Veileder plagierte studenter

Vei­le­der pla­gier­te stu­den­ter” er en over­skrift i sis­te num­mer av Uni­ver­si­tas, hvor de skri­ver om en sak fra Nor­ges idretts­høg­sko­le. Slikt gjør man ikke. Man bru­kes ikke and­res mate­ria­le, enten det er fra stu­den­ter eller and­re, og gir det ut som sitt eget.

Når det er en vei­le­der som utnyt­ter stu­den­ters arbeid er det eks­tra ille på grunn av det til­lits­for­hol­det det må være mel­lom vei­le­der og stu­dent. Det er en assy­met­risk rela­sjon, og da bør den som sit­ter i en slags makt­po­si­sjon være eks­tra varsom.

Når det er sagt, har jeg man­ge gan­ger tenkt at vi bør bli flin­ke­re til å utnyt­te stu­den­ters arbei­der, ikke minst deres mas­ter­opp­ga­ver m.m. Det gjø­res mye ver­di­fullt arbeid som ikke står støtt nok på egne ben til å pub­li­se­res som de er — annet enn i diver­se skrift­se­ri­er, i DUO og til­sva­ren­de digi­ta­le arki­ver. Hvis arbei­det er offent­lig­gjort, da kan man gjø­re bruk av det som annet pub­li­sert mate­ria­le, også om det bare er til­gjen­ge­lig i arki­ver som DUO.

Con­ti­nue read­ing Vei­le­der pla­gier­te stu­den­ter