Giro d’Italia 2015: Ikke den mest spennende rent vinmessig

I dag ble ruten for Giro d’I­ta­lia offent­lig­gjort. Hvis man ser på det rent sports­li­ge, ser det ut til at man har klart å lage en spen­nen­de rute. Men vur­de­rer vi det fra et vin­syns­punkt, blir ikke 2015 den mest spen­nen­de utgaven.

Jeg har ikke sett at detalj­kart for etap­pe­ne er offent­lig­gjort ennå. Så det­te er basert på over­sikts­kar­tet og omta­le av start- og mål­byer for etappene.

Giro_2015_00Giro­en i 2015 star­ter med fire etap­per langs kys­ten av Liguria. Det er det områ­det hvor Alpe­ne møter havet. Det er brat­te skrå­nin­ger som ikke gir de bes­te vin­mar­ke­ne. Van­lig­vis er res­tau­ran­ter stol­te av og mer enn vil­li­ge til å ser­ve­re lokal vin. Jeg var i San­re­mo for noen dager siden. Da jeg ba om en lokal hvit­vin, fik­ke vi en Char­don­nay fra Pie­mon­te. Men jeg fant hel­dig­vis en vin­hand­ler med litt stør­re inter­es­se for og utvalg av Ligurias viner, så noe har jeg fun­net fram til.

Førs­te etap­pe er inter­es­sant på fle­re måter. Det er en kort lag­tem­po, 17,6 km fra San Loren­zo til San­re­mo. Hele etap­pen går på en syk­kel­vei langs kys­ten, og det er visst førs­te gang en etap­pe i et slikt ritt går fullt og helt på en syk­kel­vei. Det er et gam­melt jern­bane­spor langs kys­ten. Jern­bane­lin­jen ble ned­lagt for 15 år siden, og erstat­tet av en mer moder­ne jern­bane­lin­je som i stor grad går i tun­ne­ler. Av det gam­le jern­bane­spo­ret har man laget det man bør lage når jern­bane­lin­jer leg­ges ned: Lage syk­kel­vei. Jern­bane­tra­se­er er nær­mest ide­el­le til slikt, frie for brat­te bak­ker m.m. Det­te er noe for den gam­le tra­se­en langs Farris­van­net når den nye lin­jen mel­lom Lar­vik og Pors­grunn bli fer­dig, for and­re deler av Vest­fold­ba­nen, for jern­bane­lin­jen langs Mjø­sa, osv.

OLYMPUS DIGITAL CAMERADe tre nes­te etap­pe­ne fort­set­ter øst­over langs den liguris­ke kys­ten. Vin­om­rå­de­ne blir litt mer inter­es­san­te len­ger mot øst, selv om det ikke er her man fin­ner den vinen Ita­lia er berømt for.

I årets utga­ve klar­te man helt å unn­gå Tosca­na. I 2015 er man inn­om Tosca­na, men det kan se ut som om man sty­rer unna de mest inter­es­san­te vin­om­rå­de­ne. Giro­en fort­set­ter gjen­nom Lazio, Umbria til Cam­pa­nia, Len­ger syd enn til Cam­pa­nia kom­mer ikke syklsi­te­ne nes­te år. Cam­pa­nia er det mest inter­es­san­te av dis­se vin­om­rå­ene. Her­fra for­flyt­tes sir­ku­set til Mar­che på øst­kys­ten, hvor man har en hvile­dag før giro­en fort­set­ter mot nord. Vi kom­mer til Emi­lia-Romag­na, som ikke er blant de mest inter­es­san­te områ­de­ne i Ita­lia. Her har man lagt inn et inn­slag som kan bli spek­ta­ku­lært, med mål­gang på racer­ba­nen Imo­la. Selv for­bin­der jeg Imo­la­ba­nen først og fremst med at det var her den bra­si­li­ans­ke formel‑1 føre­ren Ayr­ton Sen­na omkom i 1994.

Det fort­set­ter til Vene­to, hvor vi fin­ner mye god vin. Men siden jeg ennå ikke har sett detal­je­ne, vet jeg ikke hvil­ke viner det blir.

Her­fra går det inn i fjel­le­ne. Det blir spek­ta­ku­lær syk­ling, men det er vans­ke­lig å fin­ne inter­es­sant vin inne i fjel­le­ne. Vi får se hva vi finner.

I had­de man en vin­mes­sig konge­etap­pe med en tempo­etap­pe fra Bar­ba­res­co til Barolo. Den enes­te etap­pen i Pie­mon­te i 2015 er avslut­nings­etap­pen fra Tori­no til Mila­no. Men den­ne går anta­ge­lig­vis nord for de mest inter­es­san­te vinområdene.

Men det er bare å begyn­ne å lete. Noe vin, og kan­skje noe annet inter­es­sant drik­ke skal vi kla­re å fin­ne til Giro d’I­ta­lia 2015. 9. mai star­ter det.

Om drøyt to uker får vi vite hvor­dan Tour de Fran­ce 2015 blir. Vi vet at de star­ter i Utrecht, fort­set­ter langs kys­ten av Neder­land, og går inn i Bel­gia ved Ant­wer­pen. Så det kom­mer til å star­te med neder­landsk og bel­gisk øl. Men res­ten er så langt bare spekulasjoner.

I vini del Giro d’Italia 2015

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email