Hvordan skal man sykle til Hovinbyen? @Byraadslederen @FolkeFredriksen @Planogbygning @gurimelby

Hovinbyen er betegnelsen på den neste store utbyggingsområdet for boliger i Oslo. Her skal det etter planen bli mellom 27.000 og 30.000 boliger. Det bor i Norge 2,2 i snitt personer pr husstand, litt færre i Oslo, som tilsier 50.000 – 65.000 innbyggere. Det tilsvarer en relativt stor by etter norsk målestokk. Drammen hadde til tilsammenligning 65 473 innbyggere ved siste årskifte.

Det området som en innenfor den rødebrune streken på kartet, utgjør Hovinbyen.

HovinbyenDet er mye godt å si om det prosjektet. Det er sentrumsnært, nærmest en utvidelse av sentrum. Og det bygges rundt kollektivknutepunkter. Men noe viktig mangler av det man venter å finne i planer for nye boligområder i 2014: Hvordan sykler man dit?

Det er et mål at bydelen skal bli “gangbar”. Men Plan- og bygningsetaten har en lei tendens til å glemme at en bydel bør være sykkelbar, og at det bør være greit å komme til bydelen, og fra bydelen til andre bydeler og sentrale steder på sykkel. Det har man åpenbart glemt denne gangen også. Det trengs gode sykkelforbindelser internt i bydelen, slik at barn skal kunne sykle til skolen og fritidsaktiviteter, man skal kunne sykle til jobb, eventuelt til kollektivknutepunkter, man skal kunne sykle til butikken, til friområder, for å besøke venner- og kjente, osv. Og det må være gode hovedsykkelforbindelser til og fra bydelen.

Når det planlegges må man ta hensyn til elsyklenes økende popularitet, noe som gjør syklister mindre følsomme for avstand og motbakker (selv om trasévalg ikke må bli slik at bare de aller sprekeste kommer  opp uten hjelpemotor).

Plan for sykkelveier, både til- og fra, og internt i bydelen må være en del av en “masterplan” for området, og må være på plass fra start. Dette må inn i planen nå, ellers blir det som det pleier å bli i Oslo: Alt annet planlegges, og dessverre ble det ikke noe plass igjen da man endelig kom på at folk kanskje skulle kunne sykle også. Sorry syklister, en annen gang kanskje — i neste liv eller så, hilsen Plan og bygningsetaten.

Hovinbyen blir liggende som en overgangssone mellom sentrum og Groruddalen. Sykkelveier til Hovinbyen vil derfor også måtte bli sykkelveier til Groruddalen. Det betyr at det må bygges gjennomfartsveier for syklister, som er dimensjonert for å ta sykkeltrafikk til og fra Groruddalen.

Det mangler og har alltid manglet en ordentlig sykkelvei gjennom Groruddalen. Det går tre motorveier eller nesten-motorveier, men ikke én god sykkelvei — det har de bilfokuserte politikerne som styrer ikke klart å finne plass til. Likevel vil man utvide disse veiene. Ut fra planene ser det ut til at de finner plass til å utvide Østre Aker vei for å gi plass til flere biler, men sykler finner man visst ikke plass til. Gi disse politikerne noen nye briller!

Groruddalen er et klart eksempel på at man prioriterer bil, og gir blaffen i sykkel. Det burde være en selvfølge at det går minst én ordendentlig sykkelekspressvei gjennom Groruddalen. Dette må være på plass før neste store utbygging starter for alvor. Det er en grov forsømmelse fra Plan- og bygningsetaten at dette ikke er lagt inn i planene.  Men sykkelveier i Groruddalen får vi komme tilbake til en annen gang.

Hovinbyen avgrenses mot nordvest av Trondheimsveien. Her er det gang- og sykkelvei, men den har ikke den kvaliteten en hovedsykkelvei bør ha.

WIMG_7233_DxOMan må dessuten regne med at utbygging av Hovinbyen vil føre til økt sykkeltrafikk. Selv sykler jeg stort sett denne veien på kveldstid, mens det er liten sykkeltrafikk. Men de som sykler her i rushtiden forteller at det kan være svært så tett sykkeltrafikk og tendenser til kø på denne veien.

Den bør bygges om til sykkelvei med fortau, den bør være bredere enn den er i dag, og kryssene bør utbedres med bedre fremkommelighet for syklister. Dessuten bør farlige adkomster, hvor fotgjengere kommer ut gjennom nesten usynlige hull i muren, fjernes. Jeg har beskrevet ruten langs Trondheimsveien fra bygrensen til Sinsen her.

Fra Sinsen til sentrum er det i praksis ingen tilrettelegging. Det finnes noen bruddstykker, men det er i praksis alt for dårlig til å kunne regnes med.

Det er en smal og uoversiktlig vei i Torshovdalen langs Mailundveien. Den er til og med så dårlig og farlig at man har spandert å sette opp et skilt, noe man av prinsipp ikke gjør på veier for syklister og fotgjengere.

WIMG_8484_DxORuten fortsetter på ganske kronglete og dårlige veier over Grünerløkka. Man trenger en langt bedre, tryggere og raskere sykkelvei.

En linje kan gå langs Mailundveien og over Grünerløkka, men det som er der i dag holder ikke mål og har ikke kapasitet til en betydelig økning i antall syklister. Det går også en slags vei langs vestsiden av Torshovdalen, som gir forbindelse til gang- og sykkelveien langs Trondheimsveien. Men en parkvei kan vanskelig være en hovedsykkelvei. Da må den legges helt i ytterkant og være veldig tydelig merket som sykkelvei. Det må lages en annen rute for de som skal gå.

Det burde også være en rute mot Sagene, St Hanshaugen, Bislett og Frogner. Dette er en rute jeg sykler ganske ofte, og jeg har beskrevet den ruten jeg pleier å følge her. Men med unntak av noen hundre meter i Geitmyrsveien og Kierschows gt, er det ingen tilrettelegging for syklister. Over Sagene ble det for noen år siden anlagt “miljøgate” i Arendalsgt.

WIMG_4370_DxOMen som vi vet: Miljøgater er ikke gater tilrettelagt for miljøvennlig transport som sykkel. Det er vei tilrettelagt for bil, med noen trær og parkeringsplasser som det har kostet ekstra mye å lage. Forspilt mulighet og prioritering av bil, også på Sagene — som i resten av byen. Det burde selvsagt ha vært lagt til rette for sykkel som vist på kartet nedenfor. Jeg har også tegnet inn ruten om Maridalsveien, Advokat Dehlis plass og Brochmannsgt, som er den ruten jeg alltid velger oppover for å få mindre motbakke enn i ruten Arendals gt / Treschows gt.

[mappress mapid=”79″]

Da Trondheimsveien ble bygget om mellom Carl Berners plass og Sinsen for noen år siden, lot man som vanlig i Oslo sjansen gå fra seg og gjorde det i praksis verre å sykle mellom Sinsen og Carl Berners plass. Man skal ikke være skvetten og ikke være redd for å erte på seg noen bilister for å sykle her.

Det kan se ut som om noen “smarte” folk i kommunen tenkte at syklister som kommer til Carl Berner og skal videre til Sinsen skal sykle en ganske stor omvei om Mailundveien og velge den dårlige sykkelveien i Torshovdalen. Men det er en blikkbokstankegang. Selvfølgelig skal syklister kunne velge korteste vei. Biler har motor, de kan ta en omvei uten at det gjør så mye. Om det skulle gi litt mer kø og gjøre noen bilister sure, så kan det hende at de også gjør som Dagbladets kulturredaktør Geir Ramnefjell, og velger sykkel fremfor å stå i bilkø. Og det er bra om mange gjør det.

Det vil koste langt mer å bygge om her en det ville ha kostet å gjøre det ordentlig med en gang. Her går det buss og trikk, samt biler. Det er ikke en gang særlig mange gateparkeringsplasser som kan frigjøres for å finne plass. Det er vanskelig å se andre muligheter enn å redusere plassen til biler. Jeg vet ikke bredden på kjørefeltene her, men den kan reduseres til et minimum, forutsatt at det er fysisk skille mellom disse og sykkelvei, slik at bilistene ikke kan stjele av sykkelveien, slik de gjør i Kirkeveien. Kanskje kan man også gjøre fortauet noe smalere. I denne byen ser det ikke ut til å være vanskelig å ta av fortauet for å lage parkeringslommer for biler, men det er visst nesten umulig å ta av fortau for å lage sykkelvei — selv om det vil få syklister ned fra fortauet og være en fordel for fotgjengere. Man kan eventuelt fjerne ett kjørefelt og gjøre veien enveiskjørt for biler. Det er mange muligheter, hvis man bare har vilje.

Topografien gjør at det i praksis er vanskelig å finne en trasé lenger øst, før man kommer til Økernveien. Igjen: Plan- og bydningsetaten må gjerne komme med andre forslag, om de finner noen. Men det må ikke bli et undermåls og ubrukelig sykkelfelt, som man har en tendens til å falle ned på i denne byen. Grenseveien opp fra Carl Berners plass er for bratt til at den egner seg som sykkelrute. Det samme er Hasleveien og Sinsenveien.

Det er en form for tilrettelegging fra Ensjø mot Økern og Ulven. Det er gang- og sykkelveier som er OK om man skal sykle på tur. Men dette er ikke veier som er bygget for eller egnet til (rask) transportsykling. De har heller ikke kapasitet til sykkeltrafikk fra en ny bydel. Man burde ha laget en ordentlig sykkelvei mellom Ensjø, Valle og Hovin før utbyggingen startet. Men det gjorde man ikke, så dermed har man gjort det vanskeligere (og ganske sikkert dyrere) for seg selv.

Da må man se seg om etter andre muligheter. Det mest åpenbare er å ta minst halvparten av Økernveien, og lage sykkelvei. Det er uansett ikke noen grunn til å opprettholde en vei som mater biltrafikk inn i boligområdene på Tøyen. I sommer stengte byrådet Finnmarksgata for biler. Jeg har vært skeptisk til det, og mener at man heller bør stenge andre gater — f.eks. tilførselsveier som Økernveien. Det blir sikkert kø og sure bilister, man kanskje en del blide beboere på Tøyen som slipper en del av den gjennomgangstrafikken de har i dag. Stenger man også Nylandsveien for biler og bygger Vahls gt og Lakkegt ned til menneskelige dimensjoner, bør det kunne bli bra for bomiljøet på Tøyen.

I dag er vel i prinsippet Tøyengt en slags sykkeltrasé. Man bør legge denne gjennom Platous gt, og få ut fingern og lage den forbindelsen til Nordenga bro som har stått uferdig siden den åpnet for mer enn tre år siden.  En dyr bro fra ingensted til ingensted er ganske illustrerende for Oslos sykkelpolitikk. Forutsetter vi at det legges til rette for sykling i Vahls gt, er det åpenbart at det også må legges til rette for sykling i Urtegt, for å få en god forbindelse fra Lakkegt til Platous gt og videre.

Man må gjøre et valg: Bil eller sykkel. Oslos politikere liker å si at de prioriterer sykkel. Men alle kan se at det ikke er sant. I praksis prioriteres bil, også i det som påstås å være et hovedsykkelveinett.

For Østre Aker vei mot nordøst, videre fra Økern,  vei har Plan- og bygningsetaten forsøkt å overgå “miljøgate” i meningstom newspeak. “Næringsboulevard” er den nye floskelen fra PBE. De har sikkert betalt en eller annen floskelgenerator i et reklamebyrå sinnsynkt mye menger for å komme opp med noe så dumt. Men vi har lært: Når det kommer noe som høres ut som innholdsløst tøv fra Oslos politikere er det i beste fall bare innholdsløst tøv. Vanligvis er det noe mye verre. Vi kan merke oss denne uttalelsen fra seniorrådgiver Odd Olav Bratteberg i Bymlijøetaten om “miljøgate”:

“Miljøgate er et ord som politikere bruker for å få god klang i prosjekter, det er ikke vi fagfolk som bruker det, sier han”

I prasksis er “næringsboulevard” bare et annet ord for en seksfelts motorvei — selvfølgelig uten tilrettelegging for syklister, sikkert med noen trær langs veien. Det går en slags sykkelvei langs Østre Aker vei, men den er for dårlig. Det er imidlertid noe jeg får komme tilbake til en annen gang.

Som syklister skal vi merke oss hva som er forbildene for “næringsboulevareden”. Dette står å lese på s. 45 i utkastet til Planprogram for Haraldrud:

“Utforming kan sammenliknes med Kirkeveien og Dronning Eufemias gate.”

Ved å bygge etter slike forbilder, er hensikten åpenbar: Man vil skremme folk fra å velge sykkel.

Illustrasjonen er skremmende lik Dronning Eufemias gate: Midtstilte kollektivfelt, to kjørefelt for bil i hver retning som kollektivbrukere må krysse og håpe på å komme over uskadd for å komme til kollektivfelt (og vil jeg tro: holdeplasser), brede fortau og veldig smale sykkelfelt. Og trær.

Østre Aker vei snittEr det noe det er alt for mye av i Groruddalen er det motorveier og biler. Motorvei parallelt med jernbane og T-bane, hva slags byutvikling er det? Kirkeveien er et sted hvor bare de med størst dødsforakt velger å sykle. Men kunne like gjerne ha skrevet: Vi planlegger etter modell av Helvete.

I utkast til kommuneplan for Oslo fram til 2030 heter det at Oslo skal være en kunnskapsby. En test på om dette er alvorlig ment, eller om det også bare er en floskel på nivå med “miljøgate” og “næringsboulevard” eller de faktisk mener det, er om de ansvarlige for planlegging i byen er villige til å lære av og dermed ta til seg kunnskap fra skandaleutbyggingen i Dronning Eufemias gate, eller om de bare vil vise til at “vi har våre planer”, og gjenta alle feilene i Østra Aker vei? Lærevilligheten har til nå ikke vært stor i den sektoren. Så lenge ingen av de ansvarlige har vært villige til å ta selvkritikk og beklage resultatet i Bjørvika, er det ingen grunn til å være optimistisk.

Strømsveien (E6) går rett gjennom Hovinbyen. Her vil man få store utfordringer med å få gode bomiljøer så tett på så mye motorvei. Det er vanskelig å se at dette kan bli gode steder å bo før man får puttet biltrafikken under diverse lokk, slik at man slipper å både se og høre den. Men det går jeg ikke nærmere inn på her.

Strømsveien er også en sykkeltrasé som må utvikles. I dag starter den i katastrofeområdet Bjørvika og fortsetter opp St Halvards gate. St Halvards gt er preget av at noen tullinger i Vegvesenet eller Bymiljøetaten har tenkt at “brostein er pent og gir gode gater”. Så man har laget en fullstendig idiotisk stripe av brostein mellom det som kan set ut som et alt for smalt sykkelfelt og kjørefeltet.

WIMG_9037_DxOBrosteinen gjør det som kanskje skulle vært et sykkelfelt fullstendig ubrukelig. Her er det bare å fjerne stein, legge asfalt og merke opp i tilstrekkelig bredde.  Samtidig må man fjerne parkeringslommene som også bidrar til å gjøre den sykkelfeltlignende stripen ubrukelig for syklister. WIMG_5234_DxOVi kommer til Galgeberg, stedet som har sitt navn fra at det var her galgen sto og folk ble hengt. Herfra kunne det ha vært en brukbar forbindelse til og fra Grønland og sentrum, om Bymiljøetaten bare tok seg sammen og fulgte opp bystyrets vedtak om sykkelfelt i Åkebergveien. Bymiljøetaten har valgt å prioritere gateparkering fremfor bystyrets vedtak.

Langs Strømsveien fra Galgeberg er det sykkelfelt. Det er en bom i veien, og mange bilister står gjerne og venter på en buss, for å snike seg etter den gjennom bommen. Bilistenes venn, Oslopolitiet, har ved å (mis)bruke sin skiltmyndighet sørget for at bomsnikingen er lovlig. Men bilistene står gjerne å venter i sykkelfeltet, hvilket ikke er lovlig.

Sykkelfeltet forsvinner, og det blir en gang- og sykkelvei på venstre side på vei oppover. Sykler vi oppover, betyr det systemskift og at vi må krysse veien. Starten på denne gang- og sykkelveien er dårlig merket, og den er lite synlig fordi den starte med å dukke ned under Ensjøveien.

Siden jeg nevnte galgen på Galgeberg, kan jeg ta med at den siste offentlige henrettelsen i Christiania fant sted på Etterstad 19. april 1864. De tyske og danske morderne Friedrich Wilhelm Priess (30) og Knud Fredrik Christian Simonsen (27) ble halshogd her. Den gang var henrettelser folkeforlystelse, og mer enn 5.000 var kommet for å se på. Heldigvis kan vi ikke lenger se slikt.

Herfra kan vi enten sette kursen mot Valle Hovin og velge en gang- sykkelvei mot Økern eller Sinsen. Eller vi kan følge Strømsveien gjennom en undergang som etter noen krappe og uoversiktlige svinger bringer oss over på den andre siden.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAEtter å ha krysset Ring 3 er det bitvis gang- og sykkelvei langs Strømsveien. Men den kommer og går. Kvaliteten og skiltingen er dårlig. Det er selvfølgelig aldri merket at den opphører å være gang- og sykkelvei. Det merker man bare ved at det begynner å dukke opp biler.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAHer trengs en krafig opprustning. Det fortsetter en gang- og sykkelvei videre fra Alnabru, men jeg velger å stoppe her, omtrent der den planlagte Hovinbyen stopper.

Store ringvei (Ring 3) går også gjennom Hovinbyen. Her har Oslo kommune og Statens vegvesen nettopp sørget for å la nok en god mulighet gå til spille, ved ikke å legge godt til rette for syklister i Dag Hammarskjøldsvei, mellom Økern og Sinsen. Det er så viktig å få fram bilister som vil snike der i stedet for å kjøre tunnelen, og da er det dessverre ikke plass til syklister. Her viser jeg bare til Kvardagssyklists utmerkede gjennomgang av denne utbyggingen.

Det må videre lages en god sykkelvei langs det som heter Jernbaneveien fra Bryn, og som siden går over til å hete Smalvollveien — slik at det blir en god sykkelforbindelse fra Bryn til Alnabru — og videre i begge retninger på sykkelveier som også må komme videre oppover Groruddalen og langs Ring 3. Det gjelder denne strekningen:

[mappress mapid=”80″]

Fra Bryn vil man da starter der man finner spisestedet med det interessante navnet “Hai Sushi”.

WIMG_7557Men jeg har ikke syklet denne ruten, og vet ikke hvordan forholdene er her.

Det er lagt fram et høringsutkast til Planprogram for Haraldrud. Også den planen bærer sterkt preg av at syklister ikke er noe som prioriteres hos Plan og bygningsetaten. Det er lagt inn noen gang- og sykkelveier, men mest sykkelfelt. Også i veier hvor det forutsettes mye tungtrafikk, nøyer man seg med å planlegge sykkelfelt, og ikke ordentlig sykkelvei. Slik vil man bidra til å sikre at den typiske Oslosyklisten også i fremtiden vil være en middelaldrende mann. De som ønsker litt mer trygghet, vil ikke sykle her. Stort sett er syklister noe som fremheves når man er på festtale- og floskelnivå, men glemmes når man kommer til konkrete planer og gjennomføring.

En lærdom som planleggere og politkere i Oslo snart burde ta innover seg, er at den transportløsningen som tar aller mest plass er privatbil — og at den tar like mye plass enten bilen går på bensin, diesel eller batteri.

Trafikk_plassHvis man vil utnytte arealet, da begrenser man biltrafikken ved å redusere areal avsatt til den, og satser på mer arealeffektive transportformer som sykkel og kollektivtransport. Til nå har de Høyreledede byrådene gjennom sin samferdselspolitikk sagt dette: Vi tilber den hellige bil, og folk som velger å bruke bil er mye viktigere for Høyre enn alle andre folk, derfor lar vil bilen ha førsteprioritet i vår arealdisponering. Og bare en liten påminnelse til politikere som vil prøve å bortforklare og si at man egentlig er for kollektivtrafikk og sykkel: Deres ord er ikke mye verdt. De reelle prioriteringene viser seg i de det dere gjør, ikke i det dere sier. Ser man seg om i byen, er politikernes prioriteringer ganske åpenbare.

Det ser ikke ut til at de som har planlagt Hovinbyen har tenkt noe som helst på hvordan man skal sykle til og fra denne bydelen. Det er en meget vesentlig mangel ved et ellers utmerket prosjekt. Så her må noen tilbake til tegnebrettene med det klare mandat: Lag disse hovedsykkelveiene mellom Hovinbyen og sentrum:

  • Trondheimsveien
  • Østre Aker vei/Tøyen
  • Strømsveien.
  • Smalvollveien
  • Rett opp feilene i Dag Hammarskjøldsvei og legg ordentlig til rette for syklister. Langs hele Ring 3 bør det være en sykkelekspressvei.
  • Få en god tverrforbindelse høyere oppe, gjerne Brobekkveien.