. Shake­spea­re fant ikke på noen av his­to­rie­ne selv. Shake­spea­res geni var hans evne til å for­tet­te en for­tel­ling til et dra­ma, ikke å ska­pe for­tel­lin­ger. Vi had­de gått glipp av mye om man den gang had­de vært like ivri­ge til å gå etter påståt­te pla­giat som man er i dag. De som skrev de verk som Shake­spea­re byg­get på, hus­kes i dag bare for­di Shake­spe­re bruk­te dem som grunn­lag for sine skuespill.

Con­ti­nue read­ing P.S. Pla­giat

Musikkplagiat

Led Zep­pe­lin har blitt sak­søkt med påstand om at deres sto­re hit “Stair­way to Hea­ven” er et pla­giat av grup­pens “Spi­ri­ts” låt Tau­rus. Medi­er mel­der at de har tapt førs­te run­de. Men om vi skal tro Bloom­berg Busi­ness Week er det en sann­het med bety­de­li­ge modi­fi­ka­sjo­ner. De har tapt noen inn­le­den­de, pro­ses­su­el­le for­post­fekt­nin­ger. Sak­sø­ker, arvin­ge­ne etter gita­ris­ten i Spi­rit, med kunst­ner­nav­net Ran­dy Cali­for­nia har anlagt sak i Pen­syl­va­nia, mens Led Zep­pe­lins advo­ka­ter mener at saken bør gå i Cali­for­nia (nei, det har ikke noe å gjø­re med nav­net Ran­dy Cali­for­nia). Så langt har dom­me­ren i Pen­syl­va­nia sagt at saken kan gå i Pen­syl­va­nia, men rea­li­tets­be­hand­lin­gen har ikke startet.

Jeg dis­ku­ter­te det­te med Harald Foss­berg og Siss Vik i NRK P2 Kul­tur­hu­set tors­dag 23. okto­ber. Sen­din­gen er til­gjen­ge­lig her. Det­te er noe jeg grav­de fram før pro­gram­met, og som jeg har valgt å skri­ve ut her etter pro­gram­met. Det er så mye man ikke får plass til i et slikt programinnslag.

Vi kan star­te med å pre­sen­te­re Spi­ri­ts “Tau­rus”.

Og vi må selv­sagt også ha med “Stair­way to Heaven”.

Con­ti­nue read­ing Musikk­pla­giat

Stjernekamp

Jeg liker pro­gram hvor dyk­ti­ge folk utford­res til å tøye og over­skri­de sine gren­ser med utgangs­punkt i noe de egent­lig behers­ker. “Stjerne­kamp” er et slikt pro­gram, som jeg gjør hva jeg kan for ikke å gå glipp av. Ama­tø­rer kan ofte det de kan like godt som prof­fer. Men prof­fe­ne kan så utro­lig mye mer, og kan hånd­te­re utford­rin­ger som vil­le ha sendt ama­tø­rer rett i dør­ken. I “Stjerne­kamp” får artis­te­ne vise om de vir­ke­lig er prof­fe eller ikke. Opp­leg­get med god coaching som bidrar til at artis­te­ne får hjelp til å gå inn i sjan­ge­re de i utgangs­punk­tet ikke føler seg hjem­me i, og direk­te sen­ding som gir pro­gram­met ner­ve, til­ta­ler meg.

Jeg liker blan­din­gen av vel­etab­ler­te artis­ter som med en viss rett kan kal­les stjer­ner, og dyk­ti­ge, men rela­tivt ukjen­te artis­ter som får en sjan­se til å vise hva de er gode for foran et stort pub­li­kum i bes­te sende­tid. Da jeg så lis­ten over de som skul­le del­ta i årets sesong, var min umid­del­ba­re reak­sjon at nå måt­te de gra­ve gans­ke dypt i skuf­fen. Men jeg tok feil. Det er noen av de ukjen­te som vir­ke­lig har stått fram som stjer­ner i pro­gram­met. Jeg synes til nå at cas­tin­gen til pro­gram­met har vært meget god.

Con­ti­nue read­ing Stjerne­kamp

Giro d’Italia 2015: Ikke den mest spennende rent vinmessig

I dag ble ruten for Giro d’I­ta­lia offent­lig­gjort. Hvis man ser på det rent sports­li­ge, ser det ut til at man har klart å lage en spen­nen­de rute. Men vur­de­rer vi det fra et vin­syns­punkt, blir ikke 2015 den mest spen­nen­de utgaven.

Jeg har ikke sett at detalj­kart for etap­pe­ne er offent­lig­gjort ennå. Så det­te er basert på over­sikts­kar­tet og omta­le av start- og mål­byer for etappene.

Giro_2015_00Giro­en i 2015 star­ter med fire etap­per langs kys­ten av Liguria. Det er det områ­det hvor Alpe­ne møter havet. Det er brat­te skrå­nin­ger som ikke gir de bes­te vin­mar­ke­ne. Van­lig­vis er res­tau­ran­ter stol­te av og mer enn vil­li­ge til å ser­ve­re lokal vin. Jeg var i San­re­mo for noen dager siden. Da jeg ba om en lokal hvit­vin, fik­ke vi en Char­don­nay fra Pie­mon­te. Men jeg fant hel­dig­vis en vin­hand­ler med litt stør­re inter­es­se for og utvalg av Ligurias viner, så noe har jeg fun­net fram til.

Førs­te etap­pe er inter­es­sant på fle­re måter. Det er en kort lag­tem­po, 17,6 km fra San Loren­zo til San­re­mo. Hele etap­pen går på en syk­kel­vei langs kys­ten, og det er visst førs­te gang en etap­pe i et slikt ritt går fullt og helt på en syk­kel­vei. Det er et gam­melt jern­bane­spor langs kys­ten. Jern­bane­lin­jen ble ned­lagt for 15 år siden, og erstat­tet av en mer moder­ne jern­bane­lin­je som i stor grad går i tun­ne­ler. Av det gam­le jern­bane­spo­ret har man laget det man bør lage når jern­bane­lin­jer leg­ges ned: Lage syk­kel­vei. Jern­bane­tra­se­er er nær­mest ide­el­le til slikt, frie for brat­te bak­ker m.m. Det­te er noe for den gam­le tra­se­en langs Farris­van­net når den nye lin­jen mel­lom Lar­vik og Pors­grunn bli fer­dig, for and­re deler av Vest­fold­ba­nen, for jern­bane­lin­jen langs Mjø­sa, osv.

OLYMPUS DIGITAL CAMERADe tre nes­te etap­pe­ne fort­set­ter øst­over langs den liguris­ke kys­ten. Vin­om­rå­de­ne blir litt mer inter­es­san­te len­ger mot øst, selv om det ikke er her man fin­ner den vinen Ita­lia er berømt for.

I årets utga­ve klar­te man helt å unn­gå Tosca­na. I 2015 er man inn­om Tosca­na, men det kan se ut som om man sty­rer unna de mest inter­es­san­te vin­om­rå­de­ne. Giro­en fort­set­ter gjen­nom Lazio, Umbria til Cam­pa­nia, Len­ger syd enn til Cam­pa­nia kom­mer ikke syklsi­te­ne nes­te år. Cam­pa­nia er det mest inter­es­san­te av dis­se vin­om­rå­ene. Her­fra for­flyt­tes sir­ku­set til Mar­che på øst­kys­ten, hvor man har en hvile­dag før giro­en fort­set­ter mot nord. Vi kom­mer til Emi­lia-Romag­na, som ikke er blant de mest inter­es­san­te områ­de­ne i Ita­lia. Her har man lagt inn et inn­slag som kan bli spek­ta­ku­lært, med mål­gang på racer­ba­nen Imo­la. Selv for­bin­der jeg Imo­la­ba­nen først og fremst med at det var her den bra­si­li­ans­ke formel‑1 føre­ren Ayr­ton Sen­na omkom i 1994.

Det fort­set­ter til Vene­to, hvor vi fin­ner mye god vin. Men siden jeg ennå ikke har sett detal­je­ne, vet jeg ikke hvil­ke viner det blir.

Her­fra går det inn i fjel­le­ne. Det blir spek­ta­ku­lær syk­ling, men det er vans­ke­lig å fin­ne inter­es­sant vin inne i fjel­le­ne. Vi får se hva vi finner.

I had­de man en vin­mes­sig konge­etap­pe med en tempo­etap­pe fra Bar­ba­res­co til Barolo. Den enes­te etap­pen i Pie­mon­te i 2015 er avslut­nings­etap­pen fra Tori­no til Mila­no. Men den­ne går anta­ge­lig­vis nord for de mest inter­es­san­te vinområdene.

Men det er bare å begyn­ne å lete. Noe vin, og kan­skje noe annet inter­es­sant drik­ke skal vi kla­re å fin­ne til Giro d’I­ta­lia 2015. 9. mai star­ter det.

Om drøyt to uker får vi vite hvor­dan Tour de Fran­ce 2015 blir. Vi vet at de star­ter i Utrecht, fort­set­ter langs kys­ten av Neder­land, og går inn i Bel­gia ved Ant­wer­pen. Så det kom­mer til å star­te med neder­landsk og bel­gisk øl. Men res­ten er så langt bare spekulasjoner.

I vini del Giro d’Italia 2015

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Hvordan skal man sykle til Hovinbyen? @Byraadslederen @FolkeFredriksen @Planogbygning @gurimelby

Hovin­byen er beteg­nel­sen på den nes­te sto­re utbyg­gings­om­rå­det for boli­ger i Oslo. Her skal det etter pla­nen bli mel­lom 27.000 og 30.000 boli­ger. Det bor i Nor­ge 2,2 i snitt per­soner pr hus­stand, litt fær­re i Oslo, som til­si­er 50.000 — 65.000 inn­byg­ge­re. Det til­sva­rer en rela­tivt stor by etter norsk måle­stokk. Dram­men had­de til til­sam­men­lig­ning 65 473 inn­byg­ge­re ved sis­te årskifte.

Det områ­det som en innen­for den røde­bru­ne stre­ken på kar­tet, utgjør Hovinbyen.

HovinbyenDet er mye godt å si om det pro­sjek­tet. Det er sen­trums­nært, nær­mest en utvi­del­se av sen­trum. Og det byg­ges rundt kol­lek­tiv­knute­punk­ter. Men noe vik­tig mang­ler av det man ven­ter å fin­ne i pla­ner for nye bolig­om­rå­der i 2014: Hvor­dan syk­ler man dit?

Con­ti­nue read­ing Hvor­dan skal man syk­le til Hovin­byen? @Byraadslederen @FolkeFredriksen @Planogbygning @gurimelby