Vi trenger fler menn på sykkel!

Det er to grup­per igjen som det fort­satt er “lov” å mob­be i det nors­ke sam­fun­net: Hvi­te, hete­ro­fi­le, mid­del­ald­ren­de menn, og syk­lis­ter. Hvis det er hvi­te, hete­ro­fi­le, mid­del­ald­ren­de menn på syk­kel, da er man eks­tra utsatt. Om man til og med vel­ger å kle seg hen­sikts­mes­sig ved å ifø­re seg syk­kel­klær når man syk­ler, det som kon­dom­fe­ti­sjis­te­ne kal­ler “kon­dom­drakt”, da er man utstøtt. Det går ikke så langt tid mel­lom hver gang vi kan lese noe som gir inn­trykk av at det er et pro­blem at noen mid­del­ald­ren­de menn syk­ler. Jeg er dritt­lei av den type for­doms­ful­le kom­men­ta­rer om folk som sykler.

Av de dum­mes­te utspill jeg har sett på len­ge, var kvinne­po­li­tisk leder i SV, Marthe Ham­mers krav om en femi­nis­tisk syk­kel­po­li­tikk. Hun mener at man tren­ger et kjønns­per­spek­tiv og sier:

Dagens syk­lis­ter har gul syk­kel­jak­ke og de syk­ler fort. Jeg vil at man skal kun­ne bru­ke syk­ke­len som et frem­komst­mid­del uten at man nød­ven­dig­vis tren­ger å tre­ne og bli svett. Jeg vil at man skal kun­ne syk­le med skjørt.”

Con­ti­nue read­ing Vi tren­ger fler menn på syk­kel!

Si nei til planen for Storokrysset

Sta­tens veg­ve­sen har lagt fram en plan for Stor­o­krys­set. Om jeg har for­stått det rett, er det­te et for­slag som nå skal behand­les poli­tisk i Oslo. I Oslo­by kan vi lese dette:

Siden pla­nen ikke er behand­let i Plan- og byg­nings­eta­ten, er det uklart når det blir bygge­start eller hvor mye pro­sjek­tet vil kos­te. Iføl­ge kom­mu­ni­ka­sjons­di­rek­tør Tru­de Isak­sen tar eta­ten sik­te på høring i midt­en av november.”

Pla­nen lig­ger ute til høring med hørings­frist 5. janu­ar 2015, så her må alle gode kref­ter trå til og si hva de mener om pla­nen. Jeg anbe­fa­ler også å lese Kvar­dags­syk­lists utmer­ke­de gjen­nom­gang av pla­ne­ne for Stor­o­krys­set.

Oslo kom­mu­ne bør så fort som mulig si nei til det som Sta­tens veg­ve­sen har foreslått.

Con­ti­nue read­ing Si nei til pla­nen for Stor­o­krys­set