Kan hovedsykkelveiplanen gjennomføres?

Valg­kam­pen er i gang, og syk­kel ser ut til å bli et vik­tig tema i valg­kam­pen. Arbei­der­par­ti­et har sagt at de vil vin­ne Oslo ved å fri til syk­lis­te­ne.  Det er bra om syk­kel blir vik­tig i valg­kam­pen, og der­med flyt­tes høy­ere opp på den poli­tis­ke agen­da­en. Det var på tide! “Har du abdi­sert, Sti­an?” spør Arbei­der­par­ti­ets byråds­le­der­kan­di­dat Ray­mond Johan­sen og kri­ti­se­rer byråds­le­der Sti­an Ber­ger Røs­land for at hoved­syk­kel­vei­net­tet ikke har blitt byg­get. Og byråds­le­der Sti­an Ber­ger Røs­land sva­rer med at “Reto­rikk gir ingen syk­kel­vei”. For egen del vil jeg si at beg­ge har rett. Sti­an Ber­ger Røs­land er så usyn­lig på det­te områ­de at man kan godt si at han har abdi­sert. Skal noe bli gjen­nom­ført, kre­ves poli­tisk leder­skap fra topp­nivå. Det har vi ikke sett her. På den annen side: Er det noe man har sett mer enn nok av i Oslos “syk­kel­sat­sing”, så er det retorikk.

Når Arbei­der­par­ti­et vil sat­se så mye på syk­kel, bør det i alle ikke være noe pro­blem å få ved­tatt en ny og mer offen­siv syk­kel­stra­te­gi i Oslo. Så kan even­tu­elt Feil­stegs­par­ti­et sit­te og fur­te for seg selv i ekso­stå­ken, og se om de kan fin­ne en offerrol­le også i den saken.

Hoved­syk­kel­vei­net­tet kun­ne selv­sagt ha vært full­ført for len­ge siden. Grun­nen til at det ikke har blitt gjen­nom­ført er mang­len­de poli­tisk vil­je og mang­len­de poli­tisk leder­skap. I dag er det Sti­an Ber­ger Røs­land som videre­fø­rer Høy­res mang­len­de evne og vil­je til å sat­se på syk­kel, og som ikke viser det leder­skap som skal til for å gi syk­lis­ter gode for­hold i Oslo. Men Ray­mond Johan­sen har vært sam­ferd­sels­by­råd i Oslo, og han ga hel­ler ikke byens syk­lis­ter stor å gle­de seg over. Han vis­te hel­ler ikke sær­lig vil­je til å bed­re for­hol­de­ne for syk­lis­ter sist han had­de muligheten.

Con­ti­nue read­ing Kan hoved­syk­kel­vei­pla­nen gjen­nom­fø­res?