Stjernekamp

Jeg liker pro­gram hvor dyk­ti­ge folk utford­res til å tøye og over­skri­de sine gren­ser med utgangs­punkt i noe de egent­lig behers­ker. “Stjerne­kamp” er et slikt pro­gram, som jeg gjør hva jeg kan for ikke å gå glipp av. Ama­tø­rer kan ofte det de kan like godt som prof­fer. Men prof­fe­ne kan så utro­lig mye mer, og kan hånd­te­re utford­rin­ger som vil­le ha sendt ama­tø­rer rett i dør­ken. I “Stjerne­kamp” får artis­te­ne vise om de vir­ke­lig er prof­fe eller ikke. Opp­leg­get med god coaching som bidrar til at artis­te­ne får hjelp til å gå inn i sjan­ge­re de i utgangs­punk­tet ikke føler seg hjem­me i, og direk­te sen­ding som gir pro­gram­met ner­ve, til­ta­ler meg.

Jeg liker blan­din­gen av vel­etab­ler­te artis­ter som med en viss rett kan kal­les stjer­ner, og dyk­ti­ge, men rela­tivt ukjen­te artis­ter som får en sjan­se til å vise hva de er gode for foran et stort pub­li­kum i bes­te sende­tid. Da jeg så lis­ten over de som skul­le del­ta i årets sesong, var min umid­del­ba­re reak­sjon at nå måt­te de gra­ve gans­ke dypt i skuf­fen. Men jeg tok feil. Det er noen av de ukjen­te som vir­ke­lig har stått fram som stjer­ner i pro­gram­met. Jeg synes til nå at cas­tin­gen til pro­gram­met har vært meget god.

Con­ti­nue read­ing Stjerne­kamp