Gjennomgang av vikepliktregler for syklister

Sam­ferd­sels­mi­nis­ter Ketil Sol­vik Olsen har bedt Veg­di­rek­to­ra­tet om å gjen­nom­gå vike­plikt­reg­le­ne for syk­lis­ter på nytt. Dagens vike­plikt­reg­ler er et uover­sikt­lig og uklart vill­niss, og er et eksem­pel på hvor­dan sli­ke reg­ler ikke bør utfor­mes. Vi får håpe at det kom­mer noe mer ut av det­te den­ne gang, enn det gjor­de sist. Folk som satt mye nær­me­re den pro­ses­sen enn meg, sier at det den gang var ster­ke mot­kref­ter i Veg­di­rek­to­ra­tet som ikke vil­le gi syk­lis­te­ne bed­re for­hold. Kan­skje er noen av de tem­met, ned­kjem­pet eller pen­sjo­nert siden den gang. Det er i det minst lov å håpe.

Vike­plikt­reg­le­ne anfø­res gjer­ne som en inn­ven­ding mot f.eks. å inn­føre dansk “syk­kel­sti” i Nor­ge, en syk­kel­sti som er fysisk adskilt fra kjøre­fel­tet med kant­stein eller lig­nen­de. Når vike­plikt­reg­le­ne blir et argu­ment mot å ta i bru­ke gode syk­kel­løs­nin­ger, da er det åpen­bart at det er vike­plikt­reg­le­ne og ikke syk­kel­sti­en det er noe galt med.

Con­ti­nue read­ing Gjen­nom­gang av vike­plikt­reg­ler for syk­lis­ter

Søndag er vel de “syndige helgenene” tilbake

Søn­dag 2. novem­ber er “Alle hel­gens dag”. Det er den dagen man­ge besø­ker kirke­går­de­ne for å se til grav­ste­de­ne til sine kjæ­re. Jeg skal ikke mene noe om hvor­vidt de fin­nes hel­ge­ner og hvor dis­se even­tu­elt er. Men ett er i alle fall gans­ke sik­kert: De kom­mer ikke i bil!

Alt for man­ge set­ter seg i sine biler og tar det for gitt at man skal kun­ne par­ke­re ved kirke­går­de­ne på en dag som den­ne. Når alt for man­ge vel­ger å kjø­re bil til sam­me sted, opp­står det en slags masse­psy­ko­se blant bilis­ter, som synes å tro at man da kan par­ke­re over alt — f.eks. i syk­kel­felt. Par­ke­rings­reg­ler gjel­der visst ikke, om det bare er nok parkeringssyndere.

I Mono­litt­vei­en, langs Vest­re grav­lund er det syk­kel­felt, og det er en del av det som påstås å være et hoved­syk­kel­vei­nett i Oslo.

Con­ti­nue read­ing Søn­dag er vel de “syn­di­ge hel­ge­ne­ne” til­ba­ke