Musikkplagiat

Led Zep­pe­lin har blitt sak­søkt med påstand om at deres sto­re hit “Stair­way to Hea­ven” er et pla­giat av grup­pens “Spi­ri­ts” låt Tau­rus. Medi­er mel­der at de har tapt førs­te run­de. Men om vi skal tro Bloom­berg Busi­ness Week er det en sann­het med bety­de­li­ge modi­fi­ka­sjo­ner. De har tapt noen inn­le­den­de, pro­ses­su­el­le for­post­fekt­nin­ger. Sak­sø­ker, arvin­ge­ne etter gita­ris­ten i Spi­rit, med kunst­ner­nav­net Ran­dy Cali­for­nia har anlagt sak i Pen­syl­va­nia, mens Led Zep­pe­lins advo­ka­ter mener at saken bør gå i Cali­for­nia (nei, det har ikke noe å gjø­re med nav­net Ran­dy Cali­for­nia). Så langt har dom­me­ren i Pen­syl­va­nia sagt at saken kan gå i Pen­syl­va­nia, men rea­li­tets­be­hand­lin­gen har ikke startet.

Jeg dis­ku­ter­te det­te med Harald Foss­berg og Siss Vik i NRK P2 Kul­tur­hu­set tors­dag 23. okto­ber. Sen­din­gen er til­gjen­ge­lig her. Det­te er noe jeg grav­de fram før pro­gram­met, og som jeg har valgt å skri­ve ut her etter pro­gram­met. Det er så mye man ikke får plass til i et slikt programinnslag.

Vi kan star­te med å pre­sen­te­re Spi­ri­ts “Tau­rus”.

Og vi må selv­sagt også ha med “Stair­way to Heaven”.

Con­ti­nue read­ing Musikk­pla­giat