Handelstandens drømmegater

Han­delstan­den og gård­ei­ere tvi­hol­der på at byen må ha bil­tra­fikk og gate­par­ke­ring.  Det ver­ste er visst at det leg­ges til ret­te for syk­kel, for syk­lis­ter syk­ler bare for­bi og ser ikker butik­ke­ne, mens alle bilis­ter par­ke­rer og bidrar til liv. Når gate­par­ke­ring for­svin­ner for­svin­ner kun­de­ne sier de. Det svir­rer rundt med tall om han­delstan­den taper 1 mill for hver par­ke­rings­plass som for­svin­ner. Som van­lig doku­men­ter­te de ikke noe, de plei­er ikke gjø­re det.

Men vi må ikke glem­me at gate­pa­re­ring er vik­ti­ge ele­men­ter i en leven­de by”,

sier Mor­ten Sand­berg i hoved­or­ga­ni­sa­sjo­nen Vir­ke til Aftenposten/Osloby (fin­ner den bare i papir­ut­ga­ven). Det­te er en vand­ring i noen av de leven­de gate­ne som han­delstan­den og Mor­ten Sand­berg i Vir­ke liker stå godt, og noen sten­døde gater. Jeg har tid­li­ge­re besøkt han­dels­stan­dens og gård­ei­er­nes drøm­me­plass, Frid­tjof Nan­sens plass, så jeg skal ikke inn­om der den­ne gan­gen. Con­ti­nue read­ing Han­delstan­dens drøm­mega­ter