Risikalbelt å være forsker i Italia

Sis­te num­mer av Fors­ker­fo­rum har en artik­kel med tit­te­len “Når kata­stro­fen ram­mar” om fem fors­ke­re som ble dømt for uakt­somt drap på 29 per­soner etter jord­skjel­vet i L’Aqui­la i 2009. Totalt døde 309 men­nes­ker i det­te jord­skjel­vet. Pårø­ren­de etter de 29 som den­ne saken gjaldt, men­te at de døde for­di de ble væren­de i hjem­me­ne sine etter å ha blitt bero­li­get av myn­dig­he­ter og eks­per­ter. [Foto: Wiki­me­dia Com­mon CC BY-SA 3.0]

At det var risi­ko for jord­skjelv i områ­det og at man måt­te reg­ne med at det vil­le kom­me et jord­skjelv, var vel­kjent. Akku­rat som vet at det en eller annen gang vil kom­me et nytt jord­skjelv i Cali­for­nia langs San Andreas for­kast­nin­gen, som blant annet går gjen­nom San Fran­cis­co Bay områ­det. Men ingen kan si når det kom­mer. Til fors­ker­fo­rum sier seis­mo­logi­pro­fes­sor Kuv­vet Ata­kan ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen:

Å spør­je ein seis­mo­log kva dag eit jord­skjelv vil kome, er som å spør­je ein meteoro­log kva sekund den førs­te regn­dro­pen skal fal­le. Jor­das ind­re defor­ma­sjon og pro­ses­sa­ne som lei­er til det, skjer svært sak­te. I bes­te fall kan vi seie noko om sann­sy­net for eit stort jord­skjelv i løpet av dei nes­te 30 åra.”

Con­ti­nue read­ing Risi­kal­belt å være fors­ker i Ita­lia