En stjerne skinner i natt. Stjernekampen er over

Jeg har sagt det før: Jeg liker “Stjerne­kamp”. Jeg liker at dyk­ti­ge folk må gjø­re det de i utgangs­punk­tet dri­ver med, men gå langt uten­for sin komfortsone.

De har vært dyk­ti­ge med cas­tin­gen. Da jeg så lis­ten med navn, og så det førs­te av høs­tens pro­gram, tenk­te jeg at nå had­de de måt­tet gra­ve dypt i skuf­fen. Men så står den ene etter den and­re av for meg helt ukjen­te artist fram som vir­ke­li­ge stjerneskudd.

Stort sett har pro­gram­met gått som det skul­le gå, og bes­te sto igjen til slutt. Nora er en god og ver­dig vin­ner. Hun star­tet ut som litt usik­ker, og jeg så i alle fall ikke for meg at hun skul­le bli fina­list og vin­ner. Men hun har vokst enormt i de uke­ne Stjerne­kamp har pågått. Hen­nes rei­se har vært inter­es­sant å føl­ge. Rei­dunn Sæther har vært på topp hele tiden. Jeg håper og tror at beg­ge vil få skik­ke­li­ge kar­rie­re­løft etter den­ne seson­gens program.

Raylee har også vist seg fram som et stor­ta­lent. Med sine 17 år reg­ner jeg med at vi vil får høre mye til hen­ne i åre­ne som kom­mer. Hun kun­ne godt ha vært i fina­len, men der var det bare plass til to.ø

Jørn Hoel har vært en stor, posi­tiv over­ras­kel­se. Jeg vil­le ald­ri ha tip­pet at han skul­le ha nådd så langt som han gjor­de. Jørn Hoel i ope­ra, det så jeg for meg som et kata­stro­fe­sce­na­rio. Men han kom fra det også på gans­ke bruk­bart vis. Han har sat­set minst 100% i alt han har gjort, og har hele vei­en kom­met ned på bena. Like­vel er jeg glad for at han ikke ble en av fina­lis­te­ne. Han er så etab­lert. Han har gjen­nom sin inn­sats i Stjerne­kamp fått vist at han an vel­dig mye mer enn man­ge av oss trod­de, anta­ge­lig­vis også mer enn han trod­de selv. Men han tren­ger ikke det­te spring­bret­tet like mye som de to finalistene.

Det blir stjerne­kamp også nes­te år. Det blir spen­nen­de å se hvem de da fin­ner fram til. En jeg godt kun­ne ten­ke meg å se i en utga­ve av Stjerne­kamp er Mari­us Roth Chris­ten­sen, tid­li­ge­re voka­list i ban­det “Seig­menn”, og nå fast som solist ved Den nors­ke ope­ra. Så langt jeg kan hus­ke har det til nå ikke vært noen med jazz­bak­grunn. Sis­sel End­re­sen eller Sil­je Neer­gård kun­ne vært inter­es­san­te del­ta­ke­re. Men aller helst håper jeg at de igjen kla­rer å fin­ne fram ukjen­te talen­ter som får sin sto­re sjan­se gjen­nom Stjernekamp.

Print Friendly, PDF & Email