Hvordan skal man sykle til Hovinbyen? @Byraadslederen @FolkeFredriksen @Planogbygning @gurimelby

Hovin­byen er beteg­nel­sen på den nes­te sto­re utbyg­gings­om­rå­det for boli­ger i Oslo. Her skal det etter pla­nen bli mel­lom 27.000 og 30.000 boli­ger. Det bor i Nor­ge 2,2 i snitt per­soner pr hus­stand, litt fær­re i Oslo, som til­si­er 50.000 — 65.000 inn­byg­ge­re. Det til­sva­rer en rela­tivt stor by etter norsk måle­stokk. Dram­men had­de til til­sam­men­lig­ning 65 473 inn­byg­ge­re ved sis­te årskifte.

Det områ­det som en innen­for den røde­bru­ne stre­ken på kar­tet, utgjør Hovinbyen.

HovinbyenDet er mye godt å si om det pro­sjek­tet. Det er sen­trums­nært, nær­mest en utvi­del­se av sen­trum. Og det byg­ges rundt kol­lek­tiv­knute­punk­ter. Men noe vik­tig mang­ler av det man ven­ter å fin­ne i pla­ner for nye bolig­om­rå­der i 2014: Hvor­dan syk­ler man dit?

Det er et mål at byde­len skal bli “gang­bar”. Men Plan- og byg­nings­eta­ten har en lei tendens til å glem­me at en bydel bør være syk­kel­bar, og at det bør være greit å kom­me til byde­len, og fra byde­len til and­re byde­ler og sen­tra­le ste­der på syk­kel. Det har man åpen­bart glemt den­ne gan­gen også. Det trengs gode syk­kel­for­bin­del­ser internt i byde­len, slik at barn skal kun­ne syk­le til sko­len og fri­tids­ak­ti­vi­te­ter, man skal kun­ne syk­le til jobb, even­tu­elt til kol­lek­tiv­knute­punk­ter, man skal kun­ne syk­le til butik­ken, til fri­om­rå­der, for å besø­ke ven­ner- og kjen­te, osv. Og det må være gode hoved­syk­kel­for­bin­del­ser til og fra bydelen.

Når det plan­leg­ges må man ta hen­syn til elsyk­le­nes øken­de popu­la­ri­tet, noe som gjør syk­lis­ter mind­re føl­som­me for avstand og mot­bak­ker (selv om trasé­valg ikke må bli slik at bare de aller spre­kes­te kom­mer  opp uten hjelpemotor).

Plan for syk­kel­vei­er, både til- og fra, og internt i byde­len må være en del av en “mas­ter­plan” for områ­det, og må være på plass fra start. Det­te må inn i pla­nen nå, ellers blir det som det plei­er å bli i Oslo: Alt annet plan­leg­ges, og dess­ver­re ble det ikke noe plass igjen da man ende­lig kom på at folk kan­skje skul­le kun­ne syk­le også. Sor­ry syk­lis­ter, en annen gang kan­skje — i nes­te liv eller så, hil­sen Plan og byg­nings­eta­ten.

Hovin­byen blir lig­gen­de som en over­gangs­sone mel­lom sen­trum og Gro­rud­da­len. Syk­kel­vei­er til Hovin­byen vil der­for også måt­te bli syk­kel­vei­er til Gro­rud­da­len. Det betyr at det må byg­ges gjen­nom­farts­vei­er for syk­lis­ter, som er dimen­sjo­nert for å ta syk­kel­tra­fikk til og fra Groruddalen.

Det mang­ler og har all­tid mang­let en ordent­lig syk­kel­vei gjen­nom Gro­rud­da­len. Det går tre motor­vei­er eller nes­ten-motor­vei­er, men ikke én god syk­kel­vei — det har de bil­fo­ku­ser­te poli­ti­ker­ne som sty­rer ikke klart å fin­ne plass til. Like­vel vil man utvi­de dis­se vei­ene. Ut fra pla­ne­ne ser det ut til at de fin­ner plass til å utvi­de Øst­re Aker vei for å gi plass til fle­re biler, men syk­ler fin­ner man visst ikke plass til. Gi dis­se poli­ti­ker­ne noen nye briller!

Gro­rud­da­len er et klart eksem­pel på at man prio­ri­te­rer bil, og gir blaf­fen i syk­kel. Det bur­de være en selv­føl­ge at det går minst én orden­dent­lig syk­kel­eks­press­vei gjen­nom Gro­rud­da­len. Det­te må være på plass før nes­te sto­re utbyg­ging star­ter for alvor. Det er en grov for­søm­mel­se fra Plan- og byg­nings­eta­ten at det­te ikke er lagt inn i pla­ne­ne.  Men syk­kel­vei­er i Gro­rud­da­len får vi kom­me til­ba­ke til en annen gang.

Hovin­byen avgren­ses mot nord­vest av Trond­heims­vei­en. Her er det gang- og syk­kel­vei, men den har ikke den kva­li­te­ten en hoved­syk­kel­vei bør ha.

WIMG_7233_DxOMan må dess­uten reg­ne med at utbyg­ging av Hovin­byen vil føre til økt syk­kel­tra­fikk. Selv syk­ler jeg stort sett den­ne vei­en på kvelds­tid, mens det er liten syk­kel­tra­fikk. Men de som syk­ler her i rush­ti­den for­tel­ler at det kan være svært så tett syk­kel­tra­fikk og tenden­ser til kø på den­ne veien.

Den bør byg­ges om til syk­kel­vei med for­tau, den bør være bre­de­re enn den er i dag, og krys­se­ne bør utbed­res med bed­re frem­kom­me­lig­het for syk­lis­ter. Dess­uten bør far­li­ge adkoms­ter, hvor fot­gjen­ge­re kom­mer ut gjen­nom nes­ten usyn­li­ge hull i muren, fjer­nes. Jeg har beskre­vet ruten langs Trond­heims­vei­en fra bygren­sen til Sin­sen her.

Fra Sin­sen til sen­trum er det i prak­sis ingen til­rette­leg­ging. Det fin­nes noen brudd­styk­ker, men det er i prak­sis alt for dår­lig til å kun­ne reg­nes med.

Det er en smal og uover­sikt­lig vei i Tors­hov­da­len langs Mail­und­vei­en. Den er til og med så dår­lig og far­lig at man har span­dert å set­te opp et skilt, noe man av prin­sipp ikke gjør på vei­er for syk­lis­ter og fotgjengere.

WIMG_8484_DxORuten fort­set­ter på gans­ke krong­le­te og dår­li­ge vei­er over Grü­ner­løk­ka. Man tren­ger en langt bed­re, tryg­ge­re og ras­ke­re sykkelvei.

En lin­je kan gå langs Mail­und­vei­en og over Grü­ner­løk­ka, men det som er der i dag hol­der ikke mål og har ikke kapa­si­tet til en bety­de­lig økning i antall syk­lis­ter. Det går også en slags vei langs vest­si­den av Tors­hov­da­len, som gir for­bin­del­se til gang- og syk­kel­vei­en langs Trond­heims­vei­en. Men en park­vei kan vans­ke­lig være en hoved­syk­kel­vei. Da må den leg­ges helt i ytter­kant og være vel­dig tyde­lig mer­ket som syk­kelvei. Det må lages en annen rute for de som skal gå.

Det bur­de også være en rute mot Sage­ne, St Hans­hau­gen, Bis­lett og Frog­ner. Det­te er en rute jeg syk­ler gans­ke ofte, og jeg har beskre­vet den ruten jeg plei­er å føl­ge her. Men med unn­tak av noen hund­re meter i Geit­myrs­vei­en og Kier­schows gt, er det ingen til­rette­leg­ging for syk­lis­ter. Over Sage­ne ble det for noen år siden anlagt “miljø­gate” i Arendalsgt.

WIMG_4370_DxOMen som vi vet: Miljø­ga­ter er ikke gater til­rette­lagt for miljø­venn­lig trans­port som syk­kel. Det er vei til­rette­lagt for bil, med noen trær og par­ke­rings­plas­ser som det har kos­tet eks­tra mye å lage. For­spilt mulig­het og prio­ri­te­ring av bil, også på Sage­ne — som i res­ten av byen. Det bur­de selv­sagt ha vært lagt til ret­te for syk­kel som vist på kar­tet neden­for. Jeg har også teg­net inn ruten om Mari­dals­vei­en, Advo­kat Deh­lis plass og Broch­manns­gt, som er den ruten jeg all­tid vel­ger opp­over for å få mind­re mot­bak­ke enn i ruten Aren­dals gt / Tres­chows gt.

Da Trond­heims­vei­en ble byg­get om mel­lom Carl Ber­ners plass og Sin­sen for noen år siden, lot man som van­lig i Oslo sjan­sen gå fra seg og gjor­de det i prak­sis ver­re å syk­le mel­lom Sin­sen og Carl Ber­ners plass. Man skal ikke være skvet­ten og ikke være redd for å erte på seg noen bilis­ter for å syk­le her.

Det kan se ut som om noen “smar­te” folk i kom­mu­nen tenk­te at syk­lis­ter som kom­mer til Carl Ber­ner og skal vide­re til Sin­sen skal syk­le en gans­ke stor omvei om Mail­und­vei­en og vel­ge den dår­li­ge syk­kel­vei­en i Tors­hov­da­len. Men det er en blikk­bok­s­tanke­gang. Selv­føl­ge­lig skal syk­lis­ter kun­ne vel­ge kor­tes­te vei. Biler har motor, de kan ta en omvei uten at det gjør så mye. Om det skul­le gi litt mer kø og gjø­re noen bilis­ter sure, så kan det hen­de at de også gjør som Dag­bla­dets kul­tur­re­dak­tør Geir Ramne­fjell, og vel­ger syk­kel frem­for å stå i bil­kø. Og det er bra om man­ge gjør det.

Det vil kos­te langt mer å byg­ge om her en det vil­le ha kos­tet å gjø­re det ordent­lig med en gang. Her går det buss og trikk, samt biler. Det er ikke en gang sær­lig man­ge gate­par­ke­rings­plas­ser som kan fri­gjø­res for å fin­ne plass. Det er vans­ke­lig å se and­re mulig­he­ter enn å redu­se­re plas­sen til biler. Jeg vet ikke bred­den på kjøre­fel­te­ne her, men den kan redu­se­res til et mini­mum, for­ut­satt at det er fysisk skil­le mel­lom dis­se og syk­kel­vei, slik at bilis­te­ne ikke kan stje­le av syk­kel­vei­en, slik de gjør i Kirke­vei­en. Kan­skje kan man også gjø­re for­tau­et noe sma­le­re. I den­ne byen ser det ikke ut til å være vans­ke­lig å ta av for­tau­et for å lage par­ke­rings­lom­mer for biler, men det er visst nes­ten umu­lig å ta av for­tau for å lage syk­kel­vei — selv om det vil få syk­lis­ter ned fra for­tau­et og være en for­del for fot­gjen­ge­re. Man kan even­tu­elt fjer­ne ett kjøre­felt og gjø­re vei­en enveis­kjørt for biler. Det er man­ge mulig­he­ter, hvis man bare har vilje.

Topo­gra­fi­en gjør at det i prak­sis er vans­ke­lig å fin­ne en tra­sé len­ger øst, før man kom­mer til Økern­vei­en. Igjen: Plan- og byd­nings­eta­ten må gjer­ne kom­me med and­re for­slag, om de fin­ner noen. Men det må ikke bli et under­måls og ubru­ke­lig syk­kel­felt, som man har en tendens til å fal­le ned på i den­ne byen. Grense­vei­en opp fra Carl Ber­ners plass er for bratt til at den egner seg som syk­kel­rute. Det sam­me er Has­le­vei­en og Sinsenveien.

Det er en form for til­rette­leg­ging fra Ensjø mot Økern og Ulven. Det er gang- og syk­kel­vei­er som er OK om man skal syk­le på tur. Men det­te er ikke vei­er som er byg­get for eller egnet til (rask) trans­port­syk­ling. De har hel­ler ikke kapa­si­tet til syk­kel­tra­fikk fra en ny bydel. Man bur­de ha laget en ordent­lig syk­kel­vei mel­lom Ensjø, Val­le og Hovin før utbyg­gin­gen star­tet. Men det gjor­de man ikke, så der­med har man gjort det vans­ke­li­ge­re (og gans­ke sik­kert dyre­re) for seg selv.

Da må man se seg om etter and­re mulig­he­ter. Det mest åpen­ba­re er å ta minst halv­par­ten av Økern­vei­en, og lage syk­kel­vei. Det er uan­sett ikke noen grunn til å opp­rett­hol­de en vei som mater bil­tra­fikk inn i bolig­om­rå­de­ne på Tøy­en. I som­mer steng­te byrå­det Finn­marks­gata for biler. Jeg har vært skep­tisk til det, og mener at man hel­ler bør sten­ge and­re gater — f.eks. til­før­sels­vei­er som Økern­vei­en. Det blir sik­kert kø og sure bilis­ter, man kan­skje en del bli­de bebo­ere på Tøy­en som slip­per en del av den gjen­nom­gangs­tra­fik­ken de har i dag. Sten­ger man også Nylands­vei­en for biler og byg­ger Vahls gt og Lakkegt ned til men­nes­ke­li­ge dimen­sjo­ner, bør det kun­ne bli bra for bomil­jø­et på Tøyen.

I dag er vel i prin­sip­pet Tøy­engt en slags syk­kel­tra­sé. Man bør leg­ge den­ne gjen­nom Pla­tous gt, og få ut fin­gern og lage den for­bin­del­sen til Nord­en­ga bro som har stått ufer­dig siden den åpnet for mer enn tre år siden.  En dyr bro fra ingen­sted til ingen­sted er gans­ke illust­re­ren­de for Oslos syk­kel­po­li­tikk. For­ut­set­ter vi at det leg­ges til ret­te for syk­ling i Vahls gt, er det åpen­bart at det også må leg­ges til ret­te for syk­ling i Urtegt, for å få en god for­bin­del­se fra Lakkegt til Pla­tous gt og videre.

Man må gjø­re et valg: Bil eller syk­kel. Oslos poli­ti­ke­re liker å si at de prio­ri­te­rer syk­kel. Men alle kan se at det ikke er sant. I prak­sis prio­ri­te­res bil, også i det som påstås å være et hovedsykkelveinett.

For Øst­re Aker vei mot nord­øst, vide­re fra Økern,  vei har Plan- og byg­nings­eta­ten for­søkt å over­gå “miljø­gate” i menings­tom new­speak. “Nærings­bou­le­vard” er den nye flos­ke­len fra PBE. De har sik­kert betalt en eller annen flos­kel­ge­ne­ra­tor i et reklame­byrå sinns­ynkt mye men­ger for å kom­me opp med noe så dumt. Men vi har lært: Når det kom­mer noe som høres ut som inn­holds­løst tøv fra Oslos poli­ti­ke­re er det i bes­te fall bare inn­holds­løst tøv. Van­lig­vis er det noe mye ver­re. Vi kan mer­ke oss den­ne utta­lel­sen fra senior­råd­gi­ver Odd Olav Bratte­berg i Bym­lijø­eta­ten om “miljø­gate”:

Miljø­gate er et ord som poli­ti­ke­re bru­ker for å få god klang i pro­sjek­ter, det er ikke vi fag­folk som bru­ker det, sier han”

I prask­sis er “nærings­bou­le­vard” bare et annet ord for en seks­felts motor­vei — selv­føl­ge­lig uten til­rette­leg­ging for syk­lis­ter, sik­kert med noen trær langs vei­en. Det går en slags syk­kel­vei langs Øst­re Aker vei, men den er for dår­lig. Det er imid­ler­tid noe jeg får kom­me til­ba­ke til en annen gang.

Som syk­lis­ter skal vi mer­ke oss hva som er for­bil­de­ne for “nærings­bou­le­vare­den”. Det­te står å lese på s. 45 i utkas­tet til Plan­pro­gram for Haraldrud:

Utfor­ming kan sam­men­lik­nes med Kirke­vei­en og Dron­ning Eufe­mias gate.”

Ved å byg­ge etter sli­ke for­bil­der, er hen­sik­ten åpen­bar: Man vil skrem­me folk fra å vel­ge syk­kel.

Illust­ra­sjo­nen er skrem­men­de lik Dron­ning Eufe­mias gate: Midt­stil­te kol­lek­tiv­felt, to kjøre­felt for bil i hver ret­ning som kol­lek­tiv­bru­ke­re må krys­se og håpe på å kom­me over uskadd for å kom­me til kol­lek­tiv­felt (og vil jeg tro: holde­plas­ser), bre­de for­tau og vel­dig sma­le syk­kel­felt. Og trær.

Østre Aker vei snittEr det noe det er alt for mye av i Gro­rud­da­len er det motor­vei­er og biler. Motor­vei paral­lelt med jern­bane og T‑bane, hva slags byut­vik­ling er det? Kirke­vei­en er et sted hvor bare de med størst døds­for­akt vel­ger å syk­le. Men kun­ne like gjer­ne ha skre­vet: Vi plan­leg­ger etter modell av Helvete.

I utkast til kom­mune­plan for Oslo fram til 2030 heter det at Oslo skal være en kunn­skaps­by. En test på om det­te er alvor­lig ment, eller om det også bare er en flos­kel på nivå med “miljø­gate” og “nærings­bou­le­vard” eller de fak­tisk mener det, er om de ansvar­li­ge for plan­leg­ging i byen er vil­li­ge til å lære av og der­med ta til seg kunn­skap fra skan­dale­ut­byg­gin­gen i Dron­ning Eufe­mias gate, eller om de bare vil vise til at “vi har våre pla­ner”, og gjen­ta alle fei­le­ne i Øst­ra Aker vei? Lære­vil­lig­he­ten har til nå ikke vært stor i den sek­to­ren. Så len­ge ingen av de ansvar­li­ge har vært vil­li­ge til å ta selv­kri­tikk og bekla­ge resul­ta­tet i Bjør­vi­ka, er det ingen grunn til å være optimistisk.

Strøms­vei­en (E6) går rett gjen­nom Hovin­byen. Her vil man få sto­re utford­rin­ger med å få gode bomil­jø­er så tett på så mye motor­vei. Det er vans­ke­lig å se at det­te kan bli gode ste­der å bo før man får put­tet bil­tra­fik­ken under diver­se lokk, slik at man slip­per å både se og høre den. Men det går jeg ikke nær­me­re inn på her.

Strøms­vei­en er også en syk­kel­tra­sé som må utvik­les. I dag star­ter den i kata­strofe­om­rå­det Bjør­vi­ka og fort­set­ter opp St Hal­vards gate. St Hal­vards gt er pre­get av at noen tul­lin­ger i Veg­ve­se­net eller Bymiljø­eta­ten har tenkt at “bro­stein er pent og gir gode gater”. Så man har laget en full­sten­dig idio­tisk stri­pe av bro­stein mel­lom det som kan set ut som et alt for smalt syk­kel­felt og kjørefeltet.

WIMG_9037_DxOBro­stei­nen gjør det som kan­skje skul­le vært et syk­kel­felt full­sten­dig ubru­ke­lig. Her er det bare å fjer­ne stein, leg­ge asfalt og mer­ke opp i til­strek­ke­lig bred­de.  Sam­ti­dig må man fjer­ne par­ke­rings­lom­me­ne som også bidrar til å gjø­re den syk­kel­felt­lig­nen­de stri­pen ubru­ke­lig for syk­lis­ter. WIMG_5234_DxOVi kom­mer til Galge­berg, ste­det som har sitt navn fra at det var her gal­gen sto og folk ble hengt. Her­fra kun­ne det ha vært en bruk­bar for­bin­del­se til og fra Grøn­land og sen­trum, om Bymiljø­eta­ten bare tok seg sam­men og fulg­te opp bysty­rets ved­tak om syk­kel­felt i Åke­berg­vei­en. Bymiljø­eta­ten har valgt å prio­ri­te­re gate­par­ke­ring frem­for bysty­rets vedtak.

Langs Strøms­vei­en fra Galge­berg er det syk­kel­felt. Det er en bom i vei­en, og man­ge bilis­ter står gjer­ne og ven­ter på en buss, for å sni­ke seg etter den gjen­nom bom­men. Bilis­te­nes venn, Oslo­po­li­ti­et, har ved å (mis)bruke sin skilt­myn­dig­het sør­get for at bom­sni­kin­gen er lov­lig. Men bilis­te­ne står gjer­ne å ven­ter i syk­kel­fel­tet, hvil­ket ikke er lovlig.

Syk­kel­fel­tet for­svin­ner, og det blir en gang- og syk­kel­vei på venst­re side på vei opp­over. Syk­ler vi opp­over, betyr det sys­tem­skift og at vi må krys­se vei­en. Star­ten på den­ne gang- og syk­kel­vei­en er dår­lig mer­ket, og den er lite syn­lig for­di den star­te med å duk­ke ned under Ensjøveien.

Siden jeg nevn­te gal­gen på Galge­berg, kan jeg ta med at den sis­te offent­li­ge hen­ret­tel­sen i Chris­tia­nia fant sted på Etter­stad 19. april 1864. De tys­ke og dans­ke mor­der­ne Frie­drich Wil­helm Priess (30) og Knud Fred­rik Chris­ti­an Simon­sen (27) ble hals­hogd her. Den gang var hen­ret­tel­ser folke­for­lys­tel­se, og mer enn 5.000 var kom­met for å se på. Hel­dig­vis kan vi ikke len­ger se slikt.

Her­fra kan vi enten set­te kur­sen mot Val­le Hovin og vel­ge en gang- syk­kel­vei mot Økern eller Sin­sen. Eller vi kan føl­ge Strøms­vei­en gjen­nom en under­gang som etter noen krap­pe og uover­sikt­li­ge svin­ger brin­ger oss over på den and­re siden.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAEtter å ha krys­set Ring 3 er det bit­vis gang- og syk­kel­vei langs Strøms­vei­en. Men den kom­mer og går. Kva­li­te­ten og skil­tin­gen er dår­lig. Det er selv­føl­ge­lig ald­ri mer­ket at den opp­hø­rer å være gang- og syk­kel­vei. Det mer­ker man bare ved at det begyn­ner å duk­ke opp biler.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAHer trengs en kra­fig opp­rust­ning. Det fort­set­ter en gang- og syk­kel­vei vide­re fra Alna­bru, men jeg vel­ger å stop­pe her, omtrent der den plan­lag­te Hovin­byen stopper.

Sto­re ring­vei (Ring 3) går også gjen­nom Hovin­byen. Her har Oslo kom­mu­ne og Sta­tens veg­ve­sen nett­opp sør­get for å la nok en god mulig­het gå til spil­le, ved ikke å leg­ge godt til ret­te for syk­lis­ter i Dag Ham­mar­skjølds­vei, mel­lom Økern og Sin­sen. Det er så vik­tig å få fram bilis­ter som vil sni­ke der i ste­det for å kjø­re tun­ne­len, og da er det dess­ver­re ikke plass til syk­lis­ter. Her viser jeg bare til Kvar­dags­syk­lists utmer­ke­de gjen­nom­gang av den­ne utbyg­gin­gen.

Det må vide­re lages en god syk­kel­vei langs det som heter Jern­bane­vei­en fra Bryn, og som siden går over til å hete Smal­voll­vei­en — slik at det blir en god syk­kel­for­bin­del­se fra Bryn til Alna­bru — og vide­re i beg­ge ret­nin­ger på syk­kel­vei­er som også må kom­me vide­re opp­over Gro­rud­da­len og langs Ring 3. Det gjel­der den­ne strekningen:

Fra Bryn vil man da star­ter der man fin­ner spise­ste­det med det inter­es­san­te nav­net “Hai Sushi”.

WIMG_7557Men jeg har ikke syk­let den­ne ruten, og vet ikke hvor­dan for­hol­de­ne er her.

Det er lagt fram et hørings­ut­kast til Plan­pro­gram for Haraldrud. Også den pla­nen bærer sterkt preg av at syk­lis­ter ikke er noe som prio­ri­te­res hos Plan og byg­nings­eta­ten. Det er lagt inn noen gang- og syk­kel­vei­er, men mest syk­kel­felt. Også i vei­er hvor det for­ut­set­tes mye tung­tra­fikk, nøy­er man seg med å plan­leg­ge syk­kel­felt, og ikke ordent­lig syk­kel­vei. Slik vil man bidra til å sik­re at den typis­ke Oslo­syk­lis­ten også i frem­ti­den vil være en mid­del­ald­ren­de mann. De som øns­ker litt mer trygg­het, vil ikke syk­le her. Stort sett er syk­lis­ter noe som frem­he­ves når man er på fest­tale- og flos­kel­nivå, men glem­mes når man kom­mer til kon­kre­te pla­ner og gjennomføring.

En lær­dom som plan­leg­ge­re og polit­ke­re i Oslo snart bur­de ta inn­over seg, er at den trans­port­løs­nin­gen som tar aller mest plass er pri­vat­bil — og at den tar like mye plass enten bilen går på ben­sin, die­sel eller batteri.

Trafikk_plassHvis man vil utnyt­te area­let, da begren­ser man bil­tra­fik­ken ved å redu­se­re are­al avsatt til den, og sat­ser på mer areal­ef­fek­ti­ve trans­port­for­mer som syk­kel og kol­lek­tiv­trans­port. Til nå har de Høyre­le­de­de byrå­de­ne gjen­nom sin sam­ferd­sels­po­li­tikk sagt det­te: Vi til­ber den hel­li­ge bil, og folk som vel­ger å bru­ke bil er mye vik­ti­ge­re for Høy­re enn alle and­re folk, der­for lar vil bilen ha første­prio­ri­tet i vår areal­dis­po­ne­ring. Og bare en liten påmin­nel­se til poli­ti­ke­re som vil prø­ve å bort­for­kla­re og si at man egent­lig er for kol­lek­tiv­tra­fikk og syk­kel: Deres ord er ikke mye verdt. De reel­le prio­ri­te­rin­ge­ne viser seg i de det dere gjør, ikke i det dere sier. Ser man seg om i byen, er poli­ti­ker­nes prio­ri­te­rin­ger gans­ke åpenbare.

Det ser ikke ut til at de som har plan­lagt Hovin­byen har tenkt noe som helst på hvor­dan man skal syk­le til og fra den­ne byde­len. Det er en meget vesent­lig man­gel ved et ellers utmer­ket pro­sjekt. Så her må noen til­ba­ke til tegne­bret­te­ne med det kla­re man­dat: Lag dis­se hoved­syk­kel­vei­ene mel­lom Hovin­byen og sentrum:

  • Trond­heims­vei­en
  • Øst­re Aker vei/Tøyen
  • Strøms­vei­en.
  • Smal­voll­vei­en
  • Rett opp fei­le­ne i Dag Ham­mar­skjølds­vei og legg ordent­lig til ret­te for syk­lis­ter. Langs hele Ring 3 bør det være en sykkelekspressvei.
  • Få en god tverr­for­bin­del­se høy­ere oppe, gjer­ne Brobekkveien.
Print Friendly, PDF & Email