Veileder plagierte studenter

Vei­le­der pla­gier­te stu­den­ter” er en over­skrift i sis­te num­mer av Uni­ver­si­tas, hvor de skri­ver om en sak fra Nor­ges idretts­høg­sko­le. Slikt gjør man ikke. Man bru­kes ikke and­res mate­ria­le, enten det er fra stu­den­ter eller and­re, og gir det ut som sitt eget.

Når det er en vei­le­der som utnyt­ter stu­den­ters arbeid er det eks­tra ille på grunn av det til­lits­for­hol­det det må være mel­lom vei­le­der og stu­dent. Det er en assy­met­risk rela­sjon, og da bør den som sit­ter i en slags makt­po­si­sjon være eks­tra varsom.

Når det er sagt, har jeg man­ge gan­ger tenkt at vi bør bli flin­ke­re til å utnyt­te stu­den­ters arbei­der, ikke minst deres mas­ter­opp­ga­ver m.m. Det gjø­res mye ver­di­fullt arbeid som ikke står støtt nok på egne ben til å pub­li­se­res som de er — annet enn i diver­se skrift­se­ri­er, i DUO og til­sva­ren­de digi­ta­le arki­ver. Hvis arbei­det er offent­lig­gjort, da kan man gjø­re bruk av det som annet pub­li­sert mate­ria­le, også om det bare er til­gjen­ge­lig i arki­ver som DUO.

Vi bør etter min mening også bli flin­ke­re til å ten­ke på muli­ge tema­er til mas­ter­opp­ga­ver som skal kun­ne utnyt­tes i et stør­re pro­sjekt. Mas­ter­opp­ga­ver er gjer­ne punkt­stu­di­er, og kan som sådan være ver­di­ful­le som grunn­lag for behand­ling av uli­ke tema­er i f.eks. en lærebok.

Men skul­le jeg vel­ge å utnyt­te et upub­li­sert stu­dent­ar­beid i en slik sam­men­heng, da måt­te det selv­sagt skje i for­stå­el­se med ved­kom­men­de stu­dent, og stu­den­ten skal selv­føl­ge­lig kredi­te­res. Det har vært mye dis­ku­sjon om site­rings­prak­sis, og jeg synes at kra­ve­ne noen gan­ger over­dri­ves — nes­ten slik at man må ha kilde­an­gi­vel­ser for rene selvfølgeligheter.

Jeg vil­le vel ha valgt å skri­ve omtrent noe slikt: “Det­te kapit­te­let byg­ger i stor grad på Peder Ås’ mas­ter­opp­ga­ve “Mas­ter­opp­gave­tit­tel”, som jeg var vei­le­der for. Det­te gjø­res i for­stå­el­se med Peder Ås.”

Når egen stu­die­tid begyn­ner å kom­me på gans­ke lang avstand, er det ikke helt lett å ten­ke seg til­ba­ke til hvor­dan man da vil­le ha rea­gert. Men hvis jeg had­de vært stu­dent og en pro­fes­sor sa at han eller hun gjer­ne vil­le bru­ke noe av det jeg had­de skre­vet, i en bok som ved­kom­men­de arbei­der med, da had­de jeg tatt det som et kom­pli­ment og en aner­kjen­nel­se. Selv­føl­ge­lig for­ut­satt at det gjø­res i full åpen­het og med kredi­te­ring.  Om man som ung og nyut­dan­net kom­mer inn i fot­no­te­ne i en fag­bok, da er vel ikke det den dår­ligs­te attes­ten man kan få.

Uni­ver­si­tas skri­ver også at saken er klart brudd for reg­le­ne om med­for­fat­ter­skap. Prak­sis for med­for­fat­ter­skap varie­rer fra fag til fag. I fag hvor man i hoved­sak pre­sen­te­rer resul­ta­ter fra empi­ris­ke under­sø­kel­ser, det være seg eks­pe­ri­men­tel­le eller and­re, er det vik­tig at den eller de som har gjort de under­sø­kel­ser hvis resul­ta­ter pre­sen­te­res, kredi­te­res som med­for­fat­te­re. I noen fag kom­mer artik­ler nes­ten med rulletekst.

I mer for­tol­ken­de fag, som huma­nio­ra, jus og mye sam­funns­vi­ten­skap, er det mind­re van­lig med man­ge med­for­fat­te­re. I jus vil­le det vært gans­ke uten­ke­lig at en stu­dent, hvis arbei­der man i stor grad byg­ger på i en del av en bok, vil stå som med­for­fat­ter. Og selv vil­le jeg ikke ha øns­ket å stå som med­for­fat­ter på noe hvis jeg ikke had­de kon­troll med det ende­li­ge resultatet.

Det har vært til­fel­ler hvor det kun­ne ha vært fris­ten­de å skri­ve om en mas­ter­opp­ga­ve til en artik­kel, men i så fall måt­te det ha vært basert på en avta­le hvor beg­ges vil­le stå som for­fat­te­re. Jeg har til nå ikke gjort det.

Noen vil sik­kert også ten­ke på at stu­den­te­ne skul­le hatt noen av inn­tek­ten fra en even­tu­ell lære­bok. Til det er å si at man tje­ner svært lite på å skri­ve lære­bø­ker, med mind­re man skri­ver en bok som alle på et stu­di­um med svært man­ge stu­den­ter må ha. Det er ikke noe å dele med de hvis arbei­der man har gjort bruk av.

Print Friendly, PDF & Email