Når skal Statens vegvesen be om anbud på en god sykkelløsning i Bjørvika?

Nå skal sykkelfellene ut på anbud, melder Osloby. 42 feil, ofte feil som først og fremst er symptomer på hjernedød planlegging hvor syklister ikke har blitt behandlet seriøst, skal rettes opp. Det er bra at det gjøres. Men det er stort sett småtteri.

Det er en ganske fattig trøst at Statens vegvesen vil rette opp dette, så lenge de fortsetter å begå nye kardinalfeil, og synes ute av stand til å erkjenne sine feil.

Det vi trenger å høre fra Statens vegvensen er omtrent dette:

“Vi begklager. Vi har dummet oss grundig ut og har ikke behandlet syklister seriøst i våre prosjekter. Vi skal snarest mulig rette opp disse feilene. Vi skal aldri mer komme med bortforklaringer og unnskyldninger slik Grete Tvedt gjør her. Og vi skal ikke servere tåpeligheter som plan­leg­gings­le­der Åsmund Sten­dahl gjør her. Vi skal aldri mer henvise syklister til å gå på fortauet. Fra nå av skal vi behandle syklister seriøst, og vi skal rette opp tidligere feil. Vi skal blant annet:

Utlyse en internasjonal konkurranse for å komme med forslag til en god sykkelløsning i Bjørvika. Vi vil lyse det ut internasjonalt, i håp om å få forslag fra land som har tradisjon for å legge til rette for syklister. Vi vil ikke legge sterke føringer når det gjelder valg av løsning. Vi er kjent med Cykelslangen i København og bruk av rømningstunnel i Lyon, og er åpne for kreative og utradisjonelle løsninger. Hovedkravet er en god, gjennomgående sykkelløsning som er godt egnet for gjennomgangstrafikk, og dessuten gir god adkomst til steder som Operaen, Oslo S, Barcode, boligområdene på Sørenga, samt en god tilrettelegging for syklister i Nylandsveien. Om det er nødvendig for å få en god sykkelløsning, må kjørefelt for biler fjernes.

Vi har gitt stoppordre for videre bygging i Dag Hammarskjølds vei. Arbeidet vil bli gjenopptatt når vi har fått planlagt en god sykkelløsning.

Forslaget til regulering i Storokrysset trekkes tilbake umiddelbart. Ny løsning, hvor syklister behandles seriøst, vil bli utarbeidet. Arbeidet settes i gang omgående. Vi vil hente inn ekspertise fra land hvor man har erfaring med god tilrettelegging for syklister.

Vi skal aldri mer bygge gang- og sykkelveier, og skal ikke bruke det uttrykket i våre plandokumenter. Fra nå skal det bare være sykkelvei med fortau.”

Det man foreslår å gjøre for å utbedre feil i dagens nett er heller ikke gode løsninger. Vi vil gjerne høre omtrent dette:

“Vi innser at det har vært en meningsløs praksis ikke å skilte for syklister. Vi forstår at rumlefelt, som ikke sier noe om hvorfor de er der og ikke gir noe forhåndsvarsel, ikke er en brukbar løsning. Vi fjerner dem, og setter i stedet opp skilt.”

Dere må erkjenne deres store feil, og ta ansvar for å rette dem opp. Gjør dette, Statens vegvesen, og kanskje kan dere klare å bygge opp igjen noe av den troverdigheten som dere har skuslet bort for lenge siden.

Sykkelruter i Osloområdet

Det står mye i denne bloggen om manglende tilrettelegging for sykling i Oslo, og det kommer jeg til å fortsette å skrive om.  Den tidligere lederen for Sykkelprosjektet i Oslo, Erik Øimoen, sa omtrent dette etter et medlemsmøte i Syklistenes landsforening, Oslo: "Dere skremmer folk fra å sykle i Oslo når dere bare fremhever det negative. Finnes det ikke noe positivt å si om å sykle i Oslo?" Han hadde et poeng. Her beskriver jeg sykkelruter som stort sett er greie å sykle. Noen er riktig fine, men det er også noen som jeg advarer mot å bruke.

Hovedsykkelruter

Dette er sykkelruter for den som bruker sykkelen til transport, f.eks. jobbreiser, om som vil så fort og effektivt fram på sykkelen som mulig.

Sentrum - Oslo innenfor Ring 2

Til tross for at det er i de sentrumsnære bydelene folk sykler mest, er det der tilretteleggingen for sykling er dårligst. Det var bevisst politikk fra tidligere FrP-byråder å ikke legge til rette for sykling i sentrum.  Så her blir det for det meste et spørsmål om å finne ruter for i best mulig grad å unngå problemene. Noen av de foreslåtte rutene går også utenfor Ring 2, men ingen går utenfor Ring 3.

Turveier og veier for å unngå biltrafikk

Oslo er en fantastisk by for de som vil sykle på tur, i alle fall hvis det å sykle på tur vil si å sykle i skog og mark. Velger man den mer kontinentale varianten av sykkeltur, hvor man sykler langs landeveien på en landeveisykkel, da er verken Norge eller Oslo særlig bra. Til det er det alt for mange bilister som ikke respekterer syklistenes selvfølgelige rett til å bruke veien. Jeg beskriver ikke noen sykkelruter i Marka. For sykkelruter (og skiløyper) i Marka anbefaler jeg Skiforeningens markadatabase. Hvis du bruker Marka, enten om sommeren eller vinteren, så meld deg inn i Skiforeningen. De gjør en stor innsats for markabrukerne. Men jeg har tatt med noen sykkelruter for å komme til Marka. Flere steder i Oslo er det slik at man kan komme helt fra sentrum og ut i Marka nesten uten å sykle på vei med biltrafikk. Og det er "grønne ruter" som det er fint å velge om man er mer opptatt av å ha en fin opplevelse på sykkelen, og ikke bare av å komme fortest mulig fram. Det kan være vel verdt å velge en "grønn rute" til og fra jobb, der det er et alternativ.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.