Når skal Statens vegvesen be om anbud på en god sykkelløsning i Bjørvika?

Nå skal syk­kel­fel­le­ne ut på anbud, mel­der Oslo­by. 42 feil, ofte feil som først og fremst er sym­pto­mer på hjerne­død plan­leg­ging hvor syk­lis­ter ikke har blitt behand­let seriøst, skal ret­tes opp. Det er bra at det gjø­res. Men det er stort sett småtteri.

Det er en gans­ke fat­tig trøst at Sta­tens veg­ve­sen vil ret­te opp det­te, så len­ge de fort­set­ter å begå nye kar­di­nal­feil, og synes ute av stand til å erkjen­ne sine feil.

Det vi tren­ger å høre fra Sta­tens veg­ven­sen er omtrent dette:

Vi beg­kla­ger. Vi har dum­met oss grun­dig ut og har ikke behand­let syk­lis­ter seriøst i våre pro­sjek­ter. Vi skal sna­rest mulig ret­te opp dis­se fei­le­ne. Vi skal ald­ri mer kom­me med bort­for­kla­rin­ger og unn­skyld­nin­ger slik Gre­te Tvedt gjør her. Og vi skal ikke ser­ve­re tåpe­lig­he­ter som plan­leg­gings­le­der Åsmund Sten­dahl gjør her. Vi skal ald­ri mer hen­vi­se syk­lis­ter til å gå på for­tau­et. Fra nå av skal vi behand­le syk­lis­ter seriøst, og vi skal ret­te opp tid­li­ge­re feil. Vi skal blant annet:

Utly­se en inter­na­sjo­nal kon­kur­ran­se for å kom­me med for­slag til en god syk­kel­løs­ning i Bjør­vi­ka. Vi vil lyse det ut inter­na­sjo­nalt, i håp om å få for­slag fra land som har tra­di­sjon for å leg­ge til ret­te for syk­lis­ter. Vi vil ikke leg­ge ster­ke førin­ger når det gjel­der valg av løs­ning. Vi er kjent med Cykel­slan­gen i Køben­havn og bruk av røm­nings­tun­nel i Lyon, og er åpne for krea­ti­ve og utra­di­sjo­nel­le løs­nin­ger. Hoved­kra­vet er en god, gjen­nom­gå­en­de syk­kel­løs­ning som er godt egnet for gjen­nom­gangs­tra­fikk, og dess­uten gir god adkomst til ste­der som Ope­ra­en, Oslo S, Barco­de, bolig­om­rå­de­ne på Sør­en­ga, samt en god til­rette­leg­ging for syk­lis­ter i Nylands­vei­en. Om det er nød­ven­dig for å få en god syk­kel­løs­ning, må kjøre­felt for biler fjernes.

Vi har gitt stopp­ord­re for vide­re byg­ging i Dag Ham­mar­skjølds vei. Arbei­det vil bli gjen­opp­tatt når vi har fått plan­lagt en god sykkelløsning.

For­sla­get til regu­le­ring i Stor­o­krys­set trek­kes til­ba­ke umid­del­bart. Ny løs­ning, hvor syk­lis­ter behand­les seriøst, vil bli utar­bei­det. Arbei­det set­tes i gang omgå­en­de. Vi vil hen­te inn eks­per­ti­se fra land hvor man har erfa­ring med god til­rette­leg­ging for syklister.

Vi skal ald­ri mer byg­ge gang- og syk­kel­vei­er, og skal ikke bru­ke det uttryk­ket i våre plan­do­ku­men­ter. Fra nå skal det bare være syk­kel­vei med fortau.”

Det man fore­slår å gjø­re for å utbed­re feil i dagens nett er hel­ler ikke gode løs­nin­ger. Vi vil gjer­ne høre omtrent dette:

Vi inn­ser at det har vært en menings­løs prak­sis ikke å skil­te for syk­lis­ter. Vi for­står at rum­le­felt, som ikke sier noe om hvor­for de er der og ikke gir noe for­hånds­var­sel, ikke er en bruk­bar løs­ning. Vi fjer­ner dem, og set­ter i ste­det opp skilt.”

Dere må erkjen­ne deres sto­re feil, og ta ansvar for å ret­te dem opp. Gjør det­te, Sta­tens veg­ve­sen, og kan­skje kan dere kla­re å byg­ge opp igjen noe av den tro­ver­dig­he­ten som dere har skus­let bort for len­ge siden.

Sykkelruter i Osloområdet

Det står mye i den­ne blog­gen om mang­len­de til­rette­leg­ging for syk­ling i Oslo, og det kom­mer jeg til å fort­set­te å skri­ve om.  Den tid­li­ge­re lede­ren for Syk­kel­pro­sjek­tet i Oslo, Erik Øimoen, sa omtrent det­te etter et med­lems­møte i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, Oslo: “Dere skrem­mer folk fra å syk­le i Oslo når dere bare frem­he­ver det neg­a­ti­ve. Fin­nes det ikke noe posi­tivt å si om å syk­le i Oslo?” Han had­de et poeng. Her beskri­ver jeg syk­kel­ru­ter som stort sett er greie å syk­le. Noen er rik­tig fine, men det er også noen som jeg adva­rer mot å bru­ke.

Hovedsykkelruter

Det­te er syk­kel­ru­ter for den som bru­ker syk­ke­len til trans­port, f.eks. jobb­rei­ser, om som vil så fort og effek­tivt fram på syk­ke­len som mulig. 

Sentrum — Oslo innenfor Ring 2

Til tross for at det er i de sen­trums­nære byde­le­ne folk syk­ler mest, er det der til­rette­leg­gin­gen for syk­ling er dår­ligst. Det var bevisst poli­tikk fra tid­li­ge­re FrP-byrå­der å ikke leg­ge til ret­te for syk­ling i sen­trum.  Så her blir det for det mes­te et spørs­mål om å fin­ne ruter for i best mulig grad å unn­gå pro­ble­me­ne. Noen av de fore­slåt­te rute­ne går også uten­for Ring 2, men ingen går uten­for Ring 3. 

Turveier og veier for å unngå biltrafikk

Oslo er en fan­tas­tisk by for de som vil syk­le på tur, i alle fall hvis det å syk­le på tur vil si å syk­le i skog og mark. Vel­ger man den mer kon­ti­nen­ta­le vari­an­ten av syk­kel­tur, hvor man syk­ler langs lande­vei­en på en lande­veisyk­kel, da er ver­ken Nor­ge eller Oslo sær­lig bra. Til det er det alt for man­ge bilis­ter som ikke respek­te­rer syk­lis­te­nes selv­føl­ge­li­ge rett til å bru­ke vei­en. Jeg beskri­ver ikke noen syk­kel­ru­ter i Mar­ka. For syk­kel­ru­ter (og ski­løy­per) i Mar­ka anbe­fa­ler jeg Ski­for­enin­gens mar­ka­data­base. Hvis du bru­ker Mar­ka, enten om som­mer­en eller vin­te­ren, så meld deg inn i Ski­for­enin­gen. De gjør en stor inn­sats for marka­bru­ker­ne. Men jeg har tatt med noen syk­kel­ru­ter for å kom­me til Mar­ka. Fle­re ste­der i Oslo er det slik at man kan kom­me helt fra sen­trum og ut i Mar­ka nes­ten uten å syk­le på vei med bil­tra­fikk. Og det er “grøn­ne ruter” som det er fint å vel­ge om man er mer opp­tatt av å ha en fin opp­le­vel­se på syk­ke­len, og ikke bare av å kom­me for­test mulig fram. Det kan være vel verdt å vel­ge en “grønn rute” til og fra jobb, der det er et alternativ. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email