En stjerne skinner i natt. Stjernekampen er over

Jeg har sagt det før: Jeg liker “Stjerne­kamp”. Jeg liker at dyk­ti­ge folk må gjø­re det de i utgangs­punk­tet dri­ver med, men gå langt uten­for sin komfortsone.

De har vært dyk­ti­ge med cas­tin­gen. Da jeg så lis­ten med navn, og så det førs­te av høs­tens pro­gram, tenk­te jeg at nå had­de de måt­tet gra­ve dypt i skuf­fen. Men så står den ene etter den and­re av for meg helt ukjen­te artist fram som vir­ke­li­ge stjerneskudd.

Stort sett har pro­gram­met gått som det skul­le gå, og bes­te sto igjen til slutt. Nora er en god og ver­dig vin­ner. Hun star­tet ut som litt usik­ker, og jeg så i alle fall ikke for meg at hun skul­le bli fina­list og vin­ner. Men hun har vokst enormt i de uke­ne Stjerne­kamp har pågått. Hen­nes rei­se har vært inter­es­sant å føl­ge. Rei­dunn Sæther har vært på topp hele tiden. Jeg håper og tror at beg­ge vil få skik­ke­li­ge kar­rie­re­løft etter den­ne seson­gens program.

Con­ti­nue read­ing En stjer­ne skin­ner i natt. Stjerne­kam­pen er over

Årets julekalender begynner å ta form

Det er igjen tid for å set­te sam­men årets jule­ka­len­der. Tra­di­sjo­nen tro er min jule­ka­len­der en kas­se assor­tert jule­øl. Skjønt det stem­mer ikke helt. En kas­se var et utmer­ket utgangs­punkt da det bare var van­li­ge halv­flas­ker. I dag varie­rer flaske­stør­rel­se­ne så mye at det ikke fun­ge­rer med en tra­di­sjo­nell ølkas­se som ram­me. Men det er inn­hol­det som tel­ler, og det er fort­satt 24 flas­ker juleøl.

Jeg har hatt slik jule­ka­len­der i man­ge år, uten jeg hus­ker akku­rat hvor man­ge. Mye har end­ret seg i løpet av de åre­ne. I begyn­nel­sen var val­gets kval hvil­ke øl som skul­le få bli repre­sen­tert i kalen­de­ren med mer enn en flas­ke. Det fan­tes ikke 24 sor­ter jule­øl. I dag har Vin­mono­po­let mer enn 100 sor­ter jule­øl i sine lis­ter. Så utford­rin­gen nå er å begren­se seg — noe som ikke all­tid er min ster­kes­te side. Så det har blitt litt mer enn 24 flas­ker, så noen får ikke bli med i kalenderen.

Con­ti­nue read­ing Årets jule­ka­len­der begyn­ner å ta form