Missing link: Thor Olsens gt, Fredensborgveien og Nordregate

Thor Olsens gt går mel­lom Fre­dens­borg­vei­en og krys­set Ulle­våls­vei­en / Akers­gt. Det var her jeg førs­te gang støt­te på Oslo­po­li­ti­ker­nes new­speak “miljø­gate”. Det var her vi lær­te at “miljø­gate” på oslo­po­li­ti­kersk betyr vei med gjen­nom­kjø­ring, noen trær, pyn­te­de (og der­med eks­tra dyre) par­ke­rings­plas­ser og null til­rette­leg­ging for syk­lis­ter. Det var etter å ha sett hva resul­ta­tet ble i den­ne “miljø­ga­ten” at mitt “over­vå­kings­sys­tem” ble pro­gram­mert til å gi alarm hver gang ordet “miljø­gate”, eller orde­ne “miljø­kva­li­tet” duk­ker opp i for­bin­del­se med vei­pro­sjek­ter i Oslo.

For å bed­re for­hol­de­ne i Thor Olsens gt og begren­se gjen­nom­kjø­rin­gen, fore­slo Veg­ve­se­net, som da var fag­etat, i 1995 å sten­ge gaten for gjen­nom­kjø­ring. Men bystyre­fler­tal­let gikk mot fag­eta­ten og vil­le ikke sten­ge. 1995 var det året AP/SV + Rødt tap­te fler­tal­let i Oslo til H + FrP. Om den­ne saken ble avgjort før eller etter det­te val­get, vet jeg ikke. Så jeg vet ikke hvem som utgjor­de fler­tal­let den gan­gen. 19–20 år etter bør det uan­sett være på tide å ret­te opp den feilen.

Con­ti­nue read­ing Mis­sing link: Thor Olsens gt, Fre­dens­borg­vei­en og Nord­re­gate

Gjør Grünerløkka til gang- og sykkelprioritert bydel. Steng området for gjennomkjøring

Bydel Grü­ner­løk­ka vil ha fle­re på to hjul. Det er vik­tig å sat­se på syk­kel på Grü­ner­løk­ka. I den reise­vane­un­der­sø­kel­sen som ble gjort i for­bin­del­se med utar­bei­ding av ny syk­kel­stra­te­gi, var Grü­ner­løk­ka den byde­len med høy­est sykke­lan­del — 15% av rei­se­ne skjer på syk­kel. Her er det også en høy andel kvin­ner som syk­ler. Man må sat­se på de ste­der hvor folk syk­ler, og sat­se på å gjø­re det enda bed­re der. Så får man tro at det vil ha smitteeffekt.

Det er bare 29,7% av hus­stan­de­ne på Grü­ner­løk­ka som dis­po­ne­rer bil, mens 51,1% av fler­per­son­shus­hold­nin­ger med barn dis­po­ne­rer bil. Så til­rette­leg­ging for bil, inkul­dert par­ke­ring på fel­les­area­ler, er en til­rette­leg­ging for et mindre­tall på fler­tal­lets bekostning.

Syk­kel­di­rek­tør Rune Gjøs sier at de skal få man­ge øns­ker opp­fylt, og lis­ter opp røde syk­kel­felt, syk­kel­bok­ser osv.

Men dis­se til­ta­ke­ne blir nær­mest for kos­me­tikk å reg­ne. Man må fore­ta mer grunn­leg­gen­de grep. Og man må ikke minst gjen­nom­føre til­tak som har det kla­re mål å redu­se­re bil­tra­fik­ken — noe som byrdå­et, eller først og fremst Høy­re, ikke har vært vil­lig til å set­te på dags­or­den. I prak­sis betyr det at man må få dår­li­ge­re frem­kom­me­lig­het og fær­re par­ke­rings­mu­lig­he­ter for pri­vat­bi­ler, og ikke minst en høy­ere pris for å kjø­re inn i byen. Til­gjen­ge­lig­het med bil er OK, men ikke fremkommelighet.

Con­ti­nue read­ing Gjør Grü­ner­løk­ka til gang- og syk­kel­prio­ri­tert bydel. Steng områ­det for gjen­nom­kjø­ring

Kan hovedsykkelveiplanen gjennomføres?

Valg­kam­pen er i gang, og syk­kel ser ut til å bli et vik­tig tema i valg­kam­pen. Arbei­der­par­ti­et har sagt at de vil vin­ne Oslo ved å fri til syk­lis­te­ne.  Det er bra om syk­kel blir vik­tig i valg­kam­pen, og der­med flyt­tes høy­ere opp på den poli­tis­ke agen­da­en. Det var på tide! “Har du abdi­sert, Sti­an?” spør Arbei­der­par­ti­ets byråds­le­der­kan­di­dat Ray­mond Johan­sen og kri­ti­se­rer byråds­le­der Sti­an Ber­ger Røs­land for at hoved­syk­kel­vei­net­tet ikke har blitt byg­get. Og byråds­le­der Sti­an Ber­ger Røs­land sva­rer med at “Reto­rikk gir ingen syk­kel­vei”. For egen del vil jeg si at beg­ge har rett. Sti­an Ber­ger Røs­land er så usyn­lig på det­te områ­de at man kan godt si at han har abdi­sert. Skal noe bli gjen­nom­ført, kre­ves poli­tisk leder­skap fra topp­nivå. Det har vi ikke sett her. På den annen side: Er det noe man har sett mer enn nok av i Oslos “syk­kel­sat­sing”, så er det retorikk.

Når Arbei­der­par­ti­et vil sat­se så mye på syk­kel, bør det i alle ikke være noe pro­blem å få ved­tatt en ny og mer offen­siv syk­kel­stra­te­gi i Oslo. Så kan even­tu­elt Feil­stegs­par­ti­et sit­te og fur­te for seg selv i ekso­stå­ken, og se om de kan fin­ne en offerrol­le også i den saken.

Hoved­syk­kel­vei­net­tet kun­ne selv­sagt ha vært full­ført for len­ge siden. Grun­nen til at det ikke har blitt gjen­nom­ført er mang­len­de poli­tisk vil­je og mang­len­de poli­tisk leder­skap. I dag er det Sti­an Ber­ger Røs­land som videre­fø­rer Høy­res mang­len­de evne og vil­je til å sat­se på syk­kel, og som ikke viser det leder­skap som skal til for å gi syk­lis­ter gode for­hold i Oslo. Men Ray­mond Johan­sen har vært sam­ferd­sels­by­råd i Oslo, og han ga hel­ler ikke byens syk­lis­ter stor å gle­de seg over. Han vis­te hel­ler ikke sær­lig vil­je til å bed­re for­hol­de­ne for syk­lis­ter sist han had­de muligheten.

Con­ti­nue read­ing Kan hoved­syk­kel­vei­pla­nen gjen­nom­fø­res?

Når skal Statens vegvesen be om anbud på en god sykkelløsning i Bjørvika?

Nå skal syk­kel­fel­le­ne ut på anbud, mel­der Oslo­by. 42 feil, ofte feil som først og fremst er sym­pto­mer på hjerne­død plan­leg­ging hvor syk­lis­ter ikke har blitt behand­let seriøst, skal ret­tes opp. Det er bra at det gjø­res. Men det er stort sett småtteri.

Det er en gans­ke fat­tig trøst at Sta­tens veg­ve­sen vil ret­te opp det­te, så len­ge de fort­set­ter å begå nye kar­di­nal­feil, og synes ute av stand til å erkjen­ne sine feil.

Det vi tren­ger å høre fra Sta­tens veg­ven­sen er omtrent det­te: Con­ti­nue read­ing Når skal Sta­tens veg­ve­sen be om anbud på en god syk­kel­løs­ning i Bjør­vi­ka?

Handelstandens drømmegater

Han­delstan­den og gård­ei­ere tvi­hol­der på at byen må ha bil­tra­fikk og gate­par­ke­ring.  Det ver­ste er visst at det leg­ges til ret­te for syk­kel, for syk­lis­ter syk­ler bare for­bi og ser ikker butik­ke­ne, mens alle bilis­ter par­ke­rer og bidrar til liv. Når gate­par­ke­ring for­svin­ner for­svin­ner kun­de­ne sier de. Det svir­rer rundt med tall om han­delstan­den taper 1 mill for hver par­ke­rings­plass som for­svin­ner. Som van­lig doku­men­ter­te de ikke noe, de plei­er ikke gjø­re det.

Men vi må ikke glem­me at gate­pa­re­ring er vik­ti­ge ele­men­ter i en leven­de by”,

sier Mor­ten Sand­berg i hoved­or­ga­ni­sa­sjo­nen Vir­ke til Aftenposten/Osloby (fin­ner den bare i papir­ut­ga­ven). Det­te er en vand­ring i noen av de leven­de gate­ne som han­delstan­den og Mor­ten Sand­berg i Vir­ke liker stå godt, og noen sten­døde gater. Jeg har tid­li­ge­re besøkt han­dels­stan­dens og gård­ei­er­nes drøm­me­plass, Frid­tjof Nan­sens plass, så jeg skal ikke inn­om der den­ne gan­gen. Con­ti­nue read­ing Han­delstan­dens drøm­mega­ter