Veiutbyggingen i Bjørvika må granskes! @ketilso @VegvesenOst @Gurimelby

Veiutbygging: en i Bjørvika er en skandale hvor de ansvarlige har fosømt en gyllen mulighet, og ødelagt et nytt byområde ved å gjøre det til et bilhelvete. Jeg minner om at dette var måten prosjektet ble beskrevet på. På Sta­tens veg­ve­sens nett­si­der om pro­sjek­tet, kan vi bl.a. lese dette under over­skrif­ten “Bak­grunn”:

Visjo­nen om at Bjør­vika som por­ten til Nor­ges hoved­stad skal frem­stå som et uttrykk for moderne norsk bykul­tur og iden­ti­tet i bygge­kunst, tek­no­logi og bære­kraf­tig byut­vik­ling. Den nye byde­len skal være til glede og stolt­het for hele Oslos befolk­ning, og bevisst bidra til å beskrive byens his­to­riske utvik­ling fra opp­rin­nel­sen til det 21. århundre.

Continue reading Veiutbyggingen i Bjørvika må granskes! @ketilso @VegvesenOst @Gurimelby