Ikke den mest spennende vin-Touren i 2015

Så er i alle fall hoved­trek­ke­ne for etap­pe­ne i Tour de Fran­ce 2015 offent­lig­gjort. De har gjort det sam­me som Giro d’I­ta­lia 2015: De har åpen­bart prio­ri­tert spen­nen­de syk­ling frem­for spen­nen­de viner.

TdF_2015_00

Tour de Fran­ce 2015 star­ter i Utrecht i Neder­land lør­dag 4. juli. Utrecht er en av man­ge neder­lands­ke byer hvor det er gjort mye for å leg­ge til ret­te for syk­lis­ter. Jeg håper at de medie­ne som skal dek­ke Tour de Fran­ce også får fram noe av det­te. Neder­land er ikke noe vin­land, så her må det bli neder­landsk øl — kan­skje også litt gene­ver. De to førs­te dage­ne er vi i Nederland.

Dag 3 og 4 er vi stort sett i Bel­gia, selv om 4. etap­pe ender i Frank­ri­ke. Når 3. etap­pe star­ter i Ant­wer­pen, må vi i alle fall sma­ke West­mal­le. Den førs­te etap­pen i Frank­ri­ke må bli en etap­pe med fransk øl. Vi er fort­satt for langt nord til å kun­ne fin­ne vin av inter­es­se. På den 6. etap­pen fin­ner vi fort­satt ikke vin, men vi kan fin­ne Cal­va­dos. 7. etap­pen går gjen­nom hoved­om­rå­det for Cal­va­dos, så her kan vi gå ned i litt detaljer.

8. etap­pe går gjen­nom Bre­tag­ne. Her blir det først og fremst øl. Dess­ver­re har den butik­ken hvor jeg gjer­ne kjøp­te bre­tons­ke varer i Paris for­svun­net, så da spørs det hva vi ellers kla­rer å få tak i.

9. etap­pe er strengt tatt også for langt nord, men vi får tøye det litt og ta med Mus­ca­det og kan­skje noe annen vin fra den ytre delen av Loire.

Ryt­ter­ne for­flyt­ter seg til Pau, hvor det er hvile­dag før 10. etap­pe og det førs­te møte med fjell. 10. etap­pe er en etap­pe som avslut­tes med en bru­tal avslut­ning med mål­gang på top­pen. Det bør være mulig å fin­ne vin langs etap­pen før den går inn i fjel­le­ne. 11. etap­pe star­ter i Pau og avslut­tes på top­pen av Cau­te­rets. Før de når dit skal de over Col dAspin og Col du Tour­malet. Vi skal i alle fall fin­ne noe vin ved star­ten av etap­pen, selv om det­te blir viner vi har vært inn­om gans­ke man­ge gan­ger. Det må bli slik når Pau er en av de mest besøk­te byene i Tour de Fran­ce, og det er lite vin å fin­ne inne i Pyreneene.

12. etap­pe fra Lanne­mezan til Plateau de Beil­le kom­mer til å bli en vin­mes­sig utford­ring. Vi får se hva vi kan fin­ne. Vi må ha mer detal­jer for å se hva slags vin vi kan fin­ne langs 13. etap­pe fra Muret til Rodez. 14. etap­pe fra Rodez til Men­de kan bli en vel så stor utfordring.

15. etap­pe tar oss til Rhô­ne, hvor det er mye god vin. Etap­pen synes å kom­me sør­fra inn til Valen­ce, som er den syd­ligs­te byen i det som reg­nes som den nord­li­ge delen av Rhô­ne. Vi kom­mer ikke inn i de vik­tigs­te vin­om­rå­de­ne, men noe vin skal vi kla­re å fin­ne. 16. etap­pe fra Bourg-de-Péa­ge til Gap bør må med noen av de mer inter­es­san­te delen av Rhô­ne. Men vi må ha mer detal­jer for å fin­ne ut hvil­ke viner det blir.

17. etap­pe tar oss inn i Alpe­ne. Den ser ikke ut til å ha de mest utford­ren­de klat­rin­ge­ne. Men det kan bli en utford­ring å fin­ne vin. 18. etap­pe fra Gap til Saint-Jean-de-Mau­rien­ne blir også en utford­ring. Den går gene­relt høyt. Laves­te punkt synes å være 365 meter over havet, og da går det mes­te av etap­pen høy­ere enn der man kan dyr­ke vin. 19. etap­pe fra Saint-Jean-de-Mau­rien­ne til La Tous­suire — Les Sybel­les, der bør det være mulig å fin­ne noe å drik­ke. 20. etap­pe fra Moda­ne Val­fré­jus til Alpe‑d’Huez blir en hef­tig fjell­e­tap­pe med klas­sisk avslut­ning. Men det blir ikke lett å fin­ne vin langs den etappen.

Avslut­nings­etap­pen fra Sèv­res til Paris blir nok igjen en utford­ring om vi skal fin­ne vin, selv om det pro­du­se­res noe vin i og rundt Paris. Dess­uten: Det blir nok champag­ne den dagen. Poeng­til­de­lin­gen er noe end­ret, med for­del til de som vin­ner spurt­etap­pe­ne. Det kan bli for­del til Mar­cel Kit­tel og Mark Caven­dish, og kan­skje en ulem­pe for Edvald Boa­sson Hagen og Alex­an­der Kristoff i kam­pen om den grøn­ne poeng­trøy­en. Så sann­syn­lig­he­ten for at det står en nord­mann på podi­et i Paris er nok ikke så stor.

Jeg mer­ket meg at Chris­ti­an Paasche tvit­ret at det­te kom til å bli noe av det har­des­te for dem. Først køen ned fra Alpe‑d’Huez etter etap­pen opp ditt, og så 630 km til Paris. Jeg er glad jeg ikke skal kjø­re den strek­nin­gen. Dere får i alle fall sør­ge for en skik­ke­lig fest etter avslut­nin­gen i Paris, Christian!

Les vins du Tour de France 2015

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email