Årets julekalender begynner å ta form

Det er igjen tid for å set­te sam­men årets jule­ka­len­der. Tra­di­sjo­nen tro er min jule­ka­len­der en kas­se assor­tert jule­øl. Skjønt det stem­mer ikke helt. En kas­se var et utmer­ket utgangs­punkt da det bare var van­li­ge halv­flas­ker. I dag varie­rer flaske­stør­rel­se­ne så mye at det ikke fun­ge­rer med en tra­di­sjo­nell ølkas­se som ram­me. Men det er inn­hol­det som tel­ler, og det er fort­satt 24 flas­ker juleøl.

Jeg har hatt slik jule­ka­len­der i man­ge år, uten jeg hus­ker akku­rat hvor man­ge. Mye har end­ret seg i løpet av de åre­ne. I begyn­nel­sen var val­gets kval hvil­ke øl som skul­le få bli repre­sen­tert i kalen­de­ren med mer enn en flas­ke. Det fan­tes ikke 24 sor­ter jule­øl. I dag har Vin­mono­po­let mer enn 100 sor­ter jule­øl i sine lis­ter. Så utford­rin­gen nå er å begren­se seg — noe som ikke all­tid er min ster­kes­te side. Så det har blitt litt mer enn 24 flas­ker, så noen får ikke bli med i kalenderen.

Jeg har i år styrt unna de sto­re bryg­ge­ri­ene. Det er ikke noe Ring­nes eller Han­sa i årets jule­ka­len­der. Skjønt det er en sann­het med vis­se modi­fi­ka­sjo­ner, etter som Han­sa har kjøpt Nøg­ne Ø. Men så len­ge Nøg­ne Ø fort­set­ter å være Nøg­ne Ø, er ikke det noe pro­blem. Her er de som er kan­di­da­ter til å bli med i årets jule­ka­len­der. (Ikke alle er med i Vin­mono­po­lets nettbutikk).

WIMG_6042_DxO

Fra venst­re:

Det blir en utford­ring her. Vin­ter­solverv eller sol­snu, og Tho­mas­mes­se er beg­ge på den 21. desem­ber. Tho­mas­mes­se er den dagen man etter gam­mel tra­di­sjon skul­le sma­ke på jule­ølet. Og det kom­mer en sol­snu til. Men det er vel en utford­ring vi må klare.

Tred­je heat er dette:

WIMG_6046_DxO

Sis­te fel­tet skul­le også vært seks øl om regne­styk­ket skul­le ha gått opp. Men det ble åtte. Så av de 26 sort­e­ne jule­øl er det to som ikke får bli med i kalenderen.WIMG_6047_DxO

Det skal nok bli jul i år også!

Print Friendly, PDF & Email