ID-tyveri og banksvindel

Den­ne nye svin­de­l­for­men er i ferd med å ta av i Nor­ge”, harKjell-Ola Klei­ven som over­skrift på et inn­legg om ID-tyve­ri og bank­svin­del. Jeg vet ikke hvem Kjell-Ola Klei­ven er. På sin blogg beskri­ver han seg som Fore­drags­hol­der – Risiko­eks­pert, Kom­mu­ni­ka­sjons­mann – Filan­trop, Blog­ger. Klik­ker vi på “les mer”, kan vi blant annet lese at han “siden tid­lig 2000-tal­let [har] hatt inn­sam­ling, struk­tu­re­ring og tolk­ning av infor­ma­sjon som sitt leve­brød”. Det er vel det svært man­ge av oss dri­ver med. Res­ten er rekla­me for Kjell-Ola Klei­ven som foredragsholder.

Han beskri­ver at svin­de­len kan opp­le­ves slik:

Jeg kom til å tas­te feil konto­num­mer da jeg skul­le gjø­re en over­fø­ring. Pen­ge­ne skal der­med ha hav­net på din kon­to, og jeg had­de satt pris på om du kun­ne til­bake­føre dis­se til konto­num­mer xxxx.xx.xxx.xx. Over­fø­rin­gen er på 150.000 og du fin­ner den i nett­ban­ken din datert den 18.01. Takk for at du tilbakefører»”

Con­ti­nue read­ing ID-tyve­ri og bank­svin­del