Gjennomgang av vikepliktregler for syklister

Sam­ferd­sels­mi­nis­ter Ketil Sol­vik Olsen har bedt Veg­di­rek­to­ra­tet om å gjen­nom­gå vike­plikt­reg­le­ne for syk­lis­ter på nytt. Dagens vike­plikt­reg­ler er et uover­sikt­lig og uklart vill­niss, og er et eksem­pel på hvor­dan sli­ke reg­ler ikke bør utfor­mes. Vi får håpe at det kom­mer noe mer ut av det­te den­ne gang, enn det gjor­de sist. Folk som satt mye nær­me­re den pro­ses­sen enn meg, sier at det den gang var ster­ke mot­kref­ter i Veg­di­rek­to­ra­tet som ikke vil­le gi syk­lis­te­ne bed­re for­hold. Kan­skje er noen av de tem­met, ned­kjem­pet eller pen­sjo­nert siden den gang. Det er i det minst lov å håpe.

Vike­plikt­reg­le­ne anfø­res gjer­ne som en inn­ven­ding mot f.eks. å inn­føre dansk “syk­kel­sti” i Nor­ge, en syk­kel­sti som er fysisk adskilt fra kjøre­fel­tet med kant­stein eller lig­nen­de. Når vike­plikt­reg­le­ne blir et argu­ment mot å ta i bru­ke gode syk­kel­løs­nin­ger, da er det åpen­bart at det er vike­plikt­reg­le­ne og ikke syk­kel­sti­en det er noe galt med.

Når syk­lis­ter befin­ner seg i kjøre­fel­tet, inklu­si­ve syk­kel­felt, gjel­der de van­li­ge vike­plikt­reg­le­ne. Man har vike­plikt for tra­fikk fra høy­re, også for syk­lis­ter som kom­mer fra høy­re. Syk­ler man på for­skjørs­vei, da har man som syk­list for­skjørs­rett på lik lin­je men annen tra­fikk i den­ne vei­en. Om syk­kel­fel­tet er adskilt med noe litt mer hånd­fast enn en malt stri­pe i asfal­ten, bør det være uten betyd­ning for vikeplikten.

Bilis­ter og and­re som skal krys­se et kjøre­felt, også et syk­kel­felt, har vike­plikt for tra­fikk i det­te kjøre­fel­tet. Bilis­ter som skal svin­ge til høy­re har vike­plikt for syk­lis­ter i syk­kel­felt som skal rett fram. Det­te gjel­der enten det er syk­kel­felt eller ikke, og bilis­ter har også vike­plikt for syk­lis­ter som syk­ler på vei­ens skul­der. Men alt­så ikke om de syk­ler på sykkelvei.

Det­te har Oslo­po­li­ti­et ikke likt, og har der­for “løst” det­te ved å insis­te­re på at syk­kel­felt skal opp­hø­re før kryss. Det end­rer ikke vike­plik­ten, det gjør det bare mer uklart. Men fra nytt­år har Poli­ti­et hel­dig­vis ikke len­ger skilt­myn­dig­het i Oslo, så da kan vi håpe på at det blir slutt på den­ne sabotasjen.

Det er når man har syk­kel­vei (som det er alt for få av) eller gang- og syk­kel­vei at reg­le­ne blir håp­løse. Tra­fikk fra syk­kel­vei og gang- og syk­kel­vei har i utagang­spunk­tet vike­plikt for all annen tra­fikk. Det er et ledd i klar­gjø­rin­gen av at syk­lis­ter er tra­fik­kens paria­kas­te som ikke er prioritert.

Er det der­imot utkjør­sel, har man vike­plikt for tra­fikk på syk­kel­vei­en. Det­te føl­ger av tra­fikk­reg­lene § 7 nr 4 førs­te ledd som lyder:

Kjø­rende som kom­mer fra par­ke­rings­plass, holde­plass, torg, eien­dom, ben­sin­sta­sjon, gågate, gate­tun eller lik­nende områ­de har vike­plikt for annen tra­fi­kant. Det sam­me gjel­der den som kom­mer fra gårds­veg eller annen veg som ikke er åpen for almin­ne­lig ferd­sel, eller som svin­ger inn på kjøre­ba­nen fra vegens skulder.”

Jeg mener at det­te bil­det fra Trond­heim, som jeg har til­latt meg å låne fra en twit­ter­mel­ding fra Adri­an S Wer­ner, er eksem­pel på en utkjør­sel hvor krys­sen­de tra­fikk vil­le hatt vike­plikt for tra­fikk på syk­kel­vei­en, selv uten skil­ting.  Så vidt jeg vet er det også et eksem­pel på at veg­ve­se­net ikke vil­le skil­te på sykkelveien.

Vikeplikt_PrøvenBil

Hva som er vei og hva som er utkjør­sel, f.eks. når det er inn­kjø­ring til et kjøpe­sen­ter, er ikke godt å si. Jeg mener at den­ne utkjø­rin­gen fra par­ke­rin­gen ved Frog­ner­stran­den er en utkjør­sel med vike­plikt for krys­sen­de gang- og sykkelvei.

WIMG_0643_DxO

Men her er det fle­re pro­ble­mer. Tra­fikk­reg­le­ne § 7 nr 4 sier bare at det er kjø­ren­de som kom­mer fra par­ke­rings­plass” mm som har vike­plikt. Det bur­de være like selv­sagt at man har vike­plikt når man kjø­rer inn på et slikt sted, men det sier ikke tra­fikk­reg­le­ne i dag. Tar man tra­fikk­reg­le­ne på alvor, noe man helst bør kun­ne gjø­re, så avhen­ger vike­plikt for gang- og syk­kel­vei langs Frog­ner­stran­den av hvil­ken vei bilis­ten kjø­rer, hvil­ket blir gans­ke meningsløst.

Dess­uten illust­rer eksem­pe­let pro­ble­met med at man ofte mer­ker opp fot­gjen­ger­felt der gang- og syk­kel­vei krys­ser annen vei, med de uklar­he­ter det med­fø­rer når det gjel­der syk­lis­ter. Mer­kin­gen bør vise at det er syk­kel­vei eller gang- og syk­kel­vei, ikke fot­gjen­ger­felt, ved krys­sing av annen vei.

Her svik­ter dagens reg­ler på det helt ele­men­tæ­re når det gjel­der utfor­ming av tra­fikk­reg­ler: Vi kan mene mye om hvem som skal ha vike­plikt. Men det skal ald­ri være tvil om hvem som har vike­plikt. Vi kan ikke base­re oss på at bilis­ter og syk­lis­ter skal brem­se opp og ten­ke seg om: Er det­te en vei, eller er den en utkjør­sel? Klar­het og kon­se­kvens er et abso­lutt krav. Om min hukom­mel­se ikke svik­ter helt, har det også vært et til­fel­le hvor de ansvar­li­ge sa at man måt­te under­sø­ke gjel­den­de regu­le­rings­plan for å fin­ne ut hvem som had­de vike­plikt i et kon­kret til­fel­le — som om bilis­ter og syk­lis­ter all­tid har gjel­den­de regu­le­rings­plan for hån­den og sjek­ker den­ne før de bestem­mer seg for om de må vike eller ikke. Uklar­he­ten i dagens reg­ler, som for­ster­kes av mang­len­de skil­ting, er gans­ke enkelt et eksem­pel på dår­lig hånd­verk fra de som har utfor­met reglene.

Man må like­stil­le syk­kel­vei­en med et kjøre­felt for så vidt gjel­der vike­plikt­reg­le­ne. Det betyr at den som svin­ger av fra en vei og krys­ser en syk­kel­vei, skal ha vike­plikt. I dag er det slik at om man som syk­list på en syk­kel­vei blir pas­sert av en bilist rett foran et kryss, og den­ne bilis­ten svin­ger av til høy­re rett foran syk­lis­ten, da har syk­lis­ten vike­plikt. Det er gans­ke åpen­bart at det­te gir far­li­ge situa­sjo­ner. Man skal ikke kun­ne kjø­re for­bi, for så å skjæ­re inn foran en syk­list. Hel­dig­vis er man­ge bilis­ter bed­re enn reg­le­ne, og slip­per syk­lis­te­ne fram. Men man kan ikke base­re seg på det, og det er nok som ikke gjør det til at det­te er situa­sjo­ner som fører til man­ge ulykker.

Når kan krys­ser en syk­kel­vei ved inn­kjø­ring på en vei, bør det i det mins­te være slik at man har vike­plikt for tra­fikk på syk­kel­vei når den­ne går langs for­kjørs­vei. Det betyr at skilt som viser vike­plikt må stå før syk­kel­vei. Den­ne illust­ra­sjo­nen hen­tet fra Veg­ve­se­nets hef­te om tra­fikk­reg­ler for syk­lis­ter, viser klart hvor­dan det ikke skal være. Her bur­de bilis­ten hatt vike­plikt for tra­fikk på gang- og syk­kel­vei­en, og vike­plikt­skil­tet bur­de ha vært plas­sert før krys­sing av gang- og sykkelvei.

Vikeplikt_sykkelveiOm man bør ha en gene­rell vike­plikt for syk­kel­vei i sli­ke situa­sjo­ner, er jeg noe mer usik­ker på. Jeg synes man­ge fot­gjen­ge­res opp­tre­den i fot­gjen­ger­felt er gans­ke skrem­men­de: Alt for man­ge går bare rett over, uten å se seg for, som i en slags blind til­lit til at bilis­ter som har vike­plikt vil stop­pe (eller bare i gene­rell tanke­løs­het). Reg­ler som opp­ford­rer syk­lis­ter til å opp­tre på sam­me måte, er jeg i utgangs­punk­tet ikke til­talt av.

Det­te er en form for skil­ting (igjen hen­tet fra Frank­ri­ke) som jeg gjer­ne skul­le ha sett mer av:

OLYMPUS DIGITAL CAMERADet er full stopp før syk­kel­vei, og vike­plikt før inn­kjø­ring i rund­kjø­ring. Utfor­min­gen er ikke helt god. Det kan lett føre til at bilis­ter krys­ser syk­kel­vei­en, og blir stå­en­de slik at de blok­ke­rer den­ne mens de ven­ter på at det blir klart for å kjø­re inn i rund­kjø­rin­gen. Det skal ikke være tvil om at det er for­budt å stå i og blok­ke­re syk­kel­vei­en, og det er vik­tig at det­te hånd­he­ves — akku­rat som man bør hånd­heve at man ikke skal kjø­re inn i og blok­ke­re et kryss når det ikke er mulig å kom­me ut av krys­set. Men der det noen som har opp­levd at poli­ti­et har brydd seg om å hånd­heve reg­ler til syk­lis­ters fordel?

Det er gans­ke van­lig at bil­ster får et for­var­sel 100–200 meter før det er full stopp. Sli­ke for­vars­ler skal syk­lis­ter selv­sagt også ha. Men de tren­ger nep­pe like lang var­sel­strek­ning, bl.a. for­di far­ten gjer­ne er mind­re. Vi bør ha den­ne type skil­ting (også det­te fra Frank­ri­ke), hvor man som her vars­les 50 m før det er full stopp (noe annet er at det­ter er en utkjør­sel fra par­ke­ring, hvor bilis­te­ne bur­de hatt vikeplikt).

OLYMPUS DIGITAL CAMERANår syk­kel­vei krys­ser annen vei, bør i utgangs­punk­tet de van­li­ge vike­plikt­reg­ler gjel­de: Man har vike­plikt for tra­fikk fra høy­re, hvis ikke annet er skil­tet. Men her kom­mer vi til et annet punkt:

Det må skil­tes! Sta­tens veg­ve­sen har som prin­sipp at det ikke skil­tes for syk­lis­ter (eller fot­gjen­ge­re). Åpen­bart nød­ven­di­ge skilt som f.eks. vars­ler om at det er slutt på syk­kel­felt eller syk­kel­vei, fin­nes ikke i Nor­ge. Veg­di­rek­to­ra­tet har i sin “vis­dom” kon­klu­dert med at sli­ke skilt ikke er nød­ven­di­ge. Og deres begrun­nel­se viser at det de egent­lig mener er at sli­ke skilt ikke har betyd­ning for bilis­ter, og at man der­for ikke tren­ger dem. De lever åpen­bart i den tro at syk­lis­ter liker å leve far­lig, og at end­rin­ger i tra­fikk­bil­det skal kom­me brått og uven­tet og uten for­var­sel for syk­lis­ter. Veg­di­rek­to­ra­tet og Sta­tens veg­ve­sen vet at liv vil­le ha vært spart om man had­de skil­tet bed­re for syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re. Men de hol­der fast ved sin prak­sis om ikke å skil­te, og fore­trek­ker åpen­bart at syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re blir ska­det og drept.

yield_to_bikes_signI Nor­ge lever myn­dig­he­te­ne i en slags frykt for å lage “skilt­jun­gel”, og fore­trek­ker hel­ler “skil­tør­ken”. Prin­sip­pet er at det er bed­re med ti skilt for lite enn ett for mye. Men ved end­ring av vike­plikt­reg­ler kan man ikke base­re seg på at nye reg­ler umid­del­bart syn­ker inn hos bilis­ter. De må hele tiden min­nes om det­te ved skil­ting, med skilt med bud­skap omtrent som det­te, men selv­sagt utfor­met etter nors­ke skilt­stan­dard, selv om skil­tet ikke skul­le si noe annet enn det som uan­sett vil­le ha fulgt av reglene.

Jeg syk­ler gans­ke mye i Frank­ri­ke. Jeg har ingen anel­se om hva som der er hoved­re­ge­len om vike­plikt på syk­kel­vei­er. Men det spil­ler ingen rol­le. Det er i prak­sis all­tid skil­tet, så det er ald­ri tvil om hva som gjelder.

WIMG_1826Noen gan­ger (litt for ofte etter min smak) har tra­fikk på syk­kel­vei vike­plikt, and­re gan­ger har krys­sen­de bilis­ter vikeplikt.

WIMG_1834_DxO_rawDet­te eksem­pe­let fra Bel­gia eller Tysk­land viser hvor­dan man skil­ter på en gang- og syk­kel­vei hvis man vil at den skal ha vike­plikt for krys­sen­de vei. (Jeg sier Bel­gia eller Tysk­land. Det er en kor­ri­dor langs en gam­mel og nå ned­lagt jern­bane­lin­je gjen­nom Tysk­land som er Bel­gisk ter­ri­to­ri­um. Man krys­ser gren­sen hele tiden, og vet ikke når man er i hvil­ket land. Vin­ter­ved­li­ke­hol­det var hel­ler ikke der som det bur­de være, men at man ikke var for­be­redt på snø­fall i mars er det kan­skje let­te­re å til­gi der enn her.)

WIMG_9492_DxOMen det hol­der ikke med en gjen­nom­gang av vike­plikt­reg­le­ne, selv om det er en god begyn­nel­se. Man må også gjen­nom­gå og revi­de­re skilt­for­skrif­te­ne, her­under inn­føre skilt som i dag mang­ler, og ikke minst end­re skilt­prak­sis. Og man må pålegg sik­ker avstand ved pas­se­ring av syk­lis­ter (minst 1,5 meter), osv, klar­gjø­re hva som gjel­der mel­lom syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re på gang- og syk­kel­vei, osv.

Print Friendly, PDF & Email