Veiutbyggingen i Bjørvika må granskes! @ketilso @VegvesenOst @Gurimelby

Vei­ut­byg­ging: en i Bjør­vi­ka er en skan­da­le hvor de ansvar­li­ge har fosømt en gyl­len mulig­het, og øde­lagt et nytt byom­rå­de ved å gjø­re det til et bil­hel­ve­te. Jeg min­ner om at det­te var måten pro­sjek­tet ble beskre­vet på. På Sta­tens veg­ve­sens nett­si­der om pro­sjek­tet, kan vi bl.a. lese det­te under over­skrif­ten “Bak­grunn”:

Visjo­nen om at Bjør­vika som por­ten til Nor­ges hoved­stad skal frem­stå som et uttrykk for moder­ne norsk bykul­tur og iden­ti­tet i bygge­kunst, tek­no­logi og bære­kraf­tig byut­vik­ling. Den nye byde­len skal være til gle­de og stolt­het for hele Oslos befolk­ning, og bevisst bidra til å beskri­ve byens his­to­riske utvik­ling fra opp­rin­nel­sen til det 21. århund­re.

Og det fortsetter:

Veg­pro­sjek­tet E18 Bjør­vika har to hovedbegrunnelser:

  • Byut­vik­ling

  • Miljø­venn­lig transport”

Er det noen fra Sta­tens veg­ve­sen som tør stå fram og si at Bjør­vi­ka og Dron­ning Eufe­mias gate

frem­stå[r] som et uttrykk for moder­ne norsk bykul­tur og iden­ti­tet i bygge­kunst, tek­no­logi og bære­kraf­tig byutvikling.”?

Er det et eksem­pel på at man har lyk­kes med, enn si seriøst for­søkt å få til “miljø­venn­lig trans­port”? eller at det er et godt bidrag til Oslos byutvikling?

Det var man­ge fag­re ord om “parade­gate” osv da den ble plan­lagt og solgt inn som pro­sjekt. Det var bløff og falsk rekla­me alt sam­men. Det bur­de være ele­men­tært og selv­sagt: Hvis man skal lage en “parade­gate”, da skal man ikke ha gjen­nom­kjø­ring der. Pro­sjek­tet er et spø­kel­se fra 1960-tal­let, og noe som ikke bur­de ha vært mulig i 2014.

Jeg har ikke sett noen som har for­svart resul­ta­tet eller det som har skjedd. Sta­tens veg­ve­sen har kom­mer med unn­skyld­nin­ger og bort­for­kla­rin­ger. Men det de sier er ikke sant. De er åpen­bart ikke sær­lig for­nøyd med eller stolt av det­te pro­sjek­tet i Sta­tens veg­ve­sen hel­ler, siden alle synes å ha gått og gjemt seg. Det vi vet er at regu­le­rings­pla­nens krav om gjen­nom­gå­en­de syk­kel­tra­sé fra øst til vest ikke er fulgt opp og gjen­nom­ført. Tross alle for­søk på å late som noe annet: Bilis­te­ne er prio­ri­tert. Sta­tens veg­ve­sen, som har hatt ansva­ret for pro­sjek­tet, har nok en gang og sær­de­les etter­tryk­ke­lig vist at de er Sta­tens bilveg­ve­sen. Noe må gjø­res med den etaten.

Det er åpen­bart at det­te er en løs­ning for for­ti­den, som et slags for­søk på å gjen­ska­pe hel­ve­tet fra Råd­hus­plas­sen da E18, med ca 10 kjøre­felt gikk over der. En så lite frem­tids­ret­tet tra­fikk­løs­ning kan ikke vare. Man vil måt­te gjø­re vel­dig mye på nytt for å ret­te opp ska­de­ne som har skjedd. Det vi vet er at det­te vil kom­me til å kos­te vel­dig mye mer enn om man had­de gjort det ordent­li­ge med en gang. De ansvar­li­ge for det­te pro­sjek­tet har bidratt til å skus­le bort en av de sto­re byut­vik­lings­mu­lig­he­te­ne, og til å kas­te bort vel­dig man­ge offent­li­ge pen­ger ved å kjø­re pro­sjek­tet i et blind­spor og i grøften.

Men hvor­dan kun­ne det­te skje? Det må vi få vite. Hvor­dan var det mulig at alle gode inten­sjo­ner for­svant under­veis for å gi plass til den hel­li­ge bilen? Vi må få vite hvem som had­de ansva­ret, som la pre­mis­se­ne for beslut­nin­ge­ne og hvem som tok avgjø­rel­se­ne om å gjø­re det slik. Det kan godt hen­de at noen hoder bør rul­le i en slik pro­sess: Det er nød­ven­dig å mar­ke­re at de ansvar­li­ge ikke kan gjem­me seg bort, hel­ler ikke i det offent­li­ge — og bare ven­te på nes­te mulig­het til å gjen­ta fade­sen. De som had­de ansva­ret for at det ble som det ble, må ikke få mulig­he­ten til å gjø­re noe lig­nen­de igjen.

Kom­mune­re­vi­sjo­nen laget en utmer­ket rap­port om den mang­len­de gjen­nom­fø­rin­gen av hoved­syk­kel­vei­pla­nen i Oslo, og vis­te gjen­nom det at de er i stand til å utfø­re sli­ke opp­ga­ver. Kan­skje kan Riks­re­vi­sjo­nen også gjø­re noe, siden det tross alt var Sta­tens veg­ve­sen som had­de ansva­ret for det­te pro­sjek­tet. Eller man kan set­te det bort til noe uten­for­stå­en­de. Det er i alle fall en jobb som må gjø­res, og den må gjø­res av noen and­re enn Sta­tens vegvesen/Vegdirektoratet. En eks­tern gransk­ning kom­mer til å kos­te. Men det blir veksle­pen­ger sam­men­lig­net med det man har kas­tet bort på å lage en ubru­ke­lig løsning.

Fram til det­te skjer, får vi håpe at man­ge som skal skri­ve mas­ter­opp­ga­ver i sats­vi­ten­skap, byplan­leg­ging osv ser inter­es­san­te mulig­he­ter her, slik at vi får man­ge stu­di­er som kan bely­se det som skjed­de og hvor­dan det kun­ne gå så galt. Det bør også være mye inter­es­sant for grav­en­de jour­na­lis­ter her.

Det er også en annen lær­dom å trek­ke av det­te: Vi kan ikke sto­le på Sta­tens veg­ve­sen (men det viss­te vi vel fra før).

Print Friendly, PDF & Email