Det er ikke lov å sykle i fylla! UP-sjef tryner igjen

UP.-lederen i Agder og Roga­land, Øystein Krog­stad, bør ver­nes mot seg selv og nek­tes å utta­le seg til media. Det er ikke ofte man ser en politi­le­der som til de gra­der tråk­ker i sala­ten, sær­lig når han sier noe om syk­lis­ter. Dess­uten bør en leder i Uttryk­nings­po­li­ti­et kun­ne tra­fikk­reg­le­ne. “Det er lov­lig å syk­le i fyl­la”, sier han til NRK Roga­land. Det kan selv­føl­ge­lig hen­de at det­te bare er nok en klø­ne­te utta­lel­se, og at det ikke var slik han men­te det.

Den gene­rel­le rege­len om kjø­ring og rus i vei­tra­fikk­lo­ven § 21 førs­te ledd, gjel­der også for syk­lis­ter:

 “Ingen må føre eller for­sø­ke å føre kjøre­tøy når han er i en slik til­stand at han ikke kan anses skik­ket til å kjø­re på trygg måte, hva enten det­te har sin årsak i at han er påvir­ket av alko­hol eller annet beru­sen­de eller bedø­ven­de mid­del, eller i at han er syk, svek­ket, sli­ten eller trett, eller skyl­des and­re omsten­dig­he­ter.”

Men § 22 annet ledd, som blant annet inne­hol­der pro­mille­gren­sen på 0,2, gjel­der bare for fører av motor­kjøre­tøy. Og syk­kel er ikke motor­kjøre­tøy. Vi kan lese:

UP-sje­fen er sam­ti­dig klar på at det ikke er en god idé å syk­le hvis du er over­sta­dig beru­set.”,

Hvis man er over­sta­dig beru­set, da er man åpen­bart påvir­ket av alko­hol på en slik måte at man ikke er skik­ket til å syk­le på en trygg måte. Det er med and­re ord ulov­lig å syk­le når man er over­sta­dig beru­set.

Print Friendly, PDF & Email
 • Takk for den avkla­rin­gen — at fylle­syk­ling er lov er noe jeg har hørt man­ge gan­ger opp gjen­nom åre­ne…

 • Olav­Tor­vund

  Men som sagt: 0,2-grensen gjel­der ikke. Så man kan nok syk­le etter et par øl eller et par glass vin — uten at jeg noen gang har sett noen saker hvor det har blitt truk­ket noen gren­se.

 • Petter Abra­ham­sen

  Han har jo rett i at det er lov å syk­le beru­set med­mind­re “han er i en slik til­stand at han ikke kan anses skik­ket til å kjø­re på trygg måte”. Syk­le er jo gans­ke enkelt og utgjør liten risi­ko for and­re så det kan vel lett påbe­ro­pes at man kjø­rer “på trygg måte”. Pro­ble­met er selv­føl­ge­lig at det kre­ves skjønn og at det skjøn­net svek­kes pro­por­sjo­nalt med rusen…

  Så vidt meg bekjent er der gans­ke vans­ke­lig å bli dømt for “fylle­syk­ling” og det fin­nes vel kun en dom­felt i Nor­ge der syk­lis­ten kol­li­der­te med en moped? Er det for­øv­rig slik at man kan mis­te ser­ti­fi­ka­tet ved fylle­syk­ling?

 • Mar­tin P. Hoff

  Muli­gens en mager trøst, men Krog­stad er like stig­ma­ti­se­ren­de i omta­le av bilis­ter som syk­lis­ter. Han bur­de nok, som du påpe­ker, ver­nes mot seg selv og nek­tes å få utta­le seg til media. Link her: http://www.nrk.no/sorlandet/verstingene-er-over-50-ar-1.11470393

 • Sti­an

  Det kan være verdt å nev­ne at det­te kun gjel­der syk­ling på områ­der som omfat­tes av vei­tra­fikk­lo­ven. Syk­ler man på for­tau eller gang­veg er det tra­fikk­reg­le­ne som gjel­der.

  Der står det, under § 18.Særlige bestem­mel­ser for syk­len­de:

  Syk­ling på gang­veg, for­tau eller i gang­felt er til­latt når gang­tra­fik­ken er liten og syk­lin­gen ikke med­fø­rer fare eller er til hin­der for gåen­de. Slik syk­ling må ved pas­se­ring av gåen­de skje i god avstand og i til­nær­met gang­fart.”

  Her vil jeg tro det er et stør­re rom for tolk­ning enn hva vei­tra­fikk­lo­ven til­la­ter.

 • Olav­Tor­vund

  Vei­tra­fikk­lo­ven gjel­der også på for­tau.

 • Sti­an

  Vil du utdy­pe det­te? I lovens inn­led­ning står det tyde­lig at den, for annen ferd­sel enn motor­vogn, gjel­der “på veg eller på områ­de som har almin­ne­lig tra­fikk med motor­vogn”.

  Fin­nes det and­re forskrifter/regler som regu­le­rer det­te?

 • Arne Berg­stu­en

  Tull og vas. Syk­kel er ikke et kjøre­tøy i føl­ge lovens bok­stav. Hvor i lov­ver­ket fin­ner du det? Det hand­ler om moto­ri­ser­te kjøre­tøy, også para­graf 21 1. ledd. Så UP sje­fen har sitt helt på det tør­re.

 • Arne Berg­stu­en

  Jasså du sen­su­re­rer de du er uenig med?

 • Olav­Tor­vund

  Du kan f.eks. se syk­kel­for­skrif­ten § 2: “Syk­kel: Kjøre­tøy som dri­ves frem ved trå- eller vei­van­ord­ning, unn­tatt kjøre­tøy som bare er bereg­net for lek.” og vei­tra­fikkllo­ven § 2.

 • Olav­Tor­vund

  Jeg sen­su­re­rer ingen. Men det kan hen­de jeg sjek­ker en til­syne­la­ten­de tøve­te påstand, og at jeg ikke gid­der å gjø­re det umid­del­bart. I det­te til­fel­let var det bare tøv — men det ble ikke sen­su­rert av den grunn. Og strek er satt for den­ne trå­den.

 • Arne Berg­stu­en

  Hvor­dan kan det være en tøve­te påstand? Det er du som tar feil!!

 • Olav­Tor­vund

  Du høres ut som en pape­gøye som bare gjen­tar “Pol­ly vil ha kjeks”. Totalt uin­ter­es­sant å dis­ku­te­re med sli­ke. Du må gjer­ne gjen­ta din påstand så man­ge gan­ger du orker. Men gjør det et annet sted enn på min blogg. Her er strek satt.