Når skal Statens vegvesen be om anbud på en god sykkelløsning i Bjørvika?

Nå skal syk­kel­fel­le­ne ut på anbud, mel­der Oslo­by. 42 feil, ofte feil som først og fremst er sym­pto­mer på hjerne­død plan­leg­ging hvor syk­lis­ter ikke har blitt behand­let seriøst, skal ret­tes opp. Det er bra at det gjø­res. Men det er stort sett småtteri.

Det er en gans­ke fat­tig trøst at Sta­tens veg­ve­sen vil ret­te opp det­te, så len­ge de fort­set­ter å begå nye kar­di­nal­feil, og synes ute av stand til å erkjen­ne sine feil.

Det vi tren­ger å høre fra Sta­tens veg­ven­sen er omtrent det­te: Con­ti­nue read­ing Når skal Sta­tens veg­ve­sen be om anbud på en god syk­kel­løs­ning i Bjør­vi­ka?