Veiutbyggingen i Bjørvika må granskes! @ketilso @VegvesenOst @Gurimelby

Vei­ut­byg­ging: en i Bjør­vi­ka er en skan­da­le hvor de ansvar­li­ge har fosømt en gyl­len mulig­het, og øde­lagt et nytt byom­rå­de ved å gjø­re det til et bil­hel­ve­te. Jeg min­ner om at det­te var måten pro­sjek­tet ble beskre­vet på. På Sta­tens veg­ve­sens nett­si­der om pro­sjek­tet, kan vi bl.a. lese det­te under over­skrif­ten “Bak­grunn”:

Visjo­nen om at Bjør­vika som por­ten til Nor­ges hoved­stad skal frem­stå som et uttrykk for moder­ne norsk bykul­tur og iden­ti­tet i bygge­kunst, tek­no­logi og bære­kraf­tig byut­vik­ling. Den nye byde­len skal være til gle­de og stolt­het for hele Oslos befolk­ning, og bevisst bidra til å beskri­ve byens his­to­riske utvik­ling fra opp­rin­nel­sen til det 21. århund­re.

Con­ti­nue read­ing Vei­ut­byg­gin­gen i Bjør­vi­ka må grans­kes! @ketilso @VegvesenOst @Gurimelby