I noen byer tar man syklister på alvor!

Med den over­skrif­ten for­står alle at jeg ikke skri­ver om Oslo. Det­te er noen tan­ker etter å ha til­brakt et par dager i Køben­havn. Jeg var der for å del­ta på en kon­fe­ran­se, ikke ikke får å utfors­ke syk­kel­for­hol­de­ne. Men jeg had­de tatt med meg min Brompton-syk­kel, og fikk noen timer på den. Vi reis­te ned med båten, og jeg syk­let fra hav­nen og inn til sen­trum. Jeg had­de gans­ke god tid før jeg skul­le ta fly­et hjem. Jeg benyt­tet anled­nin­gen til å fin­ne noen geocacher på vei­en til fly­plas­sen, og la inn en liten omvei om Cykel­slan­gen, før jeg syk­let på kryss og tvers over Ama­ger  i ret­ning Kast­rup.

Da jeg gikk av båten og klar­gjor­de syk­ke­len, var jeg litt over­ras­ket over at det ikke var en klart skil­tet syk­kel­vei mot sen­truk. Det had­de jeg i grun­nen ven­tet å fin­ne. Det var syk­kel­sti på den ene siden av vei­en, men det var litt uklart om den var ment som en- eller toveis, men den fun­ger­te i prak­sis som toveis syk­kel­vei.

Jeg tok snart av fra hoved­vei­en, og fulg­te en grønn rute for­bi Den Lil­le Hav­frue inn mot Ama­li­en­borg. Den­ne had­de også en bro­for­bin­del­se over hoved­vei­en, selv­føl­ge­lig laget som syk­kel­vei med for­tau. Fin­nes det bro­er i Oslo hvor syk­lis­ter er prio­ri­tert?

WIMG_5709_DxODe fles­te syk­kel­sti­er er fysisk adskilt fra kjøre­fel­tet, men ikke alle. Uan­sett har de god bred­de. I Dan­mark har for­stått noe grunn­leg­gen­de, nem­lig at et syk­kel­felt eller en syk­kel­sti skal ha bred­de nok til at man greit kan syk­le for­bi hver­and­re. Man dri­ver ikke med slikt tull som man gjør i Nor­ge, hvor syk­kel­felt gjer­ne er så sma­le at det under tvil er plass til én syk­list.

WIMG_5720_DxOMen når Ray­mond Johan­sen sier at i Køben­havn kan

man pra­te sam­men i det ene fel­tet og syk­le for­te­re i det and­re.”

Da mener jeg at han har lagt til litt eks­tra drøm­me­bred­de. Det for­ut­set­ter at det er plass til tre syk­lis­ter i bred­den, og jeg så ikke noen syk­kel­sti­er som var så bre­de — selv om det ikke på noen måte bevi­ser at det ikke fin­nes. Så vet jeg vet er bred­den van­lig­vis 2,5 meter, mens man i Nor­ge typisk lager dem på 1,5 meter eller mind­re.

Poli­ti­ker­ne i Oslo kom­mer sta­dig med en påstand om at det er så trangt i Oslo, og at det der­for er så vans­ke­lig å fin­ne plass til sykkelfelt/sykkelstier. Enten har de poli­ti­ker­ne ikke pei­ling og kjen­ner ikke den byen de er valgt til å sty­re, eller så lyver de bevisst. Køben­havn er en tet­te­re, og der­med tran­ge­re by enn Oslo, og Paris er vel­dig mye tran­ge­re. Er det mulig i Køben­havn og Paris, da er det mulig i Oslo også — det er et spørs­mål om vil­je og om prio­ri­te­ring. Men i Oslo prio­ri­te­rer polit­ker­ne bile­ne, og mener at gate­par­ke­ring for biler er vik­ti­ge­re en til­rette­leg­ging for syk­ling. Når halv­par­ten av gate­area­let er dis­po­nert til par­ke­ring, da er det ikke så mye igjen som kan dis­po­ne­res til annet. Men det er et resul­tat av poli­tis­ke valg og poli­ti­ker­nes prio­ri­te­ring. Det­te er fra det som poli­ti­ker­ne i Oslo påstår er en del av et hoved­syk­kel­vei­nett. Det er plass nok, det er bare vil­je og evne til å prio­ri­te­re som mang­ler.

WIMG_3082 Syk­kel­par­ke­ring kan noen ste­der vir­ke kao­tisk. Men det er mer orden enn det ser ut til. De som vil kan tel­le antal­let syk­ler, og ten­ke på at de tar opp like mye plass som tre, eller kan­skje fire biler.

WIMG_5730_DxOI Køben­havn er man ald­ri langt fra en syk­kel­for­hand­ler og syk­kel­verk­sted. I Oslo grå­tes det man­ge tårer over at en bloms­ter­bu­tikk taper kun­der hvis de ikke kan par­ke­re uten­for, og vil hel­ler ha gate­par­ke­ring enn frem­kom­me­lig­het for trik­ken og til­rette­leg­ging for syk­lis­ter. Innen­for EU er det de sene­re åre­ne etab­lert 650.000 syk­kel­re­la­ter­te arbeids­plas­ser. Vi ser at det duk­ker opp noen i Nor­ge også. Men man må leg­ge til ret­te for syk­ling først, så kom­mer etter­spør­se­len etter syk­kel­re­la­ter­te varer og tje­nes­ter sene­re.

WIMG_5861_DxOOg som sagt: Syk­kel­sti­ene er fysisk adskilt fra kjøre­fel­tet, og det er bre­de nok til at man kan syk­le to i bred­den, hvil­ket vil si at det er lett å pas­se­re hver­and­re. I Nor­ge må man omgå­en­de slut­te å lage sma­le stri­per på i prak­sis maks 1,5 meter. Folk føler seg ikke tryg­ge der og de gir ikke god nok frem­kom­me­lig­het.

WIMG_5884_DxODet er også fullt mulig å lage buss­holde­plas­ser på utsi­den av en syk­kel­sti, med fot­gjen­ger­felt (og som her, lys) også for krys­sing av syk­kel­felt. Pro­ble­met med sli­ke i Nor­ge er ikke dår­lig syk­kel­kul­tur, men dår­lig fot­gjen­ger­kul­tur. Når folk vir­rer ut i syk­kel­fel­tet som hode­løse høns, da må det gå galt. Sagt hardt og bru­talt, så må et til­strek­ke­lig antall fot­gjen­ge­re som krys­ser syk­kel­vei uten å se seg for, kjø­res ned før det syn­ker inn at det fak­tisk kan kom­me syk­lis­ter i en sykkle­vei — også i gans­ke stor fart. (Folk syk­ler gans­ke fort i Køben­havn, man syk­ler ikke i nes­ten gang­fart, slik noen i Nor­ge synes å tro.)

WIMG_5894_DxOKom­mer man til et kjøpe­sen­ter, er det flott å bli møtt av noe slikt som det­te:

WIMG_5942_DxOWIMG_5944_DxO
Man­ge ste­der i par­ke­rings­hu­set er det satt av plass til syk­ler.
WIMG_5960_DxOSå var det Cykel­slan­gen, da. En bro laget for syk­lis­ter. Det­te kun­ne være en mulig løs­ning for Bjør­vi­ka. Men nors­ke plan­leg­ge­re og poli­ti­ke­re kan ikke akku­rat beskyl­des for å være for fan­tasi­ful­le og dris­ti­ge når det gjel­der å fin­ne gode løs­nin­ger for syk­lis­ter. I Nor­ge bru­kes det de måt­te ha av krea­ti­vi­tet hel­ler på unn­skyld­nin­ger og bort­for­kla­rin­ger frem­for til å fin­ne gode løs­nin­ger.

WIMG_5952_DxOWIMG_5954_DxOWIMG_5958_DxODet er flott å høre dans­ke barne­hage­barn som hyler av fryd når de kom­mer kjø­ren­de ned fra Cykel­slan­gen i en Chris­tia­nia­syk­kel, som sik­kert er stan­dard­ut­rust­ning i de fles­te dans­ke barne­ha­ger.

WIMG_5971_DxOMen Cykel­slan­gen går ikke over kana­len. Da må man over en annen bro, med sepa­rat løp for fot­gjen­ge­re og for syk­lis­ter. Biler? De kan kjø­re rundt!

WIMG_5977_DxOOg som jeg alle­re­de har sagt: I Køben­havn for­står fot­gjen­ge­re at syk­kel­vei og syk­kel­sti, det er for syk­lis­ter, ikke for fot­gjen­ge­re. På den annen side syk­ler man ikke på for­tau, det er fot­gjen­ger­nes områ­de. Om man had­de sett noe slikt som det­te (bil­det er fra Frog­ner­stran­den) i Køben­havn, da kun­ne man ha vært gans­ke sik­ker på at de som går her er nors­ke turis­ter — eller bøn­der i byen som det også kan kal­les.

WIMG_0114_DxOPå den annen side vil­le man i Køben­havn hel­ler ikke være så idio­tis­ke at man vil­le lage noe man kal­ler “hoved­syk­kel­vei” på den­ne måten. De som har fun­net på noe så dumt som å lege “hoved­syk­kel­vei­en” gjen­nom Frog­ner­par­ken på den­ne måten, syk­ler åpen­bart ikke selv. De kan ikke ha vært opp­tatt av frem­kom­me­lig­het for syk­lis­ter, bare av å få syk­lis­te­ne vekk, slik at de ikke skal kom­me i vei­en for de hel­li­ge bile­ne. Det er på den­ne måten man plan­leg­ger for å ska­pe kon­flikt mel­lom syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re. Og som kon­flikt­ska­pe­re, der har de som har plan­lagt det­te hatt gans­ke stor suk­sess.

WIMG_6306_DxOEn barne­hage på utflukt. Selv­sagt med syk­ler. Jeg har inn­trykk av at alle barne­ha­ger har til­strek­ke­lig antall av Chris­tia­nia­syk­ler eller noe til­sva­ren­de til å kun­ne ta med alle bar­na. Og selv kron­prin­sen har blitt obser­vert mens han syk­ler sine barn til barne­ha­gen. Blant annet på den­ne måten opp­drar man frem­ti­dig syk­lis­ter.

WIMG_5997_DxOSyk­kel­sti­ene føres selv­sagt gjen­nom kryss. I Nor­ge har man fått den fik­se ide­en om at til­rette­leg­ging for syk­lis­ter skal for­svin­ne der man har størst behov for den. Nors­ke myn­dig­he­ter lever i den tro at syk­lis­ter er risk-lovers som liker å leve far­lig, og gjør hva de kan for å øke risi­ko­en for syk­lis­ter.

WIMG_6000_DxOOg det er som sagt ald­ri langt til nær­mes­te syk­kel­for­hand­ler og verk­sted. Leg­ger man til ret­te for syk­ling, sti­mu­le­rer man også utvik­ling av syk­kel­re­la­ter­te arbeids­plas­ser.

WIMG_6032_DxOHvis det er gate­par­ke­ring, er den selv­føl­ge­lig lagt der den skal være, på utsi­den av syk­kel­sti­en.

WIMG_6003_DxOI Oslo tvi­hol­der man på den far­li­ge idiot­løs­nin­gen med par­ke­rings­lom­mer på inn­si­den av syk­kel­felt. Det gjør at bilis­ter må krys­se syk­kel­felt på vei ut og inn, og de bru­ker gjer­ne syk­kel­fel­tet når de skal klø­ne bilen inn i eller ut av en par­ke­rings­lom­me. Dess­uten betyr det at føre­ren går ut i syk­kel­fel­tet, som gjør risi­ko­en for dør­ing stør­re. Som her på Grøn­land i Oslo. Hvis de ansvar­li­ge poli­ti­ker­ne i Oslo vir­ke­lig had­de brydd seg om syk­lis­ter, da had­de de ryd­det opp og fjer­net det­te for len­ge siden.

IMG_4612_DxOSå bare for å gjen­ta: Syk­kel­sti­ene er fysisk adskilt fra kjøre­fel­tet, og de har til­strek­ke­lig bred­de til at syk­lis­ter kan pas­se­re hver­and­re på syk­kel­sti­en. Og man lager selv­sagt ikke par­ke­rings­lom­mer på inn­si­den.

WIMG_6019_DxOOg sykkelstier/veier føres selv­sagt gjen­nom krys­se­ne. Nors­ke myn­dig­he­ter synes å lide av lærings­ve­gring, og er visst liv­red­de for å ta i bruk løs­nin­ger som har vist seg å fun­ge­re utmer­ket and­re ste­der. Det er visst tryg­ge­re å sty­re ut fra egne for­dom­mer.

WIMG_6023_DxOSkal det noen gang blir bra å syk­le i Oslo må man kas­te alle gam­le pla­ner, f.eks. pla­nen for Stor­o­krys­set. Man må gans­ke enkelt slut­te å gjen­ta alle de gam­le fei­le­ne. At man byg­ger på gam­le pla­ner og ved­tak er ingen unn­skyld­ning. Hol­der de ikke mål, får man bare kas­te dem. Ingen ny vei skal byg­ges, eller gam­mel vei opp­gra­de­res uten at det leg­ges godt til ret­te for syk­ling. Bjør­vi­ka, Hans Nielsen Hau­ges gt, Dag Ham­mar­kjølds vei skul­le ald­ri ha skjedd, og det Sta­tens veg­ve­sen plan­leg­ger i Stor­o­krys­set må stan­ses.

Hvis man skal få til gode syk­kel­løs­nin­ger, da er det noe som plan­leg­ges helt fra star­ten i pro­sjek­tet. Det nyt­ter ikke slik man plei­er å gjø­re de i Nor­ge med noe ufor­plik­ten­de sva­da om “gode for­hold for syk­len­de” som ikke kon­kre­ti­se­res i plan­do­ku­men­te­ne, og så la syk­kel­løs­nin­gen bli gar­ni­tyr som man hiver inn til slutt hvis det er plass igjen etter at alle and­re har fått sitt. I Køben­havn er syk­kel­løs­ning med i plan­leg­gin­gen hele vei­en, og vi ser at det gir resul­ta­ter. Hvis det had­de vært sant, det Oslos poli­ti­ke­re liker å si i fest­ta­ler, at man prio­ri­te­rer syk­lis­ter, da had­de man star­tet med å plan­leg­ge en god syk­kel­løs­ning, så fikk annen tra­fikk til­pas­ses det­te.

Det er også skuf­fen­de at ver­ken poli­ti­ke­re eller plan­leg­ge­re synes å være i stand til å inn­se og erkjen­ne feil. Man er i bes­te(?) fall mest opp­tatt av å fin­ne unn­skyld­nin­ger og bort­for­kla­rin­ger, hel­ler enn å ta tak i pro­ble­me­ne.

Det hjel­per ikke med all ver­dens stra­te­gi­er og pla­ner så len­ge man gir f… i syk­lis­te­ne hver gang det kom­mer til prak­tisk poli­tikk.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Syklistene_logoMeld deg inn i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om SLFs lokal­lag i Oslo. Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. SLF Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.
Print Friendly, PDF & Email
 • Som van­lig godt og inter­es­sant om syk­kel­po­li­tikk. Kon­sta­te­rer nok en gang at det­te på man­ge måter er den bes­te tiden på året å syk­le i Oslo: Det er før snø­en har falt og syk­kel­fel­te­ne bru­kes som dumpe­plass for snø, men etter at det er blitt så kaldt at man­ge jobb­syk­lis­ter har slut­tet for seson­gen og der­med rela­tivt god plass. Depri­me­ren­de at det skal være slik, i grun­nen.

  Men her ble jeg litt opp­hengt i Brompton-syk­ke­len din. Har vur­dert å skaf­fe en slik en tid, men lurer på hvor stor plass den tar og hvor prak­tisk den er å ha med på rei­se. Du nev­ner at du tok båt ned, og det ser jeg er greit. Men på fly­et hjem — hvor­dan gikk det? Hvor stor/tung og prak­tisk er Brompton i sli­ke situa­sjo­ner?

 • Olav­Tor­vund

  Jeg er vel­dig godt for­nøyd med min Brompton- har skre­vet mer om den her http://blogg.torvund.net/2011/10/26/brompton-sykkel-et-stykke-engelsk-ingeniorkunst/

  Jeg har en bag som er laget til syk­ke­len, og pak­ket den i den da jeg send­te den på fly­et. Jeg put­tet en del annet også i den bagen. Det minst prak­tis­ke med hele pro­sjek­tet var at jeg måt­te ha med den tom­me bagen f.eks. da jeg syk­let til Kast­rup. Syk­ke­len vei­er ca 12 kg, avhen­gig av hvor­dan den er kon­fi­gu­rert. Jeg har utga­ven med 6 gir, samt dyna­mo­lys. Alt slikt leg­ger litt til vek­ten.

  Den går som van­lig baga­sje på fly­et. Som sagt fikk jeg put­tet noe i syk­kel­ba­gen, men ellers må du sat­se på at alt annet går i hånd­ba­ga­sjen. Jeg har også hatt den med på tog en del gan­ger, som også går vel­dig greit.

  Da jeg prøv­de Brompton for førs­te gang, ble jeg posi­tivt over­ras­ket over hvor god den er så syk­le på. Som føl­ge av litt feil­na­vi­ge­ring hav­net jeg en gang på noe som var en mel­lom­ting mel­lom sti og vel­dig dår­lig skog­svei med den, der er den ikke egnet. Jeg er gene­relt vel­dig godt for­nøyd med min Brompton.

 • Mor­ten How Lode

  Fin­nes det bro­er i Oslo hvor syk­lis­ter er prio­ri­tert?”
  Det er ikke uri­me­lig å påstå at syk­lis­ter er prio­ri­tert på syk­kel­bro­en over Grense­vei­en ved Tiede­manns­jor­det.

 • Olav­Tor­vund

  Du har selv­sagt helt rett, Mor­ten. Jeg prøv­de å ten­ke på om det kun­ne være noen sli­ke bro­er i Oslo, men kom ikke på den­ne. Man kan vel også ta med ram­pen til Lys­aker­lok­ket, selv om det strengt tatt er i Bærum. Ellers er det i bes­te fall gang- og syk­kel­bro­er, hvor tra­fik­ken ikke er skilt, som f.eks. Nord­en­ga bro http://blogg.torvund.net/2014/06/06/nordenga-bro/ . Men det er i Bjør­vi­ka, områ­det hvor syk­lis­te­ne ble glemt. Kan­skje fin­nes det fle­re sli­ke bro­er. Jeg vet nok ikke om alle bro­er i Oslo­om­rå­det.

 • Pingback: Gjør Grünerløkka til gang- og sykkelprioritert bydel. Steng området for gjennomkjøring | Olav Torvunds blogg()

 • Pingback: Oslo er på ingen måte “ferdig bygget”, @gurimelby @FolkeFredriksen @RaymondJohansen | Olav Torvunds blogg()

 • Pingback: Mye tøv fra selvutnevnt syklisthater Kenneth Hempkins | Olav Torvunds blogg()

 • Pingback: Deres trafikkultur og vår | Olav Torvunds blogg()