Søndag er vel de “syndige helgenene” tilbake

Søn­dag 2. novem­ber er “Alle hel­gens dag”. Det er den dagen man­ge besø­ker kirke­går­de­ne for å se til grav­ste­de­ne til sine kjæ­re. Jeg skal ikke mene noe om hvor­vidt de fin­nes hel­ge­ner og hvor dis­se even­tu­elt er. Men ett er i alle fall gans­ke sik­kert: De kom­mer ikke i bil!

Alt for man­ge set­ter seg i sine biler og tar det for gitt at man skal kun­ne par­ke­re ved kirke­går­de­ne på en dag som den­ne. Når alt for man­ge vel­ger å kjø­re bil til sam­me sted, opp­står det en slags masse­psy­ko­se blant bilis­ter, som synes å tro at man da kan par­ke­re over alt — f.eks. i syk­kel­felt. Par­ke­rings­reg­ler gjel­der visst ikke, om det bare er nok parkeringssyndere.

I Mono­litt­vei­en, langs Vest­re grav­lund er det syk­kel­felt, og det er en del av det som påstås å være et hoved­syk­kel­vei­nett i Oslo.

Men de som kom­mer i bil for å gå på Vest­re grav­lund synes å leve i den tro at det i alle fall den­ne dagen er par­ke­ring. Slik så det ut i syk­kel­fel­tet i Mono­litt­vei­en “Alle hel­gens dag” for noen år siden, da jeg syk­let for­bi her.

WIMG_5875_DxOFor­søk på å påpe­ke at det­te var syk­kel­felt og at det er all stans for­budt i syk­kel­felt, ble avvist med kom­men­ta­rer av typen “alle and­re står jo her”, og “hvor skal vi ellers par­ke­re?”. At alle and­re par­ke­rer ulov­lig gjør det ikke noe mer lov­lig å par­ke­re i sykkelfeltet.

Til spørs­må­let om hvor man ellers skal par­ke­re, er sva­ret gans­ke enkelt: Du kan ikke reg­ne med at du skal kun­ne ta bil og par­ke­re rett ved kirke­går­den på en dag som den­ne. Det er T‑banestasjon rett ved Vest­re grav­lund (Bor­gen), så det er ikke vans­ke­lig å kom­me dit uten bil. Men det for­ut­set­ter at man akti­ve­rer de små grå. Ser man på hvor­dan folk par­ke­rer, synes det som om man­ge besø­ken­de ikke har så man­ge små grå å aktivere.

Jeg fikk også høre en del om hvor for­fer­de­lig per­son jeg var som kun­ne kla­ge på de som bare skul­le på kirke­går­den for å se til gra­ve­ne. Men egent­lig had­de jeg bare valgt å syk­le “hoved­syk­kel­vei­en” på en tur opp til Try­vann på en i utgangs­punk­tet gans­ke van­lig søndag.

Man får bare håpe at Bymiljø­eta­ten har rime­lig god bered­skap først­kom­men­de søn­dag, og at de ofte tar turen inn­om Mono­litt­vei­en og even­tu­elt and­re vei­er som på til­sva­ren­de måte ram­mes av “de syn­di­ge hel­ge­ner i bil”.

Print Friendly, PDF & Email