Si nei til planen for Storokrysset

Sta­tens veg­ve­sen har lagt fram en plan for Stor­o­krys­set. Om jeg har for­stått det rett, er det­te et for­slag som nå skal behand­les poli­tisk i Oslo. I Oslo­by kan vi lese dette:

Siden pla­nen ikke er behand­let i Plan- og byg­nings­eta­ten, er det uklart når det blir bygge­start eller hvor mye pro­sjek­tet vil kos­te. Iføl­ge kom­mu­ni­ka­sjons­di­rek­tør Tru­de Isak­sen tar eta­ten sik­te på høring i midt­en av november.”

Pla­nen lig­ger ute til høring med hørings­frist 5. janu­ar 2015, så her må alle gode kref­ter trå til og si hva de mener om pla­nen. Jeg anbe­fa­ler også å lese Kvar­dags­syk­lists utmer­ke­de gjen­nom­gang av pla­ne­ne for Stor­o­krys­set.

Oslo kom­mu­ne bør så fort som mulig si nei til det som Sta­tens veg­ve­sen har foreslått.

Det er ingen til­rette­leg­ging for syk­lis­ter som skal over Stor­o­krys­set i ret­ning Gref­sen. På spør­mål om hva syk­lis­te­ne som skal den vei­en skal gjø­re, sva­rer plan­leg­gings­le­der Åsmund Sten­dahl i Sta­tens veg­ve­sen til Osloby:

De må syk­le i blan­det tra­fikk eller gå i fortauet.”

Merk dere nav­net Åsmund Sten­dahl. Duk­ker hans navn opp i nye pla­ner, bør alarm­klok­ke­ne rin­ge minst like kraf­tig som når ordet “Miljø­gate” duk­ker opp i kom­mu­na­le planer.

På spørs­mål om hvor­for man ikke har fun­net noen løs­ning for syklsi­te­ne, sva­rer han til Oslo­by:

Vi har ikke hatt mulig­he­ten til å øke bred­den på Storo bro. Det fin­nes hel­ler ikke noe mot­ta­ger­sys­tem på det kom­mu­na­le veg­net­tet i Gref­sen­vei­en. Det­te er så vidt jeg vet ikke prio­ri­tert av kommunen.”

Han sier også:

Vi for­hol­der oss til pla­nen for hoved­syk­kel­vei­net­tet. Ring 3‑ruten går under Storo bro, og fort­set­ter langs ring 3 i beg­ge retninger.”

Den­ne Åsmund Sten­dahl er frekk nok til å si at han er uenig i at syk­lis­te­ne ikke er prio­ri­tert i planen:

Sten­dahl i Sta­tens veg­ve­sen er ikke enig i at syk­lis­te­ne ikke er prio­ri­tert i planen.

- Plan­for­sla­get gir et til­bud til syk­len­de gjen­nom Stor­o­krys­set som er et svært tra­fik­kert punkt med mye fot­gjen­ge­re. Syk­lis­te­ne vil måt­te til­pas­se seg omgi­vel­se­ne. De syk­ler over et gans­ke kom­plekst punkt, det er mye omstig­ning mel­lom uli­ke kol­lek­tiv­mid­ler, sier han.”

Joda, de er prio­ri­tert slik Sta­tens veg­ve­sen plei­er å prio­ri­te­re syk­lis­ter: Abso­lutt sist. Sett Åsmund Sten­dahl til å feie løv og luke i midt­ra­bat­ter. Er det dår­lig være kan ha stå inne ved maku­le­rings­ma­ski­nen og maku­le­re pla­ner som den­ne. Gi ansva­ret for plan­leg­ging til noen som evner å ten­ke på syk­lis­ter — noe han åpen­bart ikke gjør.

Det er nok et eksem­pel på hoved­syk­kel­vei­pla­nens for­ban­nel­se: Den har ald­ri vært et red­skap for å leg­ge til ret­te for syk­ling, men bru­kes sta­dig som begrun­nel­se for ikke å gjø­re noe på alle de områ­de­ne som er for­sømt i hovedsykkelveiplanen.

Jeg håper de har en peis på Råhu­set. Da kan de ta både hoved­syk­kel­vei­pla­nen og pla­nen for Stor­or­krys­set, og lage et fint lite høst­bål i pei­sen. Det­te er for dår­lig. Kast alt sammen.

Oslo har en kjempe­opp­ga­ve med å ret­te opp tid­li­ge­re feil, og man kan ikke akku­rat si at byrå­det har gått på med krum hals. Det har ikke blitt mer enn litt små­pir­king her og der. Men skal det være håp om at Oslo en gang skal bli en god by for syk­lis­ter, da må man slut­te å begå sta­dig fle­re kata­stro­fa­le feil. Det hjel­per lite med fest­ta­ler, syk­kel­stra­te­gi og luf­ti­ge pla­ner, når man svi­ker syk­lis­te­ne hver gang det kom­mer til prak­tisk poli­tikk. Stor­o­krys­set blir nok en syk­k­els­kan­da­le, og vi skal ikke glem­me hvem som vil ha ansva­ret for den, Sti­an Ber­ger Røs­land, Bård Fol­ke Fred­rik­sen og Guri Mel­by. Den er i ferd med å føye seg inn i den­ne rekken:

 • Man har gjort Bjør­vi­ka til et bil­hel­ve­te. Byråds­par­ti­ene fei­get ut når det ble spørs­mål om små jus­te­rin­ger i Operagt for å gjø­re det bare litt bed­re for syklister.
 • Veg ombyg­ging av C.J. Ham­bros plass så byrå­det og bysty­ret med suve­ren for­akt bort fra ved­tatt gate­bruks­plan og hoved­syk­kel­vei­plan, og prio­ri­ter­te par­ke­ring. Og der­med gjor­de man det enda vans­ke­li­ge­re å få til en god løs­ning i sentrum.
 • I Ruse­løkke­vei­en ved­tok man å omre­gu­le­re fra syk­kel­vei til gågate i det som vil­le ha vært en utmer­ket syk­kel­for­bin­del­se mot “Tour de Finan­ce-tra­se­en”. Byrå­det feil­in­for­mer­te i den saken bysty­ret, og hev­det at det ikke had­de vært syk­kel­vei der.
 • Han Nielsens Hau­ges gt ble byg­get om, uten at man gjor­de noe for å leg­ge til ret­te for syk­lis­ter — en en gate som er en vik­tig for­bin­del­se mel­lom Sin­sen og Sandaker/Bjølsen/Sagene.
 • Man har skus­let bort mulig­he­ten til å lage gode syk­kel­for­hold i Dag Ham­mar­skjølds vei, etter at hoved­vei­en ble lagt i tun­nel. Like­vel har man prio­ri­tert bilis­ter frem­for syklister.
 • Og nå skal man alt­så gjø­re det håp­løst å syk­le over Storokrysset.

Hvis ansvar­li­ge poli­ti­ke­re i Oslo skal behol­de det lil­le de måt­te ha igjen av tro­ver­dig­het, sen­der de Stor­o­pla­nen til­ba­ke til Sta­tens veg­ve­sen med klar mel­ding om at det er ikke slik man kan plan­leg­ge i Oslo.

En påmin­nel­se til byråds­po­li­ti­ker­ne: Det er kom­mune­valg høs­ten 2015. Arbi­eder­par­ti­et har sagt at de vil sat­se på syk­kel. Min til­lit til Arbei­der­par­ti­et er på det­te områ­det begren­set, sær­lig når man ser på hvor lite de gjor­de for syk­lis­ter i de åtte åre­ne de satt i regje­ring, og hvor­dan de har for­sømt syk­lis­ter på nasjo­nalt nivå i alle de åre­ne de har sit­tet med regje­re­rings­makt — i 30 av de 40 åre­ne som det er verdt å ta med når man skal vur­de­re (for­sømt) syk­kel­po­li­tikk. Men om det sit­ten­de byrå­det ikke stan­ser pla­ne­ne for Stor­o­krys­set, da får i alle fall ingen av byråds­par­ti­ene min stem­me i sep­tem­ber. Da er det bed­re at noen and­re ryk­ker inn og får kas­tet skjel­let­te­ne ut av ska­pe­ne i byråds­kon­to­re­ne. Det kan umu­lig bli verre.

Vi får jevn­lig høre at man i Oslo prio­ri­te­rer kol­lek­tiv­tra­fikk, fot­gjen­ge­re og syk­lis­ter først, der­et­ter nytte­tra­fikk og til slutt pri­vat­bil. Vi blir sta­dig min­net om at det­te er prio­ri­te­rin­ge­ne på fest­tale­nivå, og at det ikke gjel­der når det kom­mer til prak­tisk politikk.

Sta­tens veg­ve­sen angir på sine nett­si­der om pro­sjek­tet prio­ri­te­rin­ge­ne i Stor­o­krys­set slik:

Prosjektets hovedmålsettinger er:

 • Iva­re­ta og bed­re tra­fikk­sik­ker­he­ten i kollektivknutepunktet
 • Bed­re frem­kom­me­lig­he­ten for kollektivtrafikken
 • Logis­ke gang­ru­ter ved omstigning

Deretter er prioriteringene som følger:

 • Myke tra­fi­kan­ter (fot­gjen­ger­til­bud) i kollektivknutepunkte

 • Kol­lek­tiv­tra­fikk   A) Frem­kom­me­lig­het for trikk  B) Frem­kom­me­lig­het for buss

 • Syk­kel­til­bud

 • Nærings­trans­port

 • Bil­tra­fikk

Det­te er frekk og bedri­ten løgn fra Sta­tens veg­ve­sen.

Jeg min­ner også om at den­ne plan­leg­gings­le­der Åsmund Sten­dahl  er frekk nok til å si at syk­lis­ter er prio­ri­tert i pla­ne­ne for Stor­o­krys­set. Men en slik utta­lel­se skri­ker han i rea­li­te­ten kjempe­høyt: “Jeg er inkom­pe­tent, og skul­le ald­ri ha hatt noe ansvar for å pla­n­eg­ge et pro­sjekt som det­te!”. Så sørg for å gi ham avløsning.

Man må vel tol­ke det­te slik at “bed­re tra­fikk­sik­ker­het”, som angis som prio­ri­tet 1, for veg­ve­se­net i vir­ke­lig­he­ten betyr bed­ret frem­kom­me­lig­het for bilis­ter. Det er i alle fall den enes­te måten man kan (bort)forklare at bil­tra­fik­ken er prio­ri­tert langt foran syklister.

En ele­men­tær inn­fø­ring i hva prio­ri­te­ring betyr: En sor­te­ring etter vik­tig­het og hva som skal gjø­res først. Prio­ri­te­rer man syk­lis­ter før bilis­ter, da plan­leg­ger man først en god løs­ning for syk­lis­ter. Hvis det er plass igjen, kan man la bilis­te­ne få noe. Om nød­ven­dig får man kre­ve at folk går ut av bile­ne og dyt­ter dem.

Det er helt åpen­bart at Sta­tens veg­ve­sen ikke har prio­ri­tert syk­kel. Man har star­tet med to rund­kjø­rin­ger, rund­kjø­rin­ger som gene­relt er en dår­lig løs­ning for syk­lis­ter — sær­lig når man lager dem så dår­lig som man gjør i Norge.

Storokrysset02Så har man to kjøre­felt i hver ret­ning over bro­en. Hvor­for det? For fol­ke­ne i Sta­tens veg­ve­sen er det åpen­bart uten­ke­lig at en av de hel­li­ge bile­ne skal måt­te stå bak en av de and­re hel­li­ge bile­ne om de skal svin­ge. Selv­sagt må man ha et eget kjøre­felt for de som skal svin­ge. Det er tross alt Sta­tens bil­veg­ve­sen som plan­leg­ger. Dess­ver­re ble det ikke plass igjen til syk­lis­ter. Det blir gjer­ne ikke det når Sta­tens bil­veg­ve­sen planlegger.

Dess­uten øns­ket vi hel­ler ikke å ha syk­lis­ter gjen­nom rund­kjø­rin­gen i Vita­min­vei­en med så man­ge tra­fi­kant­grup­per, trikk og buss.”,

sa Åsmund Sten­dahl til Oslo­by. Men biler vil han ha gjen­nom rund­kjø­rin­gen. Like­vel er han frekk nok til å si at syk­lis­ter er prio­ri­tert. “Men vi vil ikke ha syk­lis­ter gjen­nom rund­kjø­rin­gen.” Hvis syk­lis­ter er prio­ri­tert og du ikke får dem gjen­nom din els­ke­de rund­kjø­ring, da er det bare å inn­se at kon­sep­tet med rund­kjø­ring her er feil.  Stryk igjen for Åsmund Stendahl.

På Storo bro har vi buss­holde­plass og to gang­felt som vil­le opp­he­vet et even­tu­elt syk­kel­felt. ” sier Åsmund Stendahl.

Gang­fel­te­ne er som and­re gang­felt, hvor man må slip­pe fot­gjen­ge­re over. De kan umu­lig repre­sen­te­re noe stort pro­blem her.

Det er også vans­ke­lig å se hvor­for buss­holde­plas­sen ikke kan leg­ges sam­me sted som trikke­holde­plas­sen.  Det er én buss­rute som går over Stor­o­krys­set: Buss 56 fra Nyda­len til Solem­sko­gen. Det går tre bus­ser i timen i hver ret­ning i rush­ti­den, og to bus­ser i timen res­ten av dagen. Man­ge ste­der i byen er det fel­les trikk- og buss­holde­plass. Vi har det f.eks. i Hen­rik Ibsens gt og i Trond­heims­vei­en, hvor det går langt fle­re bus­ser enn over Stor­o­krys­set. Det er kan­skje ide­elt, men også der må man inn­gå noen kom­pro­mis­ser for å få plass til syklister.

Flytt buss­holde­plas­sen sam­men med trikke­holde­plas­sen, og fjern ett kjøre­felt i hver ret­ning. Da er det mer enn nok av plass til gode syk­kel­løs­nin­ger. Det vil sik­kert gi litt mer kø av biler som kom­mer opp Gref­sen­vei­en og skal inn i Stor­o­krys­set. Men hva så? God frem­kom­me­lig­het for bilis­ter på et sted som det­te er ikke noe mål, sna­re­re tvert i mot. Bilis­te­ne kan stå i kø til de inn­ser at det er fin­nes bed­re måter å rei­se på. Det må være et fysisk skil­le som hind­rer bilis­ter i å bru­ke syk­kel­vei som sving­felt, ellers vil de være blok­kert av biler en stor del av tiden. Man­ge Oslo­bi­lis­ter er dess­ver­re gans­ke tre­ge i opp­fat­tel­sen, og for­står ikke at de ikke har noe å gjø­re i områ­der avsatt til syklister.

Sann­he­ten er at Oslo prio­ri­te­rer pri­vat­bi­lis­ter foran syk­lis­ter, også i det som påstås å være et hoved­syk­kel­vei­nett. Had­de det vært snev av sann­het i det poli­ti­ker­ne påstår er prio­ri­te­rin­ge­ne, had­de f.eks. all gate­par­ke­ring vært fjer­ne fra hoved­syk­kel­vei­net­tet for len­ge siden. Man set­ter til og med ut lade­sta­sjo­ner for el-bil i hoved­syk­kel­vei­net­tet, for der­med å gjø­re det enda vans­ke­li­ge­re å leg­ge til ret­te for syk­kel. Skul­le likt å høre hvor­dan man kan for­kla­re at det er å prio­ri­te­re syk­lis­ter. Det poli­tis­ke fler­tal­let i Oslo prio­ri­te­rer bilis­te­ne når det kom­mer til prak­tisk poli­tikk, uan­sett hva de sier i festtaler.

Det som også er åpen­bart, er at Sta­tens veg­ve­sen prio­ri­te­rer bilis­ter. Vi har sett det i Bjør­vi­ka, i Dag Ham­mar­kjølds vei og nå på Storo. Hele den­ne saken er også en ube­ha­ge­lig påmin­nel­se om at vi som syk­lis­ter ikke kan ha noen til­lit til Sta­tens vegvesen.

Byrå­dets poli­tikk over­for syk­lis­ter har stort sett vært svik, svik og atter svik. Dere har ikke mye tro­ver­dig­het igjen å mis­te. Skal dere red­de de sis­te stum­pe­ne, og vise at det å prio­ri­te­re syk­lis­ter ikke bare er noe som er for­be­holdt fest­ta­ler, da sier dere nei til den fore­slåt­te løs­nin­gen for Storokrysset.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Sykkelruter i Osloområdet

Det står mye i den­ne blog­gen om mang­len­de til­rette­leg­ging for syk­ling i Oslo, og det kom­mer jeg til å fort­set­te å skri­ve om.  Den tid­li­ge­re lede­ren for Syk­kel­pro­sjek­tet i Oslo, Erik Øimoen, sa omtrent det­te etter et med­lems­møte i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, Oslo: “Dere skrem­mer folk fra å syk­le i Oslo når dere bare frem­he­ver det neg­a­ti­ve. Fin­nes det ikke noe posi­tivt å si om å syk­le i Oslo?” Han had­de et poeng. Her beskri­ver jeg syk­kel­ru­ter som stort sett er greie å syk­le. Noen er rik­tig fine, men det er også noen som jeg adva­rer mot å bru­ke.

Hovedsykkelruter

Det­te er syk­kel­ru­ter for den som bru­ker syk­ke­len til trans­port, f.eks. jobb­rei­ser, om som vil så fort og effek­tivt fram på syk­ke­len som mulig. 

Sentrum — Oslo innenfor Ring 2

Til tross for at det er i de sen­trums­nære byde­le­ne folk syk­ler mest, er det der til­rette­leg­gin­gen for syk­ling er dår­ligst. Det var bevisst poli­tikk fra tid­li­ge­re FrP-byrå­der å ikke leg­ge til ret­te for syk­ling i sen­trum.  Så her blir det for det mes­te et spørs­mål om å fin­ne ruter for i best mulig grad å unn­gå pro­ble­me­ne. Noen av de fore­slåt­te rute­ne går også uten­for Ring 2, men ingen går uten­for Ring 3. 

Turveier og veier for å unngå biltrafikk

Oslo er en fan­tas­tisk by for de som vil syk­le på tur, i alle fall hvis det å syk­le på tur vil si å syk­le i skog og mark. Vel­ger man den mer kon­ti­nen­ta­le vari­an­ten av syk­kel­tur, hvor man syk­ler langs lande­vei­en på en lande­veisyk­kel, da er ver­ken Nor­ge eller Oslo sær­lig bra. Til det er det alt for man­ge bilis­ter som ikke respek­te­rer syk­lis­te­nes selv­føl­ge­li­ge rett til å bru­ke vei­en. Jeg beskri­ver ikke noen syk­kel­ru­ter i Mar­ka. For syk­kel­ru­ter (og ski­løy­per) i Mar­ka anbe­fa­ler jeg Ski­for­enin­gens mar­ka­data­base. Hvis du bru­ker Mar­ka, enten om som­mer­en eller vin­te­ren, så meld deg inn i Ski­for­enin­gen. De gjør en stor inn­sats for marka­bru­ker­ne. Men jeg har tatt med noen syk­kel­ru­ter for å kom­me til Mar­ka. Fle­re ste­der i Oslo er det slik at man kan kom­me helt fra sen­trum og ut i Mar­ka nes­ten uten å syk­le på vei med bil­tra­fikk. Og det er “grøn­ne ruter” som det er fint å vel­ge om man er mer opp­tatt av å ha en fin opp­le­vel­se på syk­ke­len, og ikke bare av å kom­me for­test mulig fram. Det kan være vel verdt å vel­ge en “grønn rute” til og fra jobb, der det er et alternativ. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email