Handelstandens drømmegater

Han­delstan­den og gård­ei­ere tvi­hol­der på at byen må ha bil­tra­fikk og gate­par­ke­ring.  Det ver­ste er visst at det leg­ges til ret­te for syk­kel, for syk­lis­ter syk­ler bare for­bi og ser ikker butik­ke­ne, mens alle bilis­ter par­ke­rer og bidrar til liv. Når gate­par­ke­ring for­svin­ner for­svin­ner kun­de­ne sier de. Det svir­rer rundt med tall om han­delstan­den taper 1 mill for hver par­ke­rings­plass som for­svin­ner. Som van­lig doku­men­ter­te de ikke noe, de plei­er ikke gjø­re det.

Men vi må ikke glem­me at gate­pa­re­ring er vik­ti­ge ele­men­ter i en leven­de by”,

sier Mor­ten Sand­berg i hoved­or­ga­ni­sa­sjo­nen Vir­ke til Aftenposten/Osloby (fin­ner den bare i papir­ut­ga­ven). Det­te er en vand­ring i noen av de leven­de gate­ne som han­delstan­den og Mor­ten Sand­berg i Vir­ke liker stå godt, og noen sten­døde gater. Jeg har tid­li­ge­re besøkt han­dels­stan­dens og gård­ei­er­nes drøm­me­plass, Frid­tjof Nan­sens plass, så jeg skal ikke inn­om der den­ne gangen.

Møllergt — Kongensgt

Vi kan star­te i lin­jen Møl­ler­gata — Kon­gens gate. Her har gård­ei­ere, han­delstan­den og Vir­ke alt de drøm­mer om: Gjen­nomn­kjø­ring med bil og gate­par­ke­ring. For­tau­ene er sma­le, så man kas­ter ikke bort plass på fot­gjen­ge­re og det er ingen til­rette­leg­ging for syk­lis­ter. Fot­gjen­ge­re og syk­lis­ter leg­ger som kjent byom­rå­der døde.

WIMG_6290_DxOKom­mer man inn fra Haus­mans­gate, må man må for­bi noen kvar­ta­ler før man møter butik­ke­ne og det sto­re byli­vet. Men her har man også sli­ke unød­ven­di­ge ting som en sko­le — det har jo selv­sagt ikke noe i en by å gjø­re. Byer er til for biler og par­ke­ring, for det gir så mye liv — om vi skal tro han­delstan­den , gård­ei­ere og Vir­ke. Alle tren­dy og eks­klu­si­ve butik­ker slåss hardt for å kom­me inn sli­ke ste­der som i Møllergata.

WIMG_6293_DxOVi ser hvor­dan gaten blomst­rer når vi nær­mer oss sentrum.

WIMG_6292_DxOEn gang var Møl­ler­gata kjent som “Møbel­ga­ta”, for her lå møbel­bu­tik­ke­ne på rek­ke og rad. Det fin­nes noen få igjen, men ikke man­ge. Par­ke­rings­plas­se­ne er der, men butik­ke­ne blir borte — uforståelig.

WIMG_6268_DxODet­te er de tid­li­ge­re loka­le­ne til A‑møbler. Det blomst­rer sik­kert i kon­tor­lo­ka­le­ne. Det var nok at area­let som ble gitt til fot­gjen­ge­re og syk­lis­ter som gjor­de at de flyt­tet virk­som­he­ten til et stort møbel­vare­hus på Alna­bru. Det har nok ingen sam­men­heng med at loka­le­ne i sen­trum er små i for­hold til folks for­vent­nin­ger til møbel­bu­tik­ker i dag. Man­ge­len på par­ke­ring i sen­trum er selv­føl­ge­lig den enes­te for­kla­rin­gen på hvor­for f.eks. A‑møbler valg­te å flyt­te ut av sentrum.

WIMG_6278_DxOEn av de vel­lyk­ke­de etab­le­rin­ge­ne i Møl­ler­gata er Scan­di­na­vi­an Photo, eller Foto­Vi­deo, som de het inn­til for ikke så len­ge siden. En butikk som sel­ger varer med rela­tivt høy pris som ikke kre­ver stor lager­plass, er av de som bør kun­ne kla­re seg bra i sen­trum. Jeg har ingen inter­es­ser i eller til­knyt­ning til den butik­ken, annet enn at jeg har kjøpt noen kame­ra­er og annet foto­ut­styr der, og er godt for­nøyd med servicen.

WIMG_6258_DxOStor­tor­get — det bur­de selv­sagt vært en par­ke­rings­plass på tor­get. Torg­han­del dre­per alt liv i byen. Biler og par­ke­ring, det er slikt som gir liv i byen.

WIMG_6256_DxOKon­gens gt, i den gam­le kvad­ra­tu­ren ned mot Råd­hus­gt. Her er det bil­tra­fikk — fak­tisk slik at man­ge kan vel­ge lin­jen Møl­lergt — Kon­gens­gt for gjen­nom­kjø­ring fra Haus­manns­gt til Råd­hus­gt. Som vi kan se her, gir bil­tra­fik­ken liv­li­ge gater med butik­ker, cafe­er og mye folk.

WIMG_6367_DxOSet­ter vi kur­sen til­ba­ke mot Stor­tor­get fin­ner vi igjen par­ke­ring. Gam­le DNCs hoved­kon­tor har nok all­tid bidratt til å ska­pe liv i den­ne delen av byen. Og det har selv­sagt vært vik­tig med par­ke­ring for alle folk som kom­mer med penge­sek­ke­ne sine.

WIMG_6370_DxOVi for­la­ter her den­ne liv­li­ge gate­strek­nin­gen, hvor bile­ne og par­ke­rings­plas­se­ne ska­per folke­liv og aktiv handel.

 Dronningens gate

Dron­nin­gens gate lig­ger som et glit­ren­de eldo­ra­do mel­lom de to gate­ne Kirkegt og Skip­pergt, som beg­ge har blitt helt øde­lagt av at man har laget syk­kel­felt der. Så mens Kirkegt og Skip­pergt er helt døde som føl­ge av de for­fer­de­li­ge syk­lis­te­ne, bør det blomst­re i Dron­nin­gens gate. Som Kon­gens gate er kon­gen av byga­te­ne når det gjel­der han­del og folke­liv, lig­ger Dron­nin­gens gate der som en dron­ning blant gater. Her lig­ger de eks­klu­si­ve butik­ke­ne på rek­ke og rad og bare ven­ter på at bilis­te­ne skal par­ke­re for å bru­ke penger.

WIMG_6351_DxOWIMG_6353_DxOFil­mens hus, Cine­ma­te­ket og Film­kafé­en, det er åpen­bart et sted som vil­le mis­tet alle besø­ken­de og kol­lap­set helt om det ikke had­de vært for par­ke­rings­plas­se­ne i gaten. For vir­ke­lig å under­stre­ke at det er liten plass i Oslos man­ge og tran­ge gater, har man har gate­par­ke­ring på beg­ge sider av veien.

WIMG_6361_DxOSom vi ser av dis­se små vand­rin­ge­ne: Der det er biler, der er det liv i gate­ne og han­de­len blomst­rer. Nå skal vi over til noen av mare­ritt­ek­semp­le­ne, hvor man­gel på bil­tra­fikk og par­ke­ring har har lagt gater og områ­der øde.

Marerittene

Torggata

Torg­gata går paral­lelt med den liv­li­ge og blomst­ren­de Møllergata.

I den syd­li­ge delen av Torg­gata, mel­lom Yougs­tor­get og Stor­tor­get har vært gågate len­ge. Som alle som har vært her vet: Den­ne delen av Torg­gata er helt død. Her er det ikke folk og ingen butikker.

WIMG_6332_DxOI den nord­re delen av Torg­gata har man laget en syk­kel­prio­ri­tert gate. Ord­fø­rer Fabi­an Stang klip­pet sno­ren og åpnet den steng­te (for bilis­ter) gaten, og ga start­skud­det til katastrofen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAVi vet hvor­dan det gikk. Syk­lis­ter dre­per gater, det er noe alle vet. Butik­ke­ne og annen virk­som­het røm­mer gaten, og Torg­gata har blitt den mest trau­ri­ge gate­stum­pen i Oslo som ingen len­ger vil besø­ke. Gaten er like død som brostenene.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAFort­satt er det til tider man­ge biler der, og bilis­ter bru­ker gaten ulov­lig til gjen­nom­kjø­ring. Det­te er selv­sagt sjok­ke­ren­de, for alle vet at alle bilis­ter kan tra­fikk­reg­le­ne og er vel­dig lov­ly­di­ge, men syk­lis­te­ne all­tid bry­ter alle tra­fikk­reg­ler. Men bilis­te­ne sør­ger i alle fall for at det fort­satt er liv i gaten, og man må da bry­te noe reg­ler for å bidra til å red­de byens døde gater.

OLYMPUS DIGITAL CAMERADet­te blir kata­stro­fe. Det er nok langt bed­re blant bile­ne i Bog­stad­vei­en, men den skal få lig­ge i fred den­ne gangen.

Karl Johans gate og Nedre Slottsgate.

Karl Johans gate har vært gågate len­ge, til stor for­tvi­lel­se for han­delstan­den. De drøm­mer seg nok til­ba­ke til den gang det var bil­tra­fikk og liv i gaten. Da var det liv og han­del der!

Karl_Johan biler 02Trik­ken gikk gjen­nom Karl Johans gate. Den ble flyt­tet til Gren­sen for­di det i 1980 ble ved­tatt å lage syk­kel­vei gjen­nom Karl Johans gate. Trikk og syk­kel er ikke noen god kom­bi­na­sjon. Men Karl Johans gt ble gågate. Også den gan­gen var det åpen­bart ikke noe pro­blem å regu­le­re om en plan­lagt syk­kel­tra­sé til gågate, så omre­gu­le­rin­gen av Ruse­løkk­vei­en er på ingen måte et ene­stå­en­de eksem­pel. Nå er det Gren­sen som inn­går i hoved­syk­kel­vei­pla­nen. Men der går som kjent trik­ken, og trikk og syk­kel er ikke noen god kom­bi­na­sjon. His­to­ri­en gjen­tar seg, og syk­lis­te­ne blir all­tid taper­ne, i alle fall i Oslo.

Trikk_GrensenSiden byrå­det har vist at de har dår­lig hukom­mel­se, og at de respek­ti­ve byråds­av­de­lin­ge­ne synes å være lite flin­ke til å lete i arki­ve­ne når de skal for­tel­le hvor­dan for­hol­de­ne i byen har vært, så er det grunn til å min­ne om det­te: Det var en gang syk­kel­vei i Karl Johans gt fra Fre­de­riks Gate til Eger­tor­get. Den var fysisk adskilt, omtrent som dans­ke syk­kel­sti­er. Men den ble borte, uten at jeg kan tid­fes­te når det skjed­de. Men som vi ser: Oslos “syk­kel­po­li­tikk” er svik på svik på svik. Jeg skal kom­me nær­me­re til­ba­ke til det­te en annen gang. Det sit­ten­de byrå­det fort­set­ter i sam­me spor, med sine ved­tak om C.J. Ham­bros plass og Ruse­løkk­vei­en. De ansvar­li­ge byrå­der Sti­an Ber­ger Røs­land, Bård Fol­ke Fred­rik­sen og Guri Mel­by bør ikke bli sær­lig over­ras­ket over at vi ikke har fnugg av til­lit til byrå­det når det gjel­der til­rette­leg­ging for syk­ling i Oslo. Bort­for­kla­rin­ge­ne og unn­skyld­nin­ge­ne deres stin­ker, og er ikke verdt en sur sild. Men det­te var et sidesprang.

I som­mer var Karl Johans gt stengt for bil­tra­fikk. Det før­te selv­sagt til at alt liv i gaten for­svant, og had­de sik­kert kata­stro­fa­le føl­ger for handelen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERASå det bil­gla­de byrå­det, som hop­per når han­delstan­den sier “hopp!”, de kun­ne ikke la det­te vare. Så da som­mer­en var slutt, slapp man igjen bilene.

Nå er det jule­mar­ked ved Karl Johan. Det størs­te pro­ble­met med jule­mar­ke­det er at det er for liten plass mel­lom salgs­bo­de­ne. Det er ikke plass til bil­kjø­ring og par­ke­ring, og da vet vi at områ­det blir helt dødt og det ikke er mulig å sel­ge noe som helst. WIMG_6248_DxOVed å ha bil­tra­fikk i Karl Johans gate sør­ger man for at alle kan gå trygt og enkelt over vei­en, og kan­skje stik­ke inn­om noen av butik­ke­ne også, når de først er på jule­mar­ke­det. Bile­ne og par­ke­rin­gen gir sik­kert et solid bidrag til handelen.

WIMG_6252_DxOMen til­ba­ke til Ned­re Slotts­gate. De dele­ne som lig­ger nær­mest Karl Johans gate er sten­døde på grunn av mang­len­de par­ke­ring og mang­len­de bil­tra­fikk. Butik­ke­ne røm­mer områ­det, og alt som blir igjen er små sjap­per som sel­ger billigskrot.

WIMG_6458_DxOWIMG_6465_DxOWIMG_6469_DxONår vi ende­lig kom­mer over Prin­sens­gt, møter vi igjen par­ke­rings­plas­ser og biler, og gaten blomst­rer opp. Det vrim­ler av folk, og han­de­len er åpen­bart liv­lig. WIMG_6473_DxOWIMG_6476_DxOButik­ke­ne kjem­per om å få loka­ler i den­ne delen av gaten. WIMG_6490_DxOOg man har klart å til­trek­ke seg de vir­ke­lig eks­klu­si­ve butikkene.

WIMG_6478_DxOSli­ke virk­som­he­ter bidrar nok også til folke­li­vet og han­de­len i den­ne delen av gaten.

WIMG_6495_DxO

Ironi av

Jeg reg­ner med å ha rime­lig intel­li­gen­te lese­re. De for­står selv­sagt at han­delstan­den, gård­ei­er­ne og nå også Vir­ke farer med tull når de kom­mer med sin klage­sang over mang­len­de biler og mang­len­de par­ke­ring. Jeg har lett etter doku­men­ta­sjon som even­tu­elt kan under­byg­ge deres påstan­der, men har ikke fun­net noe som helst. Jeg reg­ner med at der­som de had­de hatt doku­men­ta­sjon, had­de den blitt offent­lig­gjort. Så jeg kon­klu­de­rer med at de ikke har noen doku­men­ta­sjon, og at alt er udo­ku­men­ter­te påstan­der. Biler og gate­par­ke­ring ska­per ikke liv i byen. De dele­ne av byen som blomst­rer er de hvor man har blitt kvitt bil­tra­fik­ken. Det enk­le rådet til poli­ti­ke­re og media er: Ikke hør på deres klagesang.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

 

Print Friendly, PDF & Email