I noen byer tar man syklister på alvor!

Med den over­skrif­ten for­står alle at jeg ikke skri­ver om Oslo. Det­te er noen tan­ker etter å ha til­brakt et par dager i Køben­havn. Jeg var der for å del­ta på en kon­fe­ran­se, ikke ikke får å utfors­ke syk­kel­for­hol­de­ne. Men jeg had­de tatt med meg min Brompton-syk­kel, og fikk noen timer på den. Vi reis­te ned med båten, og jeg syk­let fra hav­nen og inn til sen­trum. Jeg had­de gans­ke god tid før jeg skul­le ta fly­et hjem. Jeg benyt­tet anled­nin­gen til å fin­ne noen geocacher på vei­en til fly­plas­sen, og la inn en liten omvei om Cykel­slan­gen, før jeg syk­let på kryss og tvers over Ama­ger  i ret­ning Kastrup.

Da jeg gikk av båten og klar­gjor­de syk­ke­len, var jeg litt over­ras­ket over at det ikke var en klart skil­tet syk­kel­vei mot sen­truk. Det had­de jeg i grun­nen ven­tet å fin­ne. Det var syk­kel­sti på den ene siden av vei­en, men det var litt uklart om den var ment som en- eller toveis, men den fun­ger­te i prak­sis som toveis sykkelvei.

Con­ti­nue read­ing I noen byer tar man syk­lis­ter på alvor!

Vi trenger fler menn på sykkel!

Det er to grup­per igjen som det fort­satt er “lov” å mob­be i det nors­ke sam­fun­net: Hvi­te, hete­ro­fi­le, mid­del­ald­ren­de menn, og syk­lis­ter. Hvis det er hvi­te, hete­ro­fi­le, mid­del­ald­ren­de menn på syk­kel, da er man eks­tra utsatt. Om man til og med vel­ger å kle seg hen­sikts­mes­sig ved å ifø­re seg syk­kel­klær når man syk­ler, det som kon­dom­fe­ti­sjis­te­ne kal­ler “kon­dom­drakt”, da er man utstøtt. Det går ikke så langt tid mel­lom hver gang vi kan lese noe som gir inn­trykk av at det er et pro­blem at noen mid­del­ald­ren­de menn syk­ler. Jeg er dritt­lei av den type for­doms­ful­le kom­men­ta­rer om folk som sykler.

Av de dum­mes­te utspill jeg har sett på len­ge, var kvinne­po­li­tisk leder i SV, Marthe Ham­mers krav om en femi­nis­tisk syk­kel­po­li­tikk. Hun mener at man tren­ger et kjønns­per­spek­tiv og sier:

Dagens syk­lis­ter har gul syk­kel­jak­ke og de syk­ler fort. Jeg vil at man skal kun­ne bru­ke syk­ke­len som et frem­komst­mid­del uten at man nød­ven­dig­vis tren­ger å tre­ne og bli svett. Jeg vil at man skal kun­ne syk­le med skjørt.”

Con­ti­nue read­ing Vi tren­ger fler menn på syk­kel!

Si nei til planen for Storokrysset

Sta­tens veg­ve­sen har lagt fram en plan for Stor­o­krys­set. Om jeg har for­stått det rett, er det­te et for­slag som nå skal behand­les poli­tisk i Oslo. I Oslo­by kan vi lese dette:

Siden pla­nen ikke er behand­let i Plan- og byg­nings­eta­ten, er det uklart når det blir bygge­start eller hvor mye pro­sjek­tet vil kos­te. Iføl­ge kom­mu­ni­ka­sjons­di­rek­tør Tru­de Isak­sen tar eta­ten sik­te på høring i midt­en av november.”

Pla­nen lig­ger ute til høring med hørings­frist 5. janu­ar 2015, så her må alle gode kref­ter trå til og si hva de mener om pla­nen. Jeg anbe­fa­ler også å lese Kvar­dags­syk­lists utmer­ke­de gjen­nom­gang av pla­ne­ne for Stor­o­krys­set.

Oslo kom­mu­ne bør så fort som mulig si nei til det som Sta­tens veg­ve­sen har foreslått.

Con­ti­nue read­ing Si nei til pla­nen for Stor­o­krys­set

Opphavsrett og varemerker nok en gang. Denne gang Munch

Edvard Munchs arbei­der fal­ler i det fri ved utlø­pet av det­te året. Så fra 1. janu­ar 2015 er hans arbei­der fri. Hvem som helst kan gjen­gi og utnyt­te hans verk, uten å spør­re noen om lov. Siden det fort­satt er en måned igjen til Munchs arbei­der er fri, vel­ger jeg å illust­re­re den­ne kom­men­ta­ren med et bil­det av muse­et, og ikke noen av Munchs bil­der. Det er køen til fjor­årets utmer­ke­de utstil­ling Munch 150.

På dis­se tider for et år siden var det Vige­lands­mu­se­et som vil­le for­sø­ke å utvi­de ver­net gjen­nom vare­merke­re­gist­re­ring. De vil­le også regist­re­re selve ver­ke­ne som figur­mer­ker, muli­gens i en tro på at man da skul­le kun­ne hind­re at noen lag­de mini­ty­rer av Sinna­tag­gen, dil­do av mono­lit­ten, osv. Hel­dig­vis ble de regist­re­rings­søk­na­de­ne avvist. Om de er påkla­get, og even­tu­ell sta­tus for den behand­lin­gen, er jeg ikke sik­ker på.

Nå er det Munch­mu­se­et som sat­ser på vare­merke­re­gist­re­ring. Men det ser ut til at de har lært litt av Vige­land­sa­ken. Man inn­ser at Edvard Munchs ver­ker er fri, og at hvem som helst kan gjen­gi dis­se uten å spør­re ver­ken Munch­mu­se­et eller and­re om lov. Om de gjen­gis på en pla­kat, i en bok, på en T‑skjorte eller et kaffe­krus, spil­ler ingen rol­le. En vare­merke­re­gist­re­ring vil­le ikke kun­ne ha hind­ret dette.

Con­ti­nue read­ing Opp­havs­rett og vare­mer­ker nok en gang. Den­ne gang Munch

Veileder plagierte studenter

Vei­le­der pla­gier­te stu­den­ter” er en over­skrift i sis­te num­mer av Uni­ver­si­tas, hvor de skri­ver om en sak fra Nor­ges idretts­høg­sko­le. Slikt gjør man ikke. Man bru­kes ikke and­res mate­ria­le, enten det er fra stu­den­ter eller and­re, og gir det ut som sitt eget.

Når det er en vei­le­der som utnyt­ter stu­den­ters arbeid er det eks­tra ille på grunn av det til­lits­for­hol­det det må være mel­lom vei­le­der og stu­dent. Det er en assy­met­risk rela­sjon, og da bør den som sit­ter i en slags makt­po­si­sjon være eks­tra varsom.

Når det er sagt, har jeg man­ge gan­ger tenkt at vi bør bli flin­ke­re til å utnyt­te stu­den­ters arbei­der, ikke minst deres mas­ter­opp­ga­ver m.m. Det gjø­res mye ver­di­fullt arbeid som ikke står støtt nok på egne ben til å pub­li­se­res som de er — annet enn i diver­se skrift­se­ri­er, i DUO og til­sva­ren­de digi­ta­le arki­ver. Hvis arbei­det er offent­lig­gjort, da kan man gjø­re bruk av det som annet pub­li­sert mate­ria­le, også om det bare er til­gjen­ge­lig i arki­ver som DUO.

Con­ti­nue read­ing Vei­le­der pla­gier­te stu­den­ter

Det er ikke lov å sykle i fylla! UP-sjef tryner igjen

UP.-lederen i Agder og Roga­land, Øystein Krog­stad, bør ver­nes mot seg selv og nek­tes å utta­le seg til media. Det er ikke ofte man ser en politi­le­der som til de gra­der tråk­ker i sala­ten, sær­lig når han sier noe om syk­lis­ter. Dess­uten bør en leder i Uttryk­nings­po­li­ti­et kun­ne tra­fikk­reg­le­ne. “Det er lov­lig å syk­le i fyl­la”, sier han til NRK Roga­land. Det kan selv­føl­ge­lig hen­de at det­te bare er nok en klø­ne­te utta­lel­se, og at det ikke var slik han men­te det.

Den gene­rel­le rege­len om kjø­ring og rus i vei­tra­fikk­lo­ven § 21 førs­te ledd, gjel­der også for syklister:

 “Ingen må føre eller for­sø­ke å føre kjøre­tøy når han er i en slik til­stand at han ikke kan anses skik­ket til å kjø­re på trygg måte, hva enten det­te har sin årsak i at han er påvir­ket av alko­hol eller annet beru­sen­de eller bedø­ven­de mid­del, eller i at han er syk, svek­ket, sli­ten eller trett, eller skyl­des and­re omstendigheter.”

Con­ti­nue read­ing Det er ikke lov å syk­le i fyl­la! UP-sjef try­ner igjen

En stjerne skinner i natt. Stjernekampen er over

Jeg har sagt det før: Jeg liker “Stjerne­kamp”. Jeg liker at dyk­ti­ge folk må gjø­re det de i utgangs­punk­tet dri­ver med, men gå langt uten­for sin komfortsone.

De har vært dyk­ti­ge med cas­tin­gen. Da jeg så lis­ten med navn, og så det førs­te av høs­tens pro­gram, tenk­te jeg at nå had­de de måt­tet gra­ve dypt i skuf­fen. Men så står den ene etter den and­re av for meg helt ukjen­te artist fram som vir­ke­li­ge stjerneskudd.

Stort sett har pro­gram­met gått som det skul­le gå, og bes­te sto igjen til slutt. Nora er en god og ver­dig vin­ner. Hun star­tet ut som litt usik­ker, og jeg så i alle fall ikke for meg at hun skul­le bli fina­list og vin­ner. Men hun har vokst enormt i de uke­ne Stjerne­kamp har pågått. Hen­nes rei­se har vært inter­es­sant å føl­ge. Rei­dunn Sæther har vært på topp hele tiden. Jeg håper og tror at beg­ge vil få skik­ke­li­ge kar­rie­re­løft etter den­ne seson­gens program.

Con­ti­nue read­ing En stjer­ne skin­ner i natt. Stjerne­kam­pen er over

Årets julekalender begynner å ta form

Det er igjen tid for å set­te sam­men årets jule­ka­len­der. Tra­di­sjo­nen tro er min jule­ka­len­der en kas­se assor­tert jule­øl. Skjønt det stem­mer ikke helt. En kas­se var et utmer­ket utgangs­punkt da det bare var van­li­ge halv­flas­ker. I dag varie­rer flaske­stør­rel­se­ne så mye at det ikke fun­ge­rer med en tra­di­sjo­nell ølkas­se som ram­me. Men det er inn­hol­det som tel­ler, og det er fort­satt 24 flas­ker juleøl.

Jeg har hatt slik jule­ka­len­der i man­ge år, uten jeg hus­ker akku­rat hvor man­ge. Mye har end­ret seg i løpet av de åre­ne. I begyn­nel­sen var val­gets kval hvil­ke øl som skul­le få bli repre­sen­tert i kalen­de­ren med mer enn en flas­ke. Det fan­tes ikke 24 sor­ter jule­øl. I dag har Vin­mono­po­let mer enn 100 sor­ter jule­øl i sine lis­ter. Så utford­rin­gen nå er å begren­se seg — noe som ikke all­tid er min ster­kes­te side. Så det har blitt litt mer enn 24 flas­ker, så noen får ikke bli med i kalenderen.

Con­ti­nue read­ing Årets jule­ka­len­der begyn­ner å ta form

Risikalbelt å være forsker i Italia

Sis­te num­mer av Fors­ker­fo­rum har en artik­kel med tit­te­len “Når kata­stro­fen ram­mar” om fem fors­ke­re som ble dømt for uakt­somt drap på 29 per­soner etter jord­skjel­vet i L’Aqui­la i 2009. Totalt døde 309 men­nes­ker i det­te jord­skjel­vet. Pårø­ren­de etter de 29 som den­ne saken gjaldt, men­te at de døde for­di de ble væren­de i hjem­me­ne sine etter å ha blitt bero­li­get av myn­dig­he­ter og eks­per­ter. [Foto: Wiki­me­dia Com­mon CC BY-SA 3.0]

At det var risi­ko for jord­skjelv i områ­det og at man måt­te reg­ne med at det vil­le kom­me et jord­skjelv, var vel­kjent. Akku­rat som vet at det en eller annen gang vil kom­me et nytt jord­skjelv i Cali­for­nia langs San Andreas for­kast­nin­gen, som blant annet går gjen­nom San Fran­cis­co Bay områ­det. Men ingen kan si når det kom­mer. Til fors­ker­fo­rum sier seis­mo­logi­pro­fes­sor Kuv­vet Ata­kan ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen:

Å spør­je ein seis­mo­log kva dag eit jord­skjelv vil kome, er som å spør­je ein meteoro­log kva sekund den førs­te regn­dro­pen skal fal­le. Jor­das ind­re defor­ma­sjon og pro­ses­sa­ne som lei­er til det, skjer svært sak­te. I bes­te fall kan vi seie noko om sann­sy­net for eit stort jord­skjelv i løpet av dei nes­te 30 åra.”

Con­ti­nue read­ing Risi­kal­belt å være fors­ker i Ita­lia

ID-tyveri og banksvindel

Den­ne nye svin­de­l­for­men er i ferd med å ta av i Nor­ge”, harKjell-Ola Klei­ven som over­skrift på et inn­legg om ID-tyve­ri og bank­svin­del. Jeg vet ikke hvem Kjell-Ola Klei­ven er. På sin blogg beskri­ver han seg som Fore­drags­hol­der – Risiko­eks­pert, Kom­mu­ni­ka­sjons­mann – Filan­trop, Blog­ger. Klik­ker vi på “les mer”, kan vi blant annet lese at han “siden tid­lig 2000-tal­let [har] hatt inn­sam­ling, struk­tu­re­ring og tolk­ning av infor­ma­sjon som sitt leve­brød”. Det er vel det svært man­ge av oss dri­ver med. Res­ten er rekla­me for Kjell-Ola Klei­ven som foredragsholder.

Han beskri­ver at svin­de­len kan opp­le­ves slik:

Jeg kom til å tas­te feil konto­num­mer da jeg skul­le gjø­re en over­fø­ring. Pen­ge­ne skal der­med ha hav­net på din kon­to, og jeg had­de satt pris på om du kun­ne til­bake­føre dis­se til konto­num­mer xxxx.xx.xxx.xx. Over­fø­rin­gen er på 150.000 og du fin­ner den i nett­ban­ken din datert den 18.01. Takk for at du tilbakefører»”

Con­ti­nue read­ing ID-tyve­ri og bank­svin­del