Opphavsrett og varemerker nok en gang. Denne gang Munch

Edvard Munchs arbei­der fal­ler i det fri ved utlø­pet av det­te året. Så fra 1. janu­ar 2015 er hans arbei­der fri. Hvem som helst kan gjen­gi og utnyt­te hans verk, uten å spør­re noen om lov. Siden det fort­satt er en måned igjen til Munchs arbei­der er fri, vel­ger jeg å illust­re­re den­ne kom­men­ta­ren med et bil­det av muse­et, og ikke noen av Munchs bil­der. Det er køen til fjor­årets utmer­ke­de utstil­ling Munch 150.

På dis­se tider for et år siden var det Vige­lands­mu­se­et som vil­le for­sø­ke å utvi­de ver­net gjen­nom vare­merke­re­gist­re­ring. De vil­le også regist­re­re selve ver­ke­ne som figur­mer­ker, muli­gens i en tro på at man da skul­le kun­ne hind­re at noen lag­de mini­ty­rer av Sinna­tag­gen, dil­do av mono­lit­ten, osv. Hel­dig­vis ble de regist­re­rings­søk­na­de­ne avvist. Om de er påkla­get, og even­tu­ell sta­tus for den behand­lin­gen, er jeg ikke sik­ker på.

Nå er det Munch­mu­se­et som sat­ser på vare­merke­re­gist­re­ring. Men det ser ut til at de har lært litt av Vige­land­sa­ken. Man inn­ser at Edvard Munchs ver­ker er fri, og at hvem som helst kan gjen­gi dis­se uten å spør­re ver­ken Munch­mu­se­et eller and­re om lov. Om de gjen­gis på en pla­kat, i en bok, på en T‑skjorte eller et kaffe­krus, spil­ler ingen rol­le. En vare­merke­re­gist­re­ring vil­le ikke kun­ne ha hind­ret dette.

Con­ti­nue read­ing Opp­havs­rett og vare­mer­ker nok en gang. Den­ne gang Munch