Det er ikke lov å sykle i fylla! UP-sjef tryner igjen

UP.-lederen i Agder og Roga­land, Øystein Krog­stad, bør ver­nes mot seg selv og nek­tes å utta­le seg til media. Det er ikke ofte man ser en politi­le­der som til de gra­der tråk­ker i sala­ten, sær­lig når han sier noe om syk­lis­ter. Dess­uten bør en leder i Uttryk­nings­po­li­ti­et kun­ne tra­fikk­reg­le­ne. “Det er lov­lig å syk­le i fyl­la”, sier han til NRK Roga­land. Det kan selv­føl­ge­lig hen­de at det­te bare er nok en klø­ne­te utta­lel­se, og at det ikke var slik han men­te det.

Den gene­rel­le rege­len om kjø­ring og rus i vei­tra­fikk­lo­ven § 21 førs­te ledd, gjel­der også for syklister:

 “Ingen må føre eller for­sø­ke å føre kjøre­tøy når han er i en slik til­stand at han ikke kan anses skik­ket til å kjø­re på trygg måte, hva enten det­te har sin årsak i at han er påvir­ket av alko­hol eller annet beru­sen­de eller bedø­ven­de mid­del, eller i at han er syk, svek­ket, sli­ten eller trett, eller skyl­des and­re omstendigheter.”

Men § 22 annet ledd, som blant annet inne­hol­der pro­mille­gren­sen på 0,2, gjel­der bare for fører av motor­kjøre­tøy. Og syk­kel er ikke motor­kjøre­tøy. Vi kan lese:

UP-sje­fen er sam­ti­dig klar på at det ikke er en god idé å syk­le hvis du er over­sta­dig beruset.”,

Hvis man er over­sta­dig beru­set, da er man åpen­bart påvir­ket av alko­hol på en slik måte at man ikke er skik­ket til å syk­le på en trygg måte. Det er med and­re ord ulov­lig å syk­le når man er over­sta­dig beruset.

Print Friendly, PDF & Email